TSN Datum 1 (18) Slutrapport Internkontroll 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014"

Transkript

1 TSN Datum 1 (18) Slutrapport Internkontroll 2014

2 Innehållsförteckning 2 (18) 1 Sammanfattning Kontrollområde och moment Offentlighetsprincipen Personuppgiftslagen Förskolan och fritidshem information om stängningsdagar Likabehandlingsarbete i förskola och skola Rätt till utbildning Att det finns en inventarieförteckning för digitala hjälpmedel Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Vård- och omsorgsboende, demens Socialtjänsten Avvikelserapportering Genomförandeplaner vård- och omsorgsboenden Slutbesiktning av utförd investering Kontinuitetsplanering - Handlingsplan för IT-avbrott Riktlinjer för medarbetarskap - Bisyssla Rehabilitering Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan Ekonomistyrningsriktlinjer för över och underskottshantering Fakturahantering... 17

3 1 Sammanfattning Arbetet med internkontroll omfattar alla nämndens verksamheter. 3 (18) Flera av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser och bör fortsatt vara en del av nämndens internkontrollplan för I nämndens interkontroll plan för 2014 finns avvikelser inom följande områden där åtgärder ej bedömts vara tillräckliga för fortsatt kontroll; Inventarieförteckningar för skolornas digitala hjälpmedel Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom Barnsamtal innan åtgärder inom socialtjänsten Handlingsplan för IT-avbrott Kontroll att anpassningar och rehabiliteringsbehov dokumenteras i verksamhetssystemet Adato Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan

4 2 Kontrollområde och moment 4 (18) 2.1 Offentlighetsprincipen Kontrollera att enheternas handlingar är förvarande enligt dokumenthanteringsplanens anvisningar Handling nummer tre i ordningen i nämndens dokumenthanteringsplan på respektive enhet kontrolleras att den förvaras och registreras enligt planens anvisningar Maria Andersson, registrator På de handlingarna som blev utvalda ur dokumenthanteringsplanen finns inga eller bristfälliga anvisningar om hur de ska förvaras och registreras. Ev sidoobservation Eftersom dokumenthanterinsplanen är från 2007 är det vissa dokument som inte finns kvar under samma område. Ett exempel är debiteringsunderlag under Miljö där svaret är att inga debiteringar sköts därifrån vilket då i förlängningen innebär att de inte finns kvar på enheten. Andra dokument verkar vara borttagna, eller svåra att förstå betydelsen av, som t.ex. utgående arbetsbeskrivningar under Kostenheten där svaret är att arbetsbeskrivningar för arbetsledare finns på internportalen men ingen dylik för kockar. Under SKU var det också lite problem att förstå vad som menades med "Kulturaktiviteter, dokumentation" och utifrån detta blev svaret också väldigt omfattande och inkluderade alla områden under SKU även om frågan i det här fallet egentligen bara härrör till Biblioteket utifrån dokumenthanteringsplanen. Med det sagt verkar enheterna ändå ha bra koll på hur de ska förvara de handlingar som ingick i frågeställningen och om de bör registreras eller inte. De känner igen dokumenten och har en klar plan för förvaring/registrering av dem. Min bedömning är, trots avvikelserna, att enheterna har god koll på offentlighetsprincipen. Avvikelserna är en följd av en dåligt uppdaterad dokumenthanteringsplan. En ny reviderad dokumenthanteringsplan är på gång och där ska det tydligt framgå hur enheterna ska förvara handlingar och om de ska registreras eller inte. Det är också viktigt att dokumenthanteringsplanen är ett "levande" dokument som årligen revideras för att stämma överens med förändringar i arbetssätt, med t.ex. ökad digitalisering, men också för att rutiner i arbetet ständigt ses över i förbättringssyfte. Det måste återspeglas i dokumenthanteringsplanen som är en viktig del i arbetet med att kommunens verksamhet så långt som möjligt ska vara öppen i enlighet med offentlighetsprincipen.

5 Offentlighetsansvarig 5 (18) 2.2 Personuppgiftslagen Uppföljning av personuppgiftslagen Kontrollera att det finns ett skriftligt samtycke till publicering för bilder som finns på hemsidor. En bild per verksamhetsområde kontrolleras mot samtyckesblanketter. Kavartal Annika Jakobsson, personuppgiftsombud Av de kontrollerade publiceringarna saknades ett skriftligt samtycke. Det handlade om ett barn som slutat på förskolan. Vid tiden för publicering fanns ett samtycke men detta hade slängts då barnet slutade. Den publicerade bilden utan samtycke togs bort då det i kontrollen upptäcktes att samtycke saknades. Nämnd 2.3 Förskolan och fritidshem information om stängningsdagar Föräldrar ska informeras om datum för förskolans och fritidshemmens stängningsdagar i god tid. Komplett, samtliga fritidshem och förskolors information till föräldrar granskas för grundskolan Gökstensskolan informerade om höstens stängningsdagar i Gökstensnytt 23 maj Information om läsårets stängningsdagar finns även på skolans hemsida.

6 6 (18) Edvardslund informerade om stängningsdagen i augusti i 15 maj. info om övriga stängningdagar publicerades som en nyhet på hemsidan den 11 juli. I samband med terminsstart informerades om övriga stängningsdagar för läsåret. Information om läsårets stängningsdagar finns även på skolans hemsida. Glömsta fsk. Så fort informationen kommit från chef så informeras föräldrarna. Informationen finns på A-tavla, hemsidan och skriftlig info till föräldrarna i form av bla protokoll från föräldramöte. Den 15/8 som var höstens första stängningsdag informerades föräldrarna någon gång i maj/juni! Den andra stängningsdagen den 27/10 kom info i slutet på augusti. Karamellen fsk. Informerar ca 3 månader innan. Den 18/9 skrev de ett föräldrabrev som talade om att det var stängt den 27/10, 7/1 15, 16/3 15. Annonserar på A-tavla, hemsida, brev. Västergöken fsk. Den 6/5 skrev de om att den 15/8 var det stängt och den 28/8 meddelade de att den 27/10 var nästa stängningsdag. Info via A-tavla, brev och anslag på dörr. Staren fsk. Så fort de fått veta av chef har info gått ut. Föräldrabrev, A-tavla, muntligt. De har inte någon fungerande hemsida! Friden fsk. Meddelar i god tid enligt pedagogerna själva. Info via brev, anslag på dörr och muntlig påminnelse. Skeppets fsk. I april månad meddelade pedagogerna föräldrarna om att den 15/8 var en utbildningsdag. Senare under augusti kom anslag om den 27/10. Även på A-tavla, muntligt. Spånga fsk. I juni meddelade de om den 15/8 och senast i september om den 27/10. Förskolan har Snigel-nytt som delas ut vid behov. Lapp i hallen, hemsidan, muntlig påminnelse, A- tavla. Gökvinge fsk. Gökvingenytt varje månad med info via mail eller pappersform för de som vill. A-tavla och muntliga påminnelser. Villekulla fsk. Stängningsdagen den 27/10 meddelades i augusti på Apan/Hästen. Den 8/9 på Hoppetossa och Kappsäcken och i juni för föräldrarna på Pippi. Stängningsdagen den 15/8 meddelades i juni. Info via föräldrabrev, A-tavla, hemsida och muntliga påminnelser. Utvecklingsstrateg Annette Johansson, utvecklingsstrateg Tyvärr smög det sig in fel datum för stängning av fritidshemmet 28 oktober på Edvardslundsskolan, vilket korrigerades cirka 2 veckor innan den aktuella stängningsdagen. Ev sidoobservation Bedömningen är att det inte finns en process för information inom förskolan som ger föräldrar i Torshälla förskolor likvärdiga möjligheter att planera för stängningsdagar. Bedömningen är att det finns en risk för att informationen kommer ut sent. Grundskolan har i grunden en fungerande rutin för information. Avvikelsen var en enstaka

7 7 (18) företeelse och risken för att den ska uppstå igen bedöms som mycket låg. Förskolorna i Torshälla bör ta fram en tidplan och process för när beslut om stängningsdagar fattas, när information ska gå ut samt vilka kommunikationskanaler som bör användas. Enhetschefer förskola 2.4 Likabehandlingsarbete i förskola och skola Samtliga enheters likabehandlingsplaner kontrolleras utifrån kraven i Skolverkets allmänna råd Komplett, samtliga enheters likabehandlingsplaner kontrolleras Grundskolornas likabehandlingsplaner bedöms motsvara i stort de krav som Skolverkets allmänna råd ställer, och det finns en organisation och process på enhetsnivå för skolornas likabehandlingsarbete/arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Utvecklingsstrateg Annette Johansson Förskolornas process för framtagande av likabehandlingsplaner, och således även det praktiska arbetet för likabehandling, brister i kartläggning, genomförande och uppföljning. Bristernas omfattning varierar mellan de olika förskolorna. Två förskolor har planer mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplaner) som motsvarar kraven i Skolverkets allmänna råd men det finns brister även där i framtagande av planen. 1. Översyn och eventuell revidering av befintliga rutiner för processerna kring såväl likabehandling som anmälan och utredning av kräkningar. Ansvarig: Huvudmannen 2. Arrangera utbildning för samtliga medarbetare i förskolan i praktisk tillämpning av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ansvarig: Huvudmannen 3. Säkerställa att rutiner för anmälan till huvudman och utredning av kränkningar efterlevs. Ansvarig: Förskolechefer och rektorer. 4. Praktiskt stöd till respektive förskoleenhet i att tillämpa de olika stegen i Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Återkontroll inom ramen för internkontrollarbetet bedöms inte nödvändig då kontrollen

8 8 (18) sker inom det systematiska kvalitetsarbetet där rapportering sker till nämnd i augusti varje år. Rektorer och förskolechefer 2.5 Rätt till utbildning Rätt till utbildning vid placering vid HVB-hem Komplett. Skolplacering för samtliga barn och unga som är placerade i HVB-hem kontrolleras Alla pågående placeringar av barn som fanns i VIVA systemet har gåtts igenom och granskats, har tittat på de uppgifter som fanns dokumenterat under Barnen kan ha varit långvarigt placerade eller placerats under året enl både SoL och LVU. 15 barn/unga fanns registrerade i Viva vid kontrolltillfället, varav 8 pojkar och 7 flickor. 2 fyllde 18 år under året, 3 var i förskoleålder. Alla barn/unga hade en uppdaterad genomförandeplan enligt BBIC där mål inom skolområdet fanns dokumenterade. Senaste uppdateringen har skett under hösten 2014 i samtliga ärenden. De placeringar som skett de senaste 2 åren hade konsultationsdokument inhämtats från skolan. Dessa finns ej i alla äldre placeringar. Konsultationsdokument från förskolan finns i de yngre barnens akter. Enhetschef AFE, Pia Andersson Ev. justerad metod Eftersom kontrollen förutsätter tillgång till VIVA kunde utvecklingsstrategen inte vara kontrollgenomförare, men har varit mottagare av resultatet. För de 2 äldre ungdomarna som fyllde 18 år detta år är skolgången mycket bristfällig och har inte prioriterats pga andra problem eller svårigheter att hitta en lämplig vårdform där mer fokus kunnat sättas på skolan. Men skolgången finns med i genomförandeplanerna som gjorts under hösten Fortsatt säkra att skolgången finns med i samtliga placerade barn och ungas genomförandeplaner och att skolgången följs upp i samband med att genomförandeplanerna följs upp och utvärderas. Rektor

9 2.6 Att det finns en inventarieförteckning för digitala hjälpmedel 9 (18) Kontrollera att skolorna har inventarieförteckningar över digitala hjälpmedel Skolornas inventarieförteckningar kontrolleras September 2014 Ulrika Hansson, kvalitetschef Frågan om skolorna har inventarieförteckningar för digitala hjälpmedel skickades till rektorerna den 8 september. Svar har enbart inkommit från Edvardslundsskolan. De har förteckningar för majoriteten av sina digitala hjälpmedel. Det som vi kontrollen saknades var förteckning av äldre hjälpmedel som är avskrivna. Projektorer, datorer (stationära och bärbara) är stöldskyddsmärkta med klisteretikett med streckkod från Eskilstuna kommun. Lärplattorna, digitalkameror och filmkameror har ingraverade ID nummer samt skolans namn. Gökstensskolan saknade en inventarieförteckning för sina digitala hjälpmedel men håller på att sammanställa en sådan som beräknas vara klar under januari Då inventarieförteckningar inte ännu finns på båda skolorna bedöms en återkontroll genomföras i internkontrollplanen för 2015 samt även innefatta förskolorna. Ekonomichef 2.7 Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn. Samtliga utredningar gällande barn under tre månader, februari, augusti och november kontrolleras. Kommentar Datum/period då kontrollen genomfördes Kontroll i april av utredningar avseende barn och unga pågående februari -14. Karin Engstad, utvecklingsstrateg Ej möjligt att genom statistikuttag kontrollera i vilken mån polisanmälan gjorts i någon av

10 de 32 pågående utredningar under perioden. 10 (18) Ev sidoobservation I systemet finns strukturerad anmälningsblankett som används. Till nästa internkontrollperiod undersöka möjlighet att i Viva system koda beslut om polisanmälan när misstanke om brott mot barn finns. Enhetschef 2.8 Vård- och omsorgsboende, demens Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom Stickprov. Kontroll av genomförandeplaner av boende i jämna rumsnummer på samtliga demensenheter Utvecklingsstrateg Karin Engstad, med stöd av sjuksköterska Marie Westling-Berglund på Snäckberget, gruppledarna Minna och Marit på Spångagården Ev. justerad metod Kontroll genomfördes tillsammans med legitimerad personal på Snäckbergets gruppboende, Spångagårdens enheter Hagalund nord och syd samt Fridhem. Torsiliahemmet höger o vänster besöktes inte pga att magsjuka pågått en tid, samtal fördes med gruppledare. Marit, gruppledare på Torsiliahemmet har rapporterat förekomsten av begränsningsåtgärder enligt instruktion om stickprov. Internkontrollen har försenats och utförts av utvecklingsstrateg med socionomkompetens. Ev sidoobservation Alla sängar är grundutrustade så att begränsningsåtgärd med "grindar" är möjlig. Ingen användning av begränsningsåtgärden grenbälte förekommer på någon av de kontrollerade enheterna. Eftersom internkontroll 2014 inte genomförts av MAS föreslås att åtgärdsförslaget från internkontroll 2013 återupprepas under 2015 för att säkerställa att rutinen för skyddsåtgärder är kända och tillämpas avseende beslutsgång och dokumentation i verksamheten utifrån kontrollpunkterna.

11 Enhetschef 11 (18) 2.9 Socialtjänsten Barnsamtal innan åtgärder inom socialtjänsten. Stickprov, två barn- och ungdomsutredningar/kvartal kontrolleras för att säkerställa att barnsamtal har genomförts. Den tredje och femte utredningen i datumordning, daterade från Urvalet vart 3:e och vart 5:e ärende i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e kvartalet genomfördes Datainsamlingen har gjorts genom urval bland 114 utredningar som avser 55 flickor och 59 pojkar. De granskade 8 ärendena rör 3 flickor och 5 pojkar födda mellan 1998 och Kontrollgenomförare Karin Engstad, utvecklingsstrateg Socialsekreterare Helen Puuström behjälplig vid ärendegranskning Av dokumentationen framgår att observation eller barnsamtal genomförts. Dokumentation saknas om vad som kommit fram av observationen eller samtalet och hur det påverkar utredning och val av insatser/åtgärder. Det planerade arbetet med kollegial granskning av barn och ungdomsärenden inom verksamheten 2015 samt den pågående utbildningen av BBIC-ledare bedömer jag vara adekvata åtgärder. Det finns skäl att behålla punkten som internkontroll även Enhetschef 2.10 Avvikelserapportering Kontroll av avvikelserapporter i Viva Avvikelser som rapporterats i Viva under februari och november kontrolleras mot upprättade Lex Sarah- eller Lex Mariarapporter Fungerar Datum/period då kontrollen genomfördes

12 3 mars 12 (18) Åsa Wallén, medicinskt ansvarig sjuksköterska Fungerar Ev sidoobservation Flertalet avvikelserapporter saknar en dokumenterad uppföljning. Kontrollgenomförare har kännedom om att uppföljning med åtgärd har vidtagits i verksamheten gällande en specifik avvikelse. Dokumentation om uppföljning och åtgärd saknas i avvikelsehanteringsmodulen VIVA. Utifrån sidoobservationen behöver säkerställa att uppföljning av inrapporterade avvikelser sker samt att uppföljningen skriftligen dokumenteras. Christina Klang 2.11 Genomförandeplaner vård- och omsorgsboenden Kontroll av genomförandeplaner Komplett, samtliga genomförandeplaner på varje boendeenhet kontrolleras vid ett tillfälle i mars månad. Kommentar Mars Ulrika Hansson, kvalitetschef Vid kontrollen var 93 % av alla genomförandeplaner inom vård- och omsorg aktuella och uppdaterade. I de fall där det fanns avvikelser berodde det på att den utsedda kontaktpersonen som var ansvarig för uppdateringen varit sjuk. En annan anledning var att många av de som saknade uppdaterade genomförandeplaner bodde på våra korttidsplatser. Rutinen med att uppdatera genomförandeplaner bedöms fungera och resultatet 93 % uppdaterade planer är ett gott resultat och ingen återkontroll bedöms nödvändig.

13 Förvaltningschef 13 (18) 2.12 Slutbesiktning av utförd investering Kontrollera att protokoll finns för avslutade arbeten och investeringar Samtliga slutförda avlutade arbeten och investeringar under januari- oktober 2014 kontrolleras under november månad. Fungerar Ulrika Hansson, kvalitetschef Totalt ska 6 investeringar slutredovisas i samband med årsredovisning Slutbesiktningsprotokoll finns för 3 slutredovisade investeringar, Stadskällarbron, Mälarviks bastu och Torshargs idrottsplats entré, stängsel och grind. Ytterligare 2 investeringar har slutbesiktats men protokoll är ännu inte skrivna (nya busshållsplatser på Eskilstunavägen och ridvägar vid Nyby Torshälla ridklubb). En investering har utförts av Torshälla fastighets AB (uteboxar vid Nyby Torshälla ridhus) varför förvaltningen inte tagit del av slutbesiktningsprotokollet. Processen för slutbesiktningar för investeringar fungerar och ingen återkontroll bedöms nödvändig. Förvaltningschef 2.13 Kontinuitetsplanering - Handlingsplan för IT-avbrott F1. Kontrollera att det finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott. It- avbrott för förvaltningen viktiga verksamhetssystem. Maila eller intervjua systemförvaltare, superuser och eller IT-samordnare. Frågan som ska ställas: Finns det någon handlingsplan/ rutin som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott?

14 14 (18) Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod Rapporten har skett till förvaltningschef då kvalitetschef utfört kontrollen Det finns inte handlingsplaner, vare sig skriftliga eller muntliga, som är kända på alla enheter hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott. De verksamheter som inte är så sårbara för IT avbrott säger sig inte ha några större problem att hantera om IT avbrott skulle uppstå. Inom vård- och omsorg finns till viss del kända muntliga rutiner men dessa är inte kända av alla. För att kunna hantera, framförallt längre, IT avbrott inom de verksamheter som är beroende av att system fungerar för att kunna utföra vård- och omsorg behöver en handlingsplan tas fram och förankras i dessa verksamheter. Det bör även gälla även för längre avbrott inom socialtjänstens myndighetsutövning. Internkontrollen föreslås flyttas över för ny kontroll under 2015 Kvalitetschef eller motsvarande Riktlinjer för medarbetarskap - Bisyssla F2. Att det finns dokumentation från anställningsförfarandet som visar på att frågan har ställts. Stickprov de fem första nyanställda (tillsvidare) per förvaltning som anställts mellan januari och september. Rapport finns i PS utdata Fungerar Stina Aggefors, HR-konsult

15 Ingen avvikelse 15 (18) HR chef 2.15 Rehabilitering Kontroll att anpassningar och rehabilitetsbehov dokumenteras i verksamhetssystemet Adato enligt kommunens riktlinjer. Stickprov. Ärenden som uppkommer i Adato (genom att sjukfrånvaro registrerats i Personec) under mars och oktober kontrolleras. Åtgärderna ska dokumenteras enligt gällande riktlinjer. Samtliga ärenden under dessa två månader kontrolleras Stina Aggefors, HR-konsult I Adato, rehabiliteringssystemet för chefer, så finns under perioden stycken obehandlade ärenden. Det innebär att 52 stycken bevakningar dykt upp i rehabbevakningslistan men försvunnit igen, t ex om någon haft 6 antal sjukfrånvarotillfällen, men dagen efter endast 5 (då Adato beräknar 12 månader bakåt i tiden) och därmed inte längre uppfyller kriterierna för bevakning. I de ärenden som är öppnade och åtgärdade av chef har dokumentation skett i stor utsträckning enligt kommunens riktlinjer. På kort sikt genom att påminna chefer och sätta in stöd vid behov. På längre sikt genom att förenkla systemet i och med uppdatering till nya versionen - Adato Chef. Kontrollpunkten behöver finnas med även 2015 för fortsatt kontroll. HR chef 2.16 Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan. F2. Kontrollera att värdebaserade samtal skett på varje enhet Enkät, totalundersökning alla chefer i AD. Fråga: Har du genomfört värdegrundande samtal (enskilt, APT, annat möte med samtliga dina

16 16 (18) medarbetare.) Om nej, Ange hur många procent som genomförts.(olika Intervall) Ange orsak till att värdegrundande samtal inte skett. Enkätsvaren ska grupperas på; kommun, förvaltning, område, kvinnor, män på de nivåer som är lämpligt utifrån sekretess. November 2014 Kommungemensam enkätundersökning Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod Datainsamlingen startades den 10 november och avslutades den 25 november. En påminnelse skickades ut den 17 november. Totalt besvarades enkäten helt eller delvis av 219 chefer av totalt 280 stycken i urvalet, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 78 procent och ett bortfall på 22 procent. I Torshälla stads förvaltning svarade 10 av 18 chefer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 %. Totalt besvarade 207 chefer följande fråga varav 78 procent har genomfört värdegrundade samtal med alla sina medarbetare. 22 procent av cheferna har inte eller delvis genomfört värdebaserade samtal. Inom Torshälla stads förvaltning svar 90 % av cheferan att de genomfört värdegrundande samtal med alla sina medarbetare. I totalundersökningen svarade 64 % att de genomfört samtal med under 25 % av sina medarbetare och att orsaken till detta berodde på tid (12 %), vet inte vad samtalet ska innehålla/genomföras (33 %), medarbetare har varit frånvarande (19 %) och annat (49 %). De vanligaste orsakerna inom kategorin annat var: - Nyanställd/ny som chef - Ingen kännedom/kunskap om att detta ska genomföras - Har inte hunnit att genomföra samtal ännu utan det ska ske senare under året - Har enbart diskuterat vissa delar - Inte haft kunskap om att det ska genomföras Då svarsfrekvensen var låg bland cheferna i Torshälla samt att förvaltningen har flera nyanställda chefer bör arbetet med värdebaserade samtal återkontrolleras under Ekonomichef

17 2.17 Ekonomistyrningsriktlinjer för över och underskottshantering 17 (18) F4. Att det finns av nämnden antagna regler/riktlinjer för över- och underskottshantering som är kända på enhetsnivå. Stickprov, intervju med 10 enhetschefer eller motsvarande nivå med budgetansvar. De förvaltningar som inte har så många chefer gör totalundersökning. "Finns regler som är kända för dig för hur du får hantera över och underskott mellan åren". Välj slumpvis ut tio chefer från rapport i PS utdata. Datum då kontrollen genomfördes: Januari 2014 Kontrollgenomförare (namn): Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod: Kontrollen skulle ha utförts av annan förvaltningen men har inte skett därför har ny kontrollgenomförare utsetts. Samtliga chefer har fått frågan via mail. Noterade avvikelse: Det finns chefer som inte känner till reglerna. Regler/riktlinjer för över- och underskottshantering finns framtagna och presenterade för förvaltningens chefer på en ledningskonferens. Dessa riktlinjer är inte antagna av nämnden. : Då förvaltningen har nya chefer samt att vissa chefer inte känner till reglerna kommer en ny dragning att ske under Riktlinjerna kommer att antas av nämnden under 2014 då detta inte skett tidigare år. Förvaltningschef 2.18 Fakturahantering Kontroll att fakturor har en kvitterad följdesedel innan den attesteras i ekonomisystemet Stickprov, 1 faktura per enhet, den första i datumordning under september månad gjordes en kontroll av följdesedlar mot fakturor i alla verksamheter. Vid stickprovskontrollen fanns alla följesedlar utom en därav avvikelsen.

18 Joakim Larsson, ekonomiassistent 18 (18) Av 15 stickprov var det en följesedel som saknades. Bättre rutin vid hantering av följesedlar. Ingen återkomtroll bedöms nödvändig. Ekonomichef

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer