Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 s! : ; < = = = = A B C > = D A E D = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d e ) * & ' $ $ b ) ^ _ ` e ) ) d f g ' + $ % + ) h # a a, ' & ) ^ _ ` _ ( a + ) i + a $ $ b ) ^ _ ` j % k, & ' $ l Z b * + a f m & ' ) / $ b ) ^ f ` n o b ) ) & p b b $ ^ q ` [ + m d Z & % g r & ' $ $ b ) ^ q ` ( ) + & a h ' b ) * ( g a ^ t ` e a a ( ) Z ( u 0 $ b ) ^ q s ` v w x 9 y 3 Q z x w 3 x 3 Q : O { Y } X X U Y S Z & ), % d ~ a ( p / *. & ', ^ h s ` } X S V } ƒ W Y U h k & a a d ˆ 0 & i + a $ $ b ) # ) + a a ( [ / ), g & * j $ & 0 ' r ( # a + ) ( Š ( a a, ' & ) j ' & ) * & Œ 4 5 O Ž P 5 4 O x 3 A @ D < I = > < C < I = ; Q : O x 5 š x 9 4 O x œ O š x O 4 O x 3 x O 1 3 x 3 y x 3 O x L ž > B B E < D x : x 3 Q : O < I > D = C I G P 5 4 O x 3 Q : O A @ D < I = > < C < I = ; ª «1 x š O 4 z x Ž P 5 4 O x 3 4 P 5 4 O x 9 Q y O Q 8 3 x š z Q Q 3 y 9 w y O Q 6 ± 3 Q y x y 3 Q ² ³ I D?? G =? I E D œ 3 ± ± 3 Q 4 x z : O 5 : 3 4 P ±! µ 3 4 P ± x 3 Q y 5 P 5 z Q : O ž x w 3 x 9 Q y x x š O 4 ² ³ I D? ¹ G =? I E = º I» A B E ¼? G = < C µ 3 4 P ± x 3 Q y 5 Q O : 4 3 y 3 Q : O Q : O x 5 š x 9 4 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K > B B E < D " # $ % & ' ( ) * & $ $ +, ) - % * ' (, $. & $ % / ' 0 ( ) * &

2 ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ã Ç Æ Â È Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

3 Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti samt prognos Totalt för nämnden 2013 Prognos Tusental kronor Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Sammantaget bedömer vård och omsorgsnämnden att det inte är möjligt att nå budget, utan man beräknar underskott med ca 3,5 mnkr. I detta underskott ingår dessutom ett överskott på ca 650 tkr avseende införande av Time-Care, där nämnden fick ett tilläggsanslag på tkr under, men en förskjutning i tidsplanen innebär att en del av dessa kostnader kommer att skjutas fram till Till skillnad mot tidigare år är det, liksom i DR 1, inte inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning som underskottet finns utan inom äldreomsorgen. Inom hemtjänsten beräknas underskott med drygt 5 mnkr och avser främst ökade volymer och men även högre kostnader per biståndsbedömd hemtjänsttimme. Även inom särskilt boende prognosticeras underskott, då trycket på verksamheten ökat under året. Enligt kommunens resursfördelningsmodell skulle ramen för äldreomsorgen utökats med 2,8 mnkr, dock minskades denna med 1,9 mkr avseende omsorgsförändring (lägre kostnader än beräknat fram till 2012 per invånare i de aktuella åldersgrupperna). Dock har volymerna avseende timmarna inom hemtjänsten ökat med drygt 10% sedan Även 2013 fanns underskott inom hemtjänsten, som då kunde balanseras mot överskott inom bl. a särskilt boende p.g.a. lägre beläggning. Verksamhet för personer med funktionshinder fick en utökad ram, detta tillsammans vakanser inom ledningsfunktionen gör att här beräknas ett mindre överskott. Prognosen bygger på de beslut som finns idag avseende personlig assistans och externa placeringar. En del av underskottet tom aug avser intäkter inom måltidsverksamheten skola/förskola. I avvaktan på överenskommelse om priser enligt skolmåltidsavtal har interna intäkter från familjenämndens inte räknats upp, dock förutsätts i prognosen att vård- och omsorgsnämnden kommer att få täckning för sina kostnader. 2(8)

4 Uppföljning per verksamhet Äldreomsorg Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Region-index ska förbättras (kommunen totalt) Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras (äldreomsorg) Nöjd-inflytande-index ska förbättras (kommunen totalt. För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid har samtliga enheter planerat och påbörjat åtgärder och aktiviteter; t. ex. att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten, omsorgshandledarmöten och Gott liv möten med arbetsgruppen. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka Målen följs även upp via betygen i socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomförts under våren, med publicering av resultatet under senhösten. Avseende mångfald och valfrihet pågår utredning avseende införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Beslut under hösten. Ekonomi och verksamhet Underskott t o m aug, 4,9 mnkr avser först och främst hemtjänst, innefattande både ökade volymer (fler biståndsbedömda timmar) och högre kostnader per biståndsbedömd hemtjänsttimme. I verksamheten arbetar man f.n. med 2 uppdrag för att analysera underskottet inom hemtjänsten, som prognosticeras till 5 mnkr på årsbasis under. Dels tittar man på volymökningen som kan härledas till biståndsbedömningen och dels håller utförardelen på med en analys av sina kostnader i förhållande till tilldelade resurser utifrån resursfördelningen. En delrapport visar på en tendens att volymer enligt resursfördelningen inte räcker till för ett flertal kunder (trots volymökningen). Fortsatt analys och mätning kommer att ske under hösten. Även inom särskilt boende prognosticeras underskott då beläggningen varit, och är, hög och det varit nödvändigt att öka bemanningen bl.a då man har allt fler boende med demensproblematik även på platser som inte är demensplatser. Kostnaderna för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel ligger under budgeterad nivå t.o.m. augusti och här beräknas även överskott i årsprognosen. Tusental kronor 2013 Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat (8)

5 Prestationstal Delår Prognos aug Antal invånare år år år & äldre Antal platser i särskilt boende varav demensplatser varav platser för växelvård/avlösning Antal personer 65- med insats enligt SOL i ordinärt boende varav hemtjänst varav med trygghetslarm varav med matdistribution varav med dagverksamhet Andel av befolkningen över 65 år med insats 15,5 15,6 15,6 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras (kommunen totalt) Nöjd-inflytande-index ska förbättras (kommunen totalt) Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid har samtliga enheter planerat och påbörjat åtgärder och aktiviteter; t. ex. att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten och omsorgshandledarmöten. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Avseende mångfald och valfrihet pågår utredning avseende införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Beslut under hösten. Ekonomi och verksamhet Verksamhet för personer med funktionshinder fick en utökad ram, och detta tillsammans vakanser inom ledningsfunktionen gör att här beräknas ett överskott. Prognosen bygger på de beslut som finns idag avseende personlig assistans och externa placeringar. 1 extern placering fr o m maj, där kostnaden delas mellan individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten medför högre kostnader under. Kommunens verksamhet med personlig assistans övergick till extern leverantör, Frösunda, fr. o m 1 februari och de rekvirerar fr. o m juni den statliga ersättningen direkt från försäkringskassan, innebärande både lägre kostnader och intäkter, jämfört med budget. 4(8)

6 Överskott prognosticeras avseende köpt verksamhet; korttidsvistelse och korttidstillsyn, där volymerna minskat. Nytt boende beräknas starta under hösten enligt planering i budget Prognos Prestationstal Delår Prognos aug Antal personer: Med personlig assistans SFB (f d LASS) LSS Med insatser enl. LSS Boenden i särskilt boende enl. LSS Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri Daglig verksamhet enl LSS Med insatser enl. SoL Politisk verksamhet Måluppfyllelse Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras (kommunen totalt) Ekonomi och verksamhet Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat (8)

7 Måltidsverksamhet skola-förskola Ekonomi och verksamhet 2013 Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Underskott tom augusti avser lägre interna intäkter. I avvaktan på överenskommelse om priser enligt skolmåltidsavtal har interna intäkter från familjenämndens inte räknats upp, dock förutsätts i prognosen att vård- och omsorgsnämnden kommer att få täckning för sina kostnader. Personalresurser Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period 2013; 6,21% av tillgänglig arbetstid. Långtidsfrånvarons andel har ökat från 33,37% till 36,75% av den totala sjukfrånvaron. Andelen deltidstjänster har ligger på ca 67% av totala antalet anställda, vilket är oförändrat jämfört med samma period Antalet ofrivilligt deltidsanställda uppgår till f n till 17st, vilket är en minskning med 7 personer sedan årsskiftet. Ett projekt pågår med LSS-pool innebärande att medarbetarna inom LSS/socialpsykiatrin erbjuds den sysselsättningsgrad som man önskar.. Den anställde är då tillgänglig för tjänstgöring på flera arbetsplatser. Även inom äldreomsorgen har flertalet av de som är beredda att tjänstgöra på andra arbetsställen tillfälliga utökningar, dock inte upp till heltid. Utöver dessa 17 som är villiga att arbeta på annat arbetsställe/med andra arbetsuppgifter för att få utökad tjänstgöringsgrad finns 42 st. som önskar ökad sysselsättningsgrad. Ð Ñ Ð Ò Ñ Ð Ñ Ó Ð Ñ Ö Ð Ò Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 84% 66% 6(8)

8 Jämlika anställningsförhållande Lika rättigheter och möjligheter Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar 13% Osakliga löneskillnader ska inte finnas Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0,99% Jämlika anställningsförhållande Kommunen har köpt in Time-Care, ett IT-baserat planeringssystem, för att kunna införa en modell som ska minska antalet timanställda och istället ska befintlig personal erbjudas önskad sysselsättningsgrad samt årsarbetstid. Införandet har påbörjats, och målet är att förvaltningen skall nå målet om inga oönskade deltider senast augusti Lika rättigheter och möjligheter Enligt vård- och omsorgsnämndens handlingsplan arbetar man aktiviteter som t ex att underlätta för arbetstagare att arbeta på, samtal inför längre föräldraledighet till syfte att diskutera form och upplägg på ex möjligheten att bjudas in på till APT eller personalutbildning. Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott - Allmän sparsamhet, restriktivitet med resor och konferenser. - I verksamheten pågår arbete med analys av hemtjänstverksamheten både avseende bistånd och utförande. - Införande av planeringssystem för ett effektivare resursutnyttjande. - Översyn av nuvarande modell för biståndshandläggning och resursfördelning med insatser och schablontider. - Ev. införande av digital mätning av utförd tid hemma hos kunden. Ovanstående åtgärder avser inte i första hand neddragning av insatser hos kunderna, utan syftar främst till att underlätta för ett effektivare utnyttjande av resurserna. Åtgärderna kommer dock inte innebära att kostnaderna kan minska i den omfattning som krävs för att nå ramen. I sådant fall krävs beslut om ändringar som kommer att påverka kunderna. Investeringar inkl TA Prognos Avvikelse *Äldreomsorg - investeringsram Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - investeringsram Summa Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. 7(8)

9 Framtiden Fortsatt volymökning inom gruppen år gör att resursbehoven kommer att öka ytterligare. Kostnadsökningar beräknas både inom boende, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning. Dessutom krävs ökade resurser för uppföljning och administrativt stöd. Om bra boende för äldre byggs inom de närmsta åren kommer detta att bidra till att kostnaderna kan hållas nere för särskilda boenden samt att det blir en bra möjlighet för den enskilde att få ett bra boende och omsorg. Nämnden kommer att hyra 19 lägenheter för äldre i kvarteret Viljan fr. o.m. hösten Antalet personer med demensdiagnoser fortsätter att öka och även om många av dessa kan bo hemma allt längre med stöd från olika håll ökar behovet av demensplatser. Avancerad sjukvård i hemmet har ökat och kommer att öka ännu mer och dessutom innebär minskningen av antalet platser inom region Skåne ökade kostnader för kommunens äldreomsorg. Socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanning inom boende för personer med demenssjukdom har f n skjutits upp, dock finns behov av resursförstärkning inom området, oavsett föreskrifterna. I dag är det ca 440 personer som bor i ordinärt boende som har analoga trygghetslarm. Samtliga behöver bytas ut till digitala larm. En relativt stor andel barn/ungdomar som efterhand blir vuxna samt en ökad inflyttning innebär fortsatt volymökning inom LSS-verksamheten. De största volymökningarna de närmsta åren prognostiseras inom boende enligt LSS samt daglig verksamhet. En gruppbostad med sex lägenheter startar i september och ett serviceboende med 9 lägenheter planeras i kv Viljan med start vid halvårsskiftet Försäkringskassans fortsatt restriktiva bedömningar av assistansbehov innebär att fler behov kommer att tillgodoses inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen. 8(8)

10 B Ý Þ ß ß Þ à á â ã ä å Ý æ â ç á ç è ç é é ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ø ù ú û ü ù ý ü ø þ ø ù ú û ú û ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ó ó ú! "! # $ % & $ ' # ( $ '! ( ) ) * ) $ ø ù ú û ü ù ü þ ú +, ø -. % & ü! "! # $! & $ /! ( $ *! $ * 0 ' ' / 1. 1 ' ' # / * 0 " $ $ ' 0 " * 2 0 ' ( " ( * 0 ' ' ) * / ' ' $ * ø ü! "! # $ & 0 ' ' 1 ) ) # /! ( ( / 1! * 3 $ '! $ ) 2 $ & $ * ( & % / ( $ $! 1! $ 0 # ' $! " $ ø ù ú 4 þ ü! "! # $ %! / (. % ( % & $ $ 5. % 2 1 / ( $ $ $ '. % 0. % ( $ ( & 6 0 $ ü ( $ $ # / (!. * 0 ' ' 4 ù * / - * 0 ' ' ø ù ú 4, $! $ & ( * 0 8 ( 0 $ ' 9 ( ' : & $,! + ; - < 0 = 2 $ * > $!! + ; - $! $ & $ (! 0 " * 2 $! ' 1 * $ * $ '! ( ) ) * 0 $ $ '! ( &! $ * 0 0 " ( $! * # ' ' * 3 / ( $ : / ( $ 8 ( 0 $ ' 9 ( ' : & $,! + ; - < 0 = 2 $ * > $!! + ; - 3 / ( ). % '5 ( $ # 0 " 0. %! ' ( " $ * * 0 ' ' $ '! ( ) ) * 8? " $ $ ' 1 ) ). 3 ' ' $ '! $ ". ( ' & ( '. 0 $ *! 0 þ! 0 A ". ( ' & ( '. 0 $ * 8? * ( ' $ * & $ /! ( $ * $ # $ 2 " ( $ / ( & # '5 ( ( / * % $ & 0 $ ' ' ( $ ( &! $ & 0 $! / ( ' ' % / 7 # ' $ * $ ' 0 " *. %! ' ( " $ * 2 $ # / (! 1 ) ). 3 ' ' (! # (! * 0 ' ' ( * * ' $ * 0 * $ 1 ) ). 3 ' '! $!! 1 * ( * *. % '5 ( $ * $ C * 1 * " &! $ $ $ ". ( ' & ( '. 0 $ * ) " 1 * $ 0 " ( &! $ $ $ 0. % ( $ ( & & ( '. 0 $ * $ ' 0 " * < D + < ( " $ & ( '. 0 $ * - 0 $ ' $ " $ ( $! 5 1 / & E $! ' 1 * 1 $ %! * E $ 0 * < 1! * % + A - 3 / ( ) ( * * * $ C * $! / ( ' '! * / & ( $ ' 0 " *. %! ' ( " * 0 ' ' $ '! ( ) ) * F. * $ ( * * (! * # ' ' * 3 / ( $ ( * & ( ( (. 0 $. % ( $ ( * * * $ C * $! / ( ' '! * / & ( $ ' 0 " *. %! ' ( " * 0 ' ' $ '! ( ) ) * G H ò ò H õ I H õ J õ ô F ' 0 " * * 0 ) ' (. % $ / 0! / 1 ) ). % '5 0 " ø ù ú û! / ( ' ' & ü! "! # $ 2 $ ( ' ( $ '! ( ) ) * 0 / ' ) "! 0 ( $! ( (! * # ' ' ( ) "! $ 2 $ ( ' (! ( & / 1! * 3 $ '! $ + ú 4 / * 2 $ - > $ ' 0 0 # ) "! ' # (! * 0 ' ' $ / 0 ( & $ ' 0 " $ ú ý! $ ) * $ 2 $ K. % & ( ' * 0 " $ ( 2 $ * ( ( $ ( ( ' 3! ( &! $ $ $ 1 $! / * * 0 $ * 5 #! * $ 7 2 $ ( &! $ $ $ % / ( $ & ' 3 $ $ ' 0 " * 2 0! *! 2 $ % ( 0! ( *! $ % / ( $ /! * ( $ 0. % ' ' ( $ * 0 ' ' * 0 $! # * * 0 " 0 $! 1!. % $ ' 0 " $ ÿ

11 L O B Ý Þ ß ß Þ à á â ã ä å Ý æ â ç á ç è ç é é ê ë ì í î ï ð ñ ï ò ó ï ì ô ó õ ö ò õ í õ ø ù ú û ü ù ý ü ø þ ó ó õ í ì H ô M %! ' ( " * 0 ' ' $ '! ( ) ) * % & $! # $! $. * $ $ ú ý! $ ) * $ 2 $ 7 $ & 0! (! & 0 # $!! ( ( * # $ $ ' ( ) ) *. & $ /! ( $ *! $. F & ( N 1! * (.!! ( &! $ $ $ ( ( ' 3! ( & 1 $! / * * 0 $ * 5 #! * $ $ $ '! ( &! $ 1 $! / * * 0. % ' ' ( $ * 0 ' ' $! 1!. % $ ' 0 " ì ï ï P ï ó P H ó P J ð P H ó J 9 1! * 3 $ '! $ $ / 0! 1 ) ) * Q! 5 2! $ +! ( ( / ) 0 ( - R $. $ & ü! " F / & ü! " ÿ

12 S T U U T V W X Y Z [ S \ X ] W ] ^ ] ` a b c d e f g e h i e b j i k l h k c m k n o p q r o s r n t ˆ n o p q Š p Œ ` a b c d e f g e h i e b j i k l h k c m k i m i Ž r ˆ š ˆ ˆ œ š ž Ÿ ž ˆ ˆ œ Ÿ œ ˆ ª š Ÿ ž ˆ œ «h h k k k j ± ž œ ² ˆ «ˆ n o p q œ œ ˆ œ ž «ˆ Ÿ œ ˆ ˆ œ ž ˆ Ÿ œ œ ž ˆ ³ ˆ Ÿ ž ˆ œ «µ Ÿ ž ž ˆ ž ž Ÿ «œ ž ˆ ˆ ž ˆ œ ˆ œ ž ˆ ž ž œ ž ˆ ˆ «ˆ œ ž ˆ œ ž œ ˆ ª «ˆ œ ž ˆ ž ˆ š µ œ œ ž ˆ Ÿ ž ˆ ž œ œ ² œ œ ž œ Ÿ œ š œ œ ˆ š ˆ ˆ ž ˆ š œ œ ˆ ž œ ž œ š ˆ ž ˆ Ÿ œ œ «œ š œ œ Ÿ «œ ˆ ˆ ž ˆ ˆ ª œ œ ž œ ¹ «œ Ÿ ž ˆ ž ˆ ª ˆ ˆ ž ˆ ˆ œ ž ˆ «ž «ˆ ž ˆ œ Ÿ ž «œ ž ˆ œ ² œ ž ˆ ž ž ˆ «ˆ œ œ ž ˆ ˆ š ˆ ž ˆ š ˆ ž ž ˆ ˆ œ š ˆ œ «ˆ œ ˆ œ ž œ œ œ ž ˆ ˆ œ Ÿ œ š œ œ œ º m i Ž i k c m b Ž j ± ž ˆ ˆ ž ˆ ˆ ª Ÿ ž ˆ œ b e e ¼ e Ž Ž m i ¼ Ž Ž i ¼ f ¼ i Ž Ž ½ ˆ ž ˆ «ˆ ¾ ˆ œ ² ˆ ž œ ª Ÿ ž ˆ ˆ œ u v w x y z { } y w w ~ x } z { w y w x z ƒ { } y

13 À Á Á À Â Ã Ä Å Æ Ç È Ä É Ã É Ê É Ë Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ñ Ô Õ Ñ Î Ö Õ Ø Ô Ï Ù Ú Û Ü Ý Þ Û ß Þ Ú à ð ñ ñ ò ó ô Ú Û Ü Ý õ Ü ö ö Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ñ Ô Õ Ñ Î Ö Õ Ø Ô Ï Ù Õ Ù Õ ø ù ú û ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó þ ý ó ó ô ó ô ó ý ü ô ý ó ý ó þ Þ ô ó ó ó ô ó ý ó ý ó ó þ ó ý ü ö Ú Û Û ô ô Ú Û Ü Ô Ô ú ú Ö ô Ú Û Ü Ý ý ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó þ ô ó ý ó ô ó ý ü ô ý ó ý ó þ Þ ô ó ó ó ô ó ý ó ý ó ó þ ó ý ü ö Ú Û Û ô ý ó ý ô ô ó ó ý ó ó ó ó ý ó ý ô Ú Û Ü Ý ó ó ô þ ô ô ü ó þ ó þ ô û ô ÿ þ ó ý ý ô ó ü ô ý ó ý ý ó ó ó ý ü ó þ ÿ ô ó ô ÿ ô ó ý ô ý ó ó ý ó ü ô ô Ú Û Ü þ ÿ þ ý ó ó ü ô ô ó ó ý ó ý ý ó ó ó ó ý ô ü ô ó û ô ó ô ô ó ü þ ô ó ó ô Ú Û Ü! Ù Õ ø ù ú Õ ù Ï Ù Î ø Ö û ü ô ý Þ þ ÿ þ þ ô ó ó ý ó Ú Û Ü Ý Þ Û à Þ Ú Û " Î Ñ ú Ñ # Ñ ø ø Ù ú Õ # ø ø Õ # Ò # Õ ú ø ø û ô ÿ $ ó õ $ ü ô ý õ ô ó ÿ õ õ ô þ ó þ ü ô ý þ ÿ þ þ ô á â ã ä å æ ç è é å ã ã ê ë è ì ä é æ ç ë ã í å ã ä î æ ï ç è é å

14 % & ' ' & ( ) * +, - %. * / ) / 0 / : ; 7 4 < ; = > : = 5? A B C D A E F V W E X Y A B C [ B \ ] : ; 7 4 < ; = > : = 5? = ; ^? ; _ ` a b c Z d D e f g e h i e Z j i Y k h Y d l Y m k j j l Z k Z l Y d l n n o m m g p Y d m o Y j p Z Y p q r s : : s = t s a a = u = < v w Z b c Z d D e f g e h i e Z j i Y k h Y d l Y i x k Y Y l d e h y w Z l m o j j l Z y w mz p Y d l i x Z o { l m i l Z } l i m ~ n e f g h l d d l m p Y d l v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y e d x k Y Y p Y d l p { g Z l i x e i n Y p d o x { p Z n l Z l n b o mz p Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y ƒ y w mz Y o Y j l Z d l Y F A z ~ Y A B C q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l { p Z c h e n o e Y e h p n n i n e p o Y x w p { x w n n y Z c Y d z ~ Z i e h i m p x n p n i h l d Z l m o j o w i p i m p x n h l n e d l Z q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l { p Z c h e n o e Y e h p n n p { i x p y y p p { j o y n y w Z n Z j j g l n i m p Z h q v Z c Y e h h ~ Y y ~ m m h k x n o j l h } ~ d j l n l Z o Y j p { f l Y n Z p m n p Y i m p j y w Z m w Y l x e h l Y i p n o e Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y ƒ Y d l Z Z k n n l m i l e h j Z p Y i x Y o Y j v w Z i m p j n o m m d l n p mz m p Y y w Z d l m p { ˆ w { l i n p d C B C e f g d l m p { ˆ w { l i n p d C F C z w } e x e h h ~ Y q v Z c Y e h h ~ Y i n Z l m i l Y X l n p mz m p Y y w Z Š x p Z l Y B B A Œ j j p Z l Y ] e f g p Y d } k f x C B W o z w } e z w } e x e h h ~ Y x c Y l m k Y q v Z c Y e h h ~ Y p m n o m m j k Y j m o j g l n i Z c d Ž o Y Y l i p Y n l f x Y o Y j p A B C D A D A \ } o m p j p q v Z c Y e h h ~ Y p m n l Y i o e Y k Z i Z c d Ž o Y Y l i p Y n l f x Y o Y j p A B C D A D A F } o m p j p q G H I J K L M N O K I I P Q N R J O L M Q I S K I J T L U M N O K

15 š š š œ œ ž Ÿ Ÿ ª ««± Á Â Ã Ä «Å Æ Ç ž Ÿ Ÿ ª È ª É Ê Ë Ì Ä Í Ã Î Í Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ã Î Ð Ø Ã Ò Ä Ã Ù Ú Û Û Ü Û Ë Ë Ý Þ Õ Ä ß Ð Ï Ã Ø Ã Ò Ó à Ö Í Ô á â Í Ð Ð ã ä Í å Ø Ð Ó Ó æ Ã Ø Ã Ô æ Ä ç Í Ä Ä æ ç Ä è Í Ï Ó ç Ø Ð â Õ ß Í Ä ä Í Ï Ó Ò Ä Ã Ó ä Ã Ø Ã Ò ß Ó Í Í Ã Î Í Ä è Í Ï ç Ø Ðâ Õ Ã Ø Ã æ ç Ö Í ç Ï â Ñ Ã Ó Ï Í Ã Î Ñ Ä ç Ã Ò Õ Ä Í Ã â Ñ ç Ô Õ Ä Ã Î Í Ó Ï é Î Ø Í Ø Ã æ ç Ï Í ä Ã Ø Ó ä ß Í Ä ä Ó ç Ö Í Ï Ù ² ³ µ ¹ º» ¼ ¹ ½ µ º ¼ ¾ µ À ¹ º

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

`

` 1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9 : ; < 8 9 ; 7 9 : = < 8 > 8 9 7? 8 @ A 7 B : ; < B = C D E F G H I J K L G M M E I H E N O G J E H I P I K L Q R L H E I S P R H L P H E P T F L D U S L J V W X C D Y I J J I Z I

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionssalen tisdagen den 26 maj 2015kl. 18:30-20.45. 53-65 Gunilla Lynghed. Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionssalen tisdagen den 26 maj 2015kl. 18:30-20.45. 53-65 Gunilla Lynghed. Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S) SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden -05-26 Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 26 maj kl. 18:30-20.45 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Medins Biologi Kemi Miljö

Medins Biologi Kemi Miljö ! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # 2 3 4 5 * 4 4 6 4 7 8 3 3 4 5 * 6 6 8 5 9 2 : ', ;: < : *=! "! # ; 8 4 7 4 4 / " " >?

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden -05-24 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen tisdagen den 24 maj kl. 18:30 Beslutande Ledamöter Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson (C) Katarina

Läs mer

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Bilaga till verksamhetsberättelse

Bilaga till verksamhetsberättelse SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014

Läs mer

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal 21,2 21,8 22,2 18,5 19,9 2,9 17, 17,1 17,3 17,4 18,7 17,5 2,9 21,3 22,1 Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år

Läs mer

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Bilagor Avstämning budget 2015 NF TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 28 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 69 Ks 99 Au 108 KS/2014 0232 Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale

Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-25 Handläggare: Mina Salfjord Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Ersättningsmodellerna... 1

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 Vård- och omsorgsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Mål och indikatorer... 6 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer