SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?"

Transkript

1 SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008

2 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående ska kunna lita på att de erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet. Hösten 2007 tillsatte regeringen Värdighetsutredningen för att se över hur värdigheten i service och omvårdnad av äldre kan öka. SKTFs ordförande Eva Nordmark har deltagit i arbetet i en expertgrupp. Den 30 maj presenteras utredningens förslag. SKTF har sedan utredningen tillsattes gjort flera egna undersökningar om hur SKTF-medlemmar inom äldreomsorgen upplever situationen idag. Denna SKTFrapport visar hur en panel av enhetschefer inom äldreomsorgen idag bedömer på kvaliteten och värdigheten utifrån ett antal aspekter. Den redovisar också allmänhetens förväntningar på äldreomsorgen i framtiden och hur man ser på frågan om extraavgifter för utökad servicegrad. Den generation som snart kommer att behöva äldreomsorgen är i hög grad van vid att leva livet utifrån sina individuella behov och önskemål. Vi tror inte att de kommer finna sig i att andra bestämmer över vad de ska äta, när de ska gå upp om morgnarna, när de ska duscha och så vidare. Kommande pensionärsgenerationer är vana vid individuella lösningar. Här krävs förändringar och nytänkande i äldreomsorgen om det inte ska leda till konflikter. Svenskarna blir allt äldre och vårdbehoven kommer att öka, inte minst bland de allra äldsta. Kommer de medicinska förutsättningarna att lägga hinder i vägen för möjligheterna att påverka den egna vardagen? Hur mycket kommer vårdbehoven och kraven att öka i framtiden? SKTF vill med denna rapport fokusera på värdigheten i omsorgen och servicen de äldre inför de förslag som Värdighetsutredningen lägger fram. Kommer våra äldre att få större inflytande över sin egen vardag i framtiden, i enlighet med allmänhetens önskemål? Får man ta en promenad när man vill? Jag hoppas att rapporten ska leda till en bred framtidsdiskussion om förutsättningarna för en ålderdom i värdighet. Stockholm den 29 maj 2008 Eva Nordmark Förbundsordförande SKTF

3 3 Sammanfattning - Förväntningarna på servicen i äldreboendet, den dag det blir aktuellt att flytta dit, är större än vad som idag faktiskt erbjuds. - En överväldigande majoritet tror att servicen till de äldre har blivit sämre när det är dags för dem själva att flytta till ett äldreboende. - En stor andel, framför allt bland de yngre, är beredda att betala extra för att kunna få den service de önskar. - Kraven på äldreboendet och den service som erbjuds kommer att öka i takt med tiden.

4 4 Metod Denna rapport bygger på två separata undersökningar. Dels en undersökning som genomfördes med SKTFs äldreomsorgspanel (kallad panelen i det följande) under hösten 2007 som bestod av 160 personer, i huvudsak enhetschefer inom äldreboendet, och dels en undersökning som på SKTFs uppdrag har genomförts av Novus Opinion under maj 2008 med ett slumpmässigt urval av personer över 18 år (kallad allmänheten i det följande). Inför Värdighetsutredningens arbete tillsatte SKTF en panel som i huvudsak bestod av enhetschefer inom äldreboende. Syftet med panelen var att snabbt kartlägga opinionen kring de frågor som utredningens expertgrupp - där SKTFs ordförande Eva Nordmark ingick - hade att diskutera. Inför expertgruppens olika möten skickades en webbaserad enkät till panelen. För att få en bredare bild av hur de frågor Värdighetsutredningen behandlat upplevs genomfördes en kompletterande undersökning med en bredare allmänhet som respondenter. Undersökningarna gör inte anspråk på att vara vetenskapliga, men resultaten ger en direkt och spontan fingervisning om upplevelsen av dagens situation, dels hos en bredare allmänhet och dels bland dem som i sitt dagliga arbete verkställer de politiska besluten. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till en bredare debatt om den framtida äldreomsorgen. Innehållet i undersökningarna I panelundersökning ställdes bland annat följande fråga: Hur väl uppfyller man idag nedanstående saker som skulle kunna ingå i en framtida värdighetsgaranti? - Alla får gå och lägga sig när de vill. - Det finns alltid någon som har tid med de boende. - Alla som vill får ta dagliga promenader. - Alla som vill får bo tillsammans med sin partner. - Alla får duscha minst ett par gånger i veckan. Frågorna besvarades med ett av följande fem fasta svarsalternativ: fullt ut, i huvudsak, delvis, nästan inte alls eller inte alls. I undersökningen som genomfördes av Novus Opinion ställdes motsvarande fråga på följande sätt: När du blir gammal och bor i ett äldreboende, kan du räkna med att få bestämma följande själv? - Att få gå och lägga sig när man vill. - Att det alltid finns någon som har tid med en. - Att få ta en promenad när du vill. - Att få bo med sin partner. - Att få duscha minst ett par gånger i veckan.

5 5 Frågorna besvarades med ett av följande fem fasta svarsalternativ: fullt ut, till större delen, delvis, nästan inte alls eller inte alls. Svaren på ovanstående frågor redovisas och jämförs i den första resultatdelen i denna rapport. I undersökningen som genomfördes av Novus Opinion ställdes även följande frågor: När du blir så gammal att du behöver bo i ett äldreboende, tror du då att servicen till äldre har blivit bättre. servicen blivit sämre. ingen skillnad. vet ej Vilka av nedanstående behov är du beredd att betala extra för, utöver skatten, för att själv få bestämma fullt ut? - Att få gå och lägga sig när man vill. - Att det alltid finns någon som har tid med en. - Att få ta en promenad när du vill. - Att få bo med sin partner. - Att få duscha minst ett par gånger i veckan. Dessa två frågor redovisas i den andra resultatdelen.

6 6 Resultat, del 1 Bild 1 visar hur stor andel av SKTFs äldrepanel, huvudsakligen bestående av enhetschefer inom äldreboenden, som upplever att man fullt ut eller i huvudsak uppfyller olika tänkta kriterier för ett värdigt liv i äldreomsorgen. Bilden visar även vad allmänheten räknar med att själva få bestämma över som gamla i ett äldreboende. Naturligtvis blir det skillnader i svaren eftersom panelen består av professionella utförare av välfärdstjänster som har uttalat sig om hur det ser ut idag och de övriga består av en bredare allmänhet som har uttalat sig om hur de tror att det blir när de själva blir så gamla att de är i behov av äldreomsorg. Trots dessa skillnader ger svaren en bild av nuläget och vilka förväntningar en bredare allmänhet har på det framtida äldreboendet. I vilken grad uppfylls nedanstående värdighetskriterier fullt ut eller i huvudsak (SKTFs panel) alternativt i vilken grad tror du att du själv kan bestämma över nedanstående när du blir gammal och själv bor i ett äldreboende (Allmänheten). Får gå och lägga sig när man vill 48,2 56,7 Det finns alltid någon som har tid för en 27,8 39,1 Får ta promenader när man vill 22,8 44,3 Får bo med sin partner Får dusch minst ett par gånger i veckan 42, ,1 60, SKTFs panel Allmänheten Bild 1 visar en grov uppskattning av hur stor andel som fullt ut eller i huvudsak uppfyller kriterierna alternativt tror att man kan bestämma över kriterierna. Som framgår av bild 1 finns det, i huvudsak, en större tilltro till det egna inflytandet när det är dags att själv bo inom äldreboendet jämfört med vad de professionella utförarna anser sig kunna tillhandahålla i dagsläget. Det enda värdighetskriteriet som man inte tror sig komma i åtnjutande av i lika hög grad som de professionella utförarna anser att man tillhandahåller det, är att det alltid finns någon som har tid för en. Ett annat sätt att beskriva hur väl man uppfyller olika tänkta kriterier för ett värdigt liv inom äldreomsorgen är att göra en teoretisk modell av måluppfyllelsen. Denna teoretiska modell är framräknad utifrån följande antaganden:

7 7 Svarsalternativet fullt ut innebär att alla boende inom äldreomsorgen erbjuds det som mäts. I huvudsak innebär att 75 procent erbjuds det som avses. Delvis motsvarar procent. Nästan inte alls motsvarar 25 procent. Inte alls innebär att ingen erbjuds det som mäts. (Dessa antaganden är troligen snarare en över- än en underskattning, men kan ändå åskådliggöra situationen som den ser ut idag. Måluppfyllelsen vid tillämpning av denna modell framgår av bild 2. Observera att resultaten för allmänheten avser deras förväntade möjligheter att kunna påverka olika värdighetskriterier. I vilken grad uppfylls nedanstående värdighetskriterier och vilka förväntningar en bredare allmänhet har på det framtida äldreboendet. Får gå och lägga sig när man vill 65,7 61,2 Det finns alltid någon som har tid för en Får ta promenader när man vill 43 43,4 55,7 54,1 Får bo med sin partner 54,3 67,7 Får dusch minst ett par gånger i veckan 60,6 67, SKTFs panel Allmänheten Bild 2 visar en grov uppskattning av hur väl man uppfyller kriterierna jämfört med framtida förväntningar på sitt framtida äldreboende. Som framgår av bilderna finns det skillnader mellan allmänhetens förväntningar på äldreomsorgen och de professionella utövarnas syn. Alla får gå och lägga sig när de vill. Att inte själv, inom rimliga gränser, få bestämma när man ska gå och lägga sig är knappast värdigt. Färre än hälften av panelens respondenter har svarat att man lever upp till detta fullt ut eller i huvudsak (se bild 3). Måluppfyllelsen i panelen är dryga 60 procent. Inte ens 15 procent uppger att kriteriet att själv få bestämma när man ska gå och lägga sig uppfylls fullt ut. Det innebär att var sjunde inte har det inflytande man kan förvänta sig över något så självklart. Detta kan jämföras med att nästan 40 procent i allmänheten tror att de själva fullt ut ska kunna bestämma när de ska gå och lägga sig när de finns i ett äldreboende.

8 8 I hur hög grad uppfyller man värdighetskriteriet Alla får gå och lägga sig när de vill (SKTFs panel) alternativt tror man att man kan bestämma över detta (Allmänheten) ,2 34,2 37, ,5 18, ,5 16,5 8,2 3,5 Fullt ut I huvudsak Delvis Nästan inte alls Inte alls SKTFs panel Allmänheten Bild 3 visar hur stor andel som själva får bestämma när de ska gå och lägga sig inom äldreboendet alternativt tror att man kan bestämma över detta. Som framgår av bild 3 svarar 40 procent av allmänheten att man förväntar sig att fullt ut kunna bestämma över när man ska gå och lägga sig. Enligt panelen är det bara 14 procent som uppger att så är fallet idag. Allmänheten har en något mer positiv syn på de framtida möjligheterna att kunna påverka när man ska gå och lägga sig jämfört med hur panelen bedömer läget idag. Samtidigt är det en något större andel bland allmänheten jämfört med panelen som inte tror att de kommer att få gå och lägga sig när de vill. Det finns alltid någon som har tid med de boende. Ett konkret mått på värdighet är att personalen har tid för de boende när de behöver någon. Panelens svar visar att det är långt kvar innan detta är uppfyllt. Endast drygt var tredje svarar att man uppfyller detta fullt ut eller i huvudsak (se bild 4). Måluppfyllelsen i panelen ligger på drygt 55 procent. Förväntningarna bland allmänheten på att i framtiden ha tillgång till någon som har tid med en är mycket låga. Endast var fjärde tror att äldreboendet kan tillgodose behovet. Nästan hälften bland allmänheten uppger att de nästan inte alls eller inte alls tror att de kan komma i åtnjutande av detta.

9 9 I hur hög grad uppfyller man värdighetskriteriet Det finns alltid någon som har tid med de boende (SKTFs panel) alternativt tror man att man kan bestämma över detta (Allmänheten) , ,6 24,7 25,8 21, ,4 14,4 12,2 9,6 5,2 Fullt ut I huvudsak Delvis Nästan inte alls Inte alls SKTFs panel Allmänheten Bild 4 visar i vilken utsträckning man lever upp till att det alltid finns någon som har tid med de boende alternativt tror att man kan bestämma över detta. Som framgår av bild 4 har allmänheten en klart mer negativ bild av vad som kan förväntas när de själva kommer att bo på ett äldreboende jämfört med vad panelen anser att man idag erbjuder. Alla som vill får ta dagliga promenader. Ett aktivt liv inte bara ett mått på livskvalitet utan kan också minska behovet av vård. På frågan om alla som vill får ta dagliga promenader svarar drygt 20 procent av panelen att man lever upp till detta fullt ut eller i huvudsak (se bild 5). Nästan 45 procent av allmänheten förväntar sig att få ta dagliga promenader när de vill göra det. Över 40 procent av panelen svarar att man inte alls eller nästan inte alls kan tillgodose önskemålet om att alla som vill får ta dagliga promenader. Det är en ungefär lika stor andel som heller inte tror att de kommer att erbjudas detta. Detta kriterium har en måluppfyllelse i panelen på knappt 45 procent vilket är den näst lägsta noteringen för de kriterier som ingår i denna undersökning (varav fem redovisas i denna rapport).

10 10 I hur hög grad uppfyller man värdighetskriteriet Alla som vill får ta dagliga promenader (SKTFs panel) alternativt tror man att man kan bestämma över detta (Allmänheten) , ,8 26,3 21,6 10 8, ,5 17,5 15,8 16,5 0 Fullt ut I huvudsak Delvis Nästan inte alls Inte alls SKTFs panel Allmänheten Bild 5 visar hur stor andel som får ta dagliga promenader alternativt tror att man kan bestämma över detta. Alla som vill får bo tillsammans med sin partner. Många äldre vill ha möjligheten att få fortsätta att leva tillsammans med sin partner när det är dags att flytta till ett äldreboende. Lång ifrån alla erbjuds den möjligheten. Som framgår av bild 6 är det endast dryga 40 procent av panelens respondenter som svarar att man fullt ut eller i huvudsak uppfyller önskemålet om att få bo tillsammans med sin partner redan idag. Måluppfyllelsen i panelen ligger på knappt 55 procent. Nästan 70 procent av allmänheten förväntar sig att få bo ihop med sin partner när det är dags att flytta till ett äldreboende. Detta kriterium får högst värde bland allmänheten. Som framgår senare i rapporten är många villiga att betala extra, utöver skatten, för att få denna möjlighet. Den stora betalningsviljan för att få bo med sin partner och höga förväntningar borde vara en stark signal till alla berörda aktörer.

11 11 I hur hög grad uppfyller man värdighetskriteriet Alla som vill får bo tillsammans med sin partner (SKTFs panel) alternativt tror man att man kan bestämma över detta (Allmänheten) , ,4 25,9 18,3 29,3 19, ,5 8,6 0 Fullt ut I huvudsak Delvis Nästan inte alls Inte alls SKTFs panel Allmänheten Bild 6 visar i vilken grad man lever upp till möjligheten att få bo med sin partner inom äldreboendet alternativt tror att man kan bestämma över detta. Som framgår av bild 6 svarar över 40 procent av allmänheten att man fullt ut tror sig kunna bestämma över om man vill bo med sin partner på äldreboendet, men endast dryga 15 procent av panelen uppger att så är fallet idag. Alla får duscha minst ett par gånger i veckan. Att få känna sig fräsch är en självklarhet för alla som själva klarar av att duscha. Om man av olika skäl behöver hjälp kan man inte vara säker på att det är möjligt. Enligt panelen klarar endast en minoritet av dagens äldreboenden att fullt ut eller i huvudsak leva upp till detta (se bild 7). Måluppfyllelsen i panelen ligger på drygt 60 procent. Förväntningarna bland allmänheten är högre än så. Endast dryga 20 procent i panelen uppger att man fullt ut kan få duscha minst ett par gånger i veckan. Mer än dubbelt så stor andel förväntar sig att fullt ut kunna råda över detta själva. Som framgår senare i rapporten så är det framför allt de yngre som tar för givet att man ska erbjudas duschning efter eget önskemål och de är också beredda att betala extra för denna service.

12 12 I hur hög grad uppfyller man värdighetskriteriet Alla får duscha minst ett par gånger i veckan (SKTFs panel) alternativt tror man att man kan bestämma över detta (Allmänheten) , , ,7 23,3 15,6 17,2 14,6 14,6 0 Fullt ut I huvudsak Delvis Nästan inte alls Inte alls 2,6 SKTFs panel Allmänheten Bild 7 visar hur stor andel som får duscha minst ett par gånger per vecka alternativt tror att man kan bestämma över detta. Som framgår av bild 7 är det stor skillnad mellan vad som erbjuds idag och vilka förväntningar det finns i framtiden avseende möjligheten att få duscha minst ett par gånger i veckan.

13 13 Resultat, del 2 De frågor som ställdes till ett urval bland allmänheten innehåller även en bedömning av hur man tror att servicen till de äldre blivit när man är så gammal att man behöver äldreboende och vad man är beredd att betala extra för, utöver den skatt man redan betalat. Hur tror du att servicen till de äldre blivit när du är så gammal att du behöver bo i ett äldreboende. När du blir så gammal att du behöver bo i ett äldreboende, hur tror du då att servicen till de äldre blivit? Bättre Ingen skillnad Sämre Vet ej år 35- år Över år 4 Bild 8 visar hur man tror att servicen inom äldreboendet kommer att se ut när man själv är i behov av servicen. Som framgår av bilden förväntar sig de yngsta i högre grad än andra åldersgrupper att äldreomsorgen kommer att bli bättre än idag. Gruppen som saknar uppfattning minskar med stigande ålder. Vad är man beredd att betala extra för, utöver skatten, för att själv få bestämma fullt ut? Frågan är avsedd att mäta om man, utöver den skatt man redan betalt, är beredd att betala extra för att själv få bestämma tillgången till olika typer av service inom äldreomsorgen. Som framgår av bild 9 finns det en viss beredskap att betala extra.

14 14 Vad är man beredd att betala extra för, utöver skatten, för att själv få bestämma fullt ut? ,6 37,2 Att få gå och lägga sig när man vill 52,1 47,8 43,8 39,4 40,4 35,4 Att det alltid finns någon som har tid med en Att få ta en promenad när du vill 69,1 54,3 Att få bo med sin partner 66 51,1 49 Att få duscha minst ett par gånger i veckan år 35- år Över år Bild 9 visar vad det är man är beredd att betala extra för fördelat på ålder. 27,7 procent uppger att de inte är beredda att betala något extra för att kunna bestämma över tillgången till något av de uppräknade. Åldersgruppen år är mest beredda att betala något extra. Endast 11,7 procent i denna grupp uppgav att de inte kunde tänka sig att betala extra för någon av de uppräknade tjänsterna.

15 15 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart.

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden! 164 000 äldre är beroende av hemtjänsten i sin vardag. Och det är du

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Brukarundersökning 2009

Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Brukarundersökning 2009 i äldreomsorgen i Simrishamns kommun Innehållsförteckning Inledning/sammanfattning...3 Metod...4 Resultat...4 Resultat på särskilt boende...5 Resultat i ordinärt

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS CENTRUM FÖR ÅLDRANDE OCH HÄLSA AGECAP HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan.

Läs mer

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för förändringar Uppföljning På den här cd-skivan hittar du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Rapport Agilityverksamhetens framtid

Rapport Agilityverksamhetens framtid Rapport Agilityverksamhetens framtid Sammanfattning Enkäten om agilityverksamhetens framtid genomfördes mellan den 25 januari 2013 och 20 februari 2013 på initiativ av AG agilityns framtid. Populationen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER Dubbelklicka på aktuell ruta och välj Markerad KUNSKAPER NORMER OCH VÄRDEN ELEVENS ANSVAR

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

Välkommen till Bruksgården. ett särskilt boende i Skurups kommun

Välkommen till Bruksgården. ett särskilt boende i Skurups kommun Välkommen till Bruksgården ett särskilt boende i Skurups kommun 2 Välkommen till Bruksgården i Rydsgård Bruksgården erbjuder en boendemiljö som ger möjlighet till trygghet, inflytande och social gemenskap.

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga PM Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Inledning Under hösten

Läs mer

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts.

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts. Om undersökningen Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 1 april 14. Sammantaget har 33 intervjuer genomförts. intervjuer har genomförts i Sifo:s telefonbuss, en omnibusundersökning där frågorna

Läs mer

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat Medarbetarundersökning Totalresultat Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI) Per frågeområde Per fråga Statistisk prioriteringsanalys (Tabell) Slutsats Hållbart MedarbetarEngagemang

Läs mer

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78 Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier i hemtjänst Sociala sektorns verksamhet bygger på människors

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 HSO Stockholms stad Innehåll Inledning Syfte... 3 Sammanfattande punkter från resultatet.

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Jens Hagberg 010-240 51

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Bemanningsindikatorn Q1 2015 1 Bemanningsindikatorn Q1 2015 Första kvartalet 2015 våt filt ger dödläge Under första kvartalet 2015 väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning

Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning En undersökning av Studentum om val till högskola och Yrkeshögskola Studentum AB Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 1 Bakgrund och metod

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Hur motiverad är patienten?

Hur motiverad är patienten? Hur motiverad är patienten? Hur intresserad/beredd är du att sluta röka på en skala 0 10? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kort MI-övning 1 Berättaren berättar om något hon/han tänkt på att ändra i sitt liv, men

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Hemtjänst Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2016 1 Om hemtjänst Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Du som är äldre och/eller

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Undersökning: Äggkonsumtion och äggtraditioner påsken 2012

Undersökning: Äggkonsumtion och äggtraditioner påsken 2012 Undersökning: Äggkonsumtion och äggtraditioner påsken 2012 www.svenskaagg.se 1 Sammanfattning Under påsken frossar vi svenskar i ägg. Totalt konsumerar vi 2000 ton ägg under påskveckan. Inför påskhelgen

Läs mer

En gemensam bild av verkligheten

En gemensam bild av verkligheten En gemensam bild av verkligheten En meningsfull diskussion om Sveriges framtid förutsätter en gemensam bild av var vi står i dag. Hur ser verkligheten egentligen ut och vilka fakta beskriver den bäst?

Läs mer

UNDERSÖKNING OM ALLMÄNHETENS SYN PÅ ARBETE EFTER 65 OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

UNDERSÖKNING OM ALLMÄNHETENS SYN PÅ ARBETE EFTER 65 OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN UNDERSÖKNING OM ALLMÄNHETENS SYN PÅ ARBETE EFTER 65 OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 4 oktober, 2013 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Målgrupp

Läs mer

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Version 1 Tillgång till internet i hemmet A. Vilken åldersgrupp har haft den största ökningen av tillgång till internet under perioden? B. Kan man med hjälp av de

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-10-21 1 (8) Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917 Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd Bakgrund När en person blir sjuk eller drabbas av ohälsa påverkas de närstående på många olika sätt. I akuta situationer

Läs mer