Placering av nytt J-hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placering av nytt J-hus"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS Produktionsstyrelsen beslutar att i programarbetet för en ny J-byggnad utgå från förstudiens förslag till placering av nytt J-hus i läge G enligt bilaga till detta ärende. Ärendet Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 26 april 2012, 54, om genomförande av en fördjupade förstudie för det nya J-huset. Genomförd förstudie har närmare utrett placering av ett nytt J-hus vilket redovisas i bilaga till detta ärende. Förslaget ryms inom för programarbetet anslagen budget. Delges: Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Bilaga 145 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Ärende 145. FÖRSLAG TILL BESLUT Dnr LSU Produktionsdirektören f.v.b.t Produktionsstyrelsen Framtidens Akademiska Fördjupad förstudie placering av nytt J-hus Nedanstående förslag till beslut omfattar den fördjupade förstudie för det nya J-huset som produktionsstyrelsen på sitt sammanträde beslutade skulle genomföras. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen föreslås besluta att programarbetet för ny byggnad J går vidare med från Behovsanalys och förstudie, och J-huset dat förordat förslag på placering av nytt J-hus i läge G. Förslaget ryms inom för programarbetet anslagen budget Bakgrund Ursprungligt, tänkt läge för ett nytt J-hus var söder om befintlig byggnad G på den redan avrivna tomten J. Under arbetet med behovsanalysen och förstudien för det nya J- huset upptäcktes ett flertal fördelar med att placera byggnaden närmare byggnad F11 i läge av befintlig G-byggnad. Sammanfattning av förstudien En placering av nytt J-hus i läge G ger följande fördelar: Större närhet till den centrala, tunga behandlingen inom sjukhusområdet (framför allt byggnad och ). Detta ger i sin tur större flexibilitet i vilka verksamheter som kan planeras in i det nya J-huset. Större närhet till F-blocket (kvinno- och barnsjukhuset). Detta ger i sin tur större flexibilitet i vilka verksamheter som kan planeras in i det nya J-huset. Möjlighet till goda kopplingar mellan nytt J-hus och befintliga byggnader. Detta ger i sin tur större flexibilitet i vilka verksamheter som kan planeras in i det nya J-huset. Samlad yta för ev framtida exploatering söder om det nya J-huset. En placering av det nya J-huset i läge J har endast den fördelen att tomten redan är avriven och byggnad G behöver inte rivas i sin helhet. Dock påverkas grundläggningen

3 2 (2) av byggnad G i sådan omfattning att byggnadens östra del G3 måste rivas även i detta alternativ. Ekonomi Kostnadsskillnaderna mellan placeringsalternativen bedöms i detta skede vara marginella. Vid förordat förslag erhålles ett attraktivt expansionsutrymme mot söder. Tider Färdigställandetiden bedöms inte påverkas av placering av J-huset i läge G eller läge J. Tidigare fattade beslut Produktionsstyrelsen beslutade att Produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra ett programarbete med syfte att arbeta fram en fördjupad förstudie, en programhandling och ett beslutsunderlag för projektering av det nya J- och/eller G-huset. Produktionsstyrelsen beslutade att Landstingsservice får i uppdrag att genomföra en behovsanalys för byggnad - Förslagsställare: Lennart Persson Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Thord Hägg Förvaltningsdirektör Landstingsservice Bilaga: 1. Framtidens Akademiska Fördjupad förstudie Placering av J-huset

4 FÖRDJUPAD FÖRSTUDIE: PLACERING AV J-HUSET FÖRSLAG TILL NYTT J-HUS FRÅN DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG. SKISS REDOVISAR HUS I LÄGE G BILD FRAMTAGEN I TIDIGT SKEDE I PROJEKTET AV WHITE ARKITEKTER AB

5 INLEDNING Denna rapport är en komplettering till det behovsanalys- och förstudiearbete för byggnad, och en nybyggnad som genomfördes från våren 2011 till årsskiftet Utredningen resulterade i rapporten Behovsanalys och förstudie, och J-huset, daterad (nedan kallad förstudien), samt tekniskt fördjupningsmaterial framtaget av teknikkonsulter. I förstudien kallas nybyggnaden för J-huset och så benämns den även i denna rapport. Syftet med denna rapport är att fördjupa den tidigare J-HUS utförda utredningen avseende J-husets placering. Utgångspunkten för förstudien var att en nybyggnad skulle placeras på den redan avrivna s.k. J-tomten. Efterhand som förstudiearbetet pågick talade dock alltmer för att J-huset borde placeras längre norrut i läge för det befintliga G-huset. Detta alternativ förordades även i förstudien. Sist i rapporten följer en kort sammanfattning av förstudien för att rapporten ska kunna läsas självständigt. J-HUS J-HUS J-HUSET I LÄGE J FÖRUTSÄTTNINGAR Följande faktorer har bedömts påverka placeringen av J-huset i läge J eller G: 1. Närhet och kopplingar mellan J-huset och befintliga byggnader (,, samt ev. F-blocket). 2. Verksamheternas utvecklingsmöjligheter i befintliga byggnader J-HUS ( och, G-huset) och i J-huset. 3. Långsiktiga fastighetsutvecklingsmöjligheter 4. Tekniska frågor och genomförandeaspekter 5. Sammanfattning Dessa faktorer utvecklas nedan. J-HUSET I LÄGE G LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset

6 1. NÄRHET OCH KOPPLINGAR MELLAN J-HUSET OCH BEFINTLIGA BYGGNADER - Så många plan som möjligt i och behöver en koppling till J-husets motsvarande plan för att verksamheten ska fungera effektivt och patientsäkert och för att byggnaderna ska kunna utnyttjas flexibelt. Lägena för kopplingarna har studerats detaljerat. Ambulansvägens vägprofil, kulvertalternativ och konstruktioner i det nya Teknikhuset är viktiga faktorer som påverkar läget för luftbroar. Genomförda utredningar visar att: Koppling i plan 4 kan göras först i läget mellan byggnad och. Koppling plan 5 och 6 kan kopplingarna göras längre söderut (in i ). Koppling längre söderut, dvs i plan 5 och 6, innebär att kopplingen hamnar inom verksamhetsytorna i byggnad. Det minskar verksamhetsytornas flexibilitet på både lång och kort sikt genom att ett kommunikationsstråk delar upp verksamhetsytan. Vid ombyggnad av och med evakuering delvis i J-huset bör kopplingarna i samtliga plan ligga mellan och. Det ger en så neutral och verksamhetsoberonde koppling som möjligt. Alternativ med kommunikationsstråk in i under en ombyggnad kan ge betydande svårigheter eftersom det måste hållas öppet genom hela ombyggnadsprocessen. Läget för kopplingen över Ambulansvägen påverkas inte av placeringen av J-huset i läge J eller G. Däremot påverkas längden på den luftbro som länkar J-huset till och. J-HUS J-HUSET I LÄGE J. INNEBÄR LÅNG LUFTBRO TILL KOPPLINGEN ÖVER AMBULANSVÄGEN Placeras J-huset i läge J finns en möjlighet att koppla J-huset till byggnad. Kopplingen in i innebär dock att man kommer in i en vårdavdelning, i nuläget utan möjlighet till neutral passage. De skilda våningshöjderna innebär troligen att hiss måste finnas i läget för kopplingen. En koppling mellan J-huset och har inte bedömts som ett prioriterat behov. J-HUS LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset 3

7 FRAMTIDENS AKADEMISKA J-HUS J-HUSET I LÄGE G. INNEBÄR KORTAST MÖJLIGA KOPPLING ÖVER AMBULANSVÄGEN. Placeras J-huset i läge G blir denna gång/luftbro i princip en del av husets kommunikationssystem. Placering av J-huset i läge G möjliggör en koppling till F-husen som innehåller Kvinno- och barnsjukvård. Från patientens perspektiv är det alltid en fördel med korta avstånd. Förutom att patienten får närmare till sjukhusets olika funktioner innebär det bl a minskad smittorisk, bättre integritetsskydd och effektivare vård. Närhet mellan olika verksamheter förenklar teamarbetet runt patienten. 2. VERKSAMHETERNAS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I BYGGNADERNA, OCH J Placering av J-huset i läge G är en mycket central placering i förhållande till B-husens och F-husens många centrala och avancerade verksamheter inom sjukhuset. Det innebär att den nya byggnaden ger stor flexibilitet avseende vilka verksamheter som är möjliga att placera in i framtiden. I framtiden spås en ökad samverkan mellan olika verksamheter och discipliner för att skapa en mer patientcentrerad vård, för att den tekniska utvecklingen innebär ökade möjligheter till diagonstik och behandling m h a samma utrustningar samt att erfarenhetsutbyte och forskning drar nytta av ett tvärdisciplinärt arbetssätt. Magnetkameror är en del av utrustningen på plan 4, bild- och funktionsmedicin. Dessa avancerade medicinsktekniska utrustningar kräver mycket stabila bjälklag som klarar stora laster utan att vibrera. Under utredningen har det visat sig att byggnad och inte utan stora åtgärder kan anpassas så att stora magnetkameror (3T) kan placeras in. Magnetkameror är en del av utrustningen inom verksamheten bild- och funktionsmedicin. Från verksamhetshåll har man beslutat att dessa utrustningar kan placeras i J-huset i anslutning till nuklearmedicins LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset

8 bild- och funktionsmedicinska utrustning. Detta förutsätter att de finns i samma plan som bild- och funktionsmedicin i och och effektiva kommunikationer kan åstadkommas byggnaderna emellan. Bild- och funktionsmedicin kommer därmed att finnas på samma plan i tre byggnader;, och J-huset. Även operationsavdelningar berörs av detta förhållande då moderna avancerade interventionslab på samma sätt som bild- och funktionslab är beroende av vibrationskänslig utrustning. En nära koppling till sådan utrustning som J-husets stomstabilitet möjliggör, innebär bättre förutsättningar för de tunga behandlingsverksamheterna i och att utvecklas, än om avståndet är långt. 3. LÅNGSIKTIGA FASTIGHETSUTVECKLINGSMÖJLIGHETER De långsiktiga fastighetsutvecklingsmöjligheterna omfattar bl a möjligheter för framtida exploatering och hur befintligt G-hus värderas. Läge J Placering av J-huset i läge J ger en möjlig byggnadsarea för en rektangulär byggnad söder om J-huset. Norr om J-huset kan de delar av nuvarande byggnad G som inte rivs på grund av ny kulvertdragning, ligga kvar alternativt ersättas med en ny rektangulär byggnad. Placering av J-huset i läge J innebär att det finns en byggklar tomt (den södra). Vid en framtida exploatering är den kvarvarande ytan uppdelad i två delar med J-huset mellan sig, med den norra delen otillgängligt placerad mellan F-huset och J-huset. G.husen DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG SJUKHUSVÄGEN F11 F12 F14 F15 B21 B5 B3 B13 B16 B10 B7 B20 J-HUSET I LÄGE J DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG G.husen SJUKHUSVÄGEN F11 F12 F14 F LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset 5

9 F11 SVÄGEN B21 B5 FRAMTIDENS AKADEMISKA B3 B13 B16 B10 B7 B20 G.husen DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG SJUKHUSVÄGEN F11 F12 F14 F15 B21 B5 B3 B13 B16 B10 B7 B20 J-HUSET I LÄGE G Läge G Placering av J-huset i läge G ger stor möjlig byggnadsarea söder om J-huset. Storleksmässigt motsvarar det ungefär den ytan som J-huset upptar. Placeringen av J-huset i läge G innebär att hela byggnad G måste rivas. I läge G kan J-huset göras större än i läge J eftersom tomten är kilformad och blir bredare mot norr. Befintligt hus G En nybyggnation påverkar hus G, både på J- och G-tomten. Verksamheten i byggnad G utgörs främst av Barn- och ungdomspsykiatri. Byggnaden består av flera olika sammanbyggda volymer, är 3 4 våningar hög och omfattar ca 3500 kvm BTA. Byggnaden har låga våningshöjder, låg grad av generalitet och flexibilitet och mått som begränsar användandet. Ingen avancerad vårdverksamhet kan inrymmas i byggnaden. Från verksamhetshåll har man bedömt att det för verksamheten i befintligt G-hus kan beredas annan plats inom sjukhuset även om vissa anpassningar måste göras. G-huset OM J-HUSET PLACERAS I LÄGE J MÅSTE ÖSTRA DELEN AV G-HUSET RIVAS (GUL MARKERAT). OM J-HUSET PLACERAS I LÄGE G MÅSTE HELA G-HUSET RIVAS LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset

10 I läge J måste den östra delen av hus G rivas då dess grundläggning påverkas mycket kraftigt av schakt för ny kulvert. Denna byggnadsdel behöver också rivas för att ge plats för den luftkulvert som förbinder nybyggnaden med byggnad och. Den verksamhet som finns i denna byggnadsdel måste ges nya lokaler. Eventuellt innebär det att hela verksamheten måste ges nya lokaler. Ny lämplig verksamhet måste då inrymmas i byggnaden. I läge G måste hela hus G rivas för att ge plats för nybyggnation. 4. TEKNISKA FRÅGOR OCH GENOMFÖRANDEASPEKTER Avseende tekniska frågor såsom förutsättningar och lösningar bedöms inte de två lägena innebära stora skillnader såvitt man kan överblicka i detta skede. En grundundersökning är under framtagande och kommer möjligen visa att det finns olika förutsättningar för grundläggning. I läge G innebär närheten till F-husen att grundläggningen måste anpassas till F-husens grundläggning. Även i läge J innebär grundläggningen av en luftbro och eventuell kulvert att hänsyn måste tas till F-husens grundläggning. Genomförandet av själva byggnaden i läge J eller G bedöms vara relativt likvärdigt. I läge G innebär närheten till F-husen att särskild hänsyn måste tas till den befintliga verksamheten i byggnaden under byggtiden. Placeras byggnaden i läge J får man, vid en eventuell exploatering på G-tomten i framtiden, en trång byggplats och måste ta hänsyn till verksamheten i två befintliga byggnader, samt luftbroar till och. Genomförande ur verksamhetsperspektiv innebär att verksamheter tvingas delas mellan - och J-huset. Goda möjligheter till kommunikation är avgörande eftersom verksamheten ska kunna bedrivas lika effektivt som vanligt. J-huset i läge G ger de kortaste kommunikationsvägarna mellan - och J-huset LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset 7

11 5. SAMMANFATTNING FÖR- OCH NACKDELAR MED PLACERING AV J-HUSET I LÄGE J RESPEKTIVE G Läge J Fördelar: Tillgänglig tomt finns. Nackdelar: Längre förbindelser till byggnad och och ev. F-husen i framtiden. Uppdelad yta för framtida exploatering. Del av byggnad G rivs p g a ny luftbro och ny kulvert. Denna del eller hela verksamheten måste ges nya lokaler. Långa förbindelserna mellan evakueringslokaler i J-huset och och, försvårar evakuering vid ombyggnad av och. Läge G Fördelar: Bra förbindelser till och och Eventuellt F-husen i framtiden. Läget och de korta förbindelserna möjliggör flexibel och verksamhetsmässig användning av J-huset. Möjligt att dela upp bild- och funktionsmedicin mellan - och J-huset (rimliga avstånd). Samlad kvarvarande exploateringsyta. Korta förbindelserna mellan evakueringslokaler i J-huset och och, underlättar evakuering vid ombyggnad av och. Möjlighet till större maxexploatering av J-huset. Nackdelar: G-huset måste rivas och verksamheten ges andra lokaler innan exploatering kan påbörjas. Från verksamhetshåll har bedömts att detta är fullt möjligt även om viss anpassnign av lokaler troligen krävs LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset

12 SAMMANFATTNING AV FÖRSTUDIEN Behovsanalys och förstudie, och J-huset omfattade utredning av ombyggnad av byggnad och, ny infrastruktur (bl.a. kulvert) samt en nybyggnad på den avrivna tomten mot (J-tomten). Utredningen byggde på Lokalförsörjningsplan 2011 och på de fastighetsutvecklingsplaner som tagits fram 2006 och 2011 samt på det arbetsmaterial som finns för en fastighetsutvecklingsplan Utredningen omfattade två huvuddelar: verksamhet och byggnad inklusive infrastruktur/kommunikation. Ombyggnad av byggnad och Utgångspunkten för ombyggnad av byggnad och är att de befintliga verksamheterna, centraloperation, bild- och funktionsmedicin och mottagningar, ska ligga kvar. För byggnad och finns samstämmig dokumentation kring behov av upprustning av byggnadernas tekniska system och behov av förnyelse av verksamhetslokaler, främst centraloperation och bild- och funktionsmedicin. Flera olika förslag till teknisk försörjning har utretts. Mest platskrävande är förnyelse av ventilationen. Byggnadernas stomme motsvarar inte fullt ut moderna krav för avancerad medicinskteknisk utrustning. Alternativ för att förbättra bärförmågan och stabilisera bjälklagen har utretts och visat sig innebär mycket omfattande åtgärder. Det förordade alternativet till ombyggnad av och innebär att byggnaderna ges en modern standard avseende brandskyddsåtgärder, installationer (ventilation, rör, el, data, tele, medicinska gaser, sprinkler) och hissar. Åtgärderna utförs så att den ursprungliga generalitet i byggnaderna bibehålls. Byggnaderna förses med nytt yttertak och den översta våningen höjs för att kunna inrymma ventilationsanläggning till operation. Utöver det förses del av byggnad med en ny våning för fläktrum. Nya effektiva planlösningar för bild- och funktionsmedicin och operation planeras in. Det ger goda möjligheter att bedriva avancerad behandling i byggnaderna i framtiden. Nybyggnad på J-tomten Verksamhetsinnehållet för en nybyggnad har fördjupats utifrån Lokalförsörjningsplan 2011 som avvägt sjukhusets helhetsbehov. J-huset plan- eras också fungera som evakueringslokaler vid ombyggnad av och. Två lägen för J-huset har utretts; läge J som föreslås i förslag till Lokalförsörjningsplan 2011 och ett nordligare läge; läge G. Det förordade alternativet för J-huset innebär en byggnad för vård och behandling, placerad i läge G. De nedre våningarna som står i direktkontakt med och via luftbroar, planeras för avancerad behandling. De övre våningarna planeras för bland annat moderna vårdavdelningar. En viktig entré placeras mot LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset 9

13 Byggnaden utformas med hög grad av generalitet och inbyggd flexibilitet för att kunna anpassas till den snabba utveckling som vårdverksamheten genomgår. Arkitekturen ska signalera öppenhet och harmonierar med karaktärsbyggnader på sjukhuset samtidigt som placeringen och utformningen lyfter fram sjukhusets centrala roll i stadsbilden mot. Onkologins verksamhet som idag har mycket undermåliga lokaler, samlas i byggnaden, tillsammans med dagkirurgi, delar av bild- och funktionsmedicin, dialys, eventuellt laboratorium och lokaler för Fou. Infrastruktur transportsystem Ett samlat grepp har tagits om kommunikation, transport och logistik för att skapa ett strukturerat och modernt logistiksystem. För transport och försörjning föreslås en ny transportkulvert och en ny mediakulvert. För persontransporter struktureras kommunikationssystemet så offentliga flöden kan skiljas från professionella flöden och transporte av patienter i säng. För serviceflöden (rent gods, avfall m m) planeras ett lösningar som ger möjlighet för en serviceorganisation att sköta transporterna ända in på avdelningarna. Nya luftbroar binder samman J-huset med B-blocket. Rapporten är framtagen av Landstingsservice genom White arkitekter AB LSU Behovsanalys och förstudie, och J-huset

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 43 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar:

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Projektering och genomförande J-hus

Projektering och genomförande J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 97 Projektering och genomförande J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping

Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 74 Dnr PS 2013-0038 Ombyggnad av geriatrisk avdelning för närvård vid Lasarettet i Enköping Förslag

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 166 Dnr PS 2012-0039 Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Framtidens Akademiska

Framtidens Akademiska LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 5 (24) Dnr CK 2012-0105 75 Framtidens Akademiska Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 36 Dnr PS 2013-0019 Program och initiering av upphandling av smågodstransportör Förslag till beslut

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 73 Dnr PS 2013-0037 Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-05-12 ;~R 25 2011 8(21) 87 Dnr 2011/42 nvesteringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245,

Läs mer

Länk/gata mellan F-blocket till ambulansvägen

Länk/gata mellan F-blocket till ambulansvägen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 100 Dnr PS 2013-0048 Länk/gata mellan F-blocket till ambulansvägen Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Fördjupad förstudie för nytt J-hus

Fördjupad förstudie för nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 144 Fördjupad förstudie för nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen

Läs mer

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK 1 BY 72 NY VÅRDBYGGNAD BY 70 & BY 04 NY BEHANDLINGSBYGGNAD 2 UTÖKAT UPPDRAG I MODERNA LOKALER FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET 3 PERSONCENTRERAD VÅRD SEPARERA FLÖDEN

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 AKUTVÅRDS- HUSET HUVUDENTRÉN LÅGHUSET - MOTTAGNINGAR HÖGHUSET- VÅRDAVD, ADM., FOUU LAB OCH OP-2 /THORAX Byggandet

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum 2013-08-26 Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet Sammanfattning

Läs mer

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017.

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Datum: 2014-09-25 Sida: 1 (6) Mariestads kommun Sektor Utbildning Utbildningsnämnden Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Projekt skollokaler f-6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Nordinskolan i Smålandsstenar, kl 08.00 10.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-11 LS-LED15-1746-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Elin Waher Diarienummer KSN-2014-1241 Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan Uppsala Kommun inbjuder härmed

Läs mer

Byggnad 1 Kontor/mäss

Byggnad 1 Kontor/mäss 1 (5) Bilaga 4 Byggnad 1 Berith Juvonen 0910-10952 2006-09-08 Byggnad 1 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit kontor och mäss. Består av 2 sammanbyggda delar med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Soldalaskolans tillbyggnad

Soldalaskolans tillbyggnad Utbildningskontoret Soldalaskolans tillbyggnad mål, en skola som inrymmer F-9 Datum: 2015-12-01 Handläggare: Lille-Vie Eklind, utbildningskontoret Diarienummer: UN 15/107, KS Södertälje kommun, Soldalaskolans

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun

Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun LAGA KRAFT den 2012-04-12 Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Botkyrka kommun Gestaltningsprogram Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Syftet

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun 1 (6) ANTAGANDEHANDLING Dnr MSN 2014/123-214 Enkelt planförfarande Tillägg till PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun Upprättad

Läs mer

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler 005-00 (5) Utfärdare: Nina Höm 202-02-7 Diarienummer LSU20-0203 Granskare: T. Collin, S. Hill, O.Henriksson Processägare/avd.chef/ enhetschef: Ingemar Lindström 202-02-3 202-02-7 Ärende/Titel: Godkännare:

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-04-07 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:271 20642 Kommunstyrelsen Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus 2012-04-03 LJ 2012/141 Avsändare Landstingsstyrelsen Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Bakgrund Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer.

Läs mer

Vårdutveckling 2010+

Vårdutveckling 2010+ Vårdutveckling 2010+ Skapa förutsättningar för framtidens sjukvård 2009-04-01 Bengt-Ove Ström lokalbestånd BRA m 2 1 718 109 m 2 antal förvaltningsobjekt antal sjukhus 37 st 16 st Fastighetsinv. 2012 mkr

Läs mer

Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus

Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus Vi bygger effektiva, attraktiva och ekonomiska punkthus Stommen för 4 lägenheter per våning kräver 350 m² byggnadsarea. Byggnaden levereras av Geithner Bau, ett tyskt familjeföretag med erfarenhet från

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3

Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 143 Produktion ombyggnad avfallsstation C2/C3 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SNÄPPAN. Skola Badhus Skola. Skola Badhus Skola LÄROVERKET ( ( P P ( ( P P ENEN P P ( ( FURAN ( ( P P P P ( ( LINDEN OXELN ( ( P P SVARVAREN

SNÄPPAN. Skola Badhus Skola. Skola Badhus Skola LÄROVERKET ( ( P P ( ( P P ENEN P P ( ( FURAN ( ( P P P P ( ( LINDEN OXELN ( ( P P SVARVAREN Badhus Tennisbanor Torsgården Badhus Tennisbanor Torsgården ALMEN BONDEN ARKITEKTEN BJÖRKEN SVARVAREN BONDEN RÄNTAREN SKRIVAREN MÅLAREN LÄRKTRÄDET HOVSLAGAREN BRYGGAREN LÄNSMANNEN BYGGMÄSTAREN BRANDMANNEN

Läs mer

VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR

VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR Säkerheten går alltid i första hand Vi har golv anpassade till alla rum på sjukhus och vårdhem. Det är stor skillnad mellan golv och golv. Kulvert, akutmottagning,

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivning UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-12-20 Sida 1 av 8 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan över del av BJÖRKLIDEN 1:22, JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 m.fl. Bostäder mm i Björkliden. Kiruna

Läs mer

Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun 2011-04-12 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Centralskolans aula 19:00-21:00 Närvarande: Åhörare: ca 60 medborgare () Förtroendevalda:

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Planbesked för fastigheterna Västerslät 2:9 och 2:10, Kläckeberga

Planbesked för fastigheterna Västerslät 2:9 och 2:10, Kläckeberga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0542 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheterna Västerslät 2:9 och 2:10, Kläckeberga Förslag till beslut

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

Sopsugsutredning Gasverksområdet

Sopsugsutredning Gasverksområdet PM Utredning Staffan Ädelqvist, Grontmij Rolf Sundberg, Sopsugkonsulterna AB Kalkyl Patrick LePierre, Grontmij Datum 2012-08-28 Uppdragsgivare Exploateringskontoret Stockholms stad genom: Torbjörn Ollas,

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Komministerbostället i Mörby på Färingsö. Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter

Komministerbostället i Mörby på Färingsö. Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter Komministerbostället i Mörby på Färingsö Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter Mörby 2:1:1 Mörby 2:1 består av fyra delar. Mörby 2:1:1 omfattar området kring det gamla komministerbostället.

Läs mer

ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK

ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK Oktober 2003 Den här skriften har vi tagit fram för att illustrera vår syn på sambandet mellan arkitektur och pedagogik och med detta tillägg vill vi sätta fokus på viktiga aspekter

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Detaljplan för Bjälken 20 i stadsdelen Södermalm i Stockholm Dp 2010-15100-54 HANDLINGAR Planen består av

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Påbro 6063. Län Skåne Gatuadress Påbro 6063 Kommun Hässleholm Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Påbro 6063. Län Skåne Gatuadress Påbro 6063 Kommun Hässleholm Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning BOTTENVÅNING: Entré via farstu leder in i

Läs mer

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 1 De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 Tillsammans med Per Lagheim från Locum i Stockholm kommer vi att här redovisa två svenska

Läs mer

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-05 Dnr 1502923 1 (8) Sjukvårdsnämnd Sund Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer