Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012"

Transkript

1 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013

2 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober. Syftet med brukarundersökningen är primärt att skapa ett kunskapsunderlag för det fortsatta verksamhetsnära kvalitetsarbetet. Brukarundersökningen skall ge en indikation på hur verksamheterna och dess olika enheter upplevs av sina omsorgstagare. Undersökningens omfattning Denna undersökning riktar sig mot de personer som får stöd och service i hemmet (hemtjänst) och de som får stöd och hjälp i något äldreboende. Dessutom har en särskild enkät skickats ut till de brukare inom hemtjänsten som enbart får matkorg. Utöver de tre enkäterna ovan har en särskild enkät lämnats ut på äldreboendenas restauranger. Enkätens utformning Frågorna i undersökningen bygger i hög utsträckning på Jönköpings kommuns utvecklingsplan för äldreomsorgen, antagen 30/ De är avsedda att avspegla olika förhållanden inom omsorgen som bedömts vara viktiga ur kvalitetssynpunkt. Svarsalternativen anges i form av en 6-gradig betygsskala, som är numrerad från 1-6 och vars ändpunkter anges med ord. Beroende på frågans karaktär anger betyg 1 mycket missnöjd, mycket dåligt, nej, inte alls etc., och betyg 6 anger på motsvarande sätt mycket nöjd, mycket bra, ja, i allra högsta grad etc. I undersökningen antas att betyg 5-6 representerar en hög grad av tillfredsställelse. Betyg 1-3 betraktas som underkänt. Betyg 4 är inte dåligt men kan ändå uppfattas som att det finns en klar förbättringspotential. Enkätresultatet presenteras i form av stapeldiagram. Varje stapel innehåller sex sektioner, där varje sektion motsvarar en betygsnivå. Storleken på varje stapelsektion motsvarar andelen i procent av totala antalet svar som avgetts för just det aktuella betyget. Hela betygsstapeln omfattar 100 procent av de inkomna svaren (ej ifyllda enkätsvar har räknats bort). I diagrammet jämförs årets resultat med motsvarande resultat i de fall det är möjligt. Uttryck som nöjda eller mycket nöjda, bra eller mycket bra etc. används för att beskriva de som satt ett högt betyg, d.v.s issnöjda, dåligt etc. karakteriserar de som satt ett lågt betyg, d.v.s. 1-2 och de som varken är nöjda eller missnöjda beskrivs med betyget 3-4. Resultatet från hemtjänst respektive äldreboende presenteras var för sig. Frågorna om mat som finns i enkäterna till de båda grupperna redovisas för sig tillsammans med de frågor som ställts till de brukare inom hemtjänsten som enbart har matkorg och de som svarat på enkäten i äldreboendenas restauranger. 2

3 Resultatredovisning Hemtjänst Svarsfrekvens Det var 64 procent av brukarna som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 20 procentenheter högre i jämförelse med, då den var 44 procent. Bakgrundsvariabler Av inkomna svar är 67 procent från kvinnor och 27 procent från män, medan 6 procent inte har angett vilket kön de tillhör. Könsfördelningen i svaren motsvarar i stort fördelningen mellan könen inom hemtjänsten i september. Två tredjedelar (68 %) av de som svarat är 80 år eller äldre, 26 procent är under 80 år och 6 procent har inte angett sin ålder. Drygt tre fjärdedelar av de som svarat är ensamstående. Hälften (50 %) är änkor/änklingar, 10 procent är skilda och 12 procent ogifta medan 23 procent är gifta eller samboende. Det är 5 procent som inte angett sitt civilstånd. Civilståndet avspeglas också i om man tillhör någon hushållsgemenskap eller inte. På frågan om hjälp med enkätens ifyllande anger 57 procent att de har fyllt i enkäten på egen hand utan hjälp, 30 procent har fått hjälp och för 7 procent har besvarat enkäten genom en annan person. Det är 6 procent som inte har svarat på frågan. Av de som har fått hjälp eller där annan person fyllt i enkäten, är det oftast någon närstående som hjälpt till (78 %), 7 procent är bekanta, 6 procent god man och 9 procent annan person. Det finns också en fråga om brukaren känner till kommunens servicegarantier. Ungefär en femtedel (19 %) har kännedom om dessa, 65 procent har svarat nej och övriga 16 procent har inte svarat på frågan. 3

4 Respekt, hänsyn och intresse Tabell 1. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vilken hänsyn tas till dina individuella behov? Vilken respekt visar personalen för dig som person? Vilket intresse visar personalen för dig och din situation? Total Figur 1. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 74 procent som är nöjda (betyg 5-6) med den hänsyn, respekt och intresse. Andel personer som varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) är 23 procent och de som inte är nöjda (betyg 1-2) uppgår till 3 procent. Delaktighet Tabell 2. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Känner du dig delaktig i de beslut som fattas rörande dig? Total Figur 2. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 64 procent som är nöjda (betyg 5-6) med delaktigheten i beslut. 27 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) och 9 procent är inte nöjda (betyg 1-2). 4

5 Rättssäkerhet Tabell 3. Fråga i enkäten och medelvärden avseende och Kan du påverka innehållet i den hemtjänst som du är beviljad? Total Figur 3. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 61 procent som är nöjda (betyg 5-6) med rättssäkerheten. 31 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) och 8 procent är inte nöjda (betyg 1-2). Sociala kontakter Tabell 4. Fråga i enkäten och medelvärden avseende och Anser du att ditt behov av kontakt med andra människor tillgodoses? Total Figur 4. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 55 procent är nöjda (betyg 5-6) med hur de upplever kontakten med andra människor, medan 35 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). 10 procent anser att det inte gör det (betyg 1-2) 5

6 Information och kontakt Tabell 5. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om dina möjligheter att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen? Hur ofta får du information i förväg när någon annan än ordinarie personal ska hjälpa dig? Total Figur 5. Frekvensfördelning fördelat på och. Andelen nöjda uppgår till 50 procent (betyg 5-6). Andelen som varken är nöjd eller missnöjd är 28 procent (betyg 3-4) och ungefär var fjärde (23 %) anser att de inte är nöjda (betyg 1-2). Förtroende och trygghet Tabell 6. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Har den personal som du möter tillräckliga kunskaper för sitt arbete? Vilket förtroende har du för personalen? Vad är din upplevelse om antalet personer som hjälper dig? Hur ofta kommer hemtjänstens personal på/inom den tid som avtalats? Får du den hjälp du behöver när du använt ditt trygghetslarm? Känner du dig trygg i din vardagstillvaro? Total

7 Figur 6. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 61 procent av brukarna som är nöjda med förtroendet och tryggheten inom hemtjänsten (betyg 5-6). 25 procent är varken nöjda eller missnöjda och 6 procent är inte nöjda. Helheten Tabell 7. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du hjälpen i sin helhet? Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp är den hjälp som du får? Total Figur 7. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är ungefär tre fjärdedelar (72 %) som är nöjda eller mycket nöjda (betyg 5-6) med hjälpen i sin helhet. 25 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) och 3 procent är ej nöjda. 7

8 Äldreboende Svarsfrekvens Svarsfrekvensen var 54 procent, vilket är likvärdigt med då den var 53 procent. Den låga svarsfrekvensen innebär en viss osäkerhet i hur representativt materialet är. Bakgrundsvariabler Av inkomna svar är 64 procent från kvinnor och 30 procent från män, vilket ungefär motsvarar den fördelning som var mellan könen på äldreboendena i september. Det är 6 procent som inte angett vilket kön de tillhör. Det är 74 procent av de som svarat är 80 år eller äldre, 19 procent är under 80 år och 7 procent har inte angett hur gamla de är. Av de som har svarat på enkäten är 19 procent gifta, 56 procent änkor/änklingar, 8 procent är skilda och 12 procent är ogifta. Det är 6 procent som inte har angett sitt civilstånd. På frågan om hjälp med enkätens ifyllande anger 20 procent att de själva har fyllt i enkäten, 47 procent har fått hjälp och för 26 procent av brukarna har någon annan person besvarat enkäten. Det är 6 procent som inte besvarat frågan. Av de som har fått hjälp eller där annan person besvarat enkäten, har 81 procent fått hjälp av någon närstående, 3 procent av en bekant, 7 procent av god man och 9 procent av annan person. 8

9 Respekt, hänsyn och intresse Tabell 8. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vilken hänsyn tas till dina individuella behov? Vilken respekt visar personalen för dig som person? Vilket intresse visar personalen för dig och din situation? Total Figur 8. Frekvensfördelning fördelat på och. Det är 66 procent som anser att är nöjda med respekt, hänsyn och intresse (betyg 5-6), medan 30 procent varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). 4 procent är inte nöjda. Delaktighet Tabell 9. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Känner du dig delaktig i de beslut som fattas rörande dig? Upplever du att din kontaktman medverkar till att du får rätt hjälp? Total Figur 9. Frekvensfördelning fördelat på och Det är knappt hälften (59 %) som känner sig nöjda (betyg 5-6). 32 procent känner varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4), medan 9 procent inte är nöjda med delaktigheten. 9

10 Rättssäkerhet Tabell 10. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Får du det stöd och den service som du har blivit lovad? Total Figur 10. Frekvensfördelning fördelat på och 66 procent av de som har svarat är nöjda med rättssäkerheten (betyg 5-6). 30 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4), medan 4 procent inte är nöjda (betyg 1-3). Information och kontakt Tabell 11. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med personalen? Vad tycker du om dina möjligheter att komma i kontakt med sjuksköterska vid behov? Vad tycker du om dina möjligheter att komma i kontakt med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast vid behov? Total Figur 11. Frekvensfördelning fördelat på och Det är 67 procent av de som svarat som anser att de nöjda (betyg 5-6) med information och kontakt. Andelen som varken är nöja eller missnöjda (betyg 3-4) uppgår till 29 procent, medan 6 procent inte är nöjda (betyg 1-2) 10

11 Förtroende och trygghet Tabell 12. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Har den personal som du möter tillräckliga kunskaper för sitt arbete? Vilket förtroende har du för personalen? Känner du dig trygg i din vardagstillvaro? Total Figur 12. Frekvensfördelning fördelat på och 67 procent av de som svarat är nöjda med förtroende och trygghet (betyg 5-6) och 24 procent anser att de varken är nöjda eller missnöjda. Endast 3 procent är ej nöjda (betyg 1-2). Boendemiljö Tabell 13. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Hur trivs du i din boendemiljö? Känner du dig trygg eller otrygg i ditt boende? Total Figur 13. Frekvensfördelning fördelat på och Tre fjärdedelar (76 %) anser att de är nöjda med boendemiljön, medan 22 procent varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). Endast 3 procent är ej nöjda (betyg1-2). 11

12 Sjukvårdsinsatser Tabell 14. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Hur nöjd är du med det stöd och den hjälp du får från sjuksköterskan? Hur nöjd är du med de hjälpmedel du får (t.ex. rullstol, rollator, käpp/krycka, hjälpmedel vid hygien/bad/dusch m.m.)? Hur nöjd är du med det stöd och den hjälp du får av arbetsterapeut/sjukgymnast för att behålla din rörelse- /funktionsförmåga? Total Figur 14. Frekvensfördelning fördelat på och 62 procent är nöjda (betyg 5-6) med sjukvårdsinsatserna, medan 22 procent varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). 4 procent anser att de inte är nöjda (betyg 1-2) med de sjukvårdsinsatser som socialförvaltningen levererar. Helheten Tabell 15. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om ditt äldreboende och omvårdnaden i sin helhet? Hur väl uppfyller ditt äldreboende och omvårdnaden dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende kommer ditt äldreboende? Total

13 Figur 15. Frekvensfördelning fördelat på och Nästan tre fjärdedelar (66 %) är nöjda eller mycket nöjda (betyg 5-6) med sitt äldreboende och omvårdnaden i sin helhet, medan 30 procent varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). Endast 4 procent är inte nöjda (betyg 1-2). Frågor om mat Både brukarna inom äldreboenden och brukarna inom hemtjänsten har fått ett antal frågor som handlar om matens kvalitet, mängden mat, hur den serveras m.m. Inom hemtjänsten är det knappt hälften som får matkorg av dem som dessutom utnyttjar andra tjänster. Det finns också brukare inom hemtjänsten som enbart får matkorg och dessa har fått en enkät med enbart frågor om maten. Denna enkät har skickats ut till 169 brukare och 91 har svarat (54 %). Frågorna för äldreboendena och för hemtjänsten är däremot inte riktigt desamma, och därför redovisas de var för sig. Äldreboende Tabell 16. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om hur maten smakar? Vad tycker du hur maten serveras? Vad tycker du om dina möjligheter att påverka matsedeln? Total Figur 16. Frekvensfördelning fördelat på och 55 procent av brukarna är nöjda (betyg 5-6) med maten, medan 34 procent varken är nöjda eller missnöjda (betyg 3-4). Det är 11 procent som är inte nöjda (betyg 1-2). 13

14 Hemtjänsten Tabell 17. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om hur maten smakar? Vad tycker du om storleken på portionerna? Får du din matkorg vid den tidpunkt som du blivit lovad? Total Figur 17. Frekvensfördelning fördelat på och er 67 procent av brukarna är nöjda (betyg 5-6) med maten. 27 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) och 6 procent är inte nöjda (betyg 1-2) med maten. atkorg Tabell 18. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om hur maten smakar? Vad tycker du om variationen på maten? Vad tycker du om storleken på portionerna? Vad tycker du om möjligheterna att välja maträtter? Får du din matkorg vid den tidpunkt som du blivit lovad? Total Figur 18. Frekvensfördelning fördelat på och 14

15 Av de brukare inom hemtjänsten som enbart får matkorg är 65 procent nöjda (betyg 5-6). Andelen varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) uppgår till 31 procent, medan 5 procent är missnöjda (betyg 1-2). Äldreomsorgens restauranger Frågorna till de som äter på äldreomsorgens restauranger är desamma som till hemtjänsten när det gäller hur maten smakar, variationen på maten samt möjligheterna att välja maträtter. De övriga frågorna tar upp matens temperatur och bemötandet från kökspersonalen. De grupper som har haft möjlighet att besvara enkäten är boende på äldreboendet, pensionärer, personal och andra personer. Det var 371 personer som besvarat enkäten om mat på äldreomsorgens restauranger. Tabell 18. Frågor i enkäten och medelvärden avseende och Vad tycker du om hur maten smakar? Vad tycker du om variationen på maten? Vad tycker du om möjligheterna att välja maträtter? Vad tycker du om temperaturen på maten? Vad tycker du om bemötandet från kökspersonalen? Total Figur 18. Frekvensfördelning fördelat på och De som äter på restaurangerna är generellt nöjda (79 %) med restaurangerna (betyg 5-6). Ungefär 20 procent är varken nöjda eller missnöjda (betyg 3-4) och endast 2 procent är inte nöjda (betyg 1-2). 15

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Brukarundersökning 2009

Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Brukarundersökning 2009 i äldreomsorgen i Simrishamns kommun Innehållsförteckning Inledning/sammanfattning...3 Metod...4 Resultat...4 Resultat på särskilt boende...5 Resultat i ordinärt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Referensvärden samtliga undergrupper

Referensvärden samtliga undergrupper Brukarenkät Utförare IFO-FH 214 Referensvärden samtliga undergrupper 214 2 Samtliga undergrupper Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI 8-76 7 1 TILLGÄNGLIGHET 84-79 7 1 EFFEKTIVITET 87-8 28 1 INFORMATION

Läs mer

Referensvärden samtliga resultatenheter

Referensvärden samtliga resultatenheter Brukarenkät Utförare IFO-FH 2 Referensvärden samtliga resultatenheter 2 3 Samtliga resultatenheter Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI - 78 55 94 TILLGÄNGLIGHET 61-78 59 92 EFFEKTIVITET 64-81 55 95 INFORMATION

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning Särskilt boende Svarsfrekvens 267 personer, 60 % (: 248 personer, 56 %) Allmänt hälsotillstånd Hälsotillståndet på de boende i särskilda boenden

Läs mer

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt Resultat för hemtjänst 5, enheter 63 Hällefors, enheter med minst 3 svar 3 4 Totalt, andel svar, procent F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? F3

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015. En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015. En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 AVGRÄNSNINGAR & GENOMFÖRANDE... 3 3 RESULTAT... 3 3.1 AVSER BESÖKET ETT NYBESÖK...4

Läs mer

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 40

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Inledning Under hösten 2015 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning där syftet har varit

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54 00

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst

Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst 8904106750 Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill vi få

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 STÄRK STOCKHOLMARNAS VALFRIHET. En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 STÄRK STOCKHOLMARNAS VALFRIHET. En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 STÄRK STOCKHOLMARNAS VALFRIHET En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg Förord Att äldreomsorg och andra välfärdsverksamheter håller hög kvalitet är centralt

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2013 i förskoleklass Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni Social resursförvaltning juni 2009 Jonas Persson jonas.persson@scandinfo.se 0707-75 30 75 031-743 44 44 Agenda Era förväntningar idag Information

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm - enkät till brukarna våren 2009

Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm - enkät till brukarna våren 2009 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2009-09-25 Handläggare: Tina Heinsoo Telefon: 508 25 602 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms Stad Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning Spånga-Tensta sdelsförvaltning Presentation Om undersökningen Resultat Daglig verksamhet Grupp- servicebo Korttidshem

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret

Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret Antal inbjudna 59 68 63 1 386 (Alla anställda som arbetat inom kommunen i tre månader.) Antal svar 61 58 1 150 Svarsfrekvens

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Rapport Agilityverksamhetens framtid

Rapport Agilityverksamhetens framtid Rapport Agilityverksamhetens framtid Sammanfattning Enkäten om agilityverksamhetens framtid genomfördes mellan den 25 januari 2013 och 20 februari 2013 på initiativ av AG agilityns framtid. Populationen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se När du behöver hjälp eller stöd När du behöver hjälp eller stöd i din

Läs mer

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS CENTRUM FÖR ÅLDRANDE OCH HÄLSA AGECAP HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan.

Läs mer

Utvärdering av Gunghästen

Utvärdering av Gunghästen Utvärdering av Gunghästen 008 Utvärdering av Gunghästen Om Gunghästen Gunghästens Korttidsboende ligger centralt beläget, bakom polishuset, och är sammanbyggt med förskolan Gunghästen. Här finns platser

Läs mer

Lågt socialt deltagande 70-74 75-79 65-69. Ålder

Lågt socialt deltagande 70-74 75-79 65-69. Ålder Sociala relationer Personer med täta sociala relationer, eller starka band till familj eller omgivning lever längre och har bättre hälsa samt en ökad förmåga att återhämta sig från sjukdom än socialt isolerade

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 1 1,9 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 8 15,4

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd Granskningsrapport Brukarrevision Angered Boendestöd 2013 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom verksamhetsområdet

Läs mer

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga PM Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Inledning Under hösten

Läs mer

Välkommen till Bruksgården. ett särskilt boende i Skurups kommun

Välkommen till Bruksgården. ett särskilt boende i Skurups kommun Välkommen till Bruksgården ett särskilt boende i Skurups kommun 2 Välkommen till Bruksgården i Rydsgård Bruksgården erbjuder en boendemiljö som ger möjlighet till trygghet, inflytande och social gemenskap.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten

Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten 1 5-2-4 Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten Christina Reuterwall, Docent Bengt Järvholm, Professor Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk

Läs mer

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17 Rapport Medlemsundersökning om skolgången Autism- och Aspergerförbundet 216-3-17 Inledande ord I vår förra skolenkät år 213 såg vi att det i alldeles för stor utsträckning fanns brister i hur man anpassar

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Resultat brukarenkät hemtjänst 2012

Resultat brukarenkät hemtjänst 2012 Resultat brukarenkät hemtjänst 2012 Om enkäten Skickade Inkomna Svarsfrekvens Kommunal 84 57 68% Privat 13 8 62% Total 97 65 67% Svarsfrekvens 2011: 69 procent Om presentationen Svaren i vänster kolumn

Läs mer

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 48 49 Kvinna 52 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 25-34 år 19 17 35-44 år 20 19 45-54 år 20 19 55-64 år 19 21 65-74 år 12 14a Medelålder 45 46 Fr1.

Läs mer

Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden

Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden Sifo Research & Consulting Sid Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden Det är ungefär lika många som tror att det är säkert att förvara avfall i berggrunden som tror att det inte är säkert. Skillnaderna

Läs mer

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för förändringar Uppföljning På den här cd-skivan hittar du

Läs mer

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78 Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier i hemtjänst Sociala sektorns verksamhet bygger på människors

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Enskilda Stockholms Tekniska Gymnasium Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby kommunala förskolor Spargrisen - Föräldrar Förskola 94 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari 2013

Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari 2013 Nävergårdens förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN/73-02-27 Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas delaktighet

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Jag studerar på Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 14 18,2 Vård och Omsorgsutbildning för vuxna Komvux Vård 35 45,5 Eductus 28 36,4 Kommentarer till ovanstående

Läs mer

Måttbandet nr 143 januari 2007

Måttbandet nr 143 januari 2007 Måttbandet nr 143 januari 2007 Eleverna ger högt betyg åt Kulturskolans verksamhet! Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten 2006. Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Svenska för invandrare

Brukarundersökning 2010 Svenska för invandrare TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Svenska för invandrare En undersökning genomförd av

Läs mer

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Sid. 87-99 i boken Rekrytering Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Nedan finner du en intervjuguide med förslag på frågor som du kan använda under intervjun. Det är många frågor så välj de du tycker

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Enskilda Stockholms Praktiska Gymnasium, Liljeholmen El Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten

Läs mer

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär Stockholm 7 maj 2004 Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär 1 Syftet med undersökning Syftet med att påbörja enkätundersökningen var att undersöka diskrimineringens omfattning och karaktär.

Läs mer

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9.

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Rapport nr 4, 2014 Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2014 Andreas Alm Fjellborg Rapportserien Om nationella prov i geografi Förord Rapportserien

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Bemanningsindikatorn Q1 2015 1 Bemanningsindikatorn Q1 2015 Första kvartalet 2015 våt filt ger dödläge Under första kvartalet 2015 väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad

Läs mer