Bilaga till verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till verksamhetsberättelse"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått

2 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden aug 2014 Aldreomsorgen Antal personer med insatser enligt SoL, Volymmodell Antal invånare, 65 år och äldre varav antal invånare, 80 år och äldre Andel, 65 år och äldre med bistånd * 15,7% 14,5% * 17,6% 15,2% 16,4% 16,7% Snittpris per vårdtagare, i tkr Särskilt boende Antal personer med boende, äldre (SCB-1 okt) varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Korttidsplatser och rehabilitering Antal korttidsplatser Antal boendedygn per oktober månad Antal boendedygn per år Utskrivningsklara, antal helårsplatser 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 Nettokostnad per år, i tkr Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, äldre Antal personer med enbart larm, matdistrib Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Andel ersatta hemtjänsttimmar, i % (dec) 76,2% 78,0% 78,0% 88.5% Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal platser i dagverksamhet, äldre Antal personer i dagverksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal personer som fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr % Funktionshinder, SoL Antal personer med insatser enligt SoL (SCB-1 okt) Särskilt boende Antal personer med boende, funktionshinder varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr

3 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 Vård- och omsorgsnämnden aug 2014 Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, funktionshinder Antal personer i dagverksamhet, funktionshinder Antal personer med insats boendestöd Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal personer fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Funktionshinder, LSS Antal personer med insatser enligt LSS (SCB-1 okt) LSS-boende Antal personer med boende, alla åldrar varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Boende, korttidsplatser Antal personer med insatsen kortidsboende Antal boendedygn per månad Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Daglig verksamhet Antal deltagare med insatsen daglig verksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr varav antal platsköp (ej LOV) Antal övriga insatser enligt LSS, alla åldrar Personlig assistans Antal personer enligt LSS, i avvaktan på LASS Antal beviljade timmar enligt LSS, per år Antal personer enligt LASS, alla åldrar * Förändrad redovisningsmodell till Socialstyrelsen från och med 2013 i 17,6% ingår personer med insatsen enbart larm till skillnad mot 2012 års redovisning.

4 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 2 Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner Tertial Vård- och omsorgsnämnden

5 Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden till mål Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet) Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid andra kontakter med företag Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper Öka individens delaktighet och inflytande Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON) Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) 8 Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 2(8)

6 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden till mål Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Budgetföljsamhet % 1,7% 0,5 % 0% Avser samhällsuppdragets budgetram. Prognossäkerhet (%) 1,9% 0,5 % 0% Prognossäkerhet: avvikelse mot samhällsuppdragets budget per prognostillfälle, största avvikelse över året. Budgetföljsamhet: avvikelse i årsredovisningen gentemot mot budget. 1.1 Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Processtyrning 85% 80% Beskrivning målvärde Målvärdet anger att ledningssystemets processer styr uppföljningen i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. I enlighet med Socialstyrelsens krav på huvud- och delprocesser i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inhämtas från samtliga utförare en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse. En sammanställning kan redovisas först under första kvartalet Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Kostnad per brukare, hemtjänst Beskrivning målvärde Att kostnaden per brukare med hemtjänstinsats inte överstiger genomsnittet för Stockholms län. Det angivna utfallet för 2014 gällande kostnad per brukare inom hemtjänst, är hämtat från resultatrapport Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre 2013 vilken publiceras under januari år Resultat för Jmf Riket är ovägt medel för riket. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 3(8)

7 Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Hemtjänst i sin helhet, andel nöjd brukare 88% 86% 86% Beskrivning målvärde Högre resultat än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Andel brukare med hemtjänstinsats i Sollentuna kommun som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, 2014 har ett något lägre resultat än Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för Stockholms län. Kostnad per brukare, särskilt boende Beskrivning målvärde Att kostnaden per brukare med insatsen särskilt boende för äldre inte överstiger genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Det angivna utfallet för 2014 gällande kostnad per brukare inom särskilt boende, är hämtat från resultatrapport Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre 2013 vilken publiceras under januari år Resultat för Jmf Riket är ovägt medel för riket. Särskilt boende i sin helhet, andel nöjd brukare 76% 83% 82% Beskrivning målvärde Högre resultat än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Andel personer 65 år och äldre med insatsen Särskilt boende som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, 2014 visar på ett betydligt bättre resultat. Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för riket och något högre än för Stockholms län. 1.3 Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Handlingsplaner Kommunalisering av hemsjukvård Beskrivning Under 2014 utreds möjligheten för Sollentuna kommun att teckna lokalt avtal med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård. Förväntat resultat Underlag för beslut om avtalstecknande med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård i Sollentuna kommun. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 4(8)

8 1.4 Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid andra kontakter med företag. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Handläggningsproce ssen LOV och LOU Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar få förfrågningar gällande handläggningsprocessen, vilket indikerar tydliga förfrågningsunderlag, rutiner och information till vårdoch omsorgsleverantörer. I vård- och omsorgskontoret strävan att uppnå tydliga förfrågningsunderlag har de aktuella förfrågningsunderlagen under 2014 reviderats och förenklats. Vilket resulterat i färre antal ska krav i förfrågningsunderlagen för LOU. Detta har lett till att anbudsgivare ställt färre frågor än tidigare år under anbudsprocessen. 1.5 Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Handlingsplaner Personalförsörjningsplan Beskrivning Utarbeta en personalförsörjningsplan för vård- och omsorgskontoret med fokus på framtida kompetens- och rekryteringsbehov. Förväntat resultat En säkrad bemanning med rätt kompetens. En personalförsörjningsplan är framtagen i ledningsgruppen för kontoret. Kommunens personalpolicy Beskrivning Implementera kommunens reviderade personalpolicy. Ett arbete med implementering av personalpolicyn genomfördes i december med samtliga medarbetare på kontoret. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 5(8)

9 1.6 Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Handlingsplaner Följa upp det nya samverkansavtalet Beskrivning Följa upp och analysera hur det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet fungerar med arbetsplatsträffar och möten i samverkansgrupper och vid behov vidta åtgärder så att alla verksamheter tar vara på samverkansavtalets möjligheter. Förväntat resultat Ökad delaktighet och inflytande. En uppföljning görs av personalavdelningen. 1.7 Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. 1.8 Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Planerade åtgärder Senior alert 75% 90% 80% Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar att samtliga riskbedömningar efterföljs av åtgärder gällande boende på kommunens äldreboenden. Andelen utförda riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior aler.t där risk förelegat och planerade vårdåtgärder finns registrerade visar ett högre värde än det för 2014 uppsatta målvärdet. ROAG 0% 20% 75% Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar att samtliga riskbedömningar efterföljs av åtgärder gällande boende på kommunens äldreboenden. Endast 20 utförda riskbedömningar gällande munhälsa med åtföljande åtgärder registrerades under 2014 i kvalitetsregistret Senior alert. Riskbedömningar gällande munhälsa är genomförda och dokumenterade på samtliga särskilda boenden för äldre men återfinns där de inte registrerats i Senior alert endast i den enskildes personakt. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 6(8)

10 1.9 Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper Öka individens delaktighet och inflytande. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Behovsprövning enligt ÄBiC 0% 10% 10% Beskrivning målvärde För år 2014 ska 10% av samtliga nya ärenden behovsprövas i enlighet med ÄBiC. Handläggningen enligt ÄBIC är genoförd enligt plan i nuvarande verksamhetssystem. Pilotgrupp och projektansvariga har handlagt enligt modellen under året Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Socialstyrelsens brukarundersökning 98% 99% 98% Frågan kring personalens bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning 2014, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar på ett fortsatt högt värde Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser 1.13 Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Förebyggande informationsträffar 70% 70% Beskrivning målvärde Högt deltagarantal. Samtliga invånare som fyllt 80 år under året inbjöds till de informationsträffar som hölls vid tre tillfällen under hösten. Tillsammans med den skriftliga inbjudan skickades enkäten " Uppsökande verksamhet " ut. Av 245 utskick besvarade 172 personer enkäten och 45 personer kom vid informationstillfälle. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 7(8)

11 1.15 Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) 1.16 Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Mål värde 2014 Jämförelseverktyg 0% 75% Beskrivning målvärde Hög nytta av jämförelseverktyget. Andelen besökare som anger att de haft hjälp av jämförelseverktyget i sitt val av utförare i förhållande till antalet besökare har ej kunnat följas upp på grund av att teknisk lösning för mätning har saknats på kommunens hemsida. Resultatet av den mätning som vård- och omsorgskontoret har genomfört visar på antalet besök på jämförelsetjänsten i tidsintervallet 11 juli januari Hemtjänst: 568 Daglig verksamhet: 45 Totalt: 613 besök 1.17 Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Kontorsbarometern % 90% Beskrivning målvärde Högt medarbetarindex. Kommer inte att genomföras, implementering av ny personalpolicy gjord 2014 och medarbetarenkät genomförs Handlingsplaner Förvaltningsintern kommunikation Beskrivning Vård- och omsorgskontoret ska tydliggöra och kommunicera förvaltningens strategier och fattade beslut för att säkerställa förvaltningens processer, aktiviteter och rutiner. Förväntat resultat Samstämmighet mellan organisation, individ, grupp och mål. En struktur för den interna kommunikationen på kontoret är fastställd med information via mail, möten för hela kontoret och arbetsplatsträffar avdelningsvis. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 8(8)

12 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Bilaga till verksamhetsberättelse Produktionsuppdraget SOLOM 2014

13 Vård- och omsorgsnämndens produktionsuppdrag SOLOM, bokslut per Ekonomiskt utfall 2014, tkr Benämning V-nivål Nettokostnader 2013 Intäkter 2014 Kostnader 2014 Nettokostnader 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse mot Budget 2014 i Nämnd VON Ledning och stab SOLOM Daglig verksamhet LSS Vuxna LSS barn unga Verksamheter som övergått till AB SOLOM Total i r Avgår SOLOM interna poster Total Produktionsuppdraget SOLOM redovisar ett negativt resultat på minus 2,7 miljoner kronor för verksamhetsåret Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM per 1 september Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är att betrakta som utförare av uppdraget. Avvikelsen mot november prognos (-1,6 mkr) utgör minus 1,1 miljoner kronor och är att hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på ledningsnivå. Verksamheternas resultat för 2014 följer tidigare prognostiserat utfall. Daglig verksamhet Resultatet för daglig verksamhet uppgick föregående år till minus 4 miljoner kronor. De åtgärder som genomförts är minskning av bemanning samt uppsägning av olika tjänster. Resultatförbättringen beror också på ökade intäkter till följd av ökade närvarotider samt ytterligare deltagare. LSS Boende vuxna inklusive Dalbogården Dalbogården lades ner per Kostnader förknippade med avvecklingen kommer även att belasta LSS Barn och Unga Vård- och omsorgsnämnden tog vid sammanträdet beslut om att ge förvaltningschefen i uppdrag att planera och genomföra en avveckling av korttidsboendet Pusselbiten. Verksamheten avvecklades formellt per 1 juli Kostnaden för avvecklingen uppgick till drygt 1,3 miljoner kronor.

14 12

15 13

16 Informationsärenden

17 Övriga frågor

18

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

2.6 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

2.6 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling 2.6 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden Utveckla kundfokus genom en mer användarvänlig hemsida samt ökade möjligheter att jämföra olika utförares

Läs mer

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 och Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-30 Informationsärenden Upprop 1 Godkännande av dagordning 2 Datum och tid

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse Rutin Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse Gäller för verksamhetsområde, utförande enhet: Kommunal och privat utförare av vård- och omsorgsverksamhet Ersätter: Rutin Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale

Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-25 Handläggare: Mina Salfjord Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Ersättningsmodellerna... 1

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-05-27 Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehållsförteckning... 1 Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsområde Myndighet Diarienummer: VON 2014/1037-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-15 Vård- och omsorgskontoret 2 (11)

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Delårsrapport Tertial

Delårsrapport Tertial Delårsrapport Tertial 2 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 5 2.2 Utbildning... 7 2.3 Omsorg...

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer