TSN Datum 1 (18) Slutrapport Internkontroll 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014"

Transkript

1 TSN Datum 1 (18) Slutrapport Internkontroll 2014

2 Innehållsförteckning 2 (18) 1 Sammanfattning Kontrollområde och moment Offentlighetsprincipen Personuppgiftslagen Förskolan och fritidshem information om stängningsdagar Likabehandlingsarbete i förskola och skola Rätt till utbildning Att det finns en inventarieförteckning för digitala hjälpmedel Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Vård- och omsorgsboende, demens Socialtjänsten Avvikelserapportering Genomförandeplaner vård- och omsorgsboenden Slutbesiktning av utförd investering Kontinuitetsplanering - Handlingsplan för IT-avbrott Riktlinjer för medarbetarskap - Bisyssla Rehabilitering Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan Ekonomistyrningsriktlinjer för över och underskottshantering Fakturahantering... 17

3 1 Sammanfattning Arbetet med internkontroll omfattar alla nämndens verksamheter. 3 (18) Flera av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser och bör fortsatt vara en del av nämndens internkontrollplan för I nämndens interkontroll plan för 2014 finns avvikelser inom följande områden där åtgärder ej bedömts vara tillräckliga för fortsatt kontroll; Inventarieförteckningar för skolornas digitala hjälpmedel Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom Barnsamtal innan åtgärder inom socialtjänsten Handlingsplan för IT-avbrott Kontroll att anpassningar och rehabiliteringsbehov dokumenteras i verksamhetssystemet Adato Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan

4 2 Kontrollområde och moment 4 (18) 2.1 Offentlighetsprincipen Kontrollera att enheternas handlingar är förvarande enligt dokumenthanteringsplanens anvisningar Handling nummer tre i ordningen i nämndens dokumenthanteringsplan på respektive enhet kontrolleras att den förvaras och registreras enligt planens anvisningar Maria Andersson, registrator På de handlingarna som blev utvalda ur dokumenthanteringsplanen finns inga eller bristfälliga anvisningar om hur de ska förvaras och registreras. Ev sidoobservation Eftersom dokumenthanterinsplanen är från 2007 är det vissa dokument som inte finns kvar under samma område. Ett exempel är debiteringsunderlag under Miljö där svaret är att inga debiteringar sköts därifrån vilket då i förlängningen innebär att de inte finns kvar på enheten. Andra dokument verkar vara borttagna, eller svåra att förstå betydelsen av, som t.ex. utgående arbetsbeskrivningar under Kostenheten där svaret är att arbetsbeskrivningar för arbetsledare finns på internportalen men ingen dylik för kockar. Under SKU var det också lite problem att förstå vad som menades med "Kulturaktiviteter, dokumentation" och utifrån detta blev svaret också väldigt omfattande och inkluderade alla områden under SKU även om frågan i det här fallet egentligen bara härrör till Biblioteket utifrån dokumenthanteringsplanen. Med det sagt verkar enheterna ändå ha bra koll på hur de ska förvara de handlingar som ingick i frågeställningen och om de bör registreras eller inte. De känner igen dokumenten och har en klar plan för förvaring/registrering av dem. Min bedömning är, trots avvikelserna, att enheterna har god koll på offentlighetsprincipen. Avvikelserna är en följd av en dåligt uppdaterad dokumenthanteringsplan. En ny reviderad dokumenthanteringsplan är på gång och där ska det tydligt framgå hur enheterna ska förvara handlingar och om de ska registreras eller inte. Det är också viktigt att dokumenthanteringsplanen är ett "levande" dokument som årligen revideras för att stämma överens med förändringar i arbetssätt, med t.ex. ökad digitalisering, men också för att rutiner i arbetet ständigt ses över i förbättringssyfte. Det måste återspeglas i dokumenthanteringsplanen som är en viktig del i arbetet med att kommunens verksamhet så långt som möjligt ska vara öppen i enlighet med offentlighetsprincipen.

5 Offentlighetsansvarig 5 (18) 2.2 Personuppgiftslagen Uppföljning av personuppgiftslagen Kontrollera att det finns ett skriftligt samtycke till publicering för bilder som finns på hemsidor. En bild per verksamhetsområde kontrolleras mot samtyckesblanketter. Kavartal Annika Jakobsson, personuppgiftsombud Av de kontrollerade publiceringarna saknades ett skriftligt samtycke. Det handlade om ett barn som slutat på förskolan. Vid tiden för publicering fanns ett samtycke men detta hade slängts då barnet slutade. Den publicerade bilden utan samtycke togs bort då det i kontrollen upptäcktes att samtycke saknades. Nämnd 2.3 Förskolan och fritidshem information om stängningsdagar Föräldrar ska informeras om datum för förskolans och fritidshemmens stängningsdagar i god tid. Komplett, samtliga fritidshem och förskolors information till föräldrar granskas för grundskolan Gökstensskolan informerade om höstens stängningsdagar i Gökstensnytt 23 maj Information om läsårets stängningsdagar finns även på skolans hemsida.

6 6 (18) Edvardslund informerade om stängningsdagen i augusti i 15 maj. info om övriga stängningdagar publicerades som en nyhet på hemsidan den 11 juli. I samband med terminsstart informerades om övriga stängningsdagar för läsåret. Information om läsårets stängningsdagar finns även på skolans hemsida. Glömsta fsk. Så fort informationen kommit från chef så informeras föräldrarna. Informationen finns på A-tavla, hemsidan och skriftlig info till föräldrarna i form av bla protokoll från föräldramöte. Den 15/8 som var höstens första stängningsdag informerades föräldrarna någon gång i maj/juni! Den andra stängningsdagen den 27/10 kom info i slutet på augusti. Karamellen fsk. Informerar ca 3 månader innan. Den 18/9 skrev de ett föräldrabrev som talade om att det var stängt den 27/10, 7/1 15, 16/3 15. Annonserar på A-tavla, hemsida, brev. Västergöken fsk. Den 6/5 skrev de om att den 15/8 var det stängt och den 28/8 meddelade de att den 27/10 var nästa stängningsdag. Info via A-tavla, brev och anslag på dörr. Staren fsk. Så fort de fått veta av chef har info gått ut. Föräldrabrev, A-tavla, muntligt. De har inte någon fungerande hemsida! Friden fsk. Meddelar i god tid enligt pedagogerna själva. Info via brev, anslag på dörr och muntlig påminnelse. Skeppets fsk. I april månad meddelade pedagogerna föräldrarna om att den 15/8 var en utbildningsdag. Senare under augusti kom anslag om den 27/10. Även på A-tavla, muntligt. Spånga fsk. I juni meddelade de om den 15/8 och senast i september om den 27/10. Förskolan har Snigel-nytt som delas ut vid behov. Lapp i hallen, hemsidan, muntlig påminnelse, A- tavla. Gökvinge fsk. Gökvingenytt varje månad med info via mail eller pappersform för de som vill. A-tavla och muntliga påminnelser. Villekulla fsk. Stängningsdagen den 27/10 meddelades i augusti på Apan/Hästen. Den 8/9 på Hoppetossa och Kappsäcken och i juni för föräldrarna på Pippi. Stängningsdagen den 15/8 meddelades i juni. Info via föräldrabrev, A-tavla, hemsida och muntliga påminnelser. Utvecklingsstrateg Annette Johansson, utvecklingsstrateg Tyvärr smög det sig in fel datum för stängning av fritidshemmet 28 oktober på Edvardslundsskolan, vilket korrigerades cirka 2 veckor innan den aktuella stängningsdagen. Ev sidoobservation Bedömningen är att det inte finns en process för information inom förskolan som ger föräldrar i Torshälla förskolor likvärdiga möjligheter att planera för stängningsdagar. Bedömningen är att det finns en risk för att informationen kommer ut sent. Grundskolan har i grunden en fungerande rutin för information. Avvikelsen var en enstaka

7 7 (18) företeelse och risken för att den ska uppstå igen bedöms som mycket låg. Förskolorna i Torshälla bör ta fram en tidplan och process för när beslut om stängningsdagar fattas, när information ska gå ut samt vilka kommunikationskanaler som bör användas. Enhetschefer förskola 2.4 Likabehandlingsarbete i förskola och skola Samtliga enheters likabehandlingsplaner kontrolleras utifrån kraven i Skolverkets allmänna råd Komplett, samtliga enheters likabehandlingsplaner kontrolleras Grundskolornas likabehandlingsplaner bedöms motsvara i stort de krav som Skolverkets allmänna råd ställer, och det finns en organisation och process på enhetsnivå för skolornas likabehandlingsarbete/arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Utvecklingsstrateg Annette Johansson Förskolornas process för framtagande av likabehandlingsplaner, och således även det praktiska arbetet för likabehandling, brister i kartläggning, genomförande och uppföljning. Bristernas omfattning varierar mellan de olika förskolorna. Två förskolor har planer mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplaner) som motsvarar kraven i Skolverkets allmänna råd men det finns brister även där i framtagande av planen. 1. Översyn och eventuell revidering av befintliga rutiner för processerna kring såväl likabehandling som anmälan och utredning av kräkningar. Ansvarig: Huvudmannen 2. Arrangera utbildning för samtliga medarbetare i förskolan i praktisk tillämpning av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ansvarig: Huvudmannen 3. Säkerställa att rutiner för anmälan till huvudman och utredning av kränkningar efterlevs. Ansvarig: Förskolechefer och rektorer. 4. Praktiskt stöd till respektive förskoleenhet i att tillämpa de olika stegen i Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Återkontroll inom ramen för internkontrollarbetet bedöms inte nödvändig då kontrollen

8 8 (18) sker inom det systematiska kvalitetsarbetet där rapportering sker till nämnd i augusti varje år. Rektorer och förskolechefer 2.5 Rätt till utbildning Rätt till utbildning vid placering vid HVB-hem Komplett. Skolplacering för samtliga barn och unga som är placerade i HVB-hem kontrolleras Alla pågående placeringar av barn som fanns i VIVA systemet har gåtts igenom och granskats, har tittat på de uppgifter som fanns dokumenterat under Barnen kan ha varit långvarigt placerade eller placerats under året enl både SoL och LVU. 15 barn/unga fanns registrerade i Viva vid kontrolltillfället, varav 8 pojkar och 7 flickor. 2 fyllde 18 år under året, 3 var i förskoleålder. Alla barn/unga hade en uppdaterad genomförandeplan enligt BBIC där mål inom skolområdet fanns dokumenterade. Senaste uppdateringen har skett under hösten 2014 i samtliga ärenden. De placeringar som skett de senaste 2 åren hade konsultationsdokument inhämtats från skolan. Dessa finns ej i alla äldre placeringar. Konsultationsdokument från förskolan finns i de yngre barnens akter. Enhetschef AFE, Pia Andersson Ev. justerad metod Eftersom kontrollen förutsätter tillgång till VIVA kunde utvecklingsstrategen inte vara kontrollgenomförare, men har varit mottagare av resultatet. För de 2 äldre ungdomarna som fyllde 18 år detta år är skolgången mycket bristfällig och har inte prioriterats pga andra problem eller svårigheter att hitta en lämplig vårdform där mer fokus kunnat sättas på skolan. Men skolgången finns med i genomförandeplanerna som gjorts under hösten Fortsatt säkra att skolgången finns med i samtliga placerade barn och ungas genomförandeplaner och att skolgången följs upp i samband med att genomförandeplanerna följs upp och utvärderas. Rektor

9 2.6 Att det finns en inventarieförteckning för digitala hjälpmedel 9 (18) Kontrollera att skolorna har inventarieförteckningar över digitala hjälpmedel Skolornas inventarieförteckningar kontrolleras September 2014 Ulrika Hansson, kvalitetschef Frågan om skolorna har inventarieförteckningar för digitala hjälpmedel skickades till rektorerna den 8 september. Svar har enbart inkommit från Edvardslundsskolan. De har förteckningar för majoriteten av sina digitala hjälpmedel. Det som vi kontrollen saknades var förteckning av äldre hjälpmedel som är avskrivna. Projektorer, datorer (stationära och bärbara) är stöldskyddsmärkta med klisteretikett med streckkod från Eskilstuna kommun. Lärplattorna, digitalkameror och filmkameror har ingraverade ID nummer samt skolans namn. Gökstensskolan saknade en inventarieförteckning för sina digitala hjälpmedel men håller på att sammanställa en sådan som beräknas vara klar under januari Då inventarieförteckningar inte ännu finns på båda skolorna bedöms en återkontroll genomföras i internkontrollplanen för 2015 samt även innefatta förskolorna. Ekonomichef 2.7 Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn. Samtliga utredningar gällande barn under tre månader, februari, augusti och november kontrolleras. Kommentar Datum/period då kontrollen genomfördes Kontroll i april av utredningar avseende barn och unga pågående februari -14. Karin Engstad, utvecklingsstrateg Ej möjligt att genom statistikuttag kontrollera i vilken mån polisanmälan gjorts i någon av

10 de 32 pågående utredningar under perioden. 10 (18) Ev sidoobservation I systemet finns strukturerad anmälningsblankett som används. Till nästa internkontrollperiod undersöka möjlighet att i Viva system koda beslut om polisanmälan när misstanke om brott mot barn finns. Enhetschef 2.8 Vård- och omsorgsboende, demens Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom Stickprov. Kontroll av genomförandeplaner av boende i jämna rumsnummer på samtliga demensenheter Utvecklingsstrateg Karin Engstad, med stöd av sjuksköterska Marie Westling-Berglund på Snäckberget, gruppledarna Minna och Marit på Spångagården Ev. justerad metod Kontroll genomfördes tillsammans med legitimerad personal på Snäckbergets gruppboende, Spångagårdens enheter Hagalund nord och syd samt Fridhem. Torsiliahemmet höger o vänster besöktes inte pga att magsjuka pågått en tid, samtal fördes med gruppledare. Marit, gruppledare på Torsiliahemmet har rapporterat förekomsten av begränsningsåtgärder enligt instruktion om stickprov. Internkontrollen har försenats och utförts av utvecklingsstrateg med socionomkompetens. Ev sidoobservation Alla sängar är grundutrustade så att begränsningsåtgärd med "grindar" är möjlig. Ingen användning av begränsningsåtgärden grenbälte förekommer på någon av de kontrollerade enheterna. Eftersom internkontroll 2014 inte genomförts av MAS föreslås att åtgärdsförslaget från internkontroll 2013 återupprepas under 2015 för att säkerställa att rutinen för skyddsåtgärder är kända och tillämpas avseende beslutsgång och dokumentation i verksamheten utifrån kontrollpunkterna.

11 Enhetschef 11 (18) 2.9 Socialtjänsten Barnsamtal innan åtgärder inom socialtjänsten. Stickprov, två barn- och ungdomsutredningar/kvartal kontrolleras för att säkerställa att barnsamtal har genomförts. Den tredje och femte utredningen i datumordning, daterade från Urvalet vart 3:e och vart 5:e ärende i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e kvartalet genomfördes Datainsamlingen har gjorts genom urval bland 114 utredningar som avser 55 flickor och 59 pojkar. De granskade 8 ärendena rör 3 flickor och 5 pojkar födda mellan 1998 och Kontrollgenomförare Karin Engstad, utvecklingsstrateg Socialsekreterare Helen Puuström behjälplig vid ärendegranskning Av dokumentationen framgår att observation eller barnsamtal genomförts. Dokumentation saknas om vad som kommit fram av observationen eller samtalet och hur det påverkar utredning och val av insatser/åtgärder. Det planerade arbetet med kollegial granskning av barn och ungdomsärenden inom verksamheten 2015 samt den pågående utbildningen av BBIC-ledare bedömer jag vara adekvata åtgärder. Det finns skäl att behålla punkten som internkontroll även Enhetschef 2.10 Avvikelserapportering Kontroll av avvikelserapporter i Viva Avvikelser som rapporterats i Viva under februari och november kontrolleras mot upprättade Lex Sarah- eller Lex Mariarapporter Fungerar Datum/period då kontrollen genomfördes

12 3 mars 12 (18) Åsa Wallén, medicinskt ansvarig sjuksköterska Fungerar Ev sidoobservation Flertalet avvikelserapporter saknar en dokumenterad uppföljning. Kontrollgenomförare har kännedom om att uppföljning med åtgärd har vidtagits i verksamheten gällande en specifik avvikelse. Dokumentation om uppföljning och åtgärd saknas i avvikelsehanteringsmodulen VIVA. Utifrån sidoobservationen behöver säkerställa att uppföljning av inrapporterade avvikelser sker samt att uppföljningen skriftligen dokumenteras. Christina Klang 2.11 Genomförandeplaner vård- och omsorgsboenden Kontroll av genomförandeplaner Komplett, samtliga genomförandeplaner på varje boendeenhet kontrolleras vid ett tillfälle i mars månad. Kommentar Mars Ulrika Hansson, kvalitetschef Vid kontrollen var 93 % av alla genomförandeplaner inom vård- och omsorg aktuella och uppdaterade. I de fall där det fanns avvikelser berodde det på att den utsedda kontaktpersonen som var ansvarig för uppdateringen varit sjuk. En annan anledning var att många av de som saknade uppdaterade genomförandeplaner bodde på våra korttidsplatser. Rutinen med att uppdatera genomförandeplaner bedöms fungera och resultatet 93 % uppdaterade planer är ett gott resultat och ingen återkontroll bedöms nödvändig.

13 Förvaltningschef 13 (18) 2.12 Slutbesiktning av utförd investering Kontrollera att protokoll finns för avslutade arbeten och investeringar Samtliga slutförda avlutade arbeten och investeringar under januari- oktober 2014 kontrolleras under november månad. Fungerar Ulrika Hansson, kvalitetschef Totalt ska 6 investeringar slutredovisas i samband med årsredovisning Slutbesiktningsprotokoll finns för 3 slutredovisade investeringar, Stadskällarbron, Mälarviks bastu och Torshargs idrottsplats entré, stängsel och grind. Ytterligare 2 investeringar har slutbesiktats men protokoll är ännu inte skrivna (nya busshållsplatser på Eskilstunavägen och ridvägar vid Nyby Torshälla ridklubb). En investering har utförts av Torshälla fastighets AB (uteboxar vid Nyby Torshälla ridhus) varför förvaltningen inte tagit del av slutbesiktningsprotokollet. Processen för slutbesiktningar för investeringar fungerar och ingen återkontroll bedöms nödvändig. Förvaltningschef 2.13 Kontinuitetsplanering - Handlingsplan för IT-avbrott F1. Kontrollera att det finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott. It- avbrott för förvaltningen viktiga verksamhetssystem. Maila eller intervjua systemförvaltare, superuser och eller IT-samordnare. Frågan som ska ställas: Finns det någon handlingsplan/ rutin som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott?

14 14 (18) Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod Rapporten har skett till förvaltningschef då kvalitetschef utfört kontrollen Det finns inte handlingsplaner, vare sig skriftliga eller muntliga, som är kända på alla enheter hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT avbrott. De verksamheter som inte är så sårbara för IT avbrott säger sig inte ha några större problem att hantera om IT avbrott skulle uppstå. Inom vård- och omsorg finns till viss del kända muntliga rutiner men dessa är inte kända av alla. För att kunna hantera, framförallt längre, IT avbrott inom de verksamheter som är beroende av att system fungerar för att kunna utföra vård- och omsorg behöver en handlingsplan tas fram och förankras i dessa verksamheter. Det bör även gälla även för längre avbrott inom socialtjänstens myndighetsutövning. Internkontrollen föreslås flyttas över för ny kontroll under 2015 Kvalitetschef eller motsvarande Riktlinjer för medarbetarskap - Bisyssla F2. Att det finns dokumentation från anställningsförfarandet som visar på att frågan har ställts. Stickprov de fem första nyanställda (tillsvidare) per förvaltning som anställts mellan januari och september. Rapport finns i PS utdata Fungerar Stina Aggefors, HR-konsult

15 Ingen avvikelse 15 (18) HR chef 2.15 Rehabilitering Kontroll att anpassningar och rehabilitetsbehov dokumenteras i verksamhetssystemet Adato enligt kommunens riktlinjer. Stickprov. Ärenden som uppkommer i Adato (genom att sjukfrånvaro registrerats i Personec) under mars och oktober kontrolleras. Åtgärderna ska dokumenteras enligt gällande riktlinjer. Samtliga ärenden under dessa två månader kontrolleras Stina Aggefors, HR-konsult I Adato, rehabiliteringssystemet för chefer, så finns under perioden stycken obehandlade ärenden. Det innebär att 52 stycken bevakningar dykt upp i rehabbevakningslistan men försvunnit igen, t ex om någon haft 6 antal sjukfrånvarotillfällen, men dagen efter endast 5 (då Adato beräknar 12 månader bakåt i tiden) och därmed inte längre uppfyller kriterierna för bevakning. I de ärenden som är öppnade och åtgärdade av chef har dokumentation skett i stor utsträckning enligt kommunens riktlinjer. På kort sikt genom att påminna chefer och sätta in stöd vid behov. På längre sikt genom att förenkla systemet i och med uppdatering till nya versionen - Adato Chef. Kontrollpunkten behöver finnas med även 2015 för fortsatt kontroll. HR chef 2.16 Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan. F2. Kontrollera att värdebaserade samtal skett på varje enhet Enkät, totalundersökning alla chefer i AD. Fråga: Har du genomfört värdegrundande samtal (enskilt, APT, annat möte med samtliga dina

16 16 (18) medarbetare.) Om nej, Ange hur många procent som genomförts.(olika Intervall) Ange orsak till att värdegrundande samtal inte skett. Enkätsvaren ska grupperas på; kommun, förvaltning, område, kvinnor, män på de nivåer som är lämpligt utifrån sekretess. November 2014 Kommungemensam enkätundersökning Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod Datainsamlingen startades den 10 november och avslutades den 25 november. En påminnelse skickades ut den 17 november. Totalt besvarades enkäten helt eller delvis av 219 chefer av totalt 280 stycken i urvalet, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 78 procent och ett bortfall på 22 procent. I Torshälla stads förvaltning svarade 10 av 18 chefer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 %. Totalt besvarade 207 chefer följande fråga varav 78 procent har genomfört värdegrundade samtal med alla sina medarbetare. 22 procent av cheferna har inte eller delvis genomfört värdebaserade samtal. Inom Torshälla stads förvaltning svar 90 % av cheferan att de genomfört värdegrundande samtal med alla sina medarbetare. I totalundersökningen svarade 64 % att de genomfört samtal med under 25 % av sina medarbetare och att orsaken till detta berodde på tid (12 %), vet inte vad samtalet ska innehålla/genomföras (33 %), medarbetare har varit frånvarande (19 %) och annat (49 %). De vanligaste orsakerna inom kategorin annat var: - Nyanställd/ny som chef - Ingen kännedom/kunskap om att detta ska genomföras - Har inte hunnit att genomföra samtal ännu utan det ska ske senare under året - Har enbart diskuterat vissa delar - Inte haft kunskap om att det ska genomföras Då svarsfrekvensen var låg bland cheferna i Torshälla samt att förvaltningen har flera nyanställda chefer bör arbetet med värdebaserade samtal återkontrolleras under Ekonomichef

17 2.17 Ekonomistyrningsriktlinjer för över och underskottshantering 17 (18) F4. Att det finns av nämnden antagna regler/riktlinjer för över- och underskottshantering som är kända på enhetsnivå. Stickprov, intervju med 10 enhetschefer eller motsvarande nivå med budgetansvar. De förvaltningar som inte har så många chefer gör totalundersökning. "Finns regler som är kända för dig för hur du får hantera över och underskott mellan åren". Välj slumpvis ut tio chefer från rapport i PS utdata. Datum då kontrollen genomfördes: Januari 2014 Kontrollgenomförare (namn): Ulrika Hansson, kvalitetschef Ev. justerad metod: Kontrollen skulle ha utförts av annan förvaltningen men har inte skett därför har ny kontrollgenomförare utsetts. Samtliga chefer har fått frågan via mail. Noterade avvikelse: Det finns chefer som inte känner till reglerna. Regler/riktlinjer för över- och underskottshantering finns framtagna och presenterade för förvaltningens chefer på en ledningskonferens. Dessa riktlinjer är inte antagna av nämnden. : Då förvaltningen har nya chefer samt att vissa chefer inte känner till reglerna kommer en ny dragning att ske under Riktlinjerna kommer att antas av nämnden under 2014 då detta inte skett tidigare år. Förvaltningschef 2.18 Fakturahantering Kontroll att fakturor har en kvitterad följdesedel innan den attesteras i ekonomisystemet Stickprov, 1 faktura per enhet, den första i datumordning under september månad gjordes en kontroll av följdesedlar mot fakturor i alla verksamheter. Vid stickprovskontrollen fanns alla följesedlar utom en därav avvikelsen.

18 Joakim Larsson, ekonomiassistent 18 (18) Av 15 stickprov var det en följesedel som saknades. Bättre rutin vid hantering av följesedlar. Ingen återkomtroll bedöms nödvändig. Ekonomichef

TSN Datum 1 (16) 2015-01-12. IK-plan 2015

TSN Datum 1 (16) 2015-01-12. IK-plan 2015 TSN Datum 1 (16) 2015-01-12 IK-plan 2015 Framtagning av internkontrollplan Internkontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrningen utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Missiv Slutrapport internkontroll 2016 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-07 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:473 Thomas Åkerblom, 016-710 22 96 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2013-09-17 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie förskola - läsåret 2015/2016 Bie förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Karlsviks förskola, Disponentvägen 10, 975 94 Luleå Ansvariga för planen: Förskolechef

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-09-02 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN-2015-46 Sammanfattning

Läs mer

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt Övergripande process Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollgenomförare Frekvens Motivering till riskvärde Rapportmottagare (roll) Gode män för ensamkommande barn Att förordnande av god man

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret BF 221 1 2016-09-12 Bildningsförvaltningen Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2016-17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Gyabo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gyabo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gyabo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Rutin för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Bildningsförvaltningen, Motala kommun

Rutin för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Bildningsförvaltningen, Motala kommun Rutin för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Bildningsförvaltningen, Motala kommun Beslutande: Förvaltningschef Diarienummer: Datum: 2014-03-01 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Huvudman/Ledning för LEKA Barnens Förskola AB och

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling 2-2014 Kontrollområde Kontrollmoment Ansvarig Kommentar Åtgärder Status Kommentar Kontering Ny kod kontroll att rätt koddelar

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef All personal som arbetar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning 2915-11-17 1 (9) Kils kommun kommun@kil.se Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning efter tillsyn i Kils kommun Uppföljning av

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan Ekeby förskolas likabehandlingsplan förskolechef Ulrica Strömberg Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2015

Uppföljning internkontrollplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2015:425 Thomas Åkerblom Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2015 Förslag

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Långasjö Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-11-17 Förskolan Lillegården LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Likabehandlingsplan för Häggska förskola

Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vision/ledningsdeklaration Vi utgår från vårt förhållningssätt mot alla på Häggska förskolan, som vi tidigare

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2015-12-1 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2015:573 Lena Lundberg 01-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 201 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Enkäter: Tid: Uppföljning: Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. Lämpliga delar av resultatet

Enkäter: Tid: Uppföljning: Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. Lämpliga delar av resultatet Det systematiska kvalitetsarbetets årshjul - förslag rev maj 2015 Förskola Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. oktober-november Verksamhetsenkät Ett antal verksamhetsfrågor

Läs mer

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogista och pedagoger från varje

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nolängens förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nolängens förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolängens förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planen gäller från 2016-07-01 till 2017-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definitioner 4. Delaktighet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer