BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas"

Transkript

1 BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: Utskriftsdatum: Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan Vällingby

2 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 8 Kommunikation 11 Motivation och engagemang 14 Handlingskraft 17 Feedback 20 Prestation 23 Problemlösning 26 Trovärdighet 29 Summering

3 Introduktion Är gott ledarskap en medfödd förmåga eller något som kan läras? Svaret är att goda ledare skapas genom en ständig process av självstudier, utbildning, träning och erfarenhet. De bästa ledarna är de som kontinuerligt utvecklar sin ledarskicklighet. En medveten och genomtänkt ledarfilosofi är därför en nyckelfaktor för framgångsrikt företagande. Ett företag som kan skapa ett positivt och stödjande klimat får också medarbetare som accepterar och är positiva till förändringar. En förutsättning för detta är medarbetarnas förtroende för ledningen. Förtroende kräver effektiv kommunikation från ledarna inom tre kritiska områden: Mål/vision, affärsstrategi och lägesinformation/feedback. Bumerang ledarskapsanalys är en 360 analys, som berör flera viktiga ledarfunktioner. Ledaren skattar sig själv i olika arbetsrelaterade aspekter. Dessutom görs en motsvarande skattning av överordnade, kollegor och underställda. De olika skattningarna utmynnar i en graf som visar skillnaden mellan hur ledaren ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne. Den feedback som detta ger kan användas för utveckling, planering och coachning. Förklaring av frågepresentationen 1 Ditt svar 1 Väldigt mycket lägre än ditt svar 1 Mycket lägre än ditt svar 1 Lägre än ditt svar 1 Högre än ditt svar 1 Mycket högre än ditt svar 0 Ingen svarade detta 3

4 Översikt Här presenteras snittvärden från de olika kategorierna i ett spindeldiagram. Här presenteras snittvärden från de olika kategoierna i ett stapeldiagram. 4

5 Kategori: Mål Vision och mål är två begrepp som hänger intimt samman. De flesta företag kan instämma i att en tydlig målbild för verksamheten är viktigt. Att målen finns nedskrivna innebär dock inte nödvändigtvis att chefer och medarbetare också börjar sträva mot dem. Det krävs tydlighet, genomtänkt kommunikation och medvetet arbete för att kunna gå från ord till handling. Oklara arbetsuppgifter och mål gör att människor inte vet vad som förväntas av dem eller vilka uppgifter som ska utföras. Några kanske blir sporrade medan andra blir stressade. En viktig uppgift blir därför att organisationen tydliggör sina mål och finner vägar att kommunicera ut dem i hela företaget. Frågor att fundera kring kan vara: Hur kan vi översätta målen i beteenden? Vilka beteenden för oss närmare målen och vilka fjärmar oss? Här presenteras snittvärden för kategorin Mål Frågor i denna kategori ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. 2. ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. 3. ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. 4. ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. 5. ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. 5

6 Kategori: Mål, fortsättning ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. Totalt ,40 1,40 8,96 2. ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Totalt ,20 0,20 8,96 3. ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. Totalt ,80-1,20 8,96 4. ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Totalt ,20-0,80 8,96 6

7 Kategori: Mål, fortsättning ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. Totalt ,20-0,80 8,96 7

8 Kategori: Kommunikation Att skapa förtroende hos sina medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Detta förtroende skapas till stor del genom kommunikation. Kommunikation har därför stor betydelse för medarbetarnas trivsel, engagemang och vilja att stanna kvar i organisationen. Med ökad förståelse för medarbetarnas beteendestil och drivkrafter kan ledaren anpassa sin kommunikationsstil så att individen lättare kan ta till sig den. Här presenteras snittvärden för kategorin Kommunikation Frågor i denna kategori ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. 2. ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. 3. ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. 4. ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. 5. ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. 8

9 Kategori: Kommunikation, fortsättning ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. Totalt ,20 0,20 9,08 2. ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. Totalt ,00 2,00 9,08 3. ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. Totalt ,20 2,20 9,08 4. ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Totalt ,60 2,60 9,08 9

10 Kategori: Kommunikation, fortsättning ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. Totalt ,40 1,40 9,08 10

11 Kategori: Motivation och engagemang Motivation är en grundläggande förutsättning för alla former av arbete och aktivitet. Dagens näringsliv ställer höga krav på kreativitet, initiativförmåga och skicklighet. Bristande motivation leder därför snabbt till problem. Det är svårt att öka någons motivation om man inte vet vad den ska användas till. Motivation har alltid en riktning. Olika människor har olika drivkrafter. När vi vet vad som driver och motiverar en människa kan vi också påverka medarbetarnas motivation i rätt riktning. Från denna kunskap kan arbetssituationen för individen utvecklas. Vissa arbetsmoment kan kanske tas bort, förändras eller utökas. Försök hitta lösningar på hur medarbetarens tid utnyttjas bättre. Här presenteras snittvärden för kategorin Motivation och engagemang Frågor i denna kategori ID: är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. 2. ID: avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. 3. ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. 4. ID: ser till att medarbetarna får personlig utveckling. 5. ID: har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. 11

12 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning ID: är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. Totalt ,20-0,80 8,72 2. ID: avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. Totalt ,20-1,80 8,72 3. ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. Totalt ,80-0,20 8,72 4. ID: ser till att medarbetarna får personlig utveckling. Totalt ,60 2,60 8,72 12

13 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning ID: har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. Totalt ,80-0,20 8,72 13

14 Kategori: Handlingskraft Att vara handlingskraftig som ledare är inte nödvändigtvis samma sak som att vara auktoritär. Det innebär snarare att inbjuda till medverkan i beslutsprocessen och uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande t.ex. genom att delegera både arbetsuppgifter och beslutsrätt. En ledare måste lita på sina medarbetare, lyssna på deras åsikter och ta tillvara deras erfarenheter genom att pröva nya infallsvinklar. Men ledaren är fortfarande ansvarig för de beslut som fattas. Att kunna anpassa sitt ledarskap allt efter vad olika situationer kräver ger ofta ett bättre resultat än att bara ha en enda ledarstil i alla situationer. Här presenteras snittvärden för kategorin Handlingskraft Frågor i denna kategori ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. 2. ID: kan delegera arbetsuppgifter. 3. ID: kan delegera befogenheter. 4. ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. 5. ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. 14

15 Kategori: Handlingskraft, fortsättning ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. Totalt ,60 1,60 8,52 2. ID: kan delegera arbetsuppgifter. Totalt ,80-0,20 8,52 3. ID: kan delegera befogenheter. Totalt ,60-0,40 8,52 4. ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. Totalt ,40-0,60 8,52 15

16 Kategori: Handlingskraft, fortsättning ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. Totalt ,20 0,20 8,52 16

17 Kategori: Feedback Feedback är grunden för all inlärning. Att bli sedd och få erkännande för bra prestationer skapar ofta en ökad motivation och stimulerar till utveckling och ett kreativt tänkande. En ledare ska därför kunna ge rättvis och konstruktiv feedback till sina medarbetare. Att vara lyhörd för medarbetarnas förslag och idéer skapar delaktighet i verksamheten och uppmuntrar till utveckling. Här presenteras snittvärden för kategorin Feedback Frågor i denna kategori ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. 2. ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. 3. ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. 4. ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. 5. ID: är noga med uppföljningar. 17

18 Kategori: Feedback, fortsättning ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Totalt ,40-0,60 8,52 2. ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. Totalt ,20-0,80 8,52 3. ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. Totalt ,80-0,20 8,52 4. ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. Totalt ,80-0,20 8,52 18

19 Kategori: Feedback, fortsättning ID: är noga med uppföljningar. Totalt ,40 0,40 8,52 19

20 Kategori: Prestation Upplevelsen av att prestera, att "klara av", är ett allmänmänskligt behov. Som ledare gäller det att ha tydliga målbilder och kunna prioritera rätt saker. I detta ligger också att få medarbetarna att fokusera på gemensamma mål och agera i samma riktning. En viktig framgångsfaktor i utvecklingen av högpresterande organisationer är just att lyckas skapa handlingskraft och gemensam riktning på alla insatser i hela organisationen. För detta krävs handlingskraftiga ledare som ger återkoppling och stöd samt företagskulturer som uppmuntrar samspel och förnyelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Prestation Frågor i denna kategori ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. 2. ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. 3. ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. 4. ID: är bra på att genomföra fattade beslut. 5. ID: presterar över lag ett bra resultat. 20

21 Kategori: Prestation, fortsättning ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. Totalt ,40 1,40 8,92 2. ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. Totalt ,80-0,20 8,92 3. ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. Totalt ,00 1,00 8,92 4. ID: är bra på att genomföra fattade beslut. Totalt ,00 1,00 8,92 21

22 Kategori: Prestation, fortsättning ID: presterar över lag ett bra resultat. Totalt ,40 0,40 8,92 22

23 Kategori: Problemlösning I alla verksamheter uppkommer oförutsedda situationer som kräver sin lösning. Skillnaden mellan planering och problemlösning kan ses som olika lägen på ett och samma kontinuum. Som ledare är det viktigt att genom god proaktiv planering kunna minimera daglig reaktiv problemlösning. Här presenteras snittvärden för kategorin Problemlösning Frågor i denna kategori ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd. 2. ID: är bra på att lösa svåra problem. 3. ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. 4. ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. 5. ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter. 23

24 Kategori: Problemlösning, fortsättning ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd. Totalt ,40 1,40 8,76 2. ID: är bra på att lösa svåra problem. Totalt ,40 2,40 8,76 3. ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. Totalt ,00 1,00 8,76 4. ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Totalt ,20-0,80 8,76 24

25 Kategori: Problemlösning, fortsättning ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter. Totalt ,80 1,80 8,76 25

26 Kategori: Trovärdighet Ledarskap, affärer och relationer handlar om förtroende, att vara trovärdig. Skall vi följa någon, oavsett om det är i företaget, skolan eller politiken så vill vi känna tillit och förtroende. Att som ledare identifiera ledstjärnor för sitt ledarskap som ärlighet, rättvisa, lojalitet, människors lika värde, strävan efter mästerskap och utveckling, skapar förutsättningar för långvarig framgång och tillfredsställelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Trovärdighet Frågor i denna kategori ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar ID: är en god förebild ID: är rättvis ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. 26

27 Kategori: Trovärdighet, fortsättning ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. Totalt ,80 0,80 9,20 2. ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. Totalt ,00 1,00 9,20 3. ID: är en god förebild. Totalt ,00 0,00 9,20 4. ID: är rättvis. Totalt ,40-0,60 9,20 27

28 Kategori: Trovärdighet, fortsättning ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Totalt ,80-0,20 9,20 28

29 Summering Styrkor -Både ditt svar och gruppens snitt är över 6 Kategori Fråga Snitt Ditt svar Trovärdighet ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Kommunikation ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. Prestation ID: presterar över lag ett bra resultat Trovärdighet ID: är rättvis Mål ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. Kommunikation ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. Mål ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Motivation och ID: är entusiastisk och engagerad i engagemang avdelningens arbete. Mål ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Problemlösning ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Mål ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. Kommunikation ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. Problemlösning ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. Prestation ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. Trovärdighet ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. Trovärdighet ID: är en god förebild Prestation ID: är bra på att genomföra fattade beslut Kommunikation ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. Feedback ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. Feedback ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. Problemlösning ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter Trovärdighet ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. Prestation ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. Motivation och engagemang ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ

30 Motivation och ID: har förmågan att uppnå resultat genom engagemang medarbetarna. Handlingskraft ID: kan delegera arbetsuppgifter Motivation och ID: ser till att medarbetarna får personlig engagemang utveckling. Handlingskraft ID: kan delegera befogenheter Kommunikation ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Handlingskraft ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. Feedback ID: är noga med uppföljningar Prestation ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. Problemlösning ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd Problemlösning ID: är bra på att lösa svåra problem Handlingskraft ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. Feedback ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Handlingskraft ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. Motivation och ID: avsätter tid för att motivera engagemang medarbetarna personligen. Feedback ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. Mål ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson

Boomerang 360 ID: Demo. Ensize AB Peter Karlsson Boomerang 360 Demo Totalt har 17 av 20 slutfört analysen (85 %) Analysdatum: 2012-11-15 Utskriftsdatum: 2018-10-30 +46 735 220370 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 9 Kommunikation 13

Läs mer

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 2 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2010-08-11 Utskriftsdatum: 2017-01-25 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 2 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2010-08-11 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Termometern Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Demo Demo Totalt har 36 av 44 slutfört analysen (82 %) Analysdatum: 2011-10-21 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Innehållsförteckning

Läs mer

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna Thermometer Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna Totalt har 36 av 44 slutfört analysen (82 %) Analysdatum: 2011-10-11 Utskriftsdatum: 2018-02-01 Sofielundsvägen

Läs mer

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Kvinna

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Kvinna Thermometer Urval 1: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 3st) Kön Kvinna Totalt har 6 av 7 slutfört analysen (86 %) Analysdatum: 2008-09-01 Utskriftsdatum: 2017-01-25 Ensize

Läs mer

Team Evaluator. Ensize International AB

Team Evaluator. Ensize International AB Team Evaluator Ensize International AB Ensize International AB Totalt har 9 av 9 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2012-12-10 Utskriftsdatum: 2013-02-01 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan

Läs mer

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: 2. Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 2 Totalt har 5 av 5 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2010-08-11 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga KF 7 201-0 - 0 Karlsborgs kommun Ledarskapspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.201 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 201-0-0 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet 1. Inledning Kammarkollegiets policy för ledar- och medarbetarskap beskriver vårt förhållningssätt i ledar- respektive medarbetarrollen. Vårt agerande

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Rapport för Andrew Jones

Rapport för Andrew Jones Rapport för Andrew Jones Datum för ifyllande 09/16/2013 RAPPORT FÖR Andrew Jones 0 5 10 15 Totalt Tillfredsställelseresultat = 58% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 DATUM FÖR IFYLLANDE

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, karriärutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Bumerangen. Ett effektivt verktyg för feedback. Copyright Ensize 1

Bumerangen. Ett effektivt verktyg för feedback. Copyright Ensize  1 Bumerangen Ett effektivt verktyg för feedback www.ensize.com 1 Vad är en 360-feedbackanalys? Bumerangen är ett verktyg som ger medarbetarna möjlighet att få feedback på sina yrkes-mässiga prestationer

Läs mer

Landscape LM-Lantbruk. Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier

Landscape LM-Lantbruk. Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier 1 Agenda Lite gott och blandat Forskning och benchmark Vägen till resultatet Kommunikativa målbilder Case: Öka chefens kommunikativa

Läs mer

Feedbackrapport. Antal respondenter: 13 st. Datum:

Feedbackrapport. Antal respondenter: 13 st. Datum: Feedbackrapport Ledare: Anders Andersson Antal respondenter: st Antal svar: st Administratör: Ledarskapscentrum Datum: 0--0 Om LEAD FORWARD Denna rapport sammanfattar resultaten från en feedbackkartläggning

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Chefsplattform Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-11-16, 153 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät

Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och feedback, skriv gärna ut och spara det. 24 st har svarat på enkäten. Ledning och prioriteringar

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Utvärdera din kommunikation

Utvärdera din kommunikation Utvärdera din kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Vill ha feedback på ditt sätt att kommunicera som ledare Vill stämma av dina medarbetares förväntningar på hur du kommunicerar med dem Vill

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR CHEF.

TILL DIG SOM ÄR CHEF. TILL DIG SOM ÄR CHEF. Vi ska skapa en. e s l e v e l p p u v i t i s po Till dig som arbetar eller söker arbete som chef i Söderköpings kommun. LEDARSKAPET- EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG Du som är eller vill

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Att vara ledare i Huddinge kommun

Att vara ledare i Huddinge kommun Att vara ledare i Huddinge kommun Att vara ledare i Huddinge kommun Huddinge kommun vill genom en gemensam ledarskapsmodell förmedla samsyn kring vilket ledarskap och vilka förväntningar som ligger på

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING

ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING ÖPPEN KURS OPERATIV SÄLJLEDNING SÖKER DU EN PRAKTISKT SÄLJLEDARUTBILDNING SOM LEDER TILL ATT DU: Växer i rollen och har möjlighet att ta ett större ledaranasvar? Får ytterligare tydlighet kring din roll,

Läs mer

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare

STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare Kommunstyrelsen 1 (6) STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare Beslutad när Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2018:409 KSKF/2011:302 Samtliga nämnder och

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87%

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87% Medarbetarundersökning 4 Svar: 53/6=87%. Bakgrundsinformation Besvarad av: 53 (%) Ej besvarad av: (%) Närmaste chef: Michael Öjermo 5 (9%) Marie Björndahl 3 Johan Dellming 3 (6%) 4 Jan Olov Aspkil 4 (8%)

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019

Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019 Bengts föreläsningar, seminarier och kurser 2019 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarskaps- och chefsutveckling, karriärutveckling, coaching, grupputveckling,

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE

CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE YESbox Talent www.yesboxtalent.se info@yesboxtalent.se Vad används SCARF modellen till? SCARF modellen är ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad

Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/128-IFN-010 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Individ- och familjenämnden

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer