Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade välfärdstjänster, svara för finansiering, utöva tillsyn, följa upp och utvärdera kvaliteten. Våra kontakter med invånare kännetecknas av respektfullt bemötande och vi bidrar till ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor. Genom goda relationer med kommunens utförare skapar vi förutsättningar för välfärdstjänster som präglas av kvalitet och valfrihet. Vi arbetar på uppdrag av Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden, Kultur och Fritidsnämnden samt Familjerättsbyrån. Denna tertialrapportering beskriver Social- och äldreavdelningens resultat tertial 1.

2 1 Sammanfattning I delårsrapport 1 per den 30 april redovisas måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och prognos för Social- och äldrenämnden - Kundvalskontoret. Individ och familjeomsorgen redovisar sina resultat i separat rapport. I februari fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom vårdoch omsorgsboenden. Den beslutade modellen innebär att de båda lagstiftningarna LOV och LOU tillämpas parallellt med överenskommelser med Väsby välfärd. Genom att stärka incitamenten för vårdföretag att etablera sig i Upplands Väsby kommer utbud och mångfald inom vård- och omsorgsboende att öka. Inom alla perspektiv arbetar vi aktivt med våra utförare och intresseorganisationer för att nå de uppsatta målen. et för hela Social- och äldrenämnden är per den 30april är 7, 0 mkr. för helår är - 17,8 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett positivt resultat med +1,9 mkr per den 30 april och en prognos för helår med + 2,9 mkr. et för Kundvalskontorets äldre- och omsorgsavdelning är per den 30 april - 8,9 mkr. för helår är - 20,7 mkr. De främsta orsakerna till underskottet inom äldreomsorgen är fortsatta volymer över budget. Åtgärderna inom hemtjänst kommer att ge effekt under. Inom funktionsnedsättning är det främst volymökningar inom boenden och personlig assistans samt brandåtgärder som skapar det stora underskottet. Brandåtgärderna på samtliga boenden förutom två, förväntas vara klara i slutet av maj. Åtfärdsplan för budget i balans finns bifogad. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Maria Fälth Eva Dahlgren Kundvalskontorets äldre- och omsorgsavdelning ansvarar för biståndsbedömning, kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: Individ- och familjeomsorg äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Myndighetsutövningen inom dessa områden sker inom utredningsenheten. Väsby Välfärd ansvarar för Individ-och familjeomsorgen (Sociala tjänster) Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 2(29)

3 3 Uppföljning av målen en inom kund mäts till stor de genom olika kundundersökningar. en kommer att presenteras i samband med delårsrapport 2 och verksamhetsberättelsen. Inom alla fyra perspektiv har vi planerat aktiviteter för att nå de uppsatta målen. Inom ekonomiperspektivet ser vi fortsatta utmaningar vad gäller volymer utöver budget. Det finns fortfarande ofinansierade kostnader för brister i brandskydd. En åtgärdsplan för budget i balans är bifogad rapporten. 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Kundvalskontoret kommer under att fortsätta med arbetet att stärka delaktigheten för kunder inom hemtjänsten genom att införa en ny biståndsbedömningsmodell. Möjligheten att använda sig E-tjänster för ansökan bistånd kommer att dröja till Det är viktigt att myndighetsprocesser och utförarprocesser är fullständigt implementerade innan vi utvecklar kundens sida. Social- och äldrenämnden beslutade i mars att fortsätta att arbeta för att utveckla e-hälsa. Den närmaste tiden kommer NPÖ (nationell patientöversikt) införas i kommunen. Två digitala trygghetslarm finns nu hos kunder för att testa funktionaliteten. Före sommaren kommer en upphandling av digitala larm påbörjas för att möjliggöra ett byte av samtliga analoga trygghetslarm till digitala larm Utveckla e-tjänster för ökad tillgänglighet et kan ej bedömas Under första kvartalet har utredningsenheten infört Pulsen combine som verksamhets system. Utförarna har med start i april börjat använda sig av combine för att ta mot beställningar och rapportera insatser. I sista etappen, som att påbörjas i slutet av, kommer kundens sida att tas i bruk och då kommer ansökan om bistånd kunna ske via e-tjänst. Nyckeltal Antal verksamheter ÅR Handlingsplan Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 3(29)

4 Handlingsplan Säkra tillgänglighet via e-tjänster I samband med införandet av Pulsen Combine erbjuds Väsbyborna ökade möjligheter till e- kontakt vid tex. ansökan om välfärdstjänster. Planering fär kundens sida påbörjas när myndighets- och utförarprocesser är helt implementerade Införande av digital avläsning av utförd tjänst och tid hos hemtjänstkunder Implementering av elektronisk tidsmätning i samband med införande av Pulsen Combine Planering för införande av elektronisk tidsmätning pågår Kunder inom äldreomsorg ska uppleva tillgänglighet, ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet et kan ej bedömas Under april genomför SCB sin årliga nationella brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt boende. et redovisas under hösten. Kundvalskontoret träffar utförarna inom äldreomsorg regelbundet. En nyhet för är att vi under maj bjuder in utförarna för särskilt boende i ett så kallat branschråd. Temat för rådet i maj är aktiviteter på äldreboenden. Genom en ny modell för biståndsbedömning, IBS, ökar kundens delaktighet och inflytandet över planering och utförande av hemtjänstinsatserna. Modellen ger stöd för att kunden tillsammans med utföraren ska kunna anpassa insatserna efter dagsform och individuella behov. Nyckeltal Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med sitt särskilda boende Andel kunder som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ÅR ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att kunderna upplever god tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. Genom SCB:s kundundersökning följs varje år hur kunderna upplever ställda mål. Undersök- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 4(29)

5 Handlingsplan ningarnas resultat används för förbättringsåtgärder. Kvalitetsdialoger och regelbundna utförarmöten. En ny modell för biståndsbedömning kommer att införas i samband med implementering av verksamhetssystemet Pulsen combine. Modellen syftar till att öka möjligheterna för kund och utförare att tillsammans planera för när och hur insatserna ska utföras. Kundvalskontoret kommer att begära in analys av resultat och handlingsplaner från de utförare som fått låga resultat. Vi arbetar med att förtydliga kraven på kvalitet i överenskommelser och förfrågningsunderlag. Vi utvecklar även metoder för uppföljning och rapportering av resultaten av uppföljningarna Kunder inom omsorg för funktionsnedsatta ska uppleva tillgänglighet, ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet et kan ej bedömas Social- och äldrenämnden har valt att genomföra kundundersökning för personer inom LSS-bostäder och daglig sysselsättning enligt LSS genom Kvalitetsbarometern. Kvalitetsbarometern är en metod som är anpassad efter målgruppens behov. Undersökningen genomfördes första gången 2012 och genomförs nu. Efter att resultatet presenterats 2012 har de gruppbostäder som fick lägre resultat i undersökningen arbetat med handlingsplaner för att öka kundnöjdheten. en inom daglig verksamhet var i jämförelse med andra kommuner mycket bra 2012 och vi tror att de goda resultaten kommer att bestå även under. Nyckeltal Kvalitetsindex för Servicebostad enligt Kvalitetsbrometern Kvalitetsindex för gruppbostad enligt LSS enligt Kvalitetsbarometern Kvalitetsindex för daglig verksamhet enligt LSS enligt Kvalitetsbarometern Andel mycket nöjda och ganska nöjda kunder inom området funktionshindrade 1,2 1,2 ÅR 1,15 1,15 ÅR 1,41 1,41 ÅR ÅR Handlingsplan Kundundersökning inom området funktionsnedsättning När resultatet kommer för Kvalitetsbarometern begär kundvalskontoret in analys handlingspla- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 5(29)

6 Handlingsplan ner för de enheter som har låga resultat. Kundvalskontoret kontaktar även de enheter med bra resultat för att lära av goda exempel. Kvalitetsbarometern genomförs vartannat år och nästa undersökning kommer att göras under våren Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av många aktörer och olika upplåtelseformer. Nyckeltalen för valfrihet, förutom antalet verksamheter på Väsbyjämföraren, är nya för. Innehållet i Väsbyjämföraren kommer att utvecklas under för att öka användandet av tjänsten för kunder inom hemtjänst och särskilt boende. Under mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom Säbo (vård- och omsorgsboende) enligt Stockholmsmodellen. Den innebär att LOV (lagen om valfrihet), entreprenad enligt LOU och överenskommelser med egen regi tillämpas parallellt. Beslutet ökar incitamenten för utförare att etablera vårdoch omsorgsboenden i Upplands Väsby Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas et kan ej bedömas På kommunens hemsida kan invånare i Upplands Väsby göra jämförelser av olika utförare. Inom Social- och äldrenämndens område finns jämförelser mellan hemtjänst utförare och särskilda boenden. Det finns inga planer på att fler verksamheter i Väsbyjämföraren. Orsaken är att inga nya verksamheter kommer att omfattas av LOV, Lagen om valfrihetssystem. Under är istället målet att kvalitetssäkra och utveckla den information som finns för hemtjänst och särskilt boende. Under våren genomförs en utredning på uppdrag av Social- och äldrenämnden av införandet av LOV inom hemtjänsten ur ett kundperspektiv. Vi kommer att ställa frågor till ett antal kunder för att ta reda på vad de anser om LOV. Vi kommer då ställa frågor hur de uppfattar informationen på Väsbyjämföraren. Vi tror dock att majoriteten väljer hemtjänstföretag genom att läsa hemtjänstkatalogen och genom rekommendationer från vänner och bekanta. Andelen som gör ett aktivt val av utförare inom hemtjänst är högt. Under var det endast ett tio-tal kunder som inte gjorde ett aktivt val av utförare. Inom särskilt boende finns möjligheten att tacka nej till erbjuden plats särskilt Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 6(29)

7 boende. Många utnyttjar den möjligheten. Samtidigt finns det brist på platser på särskilt boenden i och i närheten av Upplands Väsby. Det innebär att det finns kunder som tackar ja till erbjudanden som inte annars skulle vara deras första hands val. I och med att Brobacken står klart och att LOV inom Säbo införs kommer möjligheterna att få sitt förstahandsval öka. Inom funktionsnedsättning finns inga verksamheter där valfrihet är införd. Det finns dock i lagstiftning starka krav på att den biståndet gäller ska vara delaktig i val av utförare. Vi kommer därför undersöka i vilken grad våra kunder anser att de varit delaktiga i val av insats. Nyckeltal Antal verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida Andel kunder som anser att de får den information de behöver via Väsby jämföraren för att kunna göra ett val av utförare Andel hemtjänst-kunder som gör ett aktivt val av utförare vid nyval Andel kunder med funktionsnedsättning som gör ett aktivt val av utförare Andel kunder inom särskilt boende som får sitt förstahandsval 6 2 T2-50% 50% ÅR - 90% 90% ÅR - 90% 90% ÅR - 50% 50% ÅR Handlingsplan Säkra att adekvat information finns tillgänglig på kommunens hemsida Granska och uppdatera kommunens hemsida regelbundet. Tydliga rutiner och beskrivningar till utförare som ska anmäla förändringar till hemsidan. Utveckla informationen på Väsbyjämföraren med resultat från avtalsuppföljningar. Vid de senaste utförarmöten för hemtjänsten har vi informerat utförarna om hur de uppdaterar sina uppgifter i Väsbyjämföraren. Vi erbjuder även support via telefon. Vi har utvecklat rutiner för hur vi säkerställer att information om nya utförare kommer in i Väsbyjämföraren. Medverka i tre-kommun-projektet för att ta fram kvalitetsindikatorer inom äldreomsorg som i förlängningen kommer att kunna användas i Väsbyjämföraren Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. uppfyllelsen för var god. Vi kommer att fortsätta för att ytterligare öka Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 7(29)

8 resultaten. Vi följer upp de verksamheter som nämnden finansierar kontinuerligt. Under följer vi särskilt upp den sociala dokumentationen. Många anhöriga tar ett stor ansvar för sina äldre eller funktionsnedsatta närstående. Det är därför viktigt att fortsätta att erbjuda ett bra anhörigstöd I kommunalt finansierade verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ska en säkerhetskultur råda, dvs brister uppmärksammas och åtgärdas et kan ej bedömas Valet att mäta andel av verksamheter som har rutiner för Lex Sarah grundar sig på att Lex Sarah är central i arbetet med att uppmärksamma och åtgärda brister. Av de verksamheter som hittills följts upp har alla rutiner för Lex Sarah, vi ser dock att vissa verksamheters rutiner behöver utvecklas och förtydligas. Nyckeltal Andel verksamheter inom äldreomsorg som har lokala rutiner för Lex Sarah Andel verksamheter inom funktionsnedsättning som har lokala rutiner för Lex Sarah ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att en säkerhetskultur råder inom nämndens verksamheter Utveckling av ledningssystem för kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket bland annat innebär förtydligande och förbättring av rutiner för LEX-Sarah De förbättringsområden inom rutiner för LEX Sarah som vi sett vid uppföljningar kommer vi att följa gen under hösten Boenden för äldre arbetar förebyggande för att minska skada och ohälsa et kan ej bedömas Registeringen i de nationella kvalitetsregistren görs regelmässigt gällande Palliativa registret och Senior Alert. Personalen på vård- och omsorgsboende gick i slutet av en utbildning i hur bedömning och registrering görs i registret. Registrering i BPSD-registret påbörjades efter utbildningen. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 8(29)

9 Nyckeltal Andel registreringar i Palliativa registret i förhållande till antalet dödsfall Andel äldre som erhållit en riskbedömning med registrering i Senior Alert Antalet äldre som bedömts lida av BPSD och som är registrerade i BPSD-registret ÅR ÅR 3 55 ÅR Andelen äldre som erhållit en riskbedömning med registrering i Senior Alert ska vara Antalet registreringar. Handlingsplan Säkra att boenden för äldre arbetar förebyggande för att minska skada och ohälsa Säkerställa genom ledningssystem för kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 att ett systematiskt förbättringsarbete sker för att förebygga skada och ohälsa Dialog med utförare kring förebyggande arbete Under hösten genomfördes utbildning i BPSD-registret. Vi kommer att fortsätta att följa registreringarna i kvalitetsregistren och utreda hur vi med hjälp av registreringarna ska bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete utifrån resultatet Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma et kan ej bedömas Under april genomförs SCB:s årliga brukarundersökning. Vi tror på fortsatt goda resultat för kundnöjdheten. Från och med april fattas beslut om hemtjänst enligt den nya bistånds- bedömningsmodellen, IBS. Modellen syftar till att öka delaktigheten för kunden vad gäller planering och utförandet av insatsen, men även att öka följsamheten mellan biståndsbedömd tid och den faktiska utförda tiden. Effekten kommer vi först kunna avläsa i 2015 års kundundersökning. De invånare som fyller 80 år under året erbjuds hembesök från kommunen. Syftet med besöket är att informera om fallförebyggande, men även ge information om kommunens verksamheter och insatser. Nyckeltal Vi har kunnat utöka antalet insatser för anhöriga tack vare att en demenssamordnare anställdes inför. Utbudet har utökats med ytterligare grupper eftersom Demenssamordnaren har information och stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 9(29)

10 Nyckeltal Andel som uppger att handläggarens beslut är anpassat efter dina behov Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten Antalet insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra Genomsnittligt antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar Andel personer över 80 år som erbjuds förebyggande hembesök ÅR ÅR ÅR ÅR , T2, ÅR Handlingsplan Säkra möjligheten att kunna bo kvar hemma Genom att erbjuda hembesök för information till alla över 80 år som inte har någon insats från kommunen. Att genom systematiskt arbete med klagomålshantering och Lex Sarah ständigt arbeta med förbättringsåtgärder. Att ställa krav i avtal och överenskommelser att schema planeras så att antalet vårdare minimeras. Tillsammans med såväl kommunalt och landstingsfinansierade verksamheter fortsätta implementering av modellen för demensvård. Fortsätta arbetet tillsammans med landstinget med att ta fram rutiner för utskrivningsklara. Satsa på kompetensutveckling Genom att ansöka om medel för omvårdnadslyftet och stimulansmedel inom andra utvecklingsområden bidra till kompetensutveckling inom äldreområdet. Prioriterade utvecklingsområden identifieras i samverkan med utförarna. Möjlighet till kompetensutveckling bidrar till att göra yrken inom äldreomsorgen mer attraktiva Invånare i Upplands Väsby med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver et kan ej bedömas Anhörigarbetet har utökats med ytterligare grupper eftersom demenssamordnaren har information om närstående till personer med demenssjukdom, och stöttar dessa. Detta frigör ytor för anhörigkonsulenten att arbeta med andra målgrupper, och möjlighet att utöka informationsinsatser mot varierande intresseorganisationer. Aktiviteterna är tex anhöriggrupper och föreläsningar på olika teman. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 10(29)

11 Nyckeltalet för antalet vårdare som besöker en person med funktionsnedsättning avser personer under 65 år med hemtjänst. Under hösten kommer vi att använda samma metod som används inom hemtjänsten för att mäta kontinuitet inom boendestöd för personer med psykisk ohälsa.. Nyckeltal Antalet insatser/aktiviteter för anhöriga till funktionsnedsatta som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra Genomsnittligt antal vårdare som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver Kundundersökningar för att följa kundnöjdhet Dialog med intresseorganisationer och utförare Kompetensutveckling för anställda via Carpe Under kundundersökningar inom både äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Kundvalskontoret fortsätter med arbetet i 10-år-framåt-gruppen där våra intresseorganisationer medverkar i omvärldsbevakning inom äldrefrågor. I samband med införande av ny modell för biståndsbedömning träffar vi våra hemtjänstutförare en gång per månad. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta har Social- och äldrenämnden avtal eller överenskommelser med ett stort antal utförare. Bara inom hemtjänst finns ett tjugotal utförare. En hög andel av våra företagare är kvinnor och merparten av deras anställda är kvinnor. Inom EU är Sverige det land som lägger högst andel av BNP på äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Det har medfört att Sverige även har den högsta förvärvsfrekvensen bland medelålderkvinnor (Källa: Szebehely, Marta och Ulmanen, Petra (2012)). I enlighet med förfrågningsunderlaget för hemtjänst godkänns numera anhöriganställningar enbart i undantagsfall. Skälen till att begränsa anhöriganställningar är inte enbart för att öka kvalitet och insyn, det är även för att anhöriganställningar Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 11(29)

12 riskerar bli en kvinnofälla och bidrar till ökad segregation. Argumenten för anhöriganställningar har oftast varit språk och kultur, men eftersom våra företag har kompetens inom de flesta språk har de nya reglerna inte medfört några större problem för våra kunder. Kundvalskontoret har olika kanaler för dialog, information och verksamhetsutveckling. Vi träffar utförare enskilt, genom utförarmöten och branschråd. Som exempel kan nämnas det täta dialogerna vi har med hemtjänstutförare inför ny modell för biståndsbedömning och seminarium för att ta fram etiska förhållningsregler för marknadsföring inom hemtjänst. introduceras även leverantörssidan för att samla information på en lättillgänglig plats för utförarna. Många kommuner väljer att ha perioder då de tar mot och godkänner LOVansökningar. Vi har valt att ta mot ansökningar kontinuerligt och att en fullständig ansökan ska behandlas inom 2 månader, Under det senaste året har vi dock haft en snabbare handläggning. Tillsammans med Individ- och familjeomsorgen medverkar vi ett nätverk med representanter för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatriska öppenpsykiatrin. Syftet med nätverket är att samverka kring personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom FOU.nu kan vi tillhandahålla stöd till verksamhetsutveckling hos våra utförare. Ett lyckat exempel där FOU.nu har varit sammanhållande och drivande är att samverka för en sammanhållen vård för demenssjuka Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. kommer vi att utöka information och stöd till våra utförare för att öka antalet företag som tecknar klimatavtal. Vi bedömer att målet kommer att vara uppfyllt i slutet av Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor et kan ej bedömas Kundvalskontoret arbetar med miljöfrågor genom krav i våra förfrågningsunderlag. Under kommer vi att intensifiera information och stöd till utförare för att de ska kunna teckna Klimatavtal Väsby. Nyckeltal Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Kli ÅR Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 12(29)

13 Nyckeltal matavtal Väsby Handlingsplan Klimatavtal Väsby Klimatavtal Väsby är en viktig satsning för att förbättra miljö och miljömedvetenhet bland företag verksamma i kommunen. Nämnden ska verka för att informera utförare om fördelarna med avtalet och framhålla att det ses som positivt att utförarna går med i samarbetet. Första steget är att kundvalskontorets personal ska fortbilda sig för att få större kunskap i vad klimatavtalet innebär. Tillsammans med kommunens miljöstrateger kommer vi att planera för information och stöd till företagare som vill teckna miljöavtal 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport där de bedömer att det kommer att behöva rekryteras ungefär nya medarbetare inom vård och omsorg fram till av dessa är behov inom kommunens verksamheter och är till största delen undersköterskor inom äldreomsorg. 60% av rekryteringsbehovet beror på pensionsavgångar och 40 % är en följd av ökad efterfrågan på vård och omsorg. Det är avgörande för både kvaliteten i verksamheten och för rekryteringsbehovet att kompetens används rätt. Det kommer att behövas strategier i våra verksamheter för att attrahera och rekrytera unga och nya grupper till jobben. Inom verksamheter som drivs genom avtal eller överenskommelser ställs krav på kompetens hos ledning och medarbetare. Social- och äldrenämnden har beviljats stimulansmedel inom ramen för omvårdnadslyftet. Under har ett flertal medarbetare hos utförare inom äldreomsorgen utnyttjat möjligheten till kompetensutveckling. Den statliga satsningen avslutas efter första halvåret. Flera av våra utförare har utryckt oro för att de inte kommer ha samma möjlighet framöver att öka kompetensen bland sina medarbetare. En förutsättning för gott bemötande och rättsäker myndighetsutövning är en stabil arbetsgrupp. Sedan hösten är därför utredningsenheten uppdelad på två enheter med varsin chef. Utökningen syftar till att öka den dagliga arbetsledningen och utveckla robusta rutiner och metoder som håller vid tillfälliga arbetstoppar och vakanser. Utökningen har nu permanentats och utredningsenheten är nu uppdelad på en enhet för äldreomsorg och en för omsorg om funktionsnedsatta. Sjuk- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 13(29)

14 frånvaron och personalomsättningen har varit relativt hög under de senaste åren och vi arbetar nu för att stabilisera arbetsgruppen. Ledningen har sedan februari regelbunden chefshandledning Kundvalskontoret ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. et kan ej bedömas Inom välfärdsområdet sker en ständig utveckling. För att följa med i utvecklingen krävs en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling. Som exempel kan nämnas att utredningsenheten under våren kommer att ha en heldagsutbildning med fokus på förändringar i lagtext och rättspraxis inom LSSområdet. Kundvalskontoret möter dagligen kunder, utförare, externa och interna samarbetspartners. Ett av våra viktigaste verktyg för att lyckas med vårt uppdrag är ett gott bemötande. Bemötande- och kommunikationsfrågor är därför något som ständigt diskuteras och utvecklas. Kundvalskontoret följer upp de verksamheter som Social- och äldrenämnden finansierar. Utbildningsnivå och kontinuitet är viktiga komponenter för kundens upplevelse av kvalitet. I våra uppföljningar följer vi därför utbildningsnivå och personalomsättning hos våra utförare. Nyckeltal Andel anställda på utredningsenheten som får den kompetensutveckling som anser sig behöva för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt, i procent Bemötandeindex (BMI) för kundvalskontoret Hållbart medarbetarengagemang (HME) för kundvalskontoret Bemötandeindex (BMI) för kundvalskontoret Hållbart medarbetarengagemang (HME) för kundvalskontoret ÅR ÅR ÅR 86 ÅR 83 ÅR Handlingsplan Hållbart medarbetarengagemang för Kundvalskontoret Utveckla och färdigställa Handboken (Social- och äldrenämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9). Processer och arbetsmetoder ska förbättras och Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 14(29)

15 Handlingsplan förenklas så att de håller även vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar. Införa så kallade budgetgrupper där både ledning och medarbetare deltar för att öka delaktighet i verksamhetsplanering och budgetuppföljning. Processer och rutiner inom ramen för SOSFS 2011:9 utvecklas ständigt efter medarbetarna och kundernas behov. Som exempel kan nämnas att en rutin för hur information till kund som ska välja utförare har tagits fram. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nämndens ekonomi ska vara i balans. et är ej uppfyllt Åtgärdsplan för budget i balans finns bifogad rapporten. Nyckeltal avvikelse av omslutning, i procent -3,9 0-1,3-2,3, T2, ÅR Handlingsplan Uppföljning av volymer månadsvis Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar följs upp varje månad. Volymer inom externa och interna köp av övriga verksamheter följs upp månadsvis. Arbeta med nya ersättningsmodeller och biståndsbedömningsmodeller för att säkerställa att resurserna används effektivt. Den nya biståndsbedömningsmodellen IBS, används nu för alla nya ärenden och vid omprövningar av hemtjänstbeslut. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår Nya former och metoder att skapa och följa nämndens tjänsteområdens och dess utveckling Uppdatera och identifiera nya former som kan användas som prognosverktyg Nätverk inom nordväst för ekonomer och controllers inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta har skapats. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 15(29)

16 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget januariapril Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning 630,5 644,3 214,8 644,3 0,0 Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 19,3 19,2 7,1 21,4 2,2 Hyror och arrenden 15,6 15,4 5,0 15,5 0,1 Bidrag 21,7 19,5 7,7 23,2 3,7 Försäljn verksamhet / entreprenad Summa intäkter 687,1 698,4 234,6 704,4 6,0 KOSTNADER (-) Buffert 0-2, ,7 Bidrag -28,0-26,0-8,8-26,5-0,5 Entreprenad / köp av verksamhet -616,1-603,1-209,3-624,1-21,0 Personalkostnader -18,2-20,3-6,8-21,3-1,0 Lokal- och markhyror -28,9-28,0-10,2-31,0-3,0 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -0,1-0,3-0,1-0,4-0,1-22,4-17,5-8,1-21,3-3,8 Avskrivningar -0,6-0,4-0,2-0,4 0,0 Intern ränta -0,1-0,1-0,0-0,1 0,0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -714,4-698,4-243,5-725,1-26,7 Finansiering -27,3 0,0-8,9-20,7-20,7 till resultaträkningen et kommenteras under respektive verksamhet och under prognos. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 16(29)

17 per verksamhet Budget Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. 30,7 30,7-0,2-30,5-30,7 0,0 Buffert 2,7 2,7-2,7-2,7 0,0 IFO 155,1 155,1-155,1-155,1 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 238,4 13,6 252,0-213,5-38,5-252,0 0,0 Äldreomsorg 217,4 40,5 257,9-234,3-23,6-257,9 0,0 Summa verksamheter Delår 1 Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning 644,3 54,1 698,4-603,1-95,3-698,4 0,0 Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a 10,3 0,3 10,6-0,1-11,7-11,8-1,2 Buffert 0,9 0,9 0,9 IFO 51,7 51,7-51,7-51,7 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 79,4 5,3 84,7-76,7-13,4-90,1-5,4 Äldreomsorg 72,5 14,3 86,8-80,9-9,1-90,0-3,2 Summa Verksamheter 214,8 19,9 234,7-209,4-34,2-243,6-8,9 Kundvalskontorets- social och äldrenämnd visar ett underskott mot budget med 8,9 mkr per den sista april. Individ- och familjeomsorgens resultat med ett överskott mot budget med 1,9 mkr redovisas i särskild skrivelse. Nämnd, ledning samt biståndsbedömning et per sista april visar ett underskott med 1,2 mkr och kan förklaras av kostnader för inhyrd personal, konsulter samt lokalhyror. Buffert Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 17(29)

18 Visar per sista april ett överskott med 0,9 mkr vilket kompenserar kostnadsavvikelsen i övriga verksamheter som har negativt resultat. Individ- och familjeomsorg IFO Visar 0-resultat. Kommunersättning är densamma som den fasta ersättning för IFO-verksamhet. Omsorg om funktionsnedsatta Nettoresultatet för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse mot budget med 5,4 mkr. Avvikelsen förklaras av följande: -3,7 mkr boende enligt LSS pga volymökningar mot budget samt kostnader för brandtillsyn pga lokaler med bristande brandskydd. -0,6 mkr daglig verksamhet enligt LSS samt tillsyn över 12 år enligt LSS pga ökat behov från kommunens invånare -0,7 mkr personlig assistent, ledsagning mm pga fler nya kunder samt fler utförda timmar som delvis hänger ihop med att försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning för ersättning enligt SFB (tidigare LASS). Dessa personers behov kvarstår och får då stöd enligt LSS. +0,6 mkr pga ovan att Försäkringskassan har fattat färre beslut om LASSersättning vilket resulterar i en lägre kostnad för kommunen som enligt regler står för kostnaden för de 20 första timmarna. Däremot ökar kostnaden för personlig ass. enligt LSS. -1,0 mkr avser kostnader för psykiatriboenden samt övriga boenden enligt SoL och beror på fler placeringar -0,3 mkr avser kostnader för lokalhyror samt brandrondering +0,4 mkr avser kostnader för korttidsboende enligt LSS. Överskottet kommer dock inte att kvarstå då kostnader för kolloverksamhet under sommaren inträffar. -0,8 mkr avser turbundna resor till daglig verksamhet. Eftersom antalet platser ökar inom denna verksamhet ökar även behovet av resor dit. +0,7 mkr i mer intäkter pga volymökningar inom verksamheterna. Äldreomsorg et per den sista april för äldreomsorg är negativt mot budget med 3,2 mkr vilket förklaras av följande: -1,7 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn i början av året. Enligt en tidigare analys av säsongsvariationer minskar behovet under våren men med avsaknad av äldreboendeplatser kommer nog tyvärr inte behovet av korttidsplatser att minska i någon större omfattning. +0,5 mkr avser särskilda boenden för äldre vilket beror på färre verkställda beslut. Antalet årsplatser inom särskilda boenden skrevs ner i budget för pga för få platser att tillgå men överskottet kommer succesivt att bli mindre eftersom alla platser som är budgeterade kommer att användas. -1,6 mkr hemtjänst avspeglar sig i fler utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. -0,5 mkr avser kostnader för lokaler och reparationer -0,7 mkr avser kostnader för bostadsanpassning pga ytterligare en rehabmottagning öppnat i Väsby för bedömning av bostadsanpassning.+0,8 mkr avser ökade intäkter inom äldreomsorgen till följd av högre bidrag samt Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 18(29)

19 fler kunder med avgiftsbeslut. Verksamhet Nämnd, ledning, biståndsbedömning Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a 30,8 0,3 31,1-0,2-34,1-34,3-3,2 Buffert 2,7 2, ,7 IFO 155,1 155,1-155,1-155,1 0,0 Omsorg om funktionsnedsatta 238,3 15,8 254,1-225,5-39,6-265,1-11,0 Äldreomsorg 217,4 44,3 261,7-243,3-27,6-270,9-9,2 Summa Verksamheter 644,3 60,4 704,7-624,1-101,3-725,4-20,7 Nämnd, ledning och biståndsbedömning (-3,2 mkr) Kostnader för konsulter kommer under året att i stor utsträckning täckas av stimulansmedel som Kundvalskontoret erhållit för kvalitetsutveckling. Utredningsenheten kommer fram till hösten vara beroende av inhyrd personal för att täcka vakanser. Under hösten när nya verksamhetssystemet combine är fullt implementerat kommer enheten kunna hantera tillfälliga vakanser och sjukskrivningar utan inhyrd personal. Omsorg om funktionsnedsatta (-11,0 mkr) Volymökningarna inom funktionsnedsättning. Inom de insatser som beviljas enligt LSS ser vi ingen minskning under året. Vi ser främst inom LSS-boenden och daglig verksamhet enligt LSS att antalet personer i de yngre åldersgrupperna är större än i de äldre. Med andra ord kan vi se att inflödet av nya kunder kommer att vara större än utflödet. Ökningen av personlig assistans beror på ändrad praxis hos Försäkringskassan när de beviljar ersättning enligt SFB (fd LASS). Kundvalskontoret har en restriktiv hållning vid beviljande av timmar för personlig assistans. Under kommer vi genom att ta del av goda exempel i andra kommuner, arbeta för en än mer rättsäker biståndsbedömning. Inom socialpsykiatrin råder en restriktiv bedömning vid ansökan om boende på HVB. Trots detta ökar antalet placeringar på HVB. Vi kommer att intensifiera arbetet med att hitta alternativ till boende på HVB. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 19(29)

20 Den negativa prognosen för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta förklaras av följande: Kostnaden för boenden inom LSS och SoL beräknas överskrida budget med totalt 7,9 mkr. Kostnaden för daglig verksamhet, tillsyn över 12 år samt turbundna resor beräknas till 3,4 mkr högre än budget. Kostnaden för lokalhyror beräknas överskrida budget med 1,1 mkr. Kostnaden för personlig assistent enligt LSS och SoL mm beräknas överskrida budget med 2,3 mkr. kostnaden för LASS de tjugo första timmarna beräknas till 1,5 mkr under budget. Ökade intäkter i form av taxor och avgifter samt bidrag beräknas till 2,2 mkr över budget. Äldreomsorg (-9,2 mkr) Ökningen av hemtjänst timmar har avstannat och under februari och mars såg vi en försiktig minskning. Trycket på utredningsenheten har dock varit högt under första kvartalet så prognosen som lades under februari kvarstår. Det stora antalet vårdplaneringar under visar sig i antalet korttidsplatser. Vi fortsätter att arbeta för att verkställa beslut för de som befinner sig på korttids i avvaktan plats på säbo. Genom att fortsätta arbetet med att förbättra samarbetet med primärvården för att fler ska kunna skrivas ut till hemmet med stöd av hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Trots att ett trettiotal personer väntar på plats i säbo tror vi att vi kommer att hålla budget för säbo. Många av de som väntar på plats väljer att tacka nej till platser som inte ligger i eller i närheten av Upplands Väsby. Den negativa prognosen för verksamheter inom äldreomsorg förklaras av följande: Kostnaden för korttidsplatser beräknas till 3,4 mkr högre kostnader än budget. Kostnader för hemtjänst beräknas till 5,7 mkr högre än budget. Kostnad för bostadsanpassning beräknas till 2 mkr över budget. Lokalhyror, matlådor inom hemtjänst, samt kostnaden för utskrivningsklara beräknas till 1,9 mkr över budget. Intäkter i form av taxor och avgifter samt bidrag beräknas till 3,8 mkr högre än budget Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut Budget Delår 1 Avvikelse Hemtjänst, antal kunder, genomsnitt per år 610 ** Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 20(29)

21 Verksamhetsmått - Varav kunder med enbart trygghetslarm Timmar för larmutryckning, tom aug-13 Hemtjänst kostnad för larmutryckningar samt larminstallationer* Hemtjänst, antal tim omvårdn. & serviceinsatser Korttidsplatser äldre, antal årsplatser i snitt under året - Varav Växelvårdsplatser Särskilt boende äldre, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal platser Bokslut Budget Delår 1 ** Avvikelse ** varav LSS-boenden varav LSS personer med SoL boende varav psykiatriboende Daglig verksamhet LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år och vuxna LSS, antal platser Personlig ass. enligt LSS, antal timmar LASS, ersättning till FK, antal personer till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal * Denna avtalsmodell började gälla under hösten, vilket förklarar den låga kostnaden. ** Statistik för dessa delar finns inte tillgängligt på grund av överföring till nytt verksamhetssystem. Problemet beräknas vara åtgärdat till augusti-rapporteringen. Trygghetslarm Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 21(29)

22 I april fanns 501 trygghetslarm installerade hos kund. Hemtjänst Under årets tre första månader var antalet utförda timmar fler än budget. Utförda timmar i februari och mars lägre än prognostiserat. Från och med april fattas beståndsbeslut enligt den nya bedömningsmodellen IBS. I prognosen för ingår effekten av IBS och införande av elektronisk tidsmätning. I nedanstående diagram visar den röda kurvan antal tusen timmar i förhållande till antalet personer som bor i hemmet under tiden som de väntar på plats på säbo. I mars var de 14 personer som väntade på säbo i hemmet. Av dessa hade 12 beslut om hemtjänst och hade de 1250 timmar beviljad hemtjänst. Korttidsplatser Antalet korttidsplatser brukar vara högre vid årets början och sedan succesivt sjunka. Vi ser fortfarande ingen avmattning av behovet av korttidsplatser. Under mars genomfördes dubbelt så många vårdplaneringar som i mars. Det är vanligt att omvårdnadsbehovet är så omfattande att det inte är möjligt att komma hem med stöd av hemtjänst. Säbo (Vård- och omsorgsboende) I utgången av var antalet årsplatser inom säbo 206. I april var utfallet 210 årsplatser. För näravande finns det 30 personer som väntar på plats på säbo. Brist på lediga platser i och i närheten av Upplands Väsby i kombination med möjligheten att tacka nej till erbjuden plats göra att besluten inte kan verkställas. Under bedömer vi att 212 årsplatser kommer att tas i anspråk. Boendestöd Inga stora volymförändringar förväntas under. Antalet personer med boendestöd brukar variera under året. Boende LSS och SoL Inom boende LSS och SoL ryms tre olika målgrupper. Personer som tillhör en Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 22(29)

23 personkrets bor i regel på LSS-boende. Det finns dock ett mindre antal som beviljas boende som inte har LSS-tillstånd utan SoL-tillstånd eftersom de har en kombination av behov som inte kan tillgodoses av befintligt utbud inom LSS-boenden. Den tredje målgruppen är de personer med psykisk ohälsa. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning har under andra halvan av 1900-talet ökat. Diagrammet nedan visar på åldersfördelningen för de personer som bor i LSS-bostad. Diagrammet visar även att i de yngre åldersgrupperna bor fler i externt drivna boenden. Det beror främst på att det inte finns lediga platser i internt drivna boenden. Det finns även en delvis annan sammansättning av behoven i den yngre målgruppen. En större andel är i behov av servicebostad än gruppbostad än de äldre. Daglig verksamhet LSS De senaste åren har vi sett en ökning av behovet av daglig verksamhet enligt LSS som inte enbart går att förklara med befolkningsökning. I de yngre åldersgrupperna får allt fler diagnoser inom autismspektrat (aspergers syndrom) och blir därmed berättigade till daglig verksamhet enligt LSS. Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 23(29)

24 Korttidstillsyn över 12 år och vuxna Antalet personer med korttidstillsyn är högre än budget men förväntas sjunka något under året. Personlig assistans enligt LSS Personlig assistans ökar mer än budget. De senaste årens ökningar beror främst på förändringar i Försäkringskassans ändrade praxis i sin bedömning av rätten till ersättning enligt SFB (fd LASS). När Försäkringskassan avslår ersättningen övergår betalningsansvaret i sin helhet till kommunen. På senaste tiden har vi även sett ett antal personer som fått avslag på personlig assistans under tiden de vistas på daglig verksamhet. Ersättning enligt SFB, fd LASS Antalet personer med rätt till ersättning enligt SFB är lägre än budget Investeringsuppföljning Nämnden har inga investeringar under och därför inget att redovisa Känslighetsanalys De största riskerna inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade är volymökningar inom hemtjänst, psykiatriboenden och personlig assistans. En ökning med 1000 timmar utförd hemtjänst genererar en ökad kostnad på 0,32 mkr Varje ytterligare årsplats korttidsvistelse kostar 0,7 mkr Varje ytterligare årsplats särskilt boende extern regi kostar 0,74 mkr Varje ytterligare årsplats psykiatriboende (HVB) kostar 0,56 mkr Ökad bemanning på grund av brandskyddskrav i LSS-boenden ökar kostnaderna med 0,65 mkr/månad Ersättningsnivån för utförd timme är under 320 kr. I nordvästkommunerna är ersättningen högre och ligger kring 360 kr Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. et kan ej bedömas Upplands Väsby ligger på 20:e plats i länet vad gäller kostnader för särskilt boende med kr per plats. Medelkostnaden i länet är kr och median- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 24(29)

25 kostnaden kr. I och med att LOV säbo införs kommer kostnaderna för särkskilt boende sjunka något. Kostnaderna per hemtjänstbrukare är låga i Upplands Väsby. De redovisade siffrorna är från Volymerna har ökat under på grund av ökad andel utförd tid och ett ökat omvårdnadsbehov hos de äldre. Den procentuella skillnaden mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen 2012 var -15,1 %. Endast Upplands Bro och Nynäshamn visar upp större avvikelser. Nyckeltal Antal verksamheter som infört kvalitetsgarantier Vad kostar verksamheten särkskilt boende, ranking i länet Vad kostar verksamheten hemtjänst, ranking i länet ÅR ÅR Handlingsplan Säkra att kvalitetsgarantier tas fram Under tas lokala rutiner fram för handläggning inom biståndsbedömning. Kvalitetsgarantier kommer att tas fram för handläggningstider för ansökan om hemtjänst, ansökan om särskilt boende och insats enligt LSS samt insatser för personer med psykisk ohälsa. Fortsatt arbete och mål för /2015 är att även ta fram kvalitetsgarantier, bl a inom bostad med särskild service (LSS), daglig verksamhet (LSS) och dagverksamhet för äldre Utredning och verkställande av beslut ska ske på ett rättsäkert sätt et kan ej bedömas Det råder brist på platser på vård- och omsorgsboenden (säbo) i Upplands Väsby. De enstaka platser enligt LOV som kan erbjudas ligger ofta långt från Väsby. Det tillsammans med att kunden har rätt att tacka nej tre gånger till erbjuden plats gör att väntetiderna blir långa. För närvarande väntar ett 30-tal personer på plats på vård- och omsorgsboende. Nyckeltal Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 25(29)

26 Handlingsplan Minska antalet dagar från komplett ansökan om särskilt boende till erbjudan om inflyttningsdatum Boendesamordnare på utredningsenheten bistår kunderna att hitta boendeplatser inom LOVavtal 2015 står det nya särskilda boendet Brobacken klart. I och med att det nya boendet står klart tillförs nya platser. Det innebär att vi kan få en snabbare verkställighet Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar Internkontroll Delegationsbeslut Uppföljning av rutin för planering/rapportering av internkontrollarbetet Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd enligt delegationsordning av kontrollmoment: Att uppdatera vilka punkter som nämndens internkontroll ska innehålla inför nästa kalenderår fungerar bra. Arbetsfördelningen av vem som ska kontrollera vad behöver utvecklas för att arbetet med den interna kontrollen ska löpa smidigare. Noterade avvikelser: Åtgärder: Diskutera och fastställa både på kontors- och organisationsnivå hur och av vilken funktion som internkontrollen ska genomföras. av kontrollmoment: Den skriftliga rutinen för delegationsbeslut följs och fungerar. Delegationsbeslut registreras och anmäls i LEX varvid nämndsekreteraren gör utdrag ur LEX för information till nämnd. Rutinens svaghet, att det inte går att kontrollera att varje enskilt av tjänsteman fattat beslut verkligen diarieförs motverkas genom att regelbundet föra dialog med tjänstemän som har rätt att fatta delegationsbeslut. Information om delegationsbeslut och rutinen för dess anmälan utgör del av introduktion för nyanställda. av kontrollmoment: Ersättningar Ekonomisk reglering avseende hemtjänst Noterade avvikelser: Åtgärder: Från och med april rapporterar utförarna sin utförda tid i Pulsen combine. Biståndbedömarna måste sedan godkänna eventuella avvikelser innan ersättning till utföra- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 26(29)

27 Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar ren betalas ut. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår. 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag Samtliga nämndspecifika uppdrag pågår. Merparten av uppdragen kommer att vara avslutade under. Kundens sida i Pulsen combine och nya Brobacken kommer att vara klara först under SÄN Uppdrag Säkerställa genomförandet av Pulsen Combie-projektet (fd Anna-Projektet) Säkerställa tillgång till vårdoch omsorgsboende Skapa förutsättningar för ett genomförande av LOV inom särskilt boende Genomföra handslingsplan för ekonomisk balans inom hemtjänsten Senaste kommentar Sedan hösten pågår implementering av Pulsen combine. Först ut är myndighetsprocesserna. Utförare inom äldreomsorg har påbörjat sitt införande under april. När införandet inom myndighet och utförare är klart kommer planering göras för att implentera kundens sida. I november togs första spadtaget för Brobacken. Boendet planeras stå klart under maj Under mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihet inom särskilt boende. Modellen som beslutades om innebär att upphandlingar enligt LOV och LOU tilllämpas parallellt med överenskommelser med egen regi. Ett förfrågningsunderlag för LOV särskilt boende håller på att tas fram för beslut i Social- och äldrenämnden under hösten. De främsta åtgärderna för budget i balans är införande av ny modell för biståndsbedömning och elektronisk tidsmätning för utförd tid. Den nya modellen implementeras succesivt från och med april. Planering för att införa elektronisk tidsmätning pågår. Tidsperiod Klart år 2015 klart 2015 klart klart 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Det pågår en statlig översyn av ersättning av personlig assistans. På grundval av analysen av nuvarande konstruktion av timersättningen ska utredningen föreslå Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 27(29)

28 hur ersättningen för personlig assistans kan utformas. Förslagen ska utgå från följande kriterier: Under planeras hälso- och sjukvårdsansvaret i LSS-boenden övergå från landstinget till kommunerna. Hur och med vilken ersättning detta kommer att ske är ännu inte klart. Övergången av hemsjukvård till kommunerna är försenat. Utredning av hur detta kommer att ske pågår men det är oklart när ett färdigt förslag kan presenteras. E-hälsa är ett område som får allt större betydelse genom den ökande digitaliseringen i samhället. I Upplands Väsby har vi startat införandet av digitala trygghetslarm som ska slutföras under Flera andra tjänster inom e-hälsoområdet är inplanerade de närmaste åren, bland annat, nationell patientöversikt, NPÖ, natttillsyn digitalt, videokonferenser mellan handläggare, kund och sjukhus, e-tjänster för invånarna när det gäller ansökningar och beslut av insatser. Idag finns en e- hälsosamordnare för planering av införande av tjänster och olika projekt. Vi ska starta ett e-hälsoråd där flera olika funktioner kommer att ingå som äldre- och omsorgsavdelningen, stöd och process samt IT. Västerås stad har beslutat erbjuda så kallad e-hemtjänst till sina vårdtagare med behov av hemtjänst. Därmed kan enstaka besök ersättas med en kontakt via bildtelefoni. Upplands Väsby utforskar vilka tekniska lösningar som finns på marknaden som skulle kunna underlätta och vara ett stöd för kunder som har hemtjänst/larm/nattillsyn och för utredningsenheten för effektivare arbetsmetoder. Inom de närmaste åren kommer personer över 80 år i kommunen att öka vilket ställer krav på att fler äldreboende skapas. Samtidigt visar nationella mätningar att allt färre personer bor i äldreboende. Den 1 april 2012 bodde personer i åldern 65 år eller äldre permanent i särskilda boendeformer. Det betyder att den långsiktiga minskningen fortsätter: vid den föregående mätningen i oktober 2011 fanns äldre i särskilt boende. Ett resultat av färre platser på äldreboende är ett ökat behov av hemtjänst. Socialstyrelsens föreskrifter för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden börjar gälla från den 1 januari Föreskrifterna ställer högre krav på bemanning på boenden men även på biståndsbedömningen. För varje person som befinner sig på särskilt boende ska kontinuerliga bedömningar av omvårdnadsbehov göras. I takt med att fler och fler områden upphandlats enligt LOV eller LOU ställs allt högre krav på uppföljning av verksamheter. Medialt uppmärksammade missförhållanden inom äldreboenden har visat på vikten av tydliga avtal och regelbundna uppföljningar för att säkerställa kvalitet och säkerhet för kund. En trolig utveckling är att kommuner i allt större utsträckning går samman vid upphandling och avtalsuppföljning. Ett allt större antal personer får diagnos inom autismspektrat. Verksamheterna inom funktionshinderområdet kommer att behöva anpassas för att bättre motsvara denna växande målgrupps behov. 5.2 Riskbedömning Kundnöjdheten inom äldreomsorg- och omsorgs om funktionsnedsatta har de sen- Social- och äldrenämnden, Delårsrapport 1 28(29)

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsenheten/kontoret 1 Sammanfattning var året då Social- och äldrenämnden fattade en rad beslut i syfte att öka kvalitet och effektivitet inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret Kundvalskontorets uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade välfärdstjänster, svara för finansiering, utöva

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Delårsrapport Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgskontoret/enheten

Delårsrapport Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgskontoret/enheten Delårsrapport 1 Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgskontoret/enheten 1 Sammanfattning I delårsrapport 1 per den 30 april redovisas måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och prognos för Social- och

Läs mer

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsenheten/kontoret

Verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsenheten/kontoret Verksamhetsplan med budget - Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsenheten/kontoret 1 Sammanfattning Kundperspektivet: Social- och äldrenämndens kunder är överlag mycket nöjda och nämnden arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämnden

Verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämnden Verksamhetsplan med budget - Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart

Läs mer

Delårsrapport 2 2015. Familjerättsnämnden FRN/2015:14

Delårsrapport 2 2015. Familjerättsnämnden FRN/2015:14 Delårsrapport 2 Familjerättsnämnden FRN/:14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 3 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 3 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 3 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Bilaga till verksamhetsberättelse

Bilaga till verksamhetsberättelse SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson Kvalitetssäkring Annika Asplind och Lena Svensson 3 Vad innebär valfrihetssystem? Brukare, elever, patienter väljer utförare Ersättningen kopplat till valet LOV LOU- bidrag Kommunen/landstinget beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden Verksamhetsplan med budget - Social- och äldrenämnden 1 Sammanfattning Arbeta med nämndens besparingskrav, vilket uppgår till totalt 9,5 mkr, varav 7 mkr avser besparingskrav enligt Flerårsplan och 2,5

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer