Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86. Daniel Kindström,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86. Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se"

Transkript

1 Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86 Daniel Kindström,

2 Produkters nivåer - Olika delar av produkten Utökad produkt Påtaglig produkt Garan9er Tilläggs- tjänster Kärnprodukt Leverans Funk9oner Huvud- nyea Paketering Installa9on Design Kvalitet + Varumärkesvärden

3 Vad är varumärken? ed namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombina9on av dem som syiar 9ll ad iden9fiera en säljares varor eller tjänster och ad skilja dem från konkurrenternas American Marke,ng Associa,on något som fak9skt har skapat ed visst måd av medvetenhet, rykte, berömmelse och så vidare på en marknad Prak,kernas defini,on

4 Produkter vs. varumärken Produkter oavsed varor eller tjänster: Tillfredställer kundbehov Används (nydjas) av kund Varumärken produkt eller företag: Skapar associa9oner hos kunderna Kan användas för ad särskilja erbjudanden från varandra Differen9ering/posi9onering

5 Produkter vs. Varumärken - Exempel: Apple Apple 9llhandahåller varor: AppleTV, Iphone, Ipad, Ipod, Mac, etc men även tjänster: Itunes, Appstore, support och garan9 Medan Apples varumärkesprofil är: En livss9l baserad på: - fantasi, återfunnen frihet, innova9on - passion, hopp, drömmar och ambi9oner - kraien 9ll människorna genom teknologi Men varumärket står även för: - enkelhet - undanröjande av komplexitet från människors liv - människodriven produktdesign Från: Marke9ng Minds (2008). Apple's Branding Strategy. (HTML) Tillgänglig: <hdp:// )

6 Vad innebär varumärkesskapande? Skapa och utveckla rela,oner Varumärket är ed lö<e om förväntan, exempelvis: teknikhöjd, funk9oner, prestanda engagemang, upplevelse, servicegrad Den emo9onella upplevelsen är lika vik9g som den ra9onella för varumärket Exempelvis: Apple står bland annat för enkelhet. En alldeles för komplicerad produkt är ju ed misslyckande ED starkt varumärke kan få en standardprodukt ad smaka bädre!

7 Effekter - Starka varumärken Värde 9ll företaget Lojalitet KonkurrenskraI Högre vinst Möjligheter 9ll brand extensions

8 Varumärkesnamn - Överväganden Framkalla posi9va associa9oner - Coca Cola Zero och Pepsi Max mot män Enkelt ad udala och komma ihåg - Nike, Yes, Ajax, Saab, Koenigsegg? Indikera fördelar med produkten - Big Mac Vara dis9nkt - Bixia Bruk av siffror för teknikprodukter - Iphone 4?

9 Varumärkesstrategier - Valmöjligheter Strategier för varumärken Varumärkes- hierarkier Produktvaru- märken Varumärkes- kombinaooner Apple Unilever Procter & Gamble SonyEricsson G502 Milda GilleEe Mac Ipod LäEa Ariel Macbook Ipod nano via Braun Dove Wella

10 Varumärkesstrategier - Några exempel Varumärkeshierarkier - flera nivåer av varumärken Apple: Mac, Macbook, Macbook Pro Mercedes: S Klasse, E Klasse, C Klasse 3.0 Produktvarumärken - individuella varumärken Unilever: LäDa, Milda, Lipton, Ben & Jerry, Pepsodent, Dove, Rexona, Via, Comfort Procter & Gamble: GilleDe, Duracell, Braun, Wella, Olay, Always, Pringles, Ariel Varumärkeskombina9oner Teknik: Företag + beteckning: Nokia N8 Livsmedel: Företag + varumärke: Kellogg s Special K Skönhet: Varumärke + varumärke: Nivea Visage

11 Ledningsfrågor - Gällande egna varumärken Tillverkarens eller eget varumärke? Stora matvarukedjor har stor makt: ICA, Coop, Hemköp Varumärkesutökning (brand extension) Känt varumärke på flera produkter inom nära områden Varumärkestänjning (brand stretching) Känt varumärke på icke- relaterade produkter OIa 9llverkas den nya produkten av en tredje part

12 Varumärkesutökning - Några exempel Lyckade - Apple: från datorer (Apple II) 9ll mp3- spelare (ipod), smartphones (iphone), och tjänster (Itunes) Polarbröd: Från Polarkaka och Renklämma 9ll Polfärskt, ed helt koncept för konservering Kanske inte så lyckade - Google Wave - Cherry Coke

13 Varumärkestänjning - Några exempel Lyckade - Disney: från tecknade serier 9ll leksaker, temaparker, kryssningar, etc. - Virgin: Från skivbu9k 9ll läsk, resor med tåg, flyg och rymdraket Kanske inte så lyckade - Kellogg s Street Wear - Harley Davidson- parfym

14 Ledningsfrågor - Gällande varumärkesregioner eller - delning Pan- europeiska eller globala varumärken - Trend: globala eller regionala varumärken - AD tänka på: lokal kultur och språkskillnader - Nothing sucks like Electrolux (70- talet) - Ikeaprodukterna Jerker och Faruull i USA Varumärkesdelning (co- branding) - Ingrediensbaserad - Intel Inside (kvalitetstämpel) - Parallell - StarWars Lego (ta rygg på) - Kommunika9onsbaserad - McDonalds + Disney (gemensamt budskap)

15 Varumärkesposi9onering Beståndsdelar Domän Arv/Ursprung Värderingar PosiOonering av varumärke Tillgångar Avspegling Personlighet

16 Varumärkesposi9onering - Beskrivning Arv/ursprung - Bakgrunden 9ll varumärket och dess kultur Domän - Varumärkets målmarknad Värderingar - Varumärkets karakteris9ka och kärnvärden Tillgångar - Det som särskiljer varumärket från konkurrenterna Personlighet - Varumärkets karaktär utöver funk9oner Avspegling - Hur kunden uppfadar sig själv genom användning

17 Posi9onering - Ta reda på: Vem köper och använder produkten? Vilken kund köper och hur används produkten? Var köper kunderna? När köper kunderna? Hur väljer kunderna? Varför föredrar de ed varumärke? Hur reagerar de på en kampanj? Kommer de ad köpa varumärket igen? Vad är kunderna värda?

18 "En tjänst är något som man kan köpa och sälja men som man inte kan tappa på tårna" - Evert Gummesson

19 Varför så vik9gt ad förstå tjänstemarknadsföring? Tjänsteindustrin starkt dominerande - turism/resor (ex transporuöretag, hotell, restauranger) - nöjen (ex bio, nöjesparker, nadklubbar, teater) - sjuk- och hälsovård (såväl offentlig som privat ) - utbildning (från förskolebarn 9ll doktorander) - MEN också tradi9onell industri!

20 Vi lever i en tjänsteekonomi Alla produkter är egentligen tjänster eiersom deras syie är ad 9llfredsställa behov. "Hur" det görs är sekundärt Fler och fler produkter innehåller tjänster som del av differen9ering (förstärkning av produkten) - Bilar säljs med servicepaket, finansiering - Datorer säljs med support, uppgraderingspaket Funk9onsförsäljning/helhetslösningar en typ av tjänst som växer = 9llfredsställa ed behov, oiast i kostnad/enhet - kr/passagerarkilometer - kr/vidareutbildad pilot och år

21 Vad är en tjänst? Varor Påtagliga Homogena Tillverkning och distribuoon avskilda från konsumoonen En sak Det centrala värdet Ollverkas i en fabrik Kunderna deltar (vanligen) inte i Ollverkningsprocessen Kan hållas i lager Byter ägare Tjänster Opåtagliga Heterogena ProdukOon, distribuoon och konsumoon är samodiga processer En process eller akovitet Det centrala värdet skapas i samverkan mellan köpare och säljare Kunderna deltar i produkoonen Kan inte hållas i lager Byter inte ägare Källa: Grönroos (2002) Service management och marknadsföring: en CRM-ansats

22 Sanningens ögonblick Den kvalitet som kunden upplever, skapas i samma ögonblick när serviceleverantören och kunden möts i ed samspel. - Richard Normann

23 Kon9numet fysiska varor - tjänster

24 Kon9numet fysiska varor - tjänster

25 Tjänsters karaktär Abstrakthet Oskiljaktlighet Tjänsters karaktär (t ex resa) Heterogenitet Förgänglighet

26 Tjänsters karaktär Abstrakthet (Intangibility) en process Abstrakthet Abstrakta kan vanligen ej ägas eller patenteras svåra ad utvärdera använda konkreta ledtrådar fördelar med icke- ägande Tjänsters karaktär (t ex resa) Oskiljaktlighet Heterogenitet Förgänglighet

27 Tjänsters karaktär Abstrakthet Tjänsters karaktär (t ex resa) SamOdig produkoon och konsumoon (Inseparability) SamOdig produkoon och konsumoon vem 9llhandahåller Oskiljaktlighet tjänsten? val, utbildning och belöning av personal kund, personal och andra kunder samverkar undvika konflikter mellan kunder massproduk9on kan vara svårt Heterogenitet Förgänglighet

28 Tjänsters karaktär Abstrakthet Oskiljaktlighet Heterogenitet (Variability) standardisering svårt kvalitet beror på själva uuörandet val, utbildning och belöning av personal utvärderingssystem Heterogenitet Heterogenitet användande av 9llförlitlig utrustning/teknik Tjänsters karaktär (t ex resa) Förgänglighet

29 Tjänsters karaktär Abstrakthet Oskiljaktlighet Heterogenitet Tjänsters karaktär (t ex resa) Förgänglighet (Perishability) kan ej lagras för senare bruk såld tjänst kan ej lämnas 9llbaka eller säljas om matcha utbud och eierfrågan använda flexibel och/eller del9dsanställd personal kunders medverkan differen9erad prissädning s9mulera eierfrågan vid låg Förgänglighet Ej bestående eierfrågan bekvämt väntutrymme reserva9onssystem

30 4P i tjänstesammanhang Produkt Pris Plats - Vik9gt ad konkre9sera tjänsten, vad den kommer ad innebära - Relaterad 9ll tjänstens värde, svårt! - Hur, när och var komma i kontakt? Promo9on (reklam) - måste konkre9sera vad tjänsten kommer ad innebära, skapa räd förväntningar, bild

31 3P 9ll... Människor (People) - anställda, både frontlinje och bakom skynket - du själv som kund - andra kunder Fysiska bevis (Physical evidence) - allt konkret som kunden kommer i kontakt med i samband med tjänstens uuörande och som skapar en bild av tjänsten Process - procedurer/tjänstens upplägg före, under och eier kundkontakt (t ex tekniskt stöd, personalens diskre9on, kundinblandning )

32 Karaktäris9ka för modern tjänstemarknadsföring (ej 7P) Ledningsperspek9v = helhetssyn, alla bidrar 9ll marknadsföringen Intern utveckling = personalen nyckel Kund/marknadsorientering = utveckla rela9oner - Segmentering för ad hida räd kunder - Behålla billigare än hida nya kunder Långsik9ghet = vik9gare med investering i rela9oner än direkta marknadsföringsåtgärder (dvs. promo9on) Organisa9onen leds av den av kund upplevda kvaliteten Vik9gt med översyn av kostnader och kärnproduktens kvalitet, men subop9mering om det mjuka inte tas hänsyn 9ll!

33 En tjänst hänger på själva interak9onen med kund Vilket segment företaget riktar sig 9ll blir vik9gt eiersom tjänstens kvalitet baseras på kundernas uppfadning medveten ledning och styrning av förväntningar Mo9verade och räd medarbetare, belöningssystem Tekniken får en allt mer integrerad roll Rimligheten i kraven på kunden och dess medverkan - Utbildning krävs? Förutsättnignar för tjänsten Resultat för kunden Kundprocessen Källa: Edvardsson (1997) Quality in New Service Development

34 Hinder för ad matcha förväntade och upplevda nivåer på tjänsten Förväntad tjänst Hinder missuppfadade kund- förväntningar (ex pris, bemötande, 9d) o9llräckliga resurser (ex vänte9der) o9llräckligt genomförande av tjänsten (ex steg hoppas över) överdrivna löien (ex havsutsikt) Upplevd tjänst

35 Kundens medverkan Påverkar graden av nöjdhet oavsed om privatperson eller organisa9on Tre nivåer på medverkan: - Låg = närvaro det enda som krävs för genomförande av standardiserad tjänst (ex hotellvistelse, tågresa) - Medel = informa9on och material från kunden krävs för anpassad tjänst (ex läkarundersökning) - Hög = utan kundens ak9va samverkan i tjänstens genomförande kan den ej uuöras (ex högskoleutbildning, bantningsprogram) Källa: Bitner et al. (1997)

36 Kundroller vid tjänsters uuörande Kunden som produk9onsresurs samskapat värde - Resultatet avhängigt kvalitet och kvan9tet på kundens medverkan - Ex: isolera (t ex Bankomat) eller göra själv (t.ex. Ikea och DIY, gör- det- själv verkstäder) Kunden bidrar 9ll upplevd kvalitet, nöjdhet och värde - Vill säkerställa ad behoven 9llfredsställs - Finner glädje/nöje i ad delta i tjänsten Upplevd kundkvalitet - Kundens uppfadning om ak9viteterna - Påverkas både av resultatet och tjänsteprocessen - Beroende av både leverantörens och kundens kompetens Kunden som konkurrent - Konstant val: köpa eller göra själv

37

38 Vad skiljer egentligen varor och tjänster? Intangibility (abstrakthet): - Kan kunden utvärdera bensin och tvädmedel vid köp, är det meningsfullt? - Bästa högtalaren? Heterogenity: - Heterogenitet/kundanpassning bör vara det norma9va målet Inseparability (oskiljaktlighet): - Mjukvara, inspelningsbara medium Perishability (förgänglighet): - Även varor har bäst- före- datum Ägande?

39 Vad innebär ed tjänstemarknadsföringsperspek9v? Kundorientering och rela,onsbyggande Kunden är medproducent: samverkande värdeskapande (jfr. IKEA, internetbank, evenemang) Marknadsföring ska inte bara vara en funk9on i företaget, utan genomsyra alla ak9viteter alla anställda är part- 9me marketers Intern marknadsföring central Lojala kunder är mer lönsamma Kundorienterade företag är mer lönsamma Fokus ligger inte på ad söka nya kunder, utan på ad utveckla befintliga rela9oner

40 Tack för idag!

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Då känner man, det här är ju min flygplats

Då känner man, det här är ju min flygplats Då känner man, det här är ju min flygplats En undersökning av kundvärde på Umeå City Airport (LFV) Författare: Tobias Holmberg John Eriksson Handledare: Sofia Isberg Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Markus Norrgård Institutionen för Marknadsföring Svenska handelshögskolan Vasa 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Så styr medierna annonsörerna. eller. Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan.

Så styr medierna annonsörerna. eller. Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats, 10 poäng HT 2006 Så styr medierna annonsörerna. eller Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan. Författare: Sigge

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

den tjänstedominanta logiken

den tjänstedominanta logiken VINNOVA Rapport VR 2009:07 den tjänstedominanta logiken Innebörd och implikationer för policy Per Kristensson - Karlstads Universitet Titel: Den tjänstedominanta logiken - Innebörd och implikationer för

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag?

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan i Lund Magisteruppsats Strategic Management Vårterminen 2006 Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Författare:

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Juni 2013 Författare: Gracia Kabwita Nina Wennerlund Handledare: Paul Pierce Examinator:

Läs mer

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer