Handlingsplan vid frånvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan vid frånvaro"

Transkript

1 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Definitioner Ogiltig frånvaro Giltig frånvaro/anmäld av vårdnadshavare Rutiner och skyldigheter att beakta Anmälningsskyldighet Likabehandlingsarbete Rutiner och skyldigheter för dokumentation Genomförande Vid frånvaro i förskola och förskoleklass Fritidshemsverksamhet Enskild undervisning i hemmet Rutin vid frånvaro i grundskolan och grundsärskolan... 4 Bilaga 1 Åtgärdstrappa vid frånvaro

3 1 1. Bakgrund Skolfrånvaro är ofta en indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra. Frånvaron kan vara en signal om att skolan i samverkan med andra aktörer inte har kunnat ge eleven det stöd och den hjälp 1som har behövts. Barns och ungas psykiska hälsa är en angelägenhet för både kommun och landsting. Därför är hanteringen av skolnärvaro en angelägen fråga för båda huvudmännen. Barn och unga som inte är närvarande i skolan riskerar att inte nå upp till läroplanens kunskapskrav. Att öka skolnärvaron och se till att eleverna lyckas i skolan innebär en stor vinst för de enskilda eleverna men innebär också betydande ekonomiska besparingar för samhället. (SKL, 2013) Barnets bästa är en självklar utgångspunkt i allt arbete och insatser rörande barn. Barnkonventionen (1989) som har ratificerats av Sverige har skapats i syfte att beakta detta intresse. I konventionens artikel 28 framgår att varje barn har rätt till utbildning och att det är konventionsstaternas skyldighet att vidta åtgärder för att främja närvaro i skolan. För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap (Skolverket, 2012a) I förskola och skola är arbetet med grundläggande värderingar en central och viktig stöttepelare. Det är en rättighet för alla barn i skolan att kunna trivas och må bra i skolan. Skolan ska präglas av ett tillitsfullt klimat, där förtroendefulla relationer mellan personal och elever aktivt ska främjas och utvecklas och därmed öka tryggheten för eleverna i skolan (Skolverket, 2014). Arbetet med att främja, utreda och åtgärda frånvaro är en del av det i skollagen stadgade ansvaret för skolhuvudmännen att bedriva systematiskt kvalitetsarbete (4 kap. 3-8 Skollagen). Det systematiska kvalitetsarbetet skall bedrivas för att följa upp och analysera hur väl de nationella målen uppfylls samt hur väl planering och utveckling av utbildningen utformas, för att eleverna skall lyckas i skolan (Skolverket, 2012b). Ett aktivt kvalitetsarbete, där arbetet med att främja skolnärvaro följs upp, är viktigt för att alla elever skall kunna nå skolans kunskapsmål (SKL, 2013). 2. Syfte Denna handlingsplan syftar till att erbjuda stöd och rutiner för ett systematiskt arbete vid frånvaro i Askersunds kommuns förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Vidare syftar denna handlingsplan till att främja en ökad medvetenhet om vikten av att arbeta med förebyggande, främjande samt åtgärdande insatser beträffande frånvaro.

4 2 Handlingsplanen skall alltså användas inom de skolformer som omfattas av skolplikten men i tillämpliga delar även inom de skolformer som inte berörs av skolpliktsbestämmelserna. 3. Definitioner I syfte att tydliggöra föreliggande handlingsplans innehåll definieras nedan vad som avses med begreppen ogiltig frånvaro samt giltig frånvaro/anmäld av vårdnadshavare. 3.1 Ogiltig frånvaro All frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavare betraktas som ogiltig. Då 7 kap. 10 Skollagen stadgar att alla barn som bor i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år barnet uppnår 7 års ålder, betraktas all ogiltig frånvaro från skolan som oroande. Detta gäller oavsett om det rör sig om enstaka lektioner eller hela skoldagar. I följande avsnitt i denna handlingsplan framgår hur ansvariga lärare, mentorer, elevhälsopersonal samt rektor skall agera och vidtaga åtgärder vid frånvaro. 3.2 Giltig frånvaro/anmäld av vårdnadshavare Denna typ av av frånvaro är enligt denna handlingsplan inte att betrakta som otillåten men skall betraktas som oroande i de fall den har stor omfattning, det vill säga med 20% eller mer under en period av 2 månader. Sådan hög frånvaro kan föranleda åtgärder av samma slag som vid ogiltig frånvaro, om frånvaron riskerar att hindra eleven från att uppnå kunskapsmålen. I sådana fall skall alltså samma förfarande som vid ogiltig frånvaro tillämpas. 4. Rutiner och skyldigheter att beakta I syfte för att tydliggöra föreliggande handlingsplans innehåll redogörs nedan för rutiner och skyldigheter att beakta. 4.1 Anmälningsskyldighet Om sådana uppgifter framkommer, vid arbetet med en elevs höga frånvaro, som kan föranleda att socialnämnden kan behöva ingripa för barnets skydd, så ska detta jml. 14 kap. 1 Socialtjänstlagen samt 29 kap. 13 Skollagen anmälas till socialnämnden. En sådan anmälan ska således upprättas närhelst under arbetet med en elevs frånvaro information framkommer, som kan föranleda att socialnämnden kan behöva ingripa för barnets skydd. 4.2 Likabehandlingsarbete Om det framkommer uppgifter i arbetet gällande en elevs frånvaro att denna frånvaro kan anses vara en effekt av kränkande behandling, så är lärare eller annan skolpersonal jml. 6 kap. 10 Skollagen skyldig att anmäla detta till rektor eller förskolechefen. Vidare är rektor eller förskolechefen skyldig att informera huvudmannen om att sådan anmälan om att ett barn upplever sig kränkt eller särbehandlad har inkommit.

5 3 4.3 Rutiner och skyldigheter för dokumentation Enligt 7 kap. 17 Skollagen ska rektor tillse att vårdnadshavare informeras samma dag om en skolpliktig elev uteblir från verksamheten i skolan. I Askersunds kommun förväntas därför ansvarig mentor för elever i grundskolan, att i direkt anslutning till att en elev varit frånvarande från undervisningen, registrera frånvaron i InfoMentor och via lärplattformen sända SMS-avisering till vårdnadshavare, eller på annat sätt kontakta vårdnadshavare. 5. Genomförande Ansvaret för genomförande av denna handlingsplan åligger förskolechefer och rektorer. Rektorer i grundskolan och grundsärskolan skall kontinuerligt med ett intervall av 2 månader sammanställa den sammanlagda frånvaron vid skolenheten. Detta gäller frånvaro som under denna tidsperiod uppgår till 20% eller mer. Förfarande för detta återfinns i Rutin vid frånvaro i grundskolan och grundsärskolan (se nedan s. 6-7). 6. Vid frånvaro i förskola och förskoleklass Förskola och förskoleklass är frivilliga skolformer. Eftersom dessa skolformer är frivilliga, ställs inte samma krav på registrering av frånvaro som i den grundskolan. Askersunds kommun anser emellertid att det är av största vikt att ha ett strukturerat förfarande för agerandet när ett barn som går i förskola eller förskoleklass inte är närvarande som planerat. Närvarorutinerna i förskolan eller i förskoleklassen är främst till för att personalen ska veta om alla barn som förväntas finnas på plats har anlänt till verksamheten. Vid frånvaro från förskolan eller förskoleklassen hanteras detta vid det årliga utvecklingssamtalet. Om oro rörande frånvaron kvarstår efter utvecklingssamtalet skall ansvariga pedagoger vid förskolan och förskoleklassen anmäla detta till förskolechefen eller rektor, som i samråd med barn- och elevhälsan utreder orsakerna till frånvaron och om skäl för detta föreligger gör anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 Socialtjänstlagen. 7. Fritidshemsverksamhet Askersunds kommun anser att frånvaro från fritidshemsverksamhet är av vikt att uppmärksamma. Vid frånvaro från fritidshemsverksamheten ska pedagogerna föra en dialog med vårdnadshavaren. Ev. oro för omständigheter kring frånvaron skall anmälas till rektor. 8. Enskild undervisning i hemmet. Beslut om enskild undervisning enl. 3 kap 11 skollagen bör endast fattas om undervisningen skall bedrivas i skolan eller i andra lokaler avsedda för undervisning. Enskild undervisning i hemmet kan beviljas i de fall läkare skriftligen intygar att en elev är för sjuk för att ta emot undervisning i skolan men tillräckligt frisk för att ta emot undervisning i hemmet.

6 4 9. Rutin vid frånvaro i grundskolan och grundsärskolan Rutinen är framtagen särskilt med tanke på förfarandet vid ogiltig frånvaro och vid omfattande eller frekvent giltig frånvaro. Observera att även giltig frånvaro anmäld av vårdnadshavare kan föranleda samma förfarande som ogiltig frånvaro, eftersom även giltig frånvaro innebär en risk för att eleven inte kommer att kunna uppnå kunskapskraven. Steg 1 Vid första frånvarotillfället (del av dag eller heldag) ñ Undervisande lärare för ett samtal med eleven i så nära anslutning till frånvarotillfället som möjligt. Samtalet skall handla om vad skolan kan hjälpa eleven med för att frånvaron ej ska upprepas. ñ Undervisande lärare dokumenterar frånvaron i lärplattformen InfoMentor samma dag som frånvaron ägt rum. Detta upprepas vid varje frånvarotillfälle. ñ Om vårdnadshavare ej informeras om frånvaron via SMS-avisering i InfoMentor, kontaktas vårdnadshavaren av mentor via telefon och informeras om den frånvaron. ñ Denna rutin upprepas vid alla tillfällen av ogiltig frånvaro som följer. ñ Mentor ansvarar för uppföljning/avstämning av sina mentorselever i InfoMentor. Steg 2 Vid tredje frånvarotillfället (del av dag eller heldag) ñ Mentor tar kontakt med vårdnadshavare och bjuder in till till ett möte för kartläggning och samtal om vad skolan och vårdnadshavare kan hjälpa eleven med för att frånvaron ej ska upprepas. Eleven deltager i detta samtal. ñ Mentor informerar rektor om att ett sådant möte kommer äga rum. Mentor och rektor kommer överens om rektors eventuella närvaro. ñ Uppföljningssamtal sker inom två veckor. ñ Vid positivt resultat avslutas ärendet. ñ Vid negativt resultat, se Steg 3. Steg 3 Om ogiltig frånvaro/frekvent eller hög giltig frånvaro fortgår ñ Mentor anmäler frånvaron skriftligen till rektor. ñ Rektor tillser att ev. behov av särskilt stöd för eleven skyndsamt utreds. Rektor kallar till ett möte med elevhälsan där mentor deltager. Kontaktperson i elevhälsan utses. ñ Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram i vilket åtgärder beslutas för att skapa förutsättningar för eleven att vara närvarande på undervisningen samt utvecklas mot kunskapsmålen. Vid bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd för att vara närvarande på undervisningen, skall särskilt beakta att frånvaro är en påtaglig riskfaktor vad gäller uppnåendet av kunskapskraven. Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd, skall de extra anpassningar som planeras för att eleven skall vara närvarande i undervisningen dokumenteras. ñ Åtgärdsprogrammet skall beträffande åtgärder som syftar till främjande av elevens närvaro i undervisningen utvärderas senast efter två veckor efter åtgärdsprogrammets upprättande. Skolan skall därvid vinnlägga sig om medverkan av eleven och vårdnadshavare.

7 ñ Vid positivt resultat avslutas ärendet. ñ Vid negativt resultat upprättas nytt åtgärdsprogram, med samma utvärderingsrutin (inkl. senaste tid för utvärdering) som för det första åtgärdsprogrammet. Vid sjukdom som fortsätter efter den första tvåveckorsperioden eller vid frekvent korttidsfrånvaro skall rektor från vårdnadshavare infordra läkarintyg för eleven. Om vårdnadshavare inte skyndsamt kan förse läkarintyg gör rektor anmälan till socialtjänsten enl. 14 kap. 1 Socialtjänstlagen samt anmälan till barn- och utbildningsnämnden, som i egenskap av skolpliktsbevakande myndighet tar ställning till ev. föreläggande enl. 7 kap. 23 Skollagen. ñ Vid negativt resultat vad gäller fortsatt hög frånvaro; se Steg 4. Steg 4 Om ogiltig frånvaro/frekvent eller hög giltig frånvaro fortsatt fortgår ñ När frånvaron överstiger 20% under en period av två månader rapporterar rektor detta till barn- och utbildningsnämnden, som i egenskap av skolpliktsbevakande myndighet tar ställning till ev. föreläggande enl. 7 kap. 23 Skollagen. ñ Anmälan görs till socialtjänsten enl. 14 kap. 1 Socialtjänstlagen, då betydande skäl till oro för att eleven kan fara illa, bör anses föreligga. 5

8

9 Bilaga1 Handlingsplan vid frånvaro

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer