Inspektionsrapport för röntgenverksamheten vid Aleris Röntgen Annedal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektionsrapport för röntgenverksamheten vid Aleris Röntgen Annedal"

Transkript

1 Aleris Diagnostik AB Box Stockholm Tillsynsrapport Datum Er referens: - - Diarienr: SSM Förrättningsdatum: oktober 2013 Inspektera Aleris Diagnostik AB Ansvarig handläggare: Anders Frank Arbetsgrupp: Anders Frank, Carl Bladh-Johansson, Lena Thorsson och Stefan Thunberg Samråd: Martin Henrysson Godkänt av: Torsten Cederlund Inspektionsrapport för röntgenverksamheten vid Aleris Röntgen Annedal 1 Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under hösten 2013 inspekterat röntgenverksamheten inom Aleris Röntgen Annedal. Syftet med inspektionen var att kontrollera att kraven som ställs på verksamheten följs. Inspektionen av röntgenverksamheten inom Aleris Röntgen Annedal visar sammantaget på ett stort antal brister i strålsäkerheten framförallt gällande organisation, styrning och ledning, utbildning, samt patientstrålskydd. Bristerna inom organisationen av röntgenverksamheten medför att företaget inte kan säkerställa att medicinska bestrålningar är berättigade och optimerade. Berättigande och optimering är en förutsättning för att bedriva vård på ett strålsäkert sätt, detsamma gäller utbildning av personal där brister också påvisades. SSM bedömer sammantaget att de brister som identifierats beror till stor del på att ledningen för Aleris Röntgen Annedal inte leder och styr verksamheten enligt de rutiner de själva har fastställt. SSM ser positivt på att Aleris Diagnostik AB aktivt arbetar med att integrera ledning och styrning av strålsäkerheten i företagets övergripande ledningssystem. SSM anser att strålskyddet bör vara en integrerad del av en organisations gemensamma sätt att styra och leda sin verksamhet. 2 Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för verksamhet med strålning. Tillsyn innebär att myndigheten på olika sätt kontrollerar att lagar, förordningar, föreskrifter och Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (15) villkor följs vid verksamhet med joniserande strålning. Inspektioner är en central del av tillsynen. I enlighet med SSM:s tillsynsplan inspekterades hösten 2013 Aleris Diagnostik AB:s verksamhet med joniserande strålning. 2.1 Beskrivning av verksamheten Aleris Röntgen Annedal tillhör Aleris Diagnostik AB och bedriver röntgenverksamhet vid Annedalskliniken i Göteborg. Avdelningen är utrustad med, konventionellt röntgen, datortomograf, magnetkamera och ultraljud. Vid Annedal genomförs årligen cirka konventionella röntgenundersökningar och cirka datortomografiundersökningar. På Annedal arbetar två radiologer, åtta röntgensjuksköterskor och en receptionist. Avdelningen leds av en verksamhetschef. En sjukhusfysiker är kopplad till verksamheten via ett konsultavtal. 3 Syfte Syftet med inspektionen är att kontrollera efterlevnaden av de krav som ställs på verksamheten ur strålsäkerhetssynpunkt. 4 Metod inklusive avgränsningar Intervjuer har gjorts med personer som har ansvar inom verksamhetsområdet såsom verksamhetschef, radiologiska ledningsfunktion, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker. Lokaler och hantering av utrustning samt delar av verksamhetens skriftliga dokumentation har granskats. Vid inspektionen granskades de resurser som finns för strålskyddsverksamheten och hur verksamheten organiseras, styrs och leds. Områdena är utvalda med utgångspunkt från strålskyddslagen (1988:220) samt de författningar som reglerar verksamheten. De områden som granskades är: Organisation, styrning och ledning Personalens kompetens Patientstrålskydd 5 Krav De krav som ställs på verksamhet med joniserande strålning inom hälso- och sjukvården regleras genom strålskyddslagen samt föreskrifter utfärdade av SSM, se bilaga 1. De krav som inspektionen speciellt inriktades mot framgår av kapitel 6 om er och bedömningar. 6 er och bedömningar 6.1 Organisation, styrning och ledning Organisation 1. Tillståndshavaren ska i en organisationsplan dokumentera hur arbetsuppgifterna är fördelade i fråga om strålskyddet och formerna för samarbete mellan verksamhetschef,

3 Sida 3 (15) radiologisk ledningsfunktion, sjukhusfysiker och annan berörd personal, 13 andra stycket 1 och 2 Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:35) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning. Det finns en dokumenterad kvalitetsmanual senast reviderad den 1 april 2013, som verksamhetschefen har fastställt, ur vilken det framgår hur strålskyddet är organiserat. I dokumentet beskrivs ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för de olika funktionerna (verksamhetschef, radiologisk ledningsfunktion, sjukhusfysiker, utbildningsansvarig, modalitetsansvariga). Det framgår också av dokumentet hur de olika funktionerna ska samverka. Manualen beskriver även hur utbildningen är upplagd och att det ska finnas utbildningsprogram för olika yrkeskategorier. Vid inspektionen framkom att verksamheten inte bedrivs i enlighet med manualen på flera punkter eftersom flera av de arbetsuppgifter som finns definierade i manualen inte utförs. Den var heller inte känd av alla i personalen. Kravet uppfylls i det avseende att det finns en kvalitetsmanual som beskriver hur strålskyddet är organiserat. Det är dock en brist att flera av de arbetsuppgifter som finns definierade i manualen inte utförs. Det är även en brist att manualen inte är känd av alla i organisationen. 2. För varje verksamhet ska det finnas en person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen, 11 första stycket SSMFS 2008:35. Radiologisk ledningsfunktion ska ha definierade uppgifter enligt 11 andra stycket SSMFS 2008:35. Det framgår av bilaga 1 i kvalitetsmanualen vem som är utsedd att inneha rollen som radiologisk ledningsfunktion (RaLF). I kvalitetsmanualen framgår att RaLF ska vara delaktig i utbildning, utveckling och införande av nya arbetsmetoder, upphandling av utrustning, delta i strålskyddsmöte, bedöma forskningsprojekt och handläggning av avvikelser. Det framgår inte av kvalitetsmanualen vilka arbetsuppgifter som RaLF har när det gäller berättigandebedömning. Kravet uppfylls i det avseende att det finns en person som är utsedd att inneha rollen som radiologisk ledningsansvarig och att arbetsuppgifterna framgår av kvalitetsmanualen. Det är dock en brist att inte framgår vilka arbetsuppgifter som RaLF har när det gäller berättigandebedömning. 3. Den som innehar radiologisk ledningsfunktion ska ha ett övergripande inflytande över verksamheten, 11 andra stycket 1 SSMFS 2008:35. Den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen är dessutom verksamhetchef (VC) och medicinskt ledningsansvarig. Han har fastställt klinikens kvalitetsmanual och leder avdelningens arbetsplatsträffar. Kravet uppfylls eftersom RaLF har ett övergripande inflytande över verksamheten.

4 Sida 4 (15) 4. I verksamheten ska en sjukhusfysiker ingå. Denna ska vara tillståndshavarens expert i frågor som är relaterade till strålskydd, 12 SSMFS 2008:35. Det finns en konsulterande sjukhusfysiker som är kopplad till verksamheten på Annedal via avtal. Det framgår av kvalitetsmanualen för Aleris röntgen Annedal vem som är sjukhusfysiker. Det framgår inte av manualen vem som är tillståndshavarens expert i strålskyddsfrågor. I strålskyddsorganisationen för Aleris Diagnostik AB framgår det att chefsfysikern vid Danderyds Sjukhus AB är tillståndshavarens expert i strålskyddsfrågor. Vid inspektionen framkom att chefsfysikern vid Danderyds Sjukhus AB inte anser sig ansvara för Aleris Röntgen Annedal. Kravet uppfylls i det avseende att det finns en sjukhusfysiker som ansvarar för Aleris Röntgen Annedal. Det är däremot en brist att den sjukhusfysiker som är utsedd att vara tillståndshavarens expert i strålskyddsfrågor inte anser sig ansvara för Aleris Röntgen Annedal. 5. Sjukhusfysikern ska ha god insyn i röntgenverksamheten, 7 andra stycket 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008: 31) om röntgendiagnostik. Sjukhusfysiker genomför årliga kontroller på röntgenutrustning och ska hålla i strålskyddsutbildningen. Senaste strålskyddsutbildningen hölls Sjukhusfysikern och VC träffas en gång om året och diskuterar strålskyddsfrågor. Sjukhusfysikern deltar inte regelbundet i arbetsplatsträffar. Han deltar heller inte i den kliniska verksamheten. Han deltar heller inte vid optimeringsarbete, framtagande av utbildningsprogram, upphandlingar och utveckling av undersökningsmetoder. Personalen kan kontakta sjukhusfysiker per telefon eller e-post vid behov. Av de observationer som framkommit vid inspektion framgår att sjukhusfysiker inte är delaktig i flera av de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som sjukhusfysiker. SSM bedömer därför att sjukhusfysiker inte har en god insyn i verksamheten och därmed uppfylls inte kravet fullt ut Kvalitetssäkring 1. Det ska finnas en kvalitetshandbok som avser strålskydd, 17 SSMFS 2008:35. Det finns en kvalitetsmanual som beskriver hur arbetet på kliniken ska utföras. I denna manual finns bland annat rutiner för hur arbetet ska utföras ur strålskyddsynpunkt. Det framgår av manualen vem som fastställer dokument, hur de revideras, var de förvaras och hur de kommuniceras till personalen. Vid inspektionen framkom att verksamheten inte bedrivs i enlighet med manualen på flera punkter. Den var heller inte känd av alla i personalen. Kravet uppfylls i det avseende att det finns en kvalitetsmanual som beskriver hur strålskyddet är organiserat. Det är dock en brist att denna inte följs eller är känd av alla i organisationen.

5 Sida 5 (15) 2. Sjukhusfysikern ska medverka vid upprättande och genomförande av kvalitetssäkringsprogram för såväl utrustningar som arbetsmetoder, 7 andra stycket 2 SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen svarar sjukhusfysiker för utformning av dokumentationen som rör användandet av tillståndspliktig verksamhet av sådan art att den påkallar sjukhusfysikers inblandning. Ansvarig sjuksköterska ska kontakta sjukhusfysiker (och RaLF) för samråd vid revidering av undersökningsmetoder. Sjukhusfysikern ska medverka vid inköp av röntgenutrustning för att utforma kravspecifikation och granska apparatens strålskydds och bildprestanda i relation till dess användningsområde. Sjukhusfysikern ska svara för att periodiska kontroller av utrustning utförs. Det framgår av rutinen Användning av gonadskydd och kompressionsanordning samt kontroll av eventuell graviditet att verkssamhetschef och sjukhusfysiker har utfärdat och fastställt dokumentet. Det framkom vid inspektionen att sjukhusfysiker svarar för genomförande av årliga kontroller. Sjukhusfysiker har deltagit i framtagandet av kvalitetsmanualen där rutiner ingår för hur strålskyddsarbetet ska utföras. Kraven uppfylls eftersom sjukhusfysiker genomför kontroller av utrustning och har granskat och godkänt strålskyddsrutiner Utveckling och revision 1. Befintliga metoder eller tillämpningar av medicinska bestrålningar ska omprövas varje gång det framkommer nya rön om deras effektivitet eller verkningar, 7 SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska metodböcker uppdateras vid behov eller minst en gång per år. Metodansvarig röntgensjuksköterska ansvarar för att metoder revideras och för att samråd sker med RaLF och sjukhusfysiker i strålskyddsfrågor. Vid inspektionen framkom att undersökningsmetoder inte revideras. Kravet uppfylls i det avseende att det finns rutiner för revidering av metodböcker. Det är dock en brist att ingen revidering sker. 2. Revision, det vill säga en systematisk utvärdering av verksamhetens kliniska procedurer och rutiner i förhållande till fastställda arbetsmetoder för god vård, ska utföras regelbundet, 21 SSMFS 2008:35. Det finns inget dokumenterat system för att systematiskt utvärdera verksamhetens kliniska procedurer. Kravet uppfylls inte eftersom klinisk revision inte genomförs.

6 Sida 6 (15) Avvikelsehantering 1. Oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt ska anmälas till SSM. Anmälan ska innehålla en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som har vidtagits för att händelsen inte ska upprepas, 29 SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska samtliga avvikelser registreras. Inträffade missöden ur strålskyddssynpunkt ska rapporteras till RaLF och sjukhusfysiker. RaLF ansvarar för att rapportera avvikelser vidare till SSM. Det finns inga dokumenterade kriterier för när en händelse ska rapporteras till SSM. Enligt uppgift har inga avvikelser ur strålskyddssynpunkt inträffat. Kravet uppfylls i det avseende att det i kvalitetsmanualen anges att samtliga avvikelser ska registreras, det är dock en brist i att det inte finns dokumenterade kriterier för vad som ska rapporteras in. 2. Sjukhusfysiker ska delta i utredningar av oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt, 7 andra stycket 6 SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska inträffade missöden ur strålskyddssynpunkt rapporteras till RaLF och sjukhusfysiker. Oavsiktlig bestrålning av patient eller personal ska alltid leda till en utredning av omständigheterna. Enligt uppgift har inga avvikelser ur strålskyddssynpunkt inträffat. Kravet uppfylls eftersom det finns ett avtal med lokal sjukhusfysiker om utredningar av strålskyddsrelaterade missöden. 6.2 Personalens kompetens Rutiner för utbildning 1. Tillståndshavaren ska i en organisationsplan dokumentera hur utbildning av berörd personal i strålskydd, metodik och handhavande av utrustning är upplagd, 13 andra stycket 3 SSMFS 2008:35. Av dokumentationen ska det framgå vilka utbildningsmoment olika personalkategorier måste ha gått igenom för att få utföra ett visst arbete, 8 andra stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska det finnas en person som är utbildningsansvarig. Denne ska samarbeta med RaLF och sjukhusfysiker och tillsammans ta fram utbildningsprogram. Enligt manualen ska det finnas utbildningsprogram för röntgensjuksköterskor, radiologer och externa personer. Det är utbildningsansvarig som ska se till att utbildningen genomförs och personalen ska kvittera genomförd utbildning. Signerade utbildningsbevis ska sparas i pärmar. Vid inspektionen framkom att det inte finns någon utbildningsansvarig utsedd. Det finns inte heller några dokumenterade utbildningsprogram.

7 Sida 7 (15) Kravet uppfylls i det avseende att det finns dokumenterat hur utbildningen är upplagd. Det är dock en brist att rutinen inte följs, det vill säga att det inte finns dokumenterade utbildningsprogram och inte heller någon utbildningsansvarig. 2. Den som innehar radiologisk ledningsfunktion ska i samråd med sjukhusfysiker och berörd personals chefer svara för att personalen har erforderlig kompetens, 11 andra stycket 4 SSMFS 2008:35 7 och andra stycket 9 SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska RaLF, sjukhusfysiker och utbildningsansvarig tillsammans ta fram utbildningsprogram. Vid inspektionen framkom att utbildningsprogram saknas. Kravet uppfylls i det avseende att det finns dokumenterat att RaLF ska medverka i framtagandet av utbildningsprogram. Det är dock en brist att utbildningsprogram saknas Radiologisk ledningsfunktion 1. Radiologisk ledningsfunktion ska innehas av en legitimerad läkare med specialistkompetens och kunskaper i röntgenteknik och strålskydd, 4 första stycket och 6 SSMFS 2008:31. Enligt de uppgifter som framkom vid inspektionen är RaLF radiolog och har erforderlig kompetens. Kravet uppfylls eftersom den person som innehar funktionen som RaLF har erforderlig kompetens Genomförda utbildningar 1. All personal i verksamheten ska ha tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt, 8 första stycket SSMFS 2008:31. För att få utföra röntgenundersökningar vid Aleris Röntgen Annedal krävs att personen i fråga är utbildad röntgensjuksköterska och har genomgått handhavandeutbildning på utrustningen samt har god kännedom om strålskyddsorganisation och kvalitetsmanualen. Det framgår inte av kvalitetsmanualen vilken kompetens som krävs för övriga yrkeskategorier. Vid inspektionen framkom att all personal som utför röntgenundersökningar är legitimerade röntgensjuksköterskor. All personal som granskar och godkänner genomförda röntgenundersökningar är läkare med specialistkompetens inom radiologi. Nyanställd personal genomgår en handledd introduktionsutbildning. Utbildning i handhavande av röntgenutrustning genomförs av leverarantörens applikationsspecialist eller av erfaren kollega. Den senaste lokala strålskyddsutbildningen hölls år Vid inspektionen framkom att det finns personal som inte har genomgått strålskyddsutbildning.

8 Sida 8 (15) Kraven uppfylls i det avseende att all personal har grundläggande utbildning och att de erhållit handhavande utbildning på utrustningen. Det är dock en brist att handhavandeutbildning inte är dokumenterad. Det är också en brist att några av personalen inte genomgått lokal utbildning i strålskydd. 2. All berörd personal ska erhålla utbildning när nya apparater eller nya metoder börjar användas, 10 andra stycket SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska riktade utbildningsinsatser genomföras vid förändring av verksamheten. Det är utbildningsansvarig som ska inventera behovet och meddela detta till avdelningschef. Det finns inga övriga rutiner som säkerställer att personalen erhåller utbildning innan nya apparater eller metoder börjar användas. Vid inspektion framkom att all berörd personal fick utbildning i handhavande på datortomografen när den installerades. Kravet uppfylls i det avseende då all berörd personal enligt uppgift erhållit utbildning i handhavande på nya datortomografen, det är dock en brist att detta inte finns dokumenterat Kvittens av genomförda utbildningar 1. Personalen ska genom kvittering bekräfta att säkerhetsrutiner och andra utbildningsmoment genomgåtts, 8 sista stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska personalen efter avslutad utbildning med signatur bekräfta att de genomgått utbildningen. Kvittenserna ska sparas i pärm. Uppföljning av och revidering av utbildningen ska göras en gång per år. Vid inspektionen framkom att det saknas kvittenser på genomförd utbildning för samtlig personal. Kravet uppfylls i det avseende att det finns dokumenterat att personalen ska kvittera genomgången utbildning. Det är dock en brist att det inte finns kvittenser som visar att utbildningen har genomförts. 6.3 Patientstrålskydd Metodbeskrivningar 1. Sjukhusfysiker ska svara för att nya undersökningsmetoder utvärderas från strål skyddssynpunkt, 7 andra stycket 3 SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska sjukhusfysiker tillsammans med RaLF utvärdera nya undersökningsmetoder innan de införs i kliniskt bruk.

9 Sida 9 (15) Vid inspektionen framkom att sjukhusfysiker inte utvärderar undersökningsmetoder från strålskyddssynpunkt. Kravet uppfylls i det avseende att det finns dokumenterat att sjukhusfysiker ska utvärdera nya undersökningsmetoder. Det är dock en brist att rutinen inte följs, det vill säga att sjukhusfysikern inte varit med och utvärderat nya undersökningsmetoder ur strålskyddssynpunkt. 2. Vid varje utrustning ska det finnas skriftliga beskrivningar av hur alla där förekommande rutinmässiga undersökningar ska genomföras, 9 andra stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska det finnas metodbeskrivningar för alla undersökningar. Ansvarig röntgensjuksköterska ansvarar för att upprätta och revidera metodbeskrivningarna och ska samråda med RaLF och sjukhusfysiker i strålskyddsfrågor. Det finns metodbeskrivningar för vissa CT undersökningar, som sparas i en pärm. Det saknas metodbeskrivningar för konventionella röntgenundersökningar. Det framgår inte av metodbeskrivningarna vem som har utformat, granskat eller godkänt dessa. Kravet uppfylls inte eftersom det saknas skriftliga metodbeskrivningar vid varje utrustning Berättigande 1. Varje bestrålning ska på förhand ha bedömts vara berättigad, 5 första stycket SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska varje remiss granskas av radiolog och bedöma om remissen är korrekt. Vid inspektionen framkom att radiologer granskar merparten av alla remisser. Röntgensjuksköterskor gör i praktiken berättigandebedömning på drop in-remisser på kvällstid när radiolog inte finns på plats. Det saknas personliga delegeringar för de sköterskor som bedömer remisser på egen hand. Det saknas också dokumenterade bedömningskriterier för berättigandebedömning. Kravet uppfylls i det avseende då merparten av remisserna granskas av radiolog. Det är dock en brist att drop-in undersökningar till röntgenlabbet (konventionell röntgen) som sker under kvällstid inte granskas av radiolog. Det är också en brist att det saknas kriterier för berättigandebedömning. 2. Alla nya metoder eller tillämpningar av medicinsk bestrålning ska ha bedömts vara berättigade innan de används allmänt, 5 andra stycket SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska nya metoder bedömas av strålskyddsgruppen innan metoden införs i kliniskt bruk. Gruppen består av RaLF, medicinsk ledningsansvarig läkare och sjukhusfysiker. Vid inspektionen framkom exempel där RaLF och sjukhusfysiker diskuterat diagnostisk information kontra stråldoser för olika

10 Sida 10 (15) modaliteter vid undersökning av opererade ryggar. Denna bedömning är inte dokumenterad. Kravet uppfylls delvis då det förekommer diskussioner mellan RaLF och sjukhusfysiker i avseende på nya metoder, det är dock en brist i att detta inte finns dokumenterat. 3. Den remitterande läkaren och den läkare som beslutar om den medicinska bestrålningen ska, om möjligt, inhämta tidigare erhållen diagnostisk information eller journal i syfte att undvika onödig bestrålning, 6 SSMFS 2008:35. Det framgår inte av kvalitetsmanualen eller lokala rutiner att tidigare erhållen diagnostisk information ska inhämtas i syfte att undvika onödig bestrålning. Vid inspektionen framkom att detta inte heller sker i praktiken. Det går endast att se detta om patienten gjort undersökning tidigare hos Aleris. Kravet uppfylls inte eftersom det saknas dokumenterade rutiner för hur tidigare erhållen diagnostik ska inhämtas. 4. Den som innehar radiologisk ledningsfunktion ska se till att bedömning av berättigandet utförs, 11 andra stycket 2 SSMFS 2008:35. I kvalitetsmanualen som RaLF i sin egenskap av VC har upprättat finns ett avsnitt om berättigandebedömning. Avsnittet innehåller riktlinjer för när undersökningar är berättigat att genomföras för patienter och anhöriga, frivilliga försökspersoner, rättsliga- eller försäkringstekniska undersökningar. Kravet uppfylls eftersom RaLF har utformat rutiner för berättigandebedömning. 5. Den remitterande läkaren och den läkare som beslutar om medicinsk bestrålning ska tillfråga kvinnor i fertil ålder om graviditet föreligger. Om graviditet föreligger eller inte kan uteslutas ska särskild prövning om berättigande göras, 24 SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ansvarar den remitterande läkaren för att tillfråga fertila kvinnliga patienter om eventuell graviditet. Vid själva undersökningstillfället ansvarar röntgensjuksköterska för att fråga patienter om graviditet. Manualen innehåller rutiner för särskild prövning om graviditet inte kan uteslutas. Vid inspektionen framkom att röntgenpersonalen frågar kvinnliga patienter i fertil ålder om eventuell graviditet innan undersökningen utförs. Om graviditet inte kan uteslutas kontaktas ansvarig radiolog för bedömning. Kravet uppfylls eftersom kvinnor i fertil ålder tillfrågas om graviditet.

11 Sida 11 (15) Optimering 1. I optimering ska ingå val av utrustning, säkerställande av diagnostisk information, praktiskt genomförande av undersökning samt utvärdering av arbetsmetoder, 8 SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska inköp av ny röntgenutrustning ske i samråd med RaLF och sjukhusfysiker. De ska utforma kravspecifikation och granska utrustningens strålskydds- och bildprestanda utifrån dess användningsområde, ergonomi och placering i lokalen. Utrustningen kontrolleras årligen och optimeras vid behov. Enligt kvalitetsmanualen ska en prioriteringslista upprättas över de undersökningar där det finns anledning att förbättra undersökningstekniken. För dessa undersökningar ska en handlingsplan tas fram och optimering av undersökningen genomföras. Nya metoder ska bedömas av RaLF och sjukhusfysiker. Vid inspektionen framkom att RaLF och sjukhusfysiker var med vid den senaste upphandlingen av datortomografen. Optimering av nya CT-protokoll utförs av leverantörens applikationsspecialist i samband utbildning av användare. Sjukhusfysiker är inte delaktig i optimeringsarbetet. Det bedrivs inget systematiskt optimeringsarbete. Någon prioriteringslista eller handlingsplan över de undersökningar som ska optimeras har inte upprättats. Det saknas redovisande dokument över genomförda optimeringsarbeten. Kravet uppfylls delvis i det avseende att sjukhusfysikern varit involverad i upphandlingen av nya datotomografen. Det är dock en brist att det inte bedrivs något systematiskt optimeringsarbete eller att det inte finns processer som styr optimeringsarbetet. Optimeringen av den nya CTs protokoll har skett enbart av leverantörens applikationsspecialist och sjukhusfysikern har inte varit delaktig, vilket SSM anser är en brist. 2. Den som innehar radiologisk ledningsfunktion ska känna till och i samråd med sjukhusfysiker aktivt påverka och optimera arbetsmetoderna, 11 andra stycket 3 SSMFS 2008:35. Enligt kvalitetsmanualen ska metodbeskrivningar revideras årligen eller vid behov. Metodansvarig röntgensjuksköterska ska samråda med RaLF och sjukhusfysiker i strålskyddsfrågor. Vid inspektionen framkom att revidering av metodbeskrivningar inte sker. RaLF anser att det inte ingår i hans arbetsuppgifter att arbeta med optimeringsuppgifter. Kravet uppfylls i det avseende att det fins rutiner som anger att metodbeskrivningar ska revideras årligen och att RaLF och sjukhusfysiker ska vara delaktig i revideringen. Det är dock en brist att så inte sker. Det är även en brist att den person som innehar rollen som RaLF inte anser att det ingår i RaLF arbetsuppgifter att arbeta med optimering. SSM anser att det är viktigt att tillståndshavaren säkerställer att de personer som är RaLF är medvetna om sina arbetsuppgifter. 3. Utrustningar som ska användas för undersökning av barn och för doskrävande procedurer såsom datortomografi eller interventionell radiologi bör vara speciellt konstruerade för respektive användning, 15 SSMFS 2008:31.

12 Sida 12 (15) Kravet granskades inte vid inspektionen. Kravet bedöms inte eftersom det inte granskades vid inspektionen. 4. Det ska finnas en beskrivning om användning av gonadskydd i alla aktuella metodbeskrivningar, 9 andra stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska det finnas aktuella metodbeskrivningar och etablerade rutiner för användning av gonadskydd. Vid inspektionen framkom att det inte finns några metodbeskrivningar för konventionella röntgenundersökningar. Däremot finns en separat rutin som beskriver för vilka undersökningar som gonadskydd ska användas. Kravet uppfylls inte eftersom det för konventionell röntgen inte finns några metodbeskrivningar som innehåller beskrivning om användning av gonadskydd. 5. Det ska finnas en beskrivning om användning av kompression i alla aktuella metodbeskrivningar, 9 sista stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska det finnas aktuella metodbeskrivningar och etablerade rutiner för användning av kompression. Vid inspektionen framkom att det inte finns några metodbeskrivningar för konventionella röntgenundersökningar. Däremot finns en separat rutin som beskriver för vilka undersökningar som kompression ska användas. Vid inspektionen framkom att kliniken saknar kompressionsutrustning, utan eventuell kompression av ländryggs undersökningar sker genom att patienten placeras i bukläge. Kravet uppfylls inte eftersom det för konventionell röntgen inte finns några metodbeskrivningar, som innehåller beskrivning om användande av kompression. 6. Journal över genomlysningstider ska föras för interventionella förfaranden, 10 SSMFS 2008:31. Det genomförs inga undersökningar med genomlysning. Eftersom genomlysning inte utförs omfattas inte verksamheten av detta krav. 7. Potentiell bestrålning ska beaktas. Sannolikheten för och konsekvenserna av felaktig bestrålning ska minimeras genom lämpligt val av utrustning och arbetsrutiner, 20 första stycket SSMFS 2008:35. Kravet har inte granskats vid inspektionen.

13 Sida 13 (15) Kravet bedöms inte eftersom det inte granskades vid inspektionen Diagnostiska referensnivåer 1. Den diagnostiska standarddosen ska bestämmas. Om den överstiger referensnivån ska orsaken till detta utredas och åtgärder vidtas för att minska dosen, 12 första stycket SSMFS 2008:31. Enligt kvalitetsmanualen ska den diagnostiska standarddosen bestämmas minst vart tredje år. Vid inspektionen uppvisades data från den senaste mätningen av diagnsostiska standarddoser. Resultatet visar att inga doser överskrider gällande referensnivåer. Kravet uppfylls eftersom diagnostiska standarddoser finns uppmätta. 7 Samlad bedömning av kravuppfyllelsen SSM bedömer att Aleris Röntgen Annedals röntgenverksamhet uppfyller 7 av de 29 krav i SSM:s föreskrifter som har bedömts vid inspektionen. Av de övriga 22 kraven bedömer SSM att 5 av kraven har åsidosatts och 17 av kraven uppfylls delvis men inte fullt ut. SSM har i huvudsak identifierat tre områden där Aleris Röntgen Annedal brister i kravuppfyllelse inom röntgenverksamheten: Organisation Utbildning Patientstrålskydd SSM konstaterar att det finns en kvalitetsmanual som beskriver hur strålskyddet är organiserat men den används inte i verksamheten. Sjukhusfysikern utför inte flera av de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. SSM konstaterar att det saknas utbildningsprogram och dokumentation över vilka utbildningar personalen har genomgått. Det bedrivs inget systematiskt optimeringsarbete och genomförda optimeringsinsatser finns inte dokumenterade. Det saknas dokumenterade metodbeskrivningar som beskriver hur undersökningar ska utföras. SSM anser att om verksamheten hade arbetat efter den kvalitetsmanual som finns framtagen hade många av SSM:s krav på strålsäkerhet varit uppfyllda. SSM gör den samlade bedömningen av de brister som identifierats beror till stor del på att ledningen för Aleris Röntgen Annedal inte leder och styr verksamheten enligt de rutiner de själva har fastställt. Syftet med ett dokumenterat ledningssystem är att en organisations ledning ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kvalitetssäkrat sätt. Att Aleris Röntgen Annedals kvalitetsmanual inte används resulterar i att Aleris Diagnostik AB inte kan säkerställa att medicinska bestrålningar är berättigade och optimerade. SSM tycker att det är positivt att Aleris diagnostik AB aktivt arbetar med att integrera ledning och styrning av strålsäkerheten i företagets övergripande ledningssystem. SSM

14 Sida 14 (15) anser att strålskyddet bör vara en integrerad del av en organisations gemensamma sätt att styra och leda sin verksamhet

15 Bilaga 1 Aktuella författningar Samtliga områden SFS 1988:220 SFS 1988:293 SSMFS 2008:11 SSMFS 2008:29 SSMFS 2008:35 SSMFS 2008:51 SSMFS 2008:52 Strålskyddslag Strålskyddsförordning Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning Röntgendiagnostik SSMFS 2008:20 SSMFS 2008:31 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-04-17 Landstingsdirektören Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: 08 799 4269 Vår referens: Objekt: Akademiska sjukhuset och Lasarettet

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

Organisationsplan för strålskyddsverksamhet i Västra Götalandsregionen

Organisationsplan för strålskyddsverksamhet i Västra Götalandsregionen Organisationsplan för strålskyddsverksamhet i Västra Götalandsregionen Upprättad av: Regiondirektören Fastställd av: Regionstyrelsen 2010-03-02 Revision 21/2015-04-20 Revisionshistorik 1 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer Upprättad 2009-03-30 AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer INNEHÅLL Avvikelser och risker 3 Definitioner 3 Ansvarsfördelning 4 Rutiner avvikelse 5 Rutiner riskhantering 5 Orsaker till risker och avvikelser

Läs mer

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 35/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet?

Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet? Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet? Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Oktober 2014 Vem beslutar om vad? Lagar Riksdagen Förordningar

Läs mer

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Skolinspektionen Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Anette.Ellis@fogdarod.se Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar efter tillsyn

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Rutin för hantering av medicinska avvikelser

Rutin för hantering av medicinska avvikelser Ansvarig för rutin: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Historik

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1229-2014 Angereds stadsdelsnämnd Box 34 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2013:6 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 1 (7) Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 2 (7) Innehåll BAKGRUND... 3 ALERIS OMSORG AB... 3 FLORAGÅRDENS EKONOMISKA

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6. Uppdaterad januari 2013

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6. Uppdaterad januari 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6 Uppdaterad januari 2013 Bakgrund Hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det har förekommit brister

Läs mer

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Kvalitetsdokument KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Socialförvaltningen Gotlands Kommun Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Innehåll Korttidstillsyn 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Emma Nilsson 0413-622 61 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden v 2i q33-1 4.5 INVESTOR LN PEOPLE Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 14 april 2010, 57. Ändrad av kommunfullmäktige den 12 september 2012, 181. Ändrad av kommunfullmäktige den 16 september 2015, 102

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2014 Ö 5774-13 KLAGANDE TO Rättegångsbiträde enligt föräldrabalken: Advokat JS MOTPART Göteborgs Överförmyndarförvaltning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Frösunda Omsorg AB Org.nr. 556386-7398 Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Frösunda Omsorg AB 3(7) För att huvudmannen ska kunna ta ansvar för att eleverna i grundsärskolan får en utbildning

Läs mer

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun eign Skolinspektionen Beslut Nacka kommun Staffan Ström staffan.strom@nacka.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 99/2014 1 (6) Region Skåne JA Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter Konkurrensverkets

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1 KONSEKVENSUTREDNING 1 (5) Kim Reenaas, Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-03-15 Dnr 15EV4062 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Lerums kommun Lerums.kommun@lerum.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Lerums kommun Beskgt 2 (6) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen har

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-15 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Kvalitetsdokument AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12- 08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Avlösarservice 3 Beslut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-01-08 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:17 Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ2014/1368 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar - Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Landstinget i Jönköpings län har getts

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Hjo kommun. Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria.

Hjo kommun. Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria. Hjo kommun Rutin Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria. 1. Dokumenttyp Rutin 2. Fastställande/upprättad 2011 av MAS 3.

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ylva Ehn 2015-10-01 SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Kiruna kommun. Medarbetarenkäten är en

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete.

Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete. Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete. Hans Gavin Karin Selander 2014-09-19 Projektets historik God sed kommittén gick 2007 genom RS och Intosai. Styrelsen svarade

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Stockholm belägen i Stockholms

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-03-03 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 457 Till Arbetsmarknadsnämnden den 15 mars 2016 Ärende 4 Yttrande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Grunduppgifter Likabehandlingsplan 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt

Läs mer

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Jens Hagberg 010-240 51

Läs mer

Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde

Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde KONTORET FÖR VUXNA MED FUNKTIONSHINDER Handläggare Datum Diarienummer 2009-10-01 Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde Rekommendationer gällande överföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Underlag till vård- och omsorgsförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Utförare: Ansvarig chef: Läs igenom anvisningarna nedan innan ni börjar er inrapportering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Vissa kurser genomförs hos tillverkaren, oftast utanför Sverige, och med engelska som kursspråk.

Vissa kurser genomförs hos tillverkaren, oftast utanför Sverige, och med engelska som kursspråk. u Utbildning Mediel har sedan starten 1982 konsekvent utbildat personal som ska arbeta med den utrustning som vi levererar. Att personalen får en grundlig utbildning är en förutsättning för att utrustningen

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun.

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun. ein Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Björn Olsson bjom.olsson@helsingborg.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Hermods AB inom kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs kommun

Läs mer

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård Informationshantering och journalföring informationssäkerhet för god vård 1 Sammanhållen journalföring! 2 Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2015-02-13 Lichron Teknik AB Rektorn vid Lichron Teknikgymnasium, Värnamo Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Fastställd av Ks 2011-03-09 2011-02-10 Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Syfte Att skydda den enskildes privata medel samt att hanteringen ska ske på ett sådant sätt att inte oberättigade

Läs mer

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DOK SID 1 (5) 2011-02-10 LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER Antagen: 2011-xx-xx Giltig till och med: Tillsvidare Tillhör process: Arbetsmiljö Relaterade dokument:

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2015-02-05 Ridskolan Strömsholm RS AB jamandersson@stromsholm.com Rektorn vid Ridsportgymnasiet Strömsholm becky.evensen@stromsholm.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Anvisning om psykosocial skyddsrond

Anvisning om psykosocial skyddsrond ANVISNING Gäller från och med 2011-09-02 Anvisning om psykosocial skyddsrond Gäller fr o m 2000-10-01 Ändrad fr o m 2003-01-01, 2011-09-02 Denna anvisning grundar sig på: Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar Regeringsbeslut I:4 2010-09-09 S2010/6418/HS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO AD M IN ISTRATIO N SID 1 (8) 2011-07-01 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND Bakgrund Socialstyrelsen beslutade den 28 juni 2011 om nya

Läs mer

I promemorian föreslås ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) när det gäller användandet av yrkestitlar för tillfälliga yrkesutövare.

I promemorian föreslås ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) när det gäller användandet av yrkestitlar för tillfälliga yrkesutövare. Promemoria 2015-03-20 U2014/2885/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag till ytterligare lagändringar om tillfällig yrkesutövning till följd av yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen

Samlad strålsäkerhetsvärdering av veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen Sida: 1/13 RAPPORT Datum: 2013-06-05 Vår referens: SSM2013-1092 Författare: Lena Hyrke, Marika Enmark, Helene Jönsson Fastställd: Johan Friberg Samlad strålsäkerhetsvärdering av veterinärmedicinsk verksamhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 2016-02-22 Fredrik Mogren och Ida Silvare Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB ellan -` Skolinspektionen ULNO AB för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av ULNO AB Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 20 MAJ 2016 RUTIN LEX SARAH VAD ÄR LEX SARAH?

Läs mer

Fördelning. Angelholms kommun

Fördelning. Angelholms kommun 1 (6) ANGBUfOUtS KOMMUN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Angelholms kommun Kommunstyrelsens ordförande till kommundirektör 2 (6) ÄN(jELHOL\1S KOM.\lll:-l Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Ängelholms

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn

Svarsjournal. Publikationsnamn Svarsjournal Publikationsnamn Webbenkät Särskilt boende Namn Datum 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Den personal du ansvara för känner till riktlinjer för läkemedelshantering och följer dem 3.

Läs mer

Föreläggande förenat med vite för familjedaghemmet SusoDus

Föreläggande förenat med vite för familjedaghemmet SusoDus Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-05-26 Handläggare Gentiana Dedaj Telefon: 08-508 33 332 Till Utbildningsnämnden 2015-06-11 familjedaghemmet

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:6484 Skolbeslut för vuxenutbildning efter tillsyn av särvux i Simrishamns kommun Beslut 2011-06-22 1 (9) Dnr 43-2010:6484 Rektorn vid Särvux i Simrishamn Tillsyn i Särvux

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF

Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF Senast uppdaterad: 2012-09-17... Vår arbetsmiljöpolicy Risker på arbetsplatsen Lysekils FF har en övergripande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolinspektionen

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolinspektionen Peter Isac Béens Utbildningsstiftelse 2011-06-11 fredrik.sidenvall@li-ne.nu Dnr 44-2010:5379 efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg 2011-06-11 1(2) Dnr 44-2010:5379

Läs mer

10-11 Lönejämförelse mellan kvinnor och män

10-11 Lönejämförelse mellan kvinnor och män 13 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt Jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse

Läs mer

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 2 Sidan 1 av 6 Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Innehållsförteckning Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Stratsys för landsting och regioner

Stratsys för landsting och regioner Stratsys för landsting och regioner Agenda Kort presentationsrunda Förväntningar Vårdval (LOV) I och med Lagen om valfrihet ställs allt högre krav på landstingen och kommuner att göra informationen transparent

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-05-06 B E S L U T Swedbank AB FI Dnr 15-13124 Verkställande direktören Delgivning nr 2 105 34 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. SOSFS 2009:12 (M) Föreskrifter Läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Kalmarsunds Gymnasieförbund gymnasieforbundet@gyf.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalmarsunds Gymnasieförbund Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Personalavdelningen Dnr 1517/09-200 Rehabilitering Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden Sid: 2 / 6 Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar Räddningstjänst

Läs mer