Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige har Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) yrkat att Katrineholms kommun ska införa en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särkskild prövning efter en viss uppnådd ålder. I motionen sägs många oroa sig för den tid i livet då krafterna och ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Så här är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för tvångsvård i hemmet. I motionen sägs att andra kommuner exempelvis Göteborg har infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade en plats på äldreboende utan särkskild prövning. Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen för vård- och omsorgsnämndens yttrande senast den 31 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande Vård- och omsorgsförvaltningens nuvarande utvecklingsarbete för att kunna möta brukarens individuella behov Vård och omsorgsförvaltningens arbetar kontinuerligt med att sträva efter att höja kvaliteten inom omsorgen för äldre. Nedanstående områden är under utveckling för att kunna möta brukarnas individuella behov. Kvalitetsledningssystem Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar idag med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där processer, analysmetoder och systematiken i kvalitetsarbetet är i fokus. Arbetet drivs i enlighet med Socialstyrelsens skrivelse Ledningssystem för

2 2 (6) systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 1. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Katrineholms trygghetsmodell Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan januari 2014 infört Katrineholms trygghetsmodell. Målet med Trygghetsmodellen är att öka tillgängligheten till biståndsbedömda boenden, att äldre ska känna sig trygga med att de får vård, stöd och rehabilitering i hemmet. Trygghetsmodellen innebär även att äldre män och kvinnor ska känna att de kan komma direkt till ett boende när de behöver. Trygghetsmodellen innebär: Ökad vård, stöd och rehabilitering i hemmet för brukare En mottagningstimme i hemmet för personer som kommer hem från vistelse på sjukhus (Ett av värdighetsgarantierna är att ha ett välkomstsamtal som kan ses som samma åtgärd som en mottagningstimme) Ökad möjlighet till dialog om hur beviljade insatser ska utföras Ökat stöd till närstående Plats på boende utifrån behov en person som inte kan klara sig hemma och snabbt behöver komma till ett boende kan be om en trygghetsplats. Fler platser för personer med demens Värdighetsgarantin Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att införa fem värdighetsgarantier inom äldreomsorgen med start i april En värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och vad de äldre kan vänta sig. Den syftar bland annat till att ge äldre ökat inflytande. 2 Följande värdighetsgarantier har införts. Välkomstsamtal (samma som mottagningstimme i Trygghetsmodellen) Rehabilitering i hemmet Kommunicering till brukare av ändrad tid eller försening i hemtjänsten Trygghetsplatser Egen aktivitet i särskilt boende ÄBIC (äldres behov i centrum) Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar idag med att införa arbetsmodellen ÄBIC. Socialstyrelsens ambition med ÄBIC är att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Syftet är även att det skall bli en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg. Med äldres behov i centrum får också den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. I Äldres behov i 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd 2 Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsen Art nr

3 3 (6) centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). För verksamheterna innebär modellen att information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Fixar-Malte I samverkan med räddningstjänsten finansierar Katrineholms kommun ett förebyggande arbete i form av en Fixar-Malteverksamhet. Syftet med Fixar- Malteverksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet och öka tryggheten i kvarboende för äldre. Denna tjänst är tillgänglig för brukare som är över 65 år eller har funktionsnedsättning. Boendestrategi Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans arbetat fram en rapport Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun 3. Syftet med strategin är att kunna möta framtida behov av boende för äldre. I dokumentet hänvisas till att i nationella undersökningar som visar att de flesta äldre helst vill bo kvar i sitt ordinarie boende så länge som möjligt. Regelverk som påverkar vård- och omsorgsförvaltningens arbete Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån bland annat lagarna SoL 4 och LSS 5. Dessa lagar påverkar exempelvis handläggningen, skyldigheten att dokumentera, sekretessen, rapporteringsskyldigheten vid avvikelser mm. I ovan redovisning nämns arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån SOSFS 2011:9. Nedan redovisas ytterligare några exempel på vad som påverkar förvaltningens arbete. Omvårdnadsinsatser kontra servicetjänster utan behovsprövning Handläggning av ärenden 11 kap SoL 5 Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet sam faktiska omständigheter och händelser av betydelser. Dokumentationsskyldighet för vissa tjänster Både handläggning av en hemtjänstansökan och genomförandet av en beviljad insats ska dokumenteras i enlighet med 11 kap 5 och 6 SoL. Däremot finns ingen dokumentationsskyldighet för servicetjänster utan behovsprövning och hushållsnära 3 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun - KS , 92 4 Socialtjänstlagen 5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

4 4 (6) tjänster. Den 1 juli 2006 fick kommuner befogenhet att tillhandahålla servicetjänster utan någon föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad (2 kap 7 befogenhetslagen). 6 Offenlighets- och sekretesslag För servicetjänster utan behovsprövning som utförs av privata företag eller om den enskilde köper tjänsten som en hushållstjänst finns inga lagreglerade bestämmelser om tystnadsplikt. 7 Övriga uppgifter och beslut går under offenlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lex Maria och Lex Sarah Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, Lex Maria (2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. I 14 kap 3 och 7 SoL, Lex Sarah finner man bestämmelserna gällande skyldigheten att rapportera missförhållanden eller påtagliga missförhållanden samt anmäla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden till IVO 8. För att kunna genomföra en utredning och kunna göra en bedömning om det eventuella missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande behövs en helhetsbild av händelsen där bland annat dokumentation är en viktig pusselbit i utredningen. Nationell utredning En särskild utredning ska arbetas fram på uppdrag av socialdepartementet. Uppdraget kommer att arbetas fram i syfte att bl.a. säkerställa att dagens regelverk för biståndsbedömning är så ändamålsenligt som möjlig för den äldres bästa och för att ge kommunerna större frihet och att utveckla sina arbetssätt. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december Ekonomiskt perspektiv Särskilt boende är en boendeform som är bemannad med personal dygnet runt och utgör därmed en kostnadsintensiv verksamhet. 6 Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 16/ Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 16/ Inspektionen för vård och omsorg 9 Kommittédirektiv Dir 2014:2

5 5 (6) Kostnaderna nedan är tagna från kostnad per brukare Hemtjänst kostnad/brukare Särskilt boende kostnad/brukare Göteborgs stads fria platser Utifrån utredning om kriterier för bistånd inom äldreomsorgen som Stadsledningskontoret i Göteborgs stad gjort 16 maj Beslutades att stadens riktlinjer för äldreomsorg i frågan om bedömningen av plats på särskilt boende enligt möjligheten att välja fritt mellan stadens boenden och de externa som staden har ramavtal med. Detta innebär personerna även kan välja ett annat boende i en annan stadsdel än den som personen är tillhör. Enligt uppgifter från Göteborgs stad prövar de ansökan om bistånd i form av äldreboende enligt Socialtjänstlagen. Sammanfattning För att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna planera, genomföra, utvärdera och förbättra sitt nuvarande arbete på att kunna möta brukare individuella behov används idag processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete som hjälper verksamheten att uppnå kvalitet. I handläggningsprocessen ingår beslut utifrån en behovsprövning. Genom en sådan arbetsmetod följer förvaltningen de lagar och anvisningar som idag styr verksamheten. Behovsprövning hjälper även förvaltningen att möta brukarnas individuella behov. Dokumentationen är till för att kunna ge personer som är i behov av omsorg mer inflytande, trygghet och självbestämmande i sina liv. Vid kontakt med Göteborg stad innebär det fria valet att personerna kan välja fritt mellan stadens boende även om denne inte bor i just den stadsdelen samt att de prövar ansökan om bistånd i form av äldreboende enligt socialtjänstlagen. Det sistnämnda motsäger motionsställarens argument för att införa garanterad plats efter en viss ålder utan särskild prövning på äldreboende. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning För att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna genomföra sitt uppdrag i form av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete är behovsprövning en del av kvalitetsledningssystemets processer. Genom behovsbedömningen kan förvaltningen följa upp att män och kvinnor får rätt insats utefter deras individuella behov. Behovsprövningen innebär även en rättssäkerhet för personer som är i behov av omsorg. Idag arbetar även förvaltningen på många olika plan med ex boendestrategier där tillgänglighet och trygghet är i fokus för att kunna möta brukarnas individuella behov när de väl är i behov av hjälp från förvaltningen. Med tanke på vård- och omsorgsförvaltningens framtida utmaningar gällande bland annat ökat antal brukare och minskade resurser bör platserna förbehållas personer med stora omsorgs-/

6 6 (6) omvårdnads/trygghetsbehov, i enlighet med förvaltningens gällande riktlinjer. Utifrån ovanstående grunder bör motionen därför avvisas. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning. Nämnden avvisar motionen. Per Enarsson Förvaltningschef Johanna Wennerth Utvecklingsledare Ärendets handlingar Skrivelse från kommunledningsförvaltningen med motion, Ärendets referenser Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsen Art nr Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun - KS , 92 Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 16/2012 Kommittédirektiv Dir 2014:2 Utredning om kriterier för bistånd inom äldreomsorgen Göteborgs Stad Stadsledningskontoret dnr 0895/13,

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer