Det här är Saco. Framgången i ett sådant arbete bygger till stor del på engagemanget från våra lokalt fackligt förtroendevalda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är Saco. Framgången i ett sådant arbete bygger till stor del på engagemanget från våra lokalt fackligt förtroendevalda."

Transkript

1 Det här är Saco I drygt 70 år har Saco drivit akademikers intresseintresse. Som organisation har Saco bidragit till att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker samt stärkt statusen och villkoren på arbetsmarknaden för de professioner som finns inom Sacos medlemsförbund. Framgången i ett sådant arbete bygger till stor del på engagemanget från våra lokalt fackligt förtroendevalda. 1

2 Lokalt, nationellt och internationellt. Syftet med den här presentationen är att ge en bild av hur Saco är organiserat och hur federationen är representerat på lokal, nationell och internationell nivå. 2

3 Saco en federation med 22 olika förbund som tillsammans samlar cirka akademiker. 3 Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation och är en federation med 22 olika förbund. Tillsammans samlar organisationen cirka akademiker. Av dessa är 54 procent kvinnor och 46 procent män. Sedan 1947 har Saco företrätt Sveriges akademiker. Som de flesta intresseorganisationer är Saco en partipolitiskt obunden organisation, vilket innebär att organisationen inte tar ställning för eller emot ett politiskt parti eller ideologi. Utgångspunkten är istället att agera utifrån Sacoförbundens medlemmars intresse. Under 70 år har Saco varit akademikernas röst i samhällsdebatten. Saco har bl.a. drivit frågan om kvaliteten på den högre utbildningen, om akademikernas arbetssituation och anställningsvillkor, om rätten att jämställas med andra fackförbund samt om lika villkor för kvinnor och män på svensk arbetsmarknad för att nämna några områden. 3

4 Sacoförbunden organiserar medlemmar utifrån utbildning och yrke. De 22 Sacoförbunden organiserar medlemmar utifrån utbildning och yrke. Medlemmarna återfinns inom arbetsmarknadens samtliga sektorer, dvs. den statliga, den kommunala/landstingskommunala och den privata sektorn. Vissa förbund vänder sig till flera olika utbildningar och yrkesgrupper. Andra förbund har enbart medlemmar inom en eller ett par yrkesgrupper. Variationen är därför stor bland yrken och sysselsättningar inom federationen. 4

5 Det största förbundet har ca medlemmar medan det minsta förbundet samlar ca medlemmar. Liksom inriktning mot medlemsgrupper skiljer sig Sacoförbunden också åt när det gäller storlek. Det största förbundet har ca medlemmar medan det minsta förbundet samlar ca medlemmar. Sacoförbunden har också olika historia. Vissa har funnits sedan mitten av 1900 talet medan andra förbund är mer nyetablerade. 5

6 Sacoförbundens förhandlingsorganisationer 6 6

7 Avtalsförhandling på central nivå En av de viktigare funktionerna för en facklig organisation är att tillsammans med arbetsgivaren förhandla fram kollektivavtal för arbetsplatsen. En av de viktigare funktionerna för en facklig organisation är att tillsammans med arbetsgivaren förhandla fram kollektivavtal för arbetsplatsen. 7

8 På central nivå sker förhandling mellan någon av de förhandlingsorganisationer som Sacoförbunden ingår i och arbetsgivarens motsvarighet. För Sacoförbundens del sker förhandling på central nivå mellan någon av de förhandlingsorganisationer som Sacoförbunden ingår i och arbetsgivarens motsvarighet. 8

9 Förhandling sker på central nivå om till exempel: Löner Semester Sjukersättning Föräldraledighet Pension Tillsammans med arbetsgivarorganisationerna förhandlar och tecknar förhandlingsorganisationerna avtal på central nivå om till exempel löner, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension. 9

10 Inom sektorerna statlig, kommunal- och landstingskommunal samt privat finns olika parter. Inom de tre sektorerna, statlig, kommunal och landstingskommunal samt privat sektor finns olika parter. 10

11 Statlig sektor Inom statlig sektor sker förhandling om centrala avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Inom statlig sektor sker förhandling om centrala avtal mellan Saco S och Arbetsgivarverket. Övriga arbetstagarparter på det statliga avtalsområdet är OFR/S, P, O och Seko. 11

12 Saco-S Saco inom statlig sektor OFR Offentliganställdas förhandlingsråd förbund inom Saco och TCO. S:et i Saco S innebär Saco inom statlig sektor. I Saco S ingår samtliga Sacoförbund förutom Officersförbundet och Reservofficerarna. Dessa ingår istället i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). OFR är en förhandlingsorganisation bestående av förbund inom Saco och TCO. 12

13 Arbetsgivarverket statlig arbetsgivarorganisation och förvaltningsmyndighet. Arbetsgivaren representeras av Arbetsgivarverket som är en statlig arbetsgivarorganisation och förvaltningsmyndighet. Myndigheten företräder ca 250 statliga myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Sammantaget omfattas ca medlemmar i Saco S av avtal inom den statliga sektorn. 13

14 Kommunal- och landstingskommunal sektor Förhandling på central nivå mellan Akademikeralliansen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Pacta. Inom kommunal och landstingskommunal sektor sker förhandling på central nivå mellan Akademikeralliansen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Pacta. I AkademikerAlliansen ingår 17 Sacoförbunden vilket omfattar ca akademiker. Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund samt Fysioterapeuterna ingår inte i AkademikerAlliansen. 14

15 Privat sektor Inom privat sektor sluts avtal branschvis. Industrisektorn: bland annat Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Svensk handel och stora delar av tjänstesektorn: exempelvis DIK och Akademikerförbundet SSR. Privata friskolor: Lärarnas Riksförbund eller Sveriges Skolledarförbund. IT/Telekom, bank och försäkring: exempelvis Jusek eller Civilekonomerna. Inom privat sektor sluts avtal branschvis. Sacoförbunden kan enskilt eller i olika konstellationer, utgöra parter gentemot arbetsgivarens representant. Avtal för akademiker inom industrisektorn tecknas av bl.a. Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Inom Svensk handel och stora delar av tjänstesektorn träffas avtal genom grupperingen Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster. I denna konstellation ingår 13 Sacoförbund såsom DIK och Akademikerförbundet SSR. För de privata friskolorna tecknar Lärarnas riksförbund eller Skolledarförbundet avtal, medan exempelvis Jusek eller Civilekonomerna sluter avtal inom IT/Telekom, bank och försäkring. Inom privat sektor företräds arbetsgivaren av olika aktörer, beroende på bransch. 15

16 Saco-P en samverkansorganisation mellan Sacoförbund med medlemmar i privat sektor. Saco P är en samverkansorganisation mellan Sacoförbund med medlemmar i privat sektor. Totalt omfattas cirka av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom den privata avtalssektorn. 16

17 Lokal nivå 17 De lokala föreningarna sköter mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen. På så sätt kan hänsyn tas till varje arbetsplats förutsättningar. 17

18 Lokal nivå skiljer sig åt mellan statlig, kommunal- och landstingskommunal samt privat sektor. Precis som med mycket inom Sacos organisation skiljer sig lokal nivå åt mellan statlig, kommunal och landstingskommunal samt privat sektor. 18

19 Statlig sektor Saco-S föreningar vid myndigheter och verk. En Saco-S förening har partsställning och kan förhandla och teckna kollektivavtal. Kontaktförbund utgör stöd och kan bl.a. bistå med Rådgivning Utbildning Förhandlingshjälp Vid myndigheter och verk finns framför allt Saco S föreningar. I en Saco S förening representeras samtliga Sacoförbund på arbetsplatsen, med undantag för Officersförbundet och Reservofficerarna. En Saco S förening har partsställning och kan därför förhandla och teckna kollektivavtal med arbetsgivaren. Som stöd för lokalt förtroendevalda i en Saco S föreningen finns ett kontaktförbund. Oftast är kontaktförbundet det Sacoförbund med flest medlemmar på arbetsplatsen. Kontaktförbundet kan bl.a. bistå med rådgivning, utbildning, service och förhandlingshjälp. 19

20 Kommunal- och landstingskommunal sektor Sacoförbund och förbundsspecifika föreningar har partsställning. Sacoråd och Sacoföreningar saknar partsställning. Inom kommunal och landstingskommunal sektor har Sacoförbund eller förbundsspecifika föreningar egen partsställning på lokal nivå. Sacoråd och Sacoföreningar saknar däremot partsställning och har därför inget mandat att förhandla fram lokala kollektivavtal. Den huvudsakliga uppgiften är istället att samverka med arbetsgivaren om frågor kopplade till arbetsmiljö. Det finns också möjlighet att bilda akademikeralliansföreningar i exempelvis kommuner där respektive förbund har få medlemmar. Samarbete kan då ske genom föreningen i vissa angivna förhandlingsområden och frågor. Detta är ett sätt att formera sig som en stabilare lokal part. 20

21 Privat sektor Akademikerföreningar med möjlighet att teckna lokala kollektivavtal med arbetsgivaren. Kontaktförbund som bl.a. kan bistå med rådgivning och förhandlingshjälp. För Sacos medlemmar i enskilda företag och intresseorganisationer finns ofta akademikerföreningar. En akademikerförenings uppgift är att ta till vara medlemmarnas intresse samt företräda organisationen gentemot arbetsgivaren. En akademikerförening har möjlighet att teckna lokala kollektivavtal med arbetsgivaren. Som stöd för lokalt förtroendevalda i en akademikerförening finns oftast ett kontaktförbund, vanligtvis det Sacoförbund med flest medlemmar inom avtalsområdet. Kontaktförbundet kan bl.a. bistå med rådgivning, service och förhandlingshjälp. 21

22 Internationell nivå 22 Liksom andra nationella federationer är Saco medlem i ett antal internationella organisationer. 22

23 Tillsammans med motsvarigheter till Saco, TCO och LO i de nordiska länderna ingår Saco i Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). Även om relationen mellan federationerna på nationell nivå präglas av konkurrens sker ett stort samarbete på internationell nivå. Tillsammans med motsvarigheter till Saco, TCO och LO i de nordiska länderna ingår Saco i Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). Organisationen har en förberedande roll i medlemsorganisationernas internationella verksamhet. NFS utgör ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna och ska samtidigt främja de fackligt organiserades intresse i vid mening. Detta sker bl.a. genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. NFS representerar nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. 23

24 Brysselkontoret I Bryssel delar Saco ett kontor med LO och TCO Bevakar arbetet i EU samt stödjer organisationernas arbete. I Bryssel delar Saco ett kontor med LO och TCO. Brysselkontoret har en central funktion i att framför allt bevaka arbetet i EU samt stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik i arbetstagarnas intresse. Brysselkontoret har en viktig roll som en länk mellan Sverige och EU och bistår LO, TCO och Saco och deras förbund med kontakter och information i Bryssel. 24

25 Saco ingår också i ETUC European Trade Union Confederation eller Europafacket ett försök att skapa en gemensam facklig röst inom EU. Saco ingår också i ETUC European Trade Union Confederation eller Europafacket som är ett försök att skapa en gemensam facklig röst inom EU. ETUC arbetar även för att EU ska fokusera på den sociala dimensionen av den gemensamma inre marknaden, vilket exempelvis innebär att prioritet också ska ges arbets och levnadsvillkor för anställda inom EU:s medlemsländer. 25

26 Saco ingår som medlemsorganisation i Europaportalen.se som bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Saco är medlem i Europaportalen.se som bevakar svensk EU politik och utvecklingen i Europa. Portalen är samlingsplats för nyheter, debattartiklar och fakta om och från EU. 26

27 ILO internationella arbetsorganisationen FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor med uppdrag att bl.a. främja social rättvisa och mänskliga och fackliga rättigheter. ILO Internationella arbetsorganisationen är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Organisationen består av 174 länder och har bl.a. i uppdrag att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga och fackliga rättigheter. 27

28 Saco är även medlem i Union to Union. Organisationen verkar bland annat för att främja goda arbetsvillkor, demokrati och en rättvis fördelning av resurser. Saco är även medlem i Union to Union. Organisationen verkar bl.a. för att främja goda arbetsvillkor, demokrati och en rättvis fördelning av resurser. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats genom utvecklingsprojekt. Organisationen arbetar också med kommunikationsverksamhet i Sverige för att öka kunskap om svenskt bistånd och utvecklingens drivkrafter. 28

29 Det här är Saco Saco arbetar för att utveckla akademikers lön, arbetsmiljö och rättigheter. Genom att förhandla på både central och lokal nivå bidrar vi till utvecklingen av utbildning och yrkesutövning samt stärker statusen och villkoren på arbetsmarknaden för våra professioner. Saco är även medlem i ett antal organisationer på internationell nivå. saco.se 29

30 Saco utvecklar Sveriges akademiker. Tillsammans utvecklar vi Sverige. 30

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer 1. Inledning...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund

Läs mer

Proposition 2: Saco i framtiden

Proposition 2: Saco i framtiden Proposition 2: Saco i framtiden Tillsammans är vi Saco Proposition 2: Saco i framtiden Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen beslutar uppdra åt den tillträdande styrelsen beskriva och analysera

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Ingenjör och doktorand

Ingenjör och doktorand Ingenjör och doktorand Välkommen till Sveriges Ingenjörer Du som är ingenjör och doktorand utför ett särskilt viktigt arbete för hela samhället. Genom att ta fram ny kunskap är din arbetsinsats avgörande

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Barnmorskor! Det är dags att följa med in i det nya Barnmorskeförbundet.

Barnmorskor! Det är dags att följa med in i det nya Barnmorskeförbundet. 2018-12-19 Barnmorskor! Det är dags att följa med in i det nya Barnmorskeförbundet. Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation sedan år 1886. Från den 1/1 2019 blir Svenska Barnmorskeförbundet

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kära Barnmorska. Till sist hoppas jag att du vill hjälpa oss att fatta rätt beslut genom att svara på enkäten i augusti.

Kära Barnmorska. Till sist hoppas jag att du vill hjälpa oss att fatta rätt beslut genom att svara på enkäten i augusti. Kära Barnmorska På uppdrag av medlemmarna utreder Svenska Barnmorskeförbundet frågan om att bilda fackförening. Arbetet går bra och projektledare Eva Nordlund med övriga styrelsen har besökt nästan alla

Läs mer

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack.

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack. Rad 9 9.1 TCO, Tjänstemännens Centralorganisation är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer med uppgift att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen. TCO är partipolitiskt

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

Ingenjör och högskoleanställd

Ingenjör och högskoleanställd Ingenjör och högskoleanställd Välkommen till Sveriges Ingenjörer Ingenjörernas visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är er innovationskraft som löser våra gemensamma problem, höjer

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

SPRÅKLIG PROFIL. Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text

SPRÅKLIG PROFIL. Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text SPRÅKLIG PROFIL Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text Språklig profil för Saco-S En språklig profil visar hur du ska uttrycka dig i text. Råden och riktlinjerna gäller alla våra texter,

Läs mer

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton fackförbund inom offentlig sektor.

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton fackförbund inom offentlig sektor. Förbund i samverkan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton fackförbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös?

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? Mellan jobb Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2019 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 Ersättning från a-kassan 5 Inkomstförsäkring via facket 6 Avgångsersättning genom kollektivavtalet

Läs mer

Saco - en federation för Sveriges akademiker

Saco - en federation för Sveriges akademiker Saco - en federation för Sveriges akademiker 1 Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en facklig organisation som driver akademikers intressen. Saco arbetar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningar

Facklig ordlista och förkortningar Facklig ordlista och förkortningar AEA Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 700 000 medlemmar. AHT Se Akademikerförbunden. Ajournera Ta paus i en förhandling/möte. En ajournering

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

OFR Förbund i samverkan

OFR Förbund i samverkan Förbund i samverkan OFR Förbund i samverkan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton fack förbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar

Läs mer

Ändring i HÖK T med AkademikerAlliansen, centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 3 förteckning över i AkademikerAlliansen ingående förbund

Ändring i HÖK T med AkademikerAlliansen, centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 3 förteckning över i AkademikerAlliansen ingående förbund Förhandlingsprotokoll 2019-03-28 Ändring i HÖK T med AkademikerAlliansen, centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 3 förteckning över i AkademikerAlliansen ingående förbund Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport 2 Synen på lönesättning och löneskillnader Rapport Facklig aktivitet

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen EU och den svenska kollektivavtalsmodellen LO/TCO/Saco:s Brysselkontor 2015 Grafisk form: LO Tryck: Bantorget Grafiska AB, Stockholm 2015 15.01 1 000 Innehåll EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Delegation och ansvar. Föreskrift för förhandlingsverksamheten

Delegation och ansvar. Föreskrift för förhandlingsverksamheten Delegation och ansvar Föreskrift för förhandlingsverksamheten Denna föreskrift antogs av Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse i juni 2016 och reviderades i juni 2018. Sveriges Skolledarförbund Box

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 2 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Kollektivavtalet.

Kollektivavtalet. Kollektivavtalet ida.hellberg@jur.lu.se Upplägg Introduktion Definition och formkrav Avtalsparter Tvingande och normativa verkan Tolkning av kollektivavtal Några viktiga termer Kollektivavtal Arbetsmarknadens

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Gladare. måndagar. Gladare. måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501

Gladare. måndagar. Gladare. måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är ett fackförbund

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

NYTT FRÅN SACO. Inför årsmötet + lite info. Var en MEDarbetare Sacos guide för civilkurage på jobbet. Arbetsmiljöorganisation vid SLU.

NYTT FRÅN SACO. Inför årsmötet + lite info. Var en MEDarbetare Sacos guide för civilkurage på jobbet. Arbetsmiljöorganisation vid SLU. NYTT FRÅN SACO Saco-S vid SLU, nyhetsbrev Nummer 7 april 2019 Inför årsmötet + lite info Onsdagen den 24 april har vi vårt årsmöte. Dagordning mm finns på sidan 4 i detta nyhetsbrev efter lite annan intressant

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare TJÄNSTETANDLÄKARNA Föreningen för anställda tandläkare Vår styrelse på central nivå Urban Alsenmyr, John Bratel, vice ordförande, Lena Rignell, Chaim Zlotnik, ordförande, Gunilla Carlsson, Andrea Gerner.

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan Förbund i samverkan 1 OFR ett modernt samverkansorgan OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den offentliga

Läs mer

Lönebildning och medling

Lönebildning och medling Lönebildning och medling Per Ewaldsson Disposition Lönebildningen i Sverige s roll Medling: regler och praktik Konflikter med kollektivavtalsbundna arbetsgivare (regeringsuppdrag) Lönebildningen i Sverige

Läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN. och industriavtalet

FACKEN INOM INDUSTRIN. och industriavtalet FACKEN INOM INDUSTRIN och industriavtalet FACKEN INOM INDUSTRIN Facken inom industrin Olof Palmes gata 11, 105 52 Stockholm Telefon: 08-786 8000 e-post: fi.kansli@fikansli.se Hemsida: www.fackeninomindustrin.se

Läs mer

Färdplan SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR

Färdplan SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR Färdplan 2020 2.0 SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR 2016 2019 ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2016 FÄRDPLAN 2020 2.0 MED FOKUS PÅ MEDLEMSNYTTA, TI LLVÄ X T OCH OPINIONSBILDNING Färdplanen är antagen av fullmäktige 2016

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 80 000 medlemmar

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 30% programdeltagare 70% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 701 591 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 128 personer) 9 545 var heltidsarbetslösa 2 802 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 29% programdeltagare 71% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 700 832 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 655 personer) 9 315 var heltidsarbetslösa 2 757 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 29% programdeltagare 71% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 703 212 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 063 personer) 8 487 var heltidsarbetslösa 2 787 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 699 890 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 645 personer) 7 911 var heltidsarbetslösa 2 807 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Gemenskap ger styrka

Gemenskap ger styrka Välkommen till Seko Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Bilaga 1 till Analys av Visions utbildningsverksamhet

Bilaga 1 till Analys av Visions utbildningsverksamhet Affi Kölevik Arbetsgruppen Visions framtida utbildningsstöd Sida 1 Bilaga 1 till Analys av Visions utbildningsverksamhet Sida 2 Bilaga 2 till Analys av Visions utbildningsverksamhet Förkunskaps krav Kraven

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Att arrangera en akademikerdag

Att arrangera en akademikerdag Att arrangera en akademikerdag En lathund 1 Ditt stöd för att arrangera akademikerdagar Syftet med akademikerdagar är att stärka Sacoförbundens varumärken, öka medlemsnyttan och rekrytera nya medlemmar.

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

NATURVETARNA Facklig handbok för förtroendevalda inom kommuner och landsting

NATURVETARNA Facklig handbok för förtroendevalda inom kommuner och landsting NATURVETARNA Facklig handbok för förtroendevalda inom kommuner och landsting Emilie, miljövetare. Medlem i Naturvetarna. Naturvetarna Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska modellen... 5 Arbetstagarorganisationer...

Läs mer

Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser

Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser Till varje bild har vi tagit fram punkter på vad du kan prata om. Se dessa som inspiration och stöd till dina egna

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer