Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier"

Transkript

1 ! Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier

2 SMB IT Företag

3 Buyer Persona & Plattform

4 Case: Buyer Persona & Plattform Beskrivning Lumagate ville öka trafiken 1ll sin hemsida och letade e7er e8 sälj & marke1ng automa1on system som kunde stö8a deras inbound marke1ng strategi. Utmaning Företaget hade tagit fram en ny webbsida och ville maximera möjligheterna a8 nå ut 1ll sin målgrupp online. Lumagate ville öka lead generering 1ll sin webb och hi8a e8 system som stö8ade leads och kundhantering. Lumagate anordnar också en hel del event och webinars, så e8 system som stö8ar kampanjhantering var vik1gt. Utmaningen var a8 sä8a upp en inbound strategi och en intern redak1on för a8 ta fram innehåll och texter 1ll Lumagates målgrupper. Lösning Som e8 första steg i Lumagates digitala strategi definierades Buyer Personas för a8 staka ut riktningen för deras arbete och hur man kunde kommunicera 1ll dem via hemsidan. Sedermera sa8es en strategi för interna resurser och stö8ning för a8 genomföra och op1mera en digital inbound strategi. Lumagate valde Doidea som leverantör för a8 utveckla deras digitala strategi och konsulta1on och implementering av marke1ng automa1on systemet i HubSpot. Processen ULörandet bestod utav en serie interna workshops och analys av kunddatabasen. Det sa8es upp SMART mål och en digital hands on bloggstrategi och system implementering. Det skapades en blogg som kommunicerar 1ll Lumagates Buyer Personas. Lumagates existerande hemsida migrerades 1ll Hubspots plaqorm och op1merades för konverteringar och inbound metoden. Resultat Doideas arbete resulterade i defini1onerna av Buyer Personas åt Lumagate och en digital inbound strategi baserad på en innehållsmarknadsföring. Det gjordes i form av en hands on leverans där man sa8e igång processen i prak1ken och som är en bas i formandet av hemsidans utveckling samt fungerar som e8 verktyg i säljsitua1oner. Lumagate använder det också i stor utsträckning systemet för marke1ng automa1on.

5 Case: Inbound Strategi Lumagate startades när grundarna insåg a8 företag forlarande arbetar manuellt och ineffek1vt med IT. De verktyg som finns på marknaden användes inte alls, eller mycket lite. Lumagate såg a8 IT- världen blev mer och mer komplex sam1digt som kunderna hade mindre 1d och utbildning för a8 lära sig a8 använda de verktyg som finns 1llgängliga. Lumagate tror på devisen a8 fokusera på en sak för a8 bli en expert inom si8 område. Det är därför Lumagate endast arbetar med System Management, och ingen1ng annat. Resultat Doideas arbete resulterade i a8 definiera Buyer Personas åt Lumagate och en digital inbound strategi baserad på innehållsmarknadsföring med målet för ökad lead- genrering. Det gjordes i form av en hands on leverans där man sa8e igång processen i prak1ken och som är en bas i formandet av hemsidans utveckling. 3st bloggar sa8es upp med fokus på Lumagates målgrupp: News, CTO bloggen och Webinar bloggen. Resultat e7er 1 månad live: besökare 169 kvalificerede leads

6 Buyer Persona

7 Case: Buyer Persona Beskrivning ComposeIT hanterar Automa1on och Dri7 för IT. De är en lokal outsourcingleverantör med bas i Örebro. Utmaning (ComposeIT) Kunden var i färd med a8 starta en varumärkesresa. De hade under det senaste året tagit hem några större kunder som gjort a8 de snabbt expanderat sin verksamhet. Utmaningen blev nu a8 hålla jämna steg med varumärkesutvecklingen och verksamhetens framfart. Sam1digt spelar internet en allt större roll i försäljningssitua1oner varpå hemsidan bör a8 följa varumärkets u8ryck. ComposeIT värdegrund är a8 vara en förebild och e8 strategiarbete för den digitala affären behövde bli ulört. Lösning Som e8 första steg på varumärkesresan definierades Buyer Personas för a8 staka ut riktningen får deras arbete. Med hjälp av dessa definieras tonalitet och utmaningar som ComposeIT kommande kunder utsä8s för. ComposeIT valde Doidea som leverantör för a8 utveckla deras digitala affär. Processen ULörandet bestod utav en serie interna workshops, analys av kunddatabasen och en serie intervjuer med kunder samt extern analys. Resultat Doideas arbete resulterade i defini1onerna av Buyer Personas åt ComposeIT. Denna leverans är en bas i formandet av hemsidans utveckling samt fungerar som e8 verktyg i säljsitua1oner.

8 Case: Buyer Persona ComposeIT befann sig i en varumärkes resa och hade behovet av a8 definiera sin målgrupp för a8 få en bä8re förståelse över vilka kunder som köper deras tjänster och vilket beteende och utmaningar han eller hon har i köpprocessen. Resultat Arbetet resulterade i defini1onerna och framtagning av Buyer Personas, fik1va personkaraktärer, åt ComposeIT. Denna leverans utgör grunden i formandet av ComposeITs nya hemsidan och varumärkes resa samt fungerar som e8 verktyg i säljsitua1oner.

9 Digitala Strategier

10 Case: Digitala strategier Beskrivning ITF levererar IT- infrastruktur som 1llgodoser kundernas behov. ITF hanterar print, klient och infrastruktur med en vision om a8 hantera IT som en funk1on hos sina kunder. Utmaning (ITF) ITF önskade förfina sin digitala kanalstrategi. De behövde lokalisera vilka kundgrupper som de skulle rikta sina ansträngningar emot, hur de skulle effek1visera sin synlighet i det digitala samt skaffa interna processer för digital publika1on av material. Lösning ITF valde Doidea a8 anta utmaningen. Doidea hjälpte 1ll a8 definiera Buyer Personas, skapa e8 ramverk för tonalitet och sökmotorop1mering kring bloggposter samt sä8a upp en bloggorganisa1on som regelbundet publicerade material och sedan mäta resultaten i siffror samt en vision för projektets gång. Processen De8a innebar interna workshops, trafikanalys av internetdata, intervjuer med kunder, omvärldsanalys och implementering av bloggorganisa1on, redaktör, mätvärden och uppstartandet av en företagsblogg. Resultat Samtliga publika1oner som gjordes i bloggen hamnade på första sidan i sökresultaten på sökmotorerna. Hemsidans trafik ökade direkt med 10% i organiskt sök. Definierandet av tre personas ligger 1ll grund för hela företagets marknadsplan inför det kommande året.

11 Case: Digitala Strategier ITF önskade förfina sin digitala kanalstrategi. De behövde lokalisera vilka kundgrupper som de skulle rikta sina ansträngningar emot, hur de skulle effek1visera sin synlighet i det digitala samt skaffa interna processer för digital publika1on av material. Resultat Doidea hjälpte 1ll a8 definiera Buyer Personas, skapa e8 ramverk för tonalitet och sökmotorop1mering kring bloggposter samt sä8a upp en bloggorganisa1on som regelbundet publicerade material och sedan mäta resultaten i siffror samt en vision för projektets gång. Samtliga publika1oner som gjordes i bloggen hamnade på första sidan i sökresultaten på sökmotorerna. Hemsidans trafik ökade direkt med 10% i organiskt sök. Definierandet av tre personas ligger 1ll grund för hela företagets marknadsplan inför det kommande året.

12 Buyer Persona & SEO

13 Case: Buyer Persona & SEO Beskrivning Idenet är specialister på hostning av IT, de levererar IT som tjänst och har en in- house service desk med SPOC (singel point of contact). Utmaning (Idenet) E7ersom a8 internet- sök är mer regel än undantag under försäljningssitua1oner insåg Idenet a8 deras digitala strategi behövde ses över. Konkurrerande hemsidor hamnade över deras site vid sök på nyckelord som var intressant för Idenet. Idenet behövde en riktning a8 gå emot när det gällde marknadskommunika1on. Lösning Idenet valde Doidea som strateg i a8 forma en väg för marknadskommunika1onen. Ta fram en målbild i form av Buyer Persona och sedan proak1vt lokalisera deras behov och utmaningar i e8 ramverk för hur dessa budskap görs synliga i digitala flöden. I lösningen ingick också a8 tekniskt beskriva hur sökmotorer värderar publiceringar så a8 de rankas högt i sökmotorer. Processen Genom e8 antal interna workshops, intervjuer med kunder och omvärldsanalys sammanställde strategin för a8 närma sig de definierade Buyer Personas. Resultat Resultatet innebar definiering av 3 personakaraktärer, deras behov och utmaningar samt hur Idenet effek1vt svarar emot de8a i digitala publiceringar.

14 Case: Buyer Persona & SEO Idenet behövde forma en väg för marknadskommunika1onen. Genom a8 ta fram en målbild i form av Buyer Persona och sedan proak1vt lokalisera deras behov och utmaningar i e8 ramverk för hur dessa budskap görs synliga i digitala flöden. I lösningen ingick också a8 tekniskt beskriva hur sökmotorer värderar publiceringar så a8 de rankas högt i sökmotorer. Resultat Resultatet innebar definiering av 3 personakaraktärer, deras behov och utmaningar samt hur Idenet effek1vt svarar emot de8a i digitala publiceringar.

15 SMB Sport

16 Inbound Strategi & Plattform

17 Case: Inbound Strategi och plattform Beskrivning Op1ma Ski ville öka trafiken 1ll sin hemsida och letade e7er e8 marke1ng automa1on och CRM system som kunde stö8a deras inbound marke1ng strategi. Utmaning Företaget hade tagit fram en ny webbsida och ville maximera möjligheterna a8 nå ut 1ll sin målgrupp online. Op1ma Ski ville öka lead generering 1ll sin webb och hi8a e8 system som stö8ade leads och kundhantering. Utamaningen var sä8a en inbound strategi och en producerade redak1on för a8 ta fram innehållsmarknadsföring relaterat 1ll Op1ma Skis målgrupper. Lösning Som e8 första steg i Op1mas digitala strategi definierades Buyer Personas för a8 staka ut riktningen för deras arbete och hur man kunde kommunicera 1ll dem via hemsidan. Sedermera sa8es en strategi för interna resurser och stö8ning för a8 genomföra och op1mera en digital inbound strategi. Op1ma Ski valde Doidea som leverantör för a8 utveckla deras digitala strategi och konsulta1on och implementering av marke1ng automa1on systemet HubSpot. Processen ULörandet bestod utav en serie interna workshops, analys av kunddatabasen och en serie intervjuer med kunder samt extern analys. Det sa8es upp SMART mål och en digital hands on strategi och system implementering. Det skapades en blogg som kommunicerar 1ll Op1mas Buyer Personas. Resultat Doideas arbete resulterade i defini1onerna av Buyer Personas åt Op1ma Ski och en digital inbound marke1ng kommunika1ons strategi. Det gjordes i form av en hands on leverans där man sa8e igång processen i prak1ken och e7er a8 är en bas i formandet av hemsidans utveckling samt fungerar som e8 verktyg i säljsitua1oner.

18 Case: Inbound Strategi Op1ma Ski drivs av professionella skidåkare med e8 enormat engagemang för sina tjänster. Företaget saknade däremot en strategi för a8 nå ut 1ll sin målgrupp online. Op1maSki lanserade si8 företag vid samma 1dpunkt som deras inbound strategi sjösa8es. Tillsammans med Doidea har Op1ma Ski tagit fram en inbound strategi för a8 kommunicera med sin målgrupp online. För a8 möjliggöra de8a 1ll 100% använder Op1ma Ski en systemplaqorm för sina marknads och försäljningsrelaterade ak1viteter för a8 få ut maximal ny8a och resultat. Resultat Arbetet resulterade i defini1onerna och framtagning av fik1va personkaraktärer, Buyer Persona. En intern redak1on sa8es upp för a8 skapa ar1kel och bloggserier som kommunicerar 1ll Op1mas Buyer Personas. Denna leverans utgör grunden i formandet av Op1ma Skis nya hemsidan och varumärkes resa samt fungerar som e8 verktyg i säljsitua1oner. Op1ma migrerade sin hemsida och jobbar idag med alla sina digitala strategier med hjälp av HubSpot. Resultat e7er 3 månader live: 4200 besökare varav ca 1300 unika besökare/månad 150 st konverteringar på hemsidan (inklusive blogg och landningssidor) 700 besökare 1ll bloggen per månad

19 Egenföretagare

20 Sales & Marketing Automation Plattform

21 Case: Sales & Marketing Automation Plattform Beskrivning LarsenInc jobbar med företag som behöver stöd i systemupphandlingar eller som behöver förbä8ra sina processer inom försäljning/marknad eller social enterprise collabora1on. Utmaning LarsenInc fick totalt in 4 konverteringar de sista 12 månaderna, trots ganska hög ak1vitet med 2-3 bloggposter/månad och nyhetsbrev. Till det kan nämnas a8 LarsenInc hade upp 1ll 2000 besökare varje månad. Antal besökare är verkligen e2 helt irrelevant nyckeltal när man snackar om webbens förmåga a2 skapa värde för en verksamhet. Det vik?ga är konverteringar och op?mera sidan för försäljning och a2 kunna interagera med sin målgrupp. Sara Larsen, LarsenInc Lösning Som e8 första steg i LarsenIncs digitala strategi definierades Buyer Personas för a8 staka ut riktningen för hur man kunde kommunicera 1ll dem via hemsidan. Sedermera gjordes hemsidan om ifrån scratch för a8 op1mera en digital inbound strategi. LarsenInc valde Doidea som leverantör för a8 utveckla sin digitala strategi och konsulta1on och implementering av marke1ng automa1on systemet HubSpot. På si8 1digare jobb var grundaren Sara Larsen konsult och säljare av en specifik leadgenerings- lösning, och väldigt insa8 i de andra spelarna och HUBSPOT är helt fantas1skt. Du behöver inte vara en marknadsexpert, systemet löser den biten åt dig. Däremot måste du skapa en organisa?on som gillar a2 skapa content. Allt bygger på det. Sara Larsen, LarsenInc Processen Det sa8es upp SMART mål och en digital hands on strategi och system implementering. Bloggen och hemsidan op1merades för LarsenIncs Buyer Personas. Vi gick igenom hur flöden skall fungera för a8 vara lönsamma och op1merade för konverteringar. Resultat Doideas arbete resulterade i defini1onerna av Buyer Personas och en digital inbound marke1ng kommunika1ons strategi som grund för hur den nya hemsidan skulle se ut. En ny hemsida sa8es upp i HubSpots CMS och HubSpots sales och marke1ng so7ware implementerades, där LarsenInc lägger stort fokus på bloggen och CTA.

22 Case: Sales & Marketing Automation Plattform LarsenInc jobbar med företag som behöver stöd i systemupphandlingar eller som behöver förbä8ra sina processer inom försäljning/marknad eller collabora1on. Resultat Vi sa8e upp SMART mål och en digital hands- on strategi. Doideas arbete resulterade i defini1onerna av Buyer Personas och en digital inbound marke1ng strategi som var basen för hur den nya hemsidan skulle se ut och vilka flöden som skulle användas. En ny hemsida sa8es upp i HubSpots CMS och HubSpots sales- och marke1ngso7ware implementerades, där LarsenInc lägger stort fokus på bloggen och Call to Ac1ons för konvertering. Bloggen och hemsidan op1merades för LarsenIncs Buyer Personas redan i grunden. Resultat e7er 10 dagar live: 48 personer konverterade på LarsenIncs whitepapers/e- böcker 80 personer signade upp sig för LarsenIncs nyhetsbrev

23 Digital Media Strategi HubSpot Demo

24 HubSpot Demo HubSpot PlaHorm Med HubSpot som plaqorm stödjer du era processer och automa1serar era kommunika1onsflöden. Få trafik Jll din hemsida: Skapa innehåll som interagerar med din målgrupp och a8raherar dem 1ll din hemsida. Leadsgenerering: Sä8 upp kampanjer på hemsida som konverterar leads. Få kunder: Skapa en rela1on med dina leads online, 1lls det a8 de är redo a8 köpa. Skapa Landningssidor Bloggverktyg Marketing Ta fram Rapporter SEO-verktyg CMS-verktyg Social Media verktyg

25 Skapa Landningssidor Skapa Kampanjer som anraherar din målgrupp. Enkelt an skapa, använda och opjmerat för an skapa innehåll som konverterar och fokuserar på SEO & OAO. Skapa Landningssidor

26 SEO-verktyg Se vilka fraser som konverterar besök. OpJmera dina texter och kampanjer med SEO verktyget för bänre rankning hos sökmotorer. SEO-verktyg

27 Bloggverktyg Visa på din branschkunskap. Publicera arjklar som konverterar och talar Jll din målgrupp. Skapa Jllit och inspirera. Bloggverktyg

28 CMS-verktyg Bygg en hemsida som är opjmerad för din digitala marknadsstrategi. Skapa sidor med CTA och som leder din målgrupp Jll point of sale. CMS-verktyg

29 Marketing Har du fastnat i markejng automajon spåret? Integrera dina kampanjer med din kampanjhantering, hemsida och landningssidor. Få direkt informajon om vem som öppnar dina , när och om de konverterar. Marketing

30 Social Media verktyg Interagera med dina följare på sociala medier. Spara Jd med an synkronisera dina digitala kampanjer och automajserade flöden för sociala medier. Social Media verktyg

31 Ta fram Rapporter Sluta med guesjmates. ANrahera rän målgrupp. Jobba med mål och ROI på dina kampanjer. Ta fram Rapporter

32 HubSpot vs. Eloqua

33 HubSpot vs. Marketo

34

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

TV4-Gruppens intranät 22 april 2015

TV4-Gruppens intranät 22 april 2015 TV4-Gruppens intranät 22 april 2015 Snabbfakta Bolag: TV4-Gruppen (TV4 AB) Antal anställda: ca 500 samt ca 200 konsulter. HQ Stockholm samt 25 lokala kontor. Intranätsansvariga: Lena Hildeberg, internkommunikationschef,

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer