Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport november Social- och äldrenämnden"

Transkript

1 Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av åtgärdsplaner bilaga november Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 2(16)

3 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat november Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Ledning SOK 2,4 2,4-1,9-1,9 0,5 BÄF: Nämnd 0,8 0,8-0,7-0,7 0,1 Buffert 2,8 2,8 2,8 Centrala kostnader och administration 35,7 0,2 35,9-35,4-35,4 0,5 Äldreomsorg 218,4 1,2 46,1 265,7-244,6-34,1-278,7-13,0 Stöd för personer med funktionsnedsättning 257,6 15,5 273,1-233,2-38,5-271,7 1,4 IFO: Buffert 2,3 2,3 2,3 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,1 1,4 5,4 14,9-3,5-10,4-13,9 1,0 78,7 3,1 90,1 171,9-123,0-61,7-184,7-12,8 Beroende 14,5 0,0 0,7 15,2-2,3-10,6-12,9 2,3 Ekonomisk bistånd 32,9 0,0 8,0 40,9-3,8-36,7-40,5 0,4 Vägval vuxen 7,2 1,9 17,3 26,4-0,5-25,3-25,8 0,6 Summa verksamheter 659,0 7,6 185,7 852,3-610,9-255,3-866,2-13,9 Kommentar till verksamhetsresultaten Det sammanlagda resultatet per den 30 november inom social- och äldrenämndens verksamhetsområden visar ett underskott mot budget med -13,0 mkr (oktobers resultat inom parantes,-12,5 mkr) Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 3(16)

4 Ledning +0,5 mkr (+0,6 mkr) Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -8,2 mkr (-7,0 mkr). Individ- och familjeomsorg -6,2 mkr (-6,0 mkr). Väsby stöd och omsorg +0,9 mkr (-0,1 mkr). Redovisas i särskild tabell nedan. Summa verksamheter i tabell uppgår till -13,9 mkr. Summa verksamheter i tabell uppgår till +0,9 mkr. Totalt summerar dessa till social- och äldrenämndens resultat per 30 november om -13,0 mkr. Ledning +0,5 mkr Det positiva resultatet per den 30 november beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övrigt material och tjänster. Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-8,2 mkr): Resultatet är en försämring jämfört med oktober med 1,2 mkr. Buffert +2,8 mkr Planerad buffert om 2,8 mkr per sista november finns kvar för oförutsedda kostnadsökningar. Nämnd, centrala kostnader och administration samt biståndsbedömning +0,5 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader p g a vakanser. Resultatet i november är sämre än vad som redovisades i oktober, vilket beror på inhyrd personal samtidigt som man har kostnader för nyanställd personal. Äldreomsorg -13,0 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom äldreomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget med 13,0 mkr per sista november, vilket är en försämring mot oktober månads utfall med 1,7 mkr. Det negativa resultatet beror i huvudsak på att antalet boendeplaceringar överstiger budgeterade volymer både inom särskilda permanenta boenden samt korttidsboende. Resultatet mot budget är ett underskott om 5,4 mkr. Antalet hemtjänsttimmar har ökat för varje månad under, vilket resulterat i ett underskott t o m november med 8,0 mkr. I redovisat underskott är även kostnader för larmutryckningar medräknat. Övriga verksamheter inom äldreomsorg visar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mkr. Omsorg om funktionsnedsatta +1,4 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr per den sista november, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med oktober månads utfall. Förbättringen beror främst på en retroaktiv ersättning från juli t o m oktober p g a högre vårdtyngd för två personer inom bostad med särskild service enligt LSS, vilken var en engångskostnad i oktober. T o m november är det bostad med särskild service enligt LSS som ger en negativ Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 4(16)

5 påverkan mot budget med 1,1 mkr. Boendestöd samt daglig sysselsättning inom psykiatrin ger en negativ påverkan mot budget med 0,8 mkr. Antalet beviljade timmar för personlig assistans inom LSS har ökat vilket betyder ett underskott mot budget t o m november med 0,7 mkr. Antalet personer med SFB de tjugo första timmarna har minskat, vilket betyder ett positivt resultat mot budget i oktober med 1,4 mkr. Däremot medför Försäkringskassans restriktivare bedömning av de grundläggande behoven en förskjutning från insatsen personlig assistans med statlig ersättning till personlig assistans enligt LSS. Övriga verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta redovisar sammanlagt en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mkr. Individ- och familjeomsorgen (-6,2 mkr) Resultatet är en försämring jämfört med september med -0,2 mkr. Buffert +2,3 mkr Planerad buffert om +2,3 mkr per sista november finns kvar för att finansiera verksamheter som går med ett underskott. Centrala kostnader och administration +1,0 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för övrigt material och tjänster samt något lägre personalkostnader än budgeterat. Barn- och ungdomsvård -12,8 mkr Underskottet beror på högre kostnader för placeringar och andra insatser. Kostnaden för placeringar gällande ensamkommande flyktingbarn påverkar inte nettoresultatet eftersom Migrationsverket finansierar detta uppdrag. Beroende +2,3 mkr Överskottet beror framförallt på lägre placeringskostnader än budgeterat. Ekonomiskt bistånd +0,4 mkr Det positiva resultatet beror på att nettokostnaden för utbetalt försörjningsstöd är ett överskott mot budget med 2,5 mkr. Kostnaden för köpta platser som avser skyddat boende ger en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mkr. Övriga kostnader inom ekonomiskt bistånd ger ett underskott mot budget om - 0,7 mkr. Vägval vuxen +0,6 mkr Den största avvikelsen gäller kostnader för OSA (Offenligt Skyddad Anställning) vilket beror på färre deltagare. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 5(16)

6 1.1.2 Kommunal regi Resultat november Verksamhet Vård och omsorg Stöd till personer med funktionsnedsättning Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat 0 83,5 4,2 87,7-2,5-84,5-87,0 0, ,9 36,5 155, ,9-156,9-1,5 Ledning ,3 10,3-0,1-8,5-8,6 1,7 Summa verksamheter 0 202,4 51,0 253,4-2,6-249,9-252,5 0,9 Kommentarer till verksamhetsresultat Väsby stöd och omsorg (+0,9 mkr): Resultatet är en förbättring jämfört med oktober med 1,0 mkr. Ledning + 1,7 mkr Äldreomsorg + 0,7 mkr +1,1 mkr avser särskilt boende för äldre. Åtgärderna enligt plan har givit resultat och personalkostnaderna på främst Brobacken har minskat. Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL har genererat fler utförda timmar. -0,4 mkr avser dagverksamhet. Stöd för personer med funktionsnedsättning 1,5 mkr +0,8 mkr avser bostad med särskild service LSS. Det positiva resultatet beror främst på en retroaktiv ersättning som erhölls i oktober. Därutöver har personalkostnaderna minskat i enlighet med antagen åtgärdsplan. -1,4 mkr avser högre kostnader för daglig verksamhet LSS. +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. -0,3 mkr avser enheten för personligt stöd. -0,6 mkr avser HSL-insatser enligt LSS. -0,3 mkr avser boende psykiatri. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 6(16)

7 1.1.3 Prognos Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 3,0 Centrala kostnader och administration 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 1,3 44,7 284,3-260,5-37,6-298,1-13,8 Stöd för personer med funktionsnedsättning 281,2 17,1 298,3-255,1-42,2-297,3 1,0 IFO: Buffert 2,5 2, ,5 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-12,3-15,5 0,7 85,9 3,6 133,1 222,6-171,5-64,1-235,6-13,0 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-2,9-12,0-14,9 2,3 Ekonomisk bistånd 35,9 0,0 7,5 43,4-4,3-39,1-43,4 0,0 Vägval vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,9-23,2 0,8 Summa Verksamheter 719,1 8,1 226,7 953,9-697,8-271,9-969,7-15,8 Kommentar till verksamhetsresultaten Social- och äldrenämnden prognostiserar ett underskott på helår om -15,8 mkr varav: Ledning 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -9,1 mkr. Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr. Väsby stöd och omsorg 0,0 mkr. Redovisas i separat tabell nedan. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 7(16)

8 Social- och äldrenämndens beställaravdelning för äldre och funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen lämnar ett prognostiserat underskott mot budget med -15,8 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-9,1 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täcka en del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Central administration samt biståndsbedömning +0,7 mkr Personalkostnaden är lägre i november mot budget vilket beror på vakanser. Även om lönerevisionen samt nyanställningar räknas med bör den centrala administrationen göra ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -13,8 mkr -4,0 mkr avser särskilt boende. Volymerna ligger över budget med en årsplats, dessutom är snittkostnaden per plats högre än budget. -1,7 mkr avser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgeterat samt högre snittpris jämfört med budget. -7,5 mkr avser kostnaden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserad volym är fler utförda timmar i förhållande till budgeterad volym. Budget är på timmar. -0,6 mkr avser övriga delar inom äldreomsorgen. Omsorg om funktionsnedsatta +1,0 mkr -1,4 mkr avser kostnaden för psykiatriboende vilket beror på högre kostnad per plats än budgeterat. I ett enskilt ärende har ersättningen ökat vilket resulterat till ett underskott. Hemtagning av externt placerade personer har i ett kostnadsperspektiv blivit dyrare än planerat. +3,1 mkr avser daglig verksamhet inom LSS. Det positiva resultatet beror på färre deltagare mot budget. -1,2 mkr avser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vad som låg till grund för budgeterad kostnad. +1,3 mkr avser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på färre vårddygn än budgeterat. +1,3 mkr avser lägre kostnader för de första tjugo timmarna till försäkringskassan vilket beror på försäkringskassans restriktivare bedömning inom SFB-lagstiftningen. -1,3 mkr avser kostnaden för personlig assistans. Underskottet beror på timmar mer än budgeterat. En återbetalning från FK som avser 2015 har räknats med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförda timmar. -0,8 mkr avser övriga delar inom omsorg om funktionsnedsatta Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 8(16)

9 Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr (Försämring mot tidigare prognos med 0,5 mkr.) Buffert +2,5 mkr Buffert får täcka del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Centrala kostnader och administration +0,7 mkr Prognosen består av vakanser, ej utnyttjade medel för bl a kompetensutveckling och familjerådgivning. Barn och ungdomsvård -13,0 mkr Underskottet avser kostnader för placeringar och andra insatser för barn och unga, vilket beror på fler årsplatser mot budgeterat. Förändringen jämfört med föregående prognos är -0,8 mkr. Trenden vad gäller kostnader för placeringar har varit positiv de senaste månaderna och även november ligger på samma nivå. Dock har det tillkommit kostnader i oktober som medör att prognosen för året blir försämrad med -0,5 mkr jämfört med föregående månad. I samband med att kostnaderna för placeringar har minskat har andra insatskostnader ökat som en konsekvens av att klara vården på hemmaplan. Det gäller framförallt kostnaderna för kvalificerade kontaktpersoner och familjebehandling. Samtidigt har kommunen högre kostnader för barn i behov av s k skolplaceringar än tidigare. Efter utfallet i november är det klart att prognosen för dessa kostnader behöver höjas med -0,3 mkr. Beroendevård +2,3 mkr Prognostiserat överskott avser lägre kostnader för placering än budget. Förändringen jämfört med föregående prognos är +0,3 mkr. Ekonomiskt bistånd 0,0 mkr +2,1 mkr avser lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget. -1,8 mkr avser högre kostnader för skyddat boende jämfört med budget. -0,3 mkr avser högre kostnader för försöksboende än budgeterat. Det är kostnader för renoveringsbehov i försökslägenheter som aktualiseras i och med den större rörligheten i beståndet. Vägval vuxen +0,8 mkr Överskottet avser lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Anledningen är att det finns färre personer med behov av insatserna offentligt skyddat arbete och kommunal visstidsanställning för närvarande. Prognosen justerad med -0,3 mkr jämfört med föregående månad. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 9(16)

10 1.1.4 Prognos kommunal regi Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Buffert ,2 11,2-0,1-10,6-10,7 0,5 Vård och omsorg Stöd till personer m funktionsnedsättning Summa Verksamheter 0 88,3 4,5 92,8-2,7-89,2-91,9 0, ,3 41,9 172, ,6-173,6-1, ,6 57,6 276,2-2,8-273,4-276,2 0,0 Väsby stöd och omsorg prognostiserar för en budget i balans. Buffert +0,5 mkr Äldreomsorg +0,9 mkr +1,3 mkr avser särskilt boende -0,4 mkr avser dagverksamhet Stöd för personer med funktionsnedsättning -1,4 mkr +0,7mkr avser bostad med särskild service LSS +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,3 mkr avser daglig verksamhet LSS -0,5 mkr avser HSL-insatser enligt LSS -0,4 mkr avser boende psykiatri -0,2 mkr avser enheten för personligt stöd Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 10(16)

11 1.1.5 Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända. Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensamkommande Bokslut 2015 Budget Resultat november Prognos Budget avvik 40,8 129,4 84, ,4 MIG schablon 5,7 7,2 12,3 11,8 4,6 hyresintäkt evak.läg 0,5 0,4 0,4 täckning evak.boende ks 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 Summa intäkter 46,5 136,6 97,8 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensamkommande -40,8-129,4-84, ,4 Mottagande och integration ex. Fstöd Försörjningsstöd nyanlända -3,9-4,2-4,2-4,9-0,7-1,8-3 -6,4-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evekueringslägenheter -1,5-1,8-1,8 Anpassning lägenheter -0,8-0,8-0,8 Projektanställd Väsbyhem -0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -46,8-136,6-97,8-115,2 21,4 Resultat -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Investeringsuppföljning För verksamheter inom social- och äldrenämnden finns det tkr att tillgå för inventarieförnyelse under. Av dessa avser 850 tkr budget och 579 tkr ombudgeterade medel från Därutöver finns det 606 tkr för inventarier till Brobacken i form av ombudgeterade medel från Utfall per sista november är tkr, varav 598 tkr avser Brobacken. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 11(16)

12 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnad för larmutryckningar samt larminstallation, tkr Korttidsplatser äldre, antal årsplatser Särskilt boende för äldre, antal årsplatser Dagverksamhet för äldre, antal årsplatser Hemtjänst, antal utförda timmar omvårdnad samt serviceinsatser Bostadsanpassning, tkr Omsorg om personer med funktionsnedsättning: LSS-boende, antal årsplatser LSS-boende yngre, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal årsplatser Personlig assistans enligt LSS, antal timmar SFB, ersättning till FK, antal personer LSS-personer med SoL-boende, antal årsplatser HVB SoL, antal årsplatser Psykiatriboende, antal årsplatser IFO: Ekonomisk bistånd: Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos Budgetavvik Antal hushåll/månad Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 12(16)

13 Verksamhetsmått Medelbistånd i kr per hushåll och månad Bruttokostnad totalt i mkr Insatser våld i nära relation, mkr Institutionsplaceringar barn och ungdom Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos , ,2 19,5 4 2,5 3,9 4,3 Budgetavvik. Antal årsplatser 18, , Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser 86, ,5 85,9 2,9 Kostnad per dygn i kr Bruttokostnad totalt i mkr 50,5 45,7 53,7 57,6 Årsplatser, totalt 104, ,1 107,9 9,9 Kostnad per dygn totalt Institutionsplaceringar vuxna Antal årsplatser totalt 8 7,5 4,1 4,5-3,0 Kostnad per dygn totalt Bruttokostnad totalt i mkr ,9 5,2 2,4 2, ,5 1,8 11, ,3 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 13(16)

14 Uppföljning av åtgärdsplaner Bilaga till månadsrapport Uppföljning av åtgärder individ- och familjeomsorgen Under första halvåret låg antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården på en hög nivå och kostnaderna för verksamheten var också mycket höga. Flera av besluten hade fattats under Under andra delen av året ligger kostnaderna betydligt lägre. Totalt sett ådrar sig barn- och ungdomsvården ett betydande underskott för året. Detta kompenseras till stor del av lägre kostnader inom övriga delar inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat restriktivitet vid vakanser samt vid köp av verksamhet har varit en åtgärd för att balansera den totala budgeten. En bidragande orsak till att kostnaderna överskrider budget är personalbristen och det pressade marknadsläge som har gällt under 2015 och, vilket i sin tur har medfört mindre tid för uppföljningar och högre priser på vård än beräknat. En annan orsak är ett ökat behov av stöd och skydd än vad som kunnat förutses, särskilt avseende ungdomskriminalitet och missbruk. I april tillträddes tjänsten som samordnare för sociala insatsgrupper och nätverksutveckling inom barn- och ungdomsvården. Den funktionen har medfört att fler ungdomar därefter har kunnat beredas strukturerat stöd i hemmiljön eller hos nätverket, i enlighet med åtgärdsplanens intentioner. Genomgång av aktuella placeringar har gjorts vid flera tillfällen i så kallade placeringsråd. Hemgång eller förändring av vårdinsats har då planerats. Hemgång har inte kunnat genomföras i vissa planerade ärenden på grund av akuta förändrade förhållanden. Under året har enhetschefen för barn och unga lämnat för annat jobb och nya har därefter rekryterats. Enheten ska omorganiseras inför 2017 genom att delas och ledas av två enhetschefer. Denna åtgärd syftar till ge en bättre styrning och kontroll av kvalitet och ekonomi samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och ledning. Delegationen för placering på HVB föreslås höjas till individutskottet från januari Verksamhetscontroller och IT-samordnare har arbetat nära enheten under hösten för att säkerställa att ekonomiuppföljning och dokumentation i verksamhetssystemet fungerar väl. Detta arbete kommer att behöva fortsätta även under första halvåret Verksamhetscontrollern ger arbetsledarna stöd i att följa upp handläggarnas ärenden genom att ta ut rapporter ur verksamhetssystemet regelbundet. Likaså tas material fram som visar på utfall och prognos samt jämförelser med andra kommuner, vilket förevisas enheten på APT. Det återstår att förbättra rutinerna för ekonomirapporteringen internt på enheten så Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 14(16)

15 att kostnader är rätt bokförda. En särskild modul för att registrera kostnader för ensamkommande flyktingbarn är under införande. Vid beslut om insatser inom våld i nära relationer gäller fortsatt noggrannhet för att säkerställa att rätt skyddsnivå, som matchar brukarens behov, uppnås. Uppföljning av åtgärder beställaravdelningen för äldre och funktionshinder Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Hemtjänst Budget 2015 Bokslut 2015 Budget Nov prognos Belopp (tkr) Avvikelse (tkr) Timmar Avvikelse (tim) Antal kunder Antal personer Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. I dagsläget omfattar denna grupp cirka 60 personer. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 15(16)

16 Rutinerna kring fakturering av hemtjänst har förbättrats. En ny fakturamall har upprättats, vilken innebär att utförarna måste specificera vad som har utförts. Den nya ersättningsmodulen i Combine är nu i drift vilket innebär en kortare och effektivare process för godkännande och utbetalning av ersättning, detta kommer också ge underlag för en säkrare prognos. En ekonomiassistent, som bland annat granskar inkomna fakturor mot underlagen i verksamhetssystemet, har anställts. Delegationen har ändrats, vilket innebär att enhetschefen fattar alla beslut som överstiger 40 timmar per månad. Dessutom dras samtliga ärenden, oavsett antal timmar, för enhetschefen. Både dessa åtgärder bidrar till att högre restriktivitet i bedömningarna uppnås. I början av 2017 tillträder en biträdande enhetschef inom biståndsenheten för äldre, vilket kommer att frigöra tid för övrigt utvecklingsarbete samt öka stöd och vägledning för handläggare. Förarbetet inför implementering av IBIC har startat. När IBIC är implementerat kommer det innebära att det blir tydligare vilka insatser som respektive individ är i behov av och vilka insatser som utförs samt med vilket resultat. Detta ska mätas med kvalitativa och ekonomiska nyckeltal. System för tidsregistrering av hemtjänst är beslutat och beställt samt projektgrupp för verkställande är i arbete. Biståndshandläggare får regelbunden handledning med jurist. Inom enheten för funktionsnedsättning LSS arbetar man med att hitta kostnadseffektivare placeringar, dels genom hemtagningar dels genom att vara mer aktiv vid prisdiskussioner avseende externa placeringar. Delegation för särskilt boende enligt LSS kommer att lyftas till individutskottet. Uppföljning av åtgärder Väsby stöd och omsorg Väsby stöd och omsorg prognostiserar en budget i balans. Det prognostiserade underskottet om 2,2 miljoner kronor för särskilt boende som tidigare varslades om, avsåg höga uppstartskostnader i samband med öppnandet av Brobacken. Detta underskott är upphämtat och balans är skapad. Väsby Stöd och Omsorg har genomfört effektiviseringar av personalbemanningen inom samtliga områden med bibehållen kvalitet. Organisations- och lokalöversyn, samt genomlysning av övriga utgifter har pågått under året. Genomgång av ekonomiska förutsättningar inför 2017 har genomförts i samtliga verksamheter. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 16(16)

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015. Pitate OMS ORGSFÖRVALTNINGEN ON 230(5-(0- /4e de 6 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-14 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan med budget - Individ- och familjeomsorg Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden Verksamhetsplan med budget - Social- och äldrenämnden 1 Sammanfattning Arbeta med nämndens besparingskrav, vilket uppgår till totalt 9,5 mkr, varav 7 mkr avser besparingskrav enligt Flerårsplan och 2,5

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Förutsättningar till flerårsplan

Förutsättningar till flerårsplan Förutsättningar till flerårsplan - Social- och äldrenämnden SÄN/:30 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund... 4 3.1.1 Kunden i fokus... 4 3.1.2 Mångfald...

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011 Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer