Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget tilläggsförslag 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler gemensam protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

3 ~ HUDDINGE KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM 24 november 2014 DIARIENUMMER Kommunstyrelsens ordförande Ordförandeförslag. Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till tillägg Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enlig1 följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Daniel Dronjak Nordqvist POSTADRESS Politiska kommunledningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Komm unalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB '/onnoi. huddinge.se

4 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m fl i Segeltorp Vi är positiva till förtätning och fler bostäder i Segeltorp. Vi rödgröna partier ser dock stora möjligheter att på ett bättre sätt än vad som nu sker ta ett helhetsgrepp om Segeltorp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare också lagt en motion med rubriken "Nya ideer för Segeltorp!" som handlar om att på verkligt allvar och med en större radie se vilka möjligheter som finns att förtäta, utveckla service och handel samt planera för Spårväg Syd. Det anges att det bör göras en samordnad utredning för hela centrumområdet för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas. Det är bra, men syns inte i ramavtalet. Vi förutsätter ändå att detta förverkligas. Likaså förutsätter vi att det verkligen planeras för förskolor och skolor parallellt, eftersom det är en förutsättning för att kunna klara fler boende. Det anges inte i avtalet att detta ska vara klart vid den beräknade inflyttningen. Markf6roreningar Inom planområdet har kända markföroreningar påträffats, men det framkommer inte så tydligt i själva tjänsteutlåtandet, trots att det är en sedan tidigare känd tvist mellan fastighetsägare och att föroreningssituationen har varit känd för exempelvis Miljönämnden. I MSB:s PM anges dock att det ska finnas en planbestämmelse om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts. Det anges också en lista över olika utredningar som behöver göras. Till den listan anser vi att man ska tillföra också en utredning om markföroreningar. För Socialdemokraterna ~l~~b~ F~ljÖ~7~Vr~ Gröna.. ~L ' "T B trgttta ~ung 0 För Vänsterpartiet ~ Nujin Alacabek Darwich

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om ett cirka 4000 m² stort område nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan och parkeringsgarage under mark. I planarbetet ska möjligheten att kompensera en befintlig grusfotbollsplan med en mindre multisportplan eller en annan mötesplats studeras. Planområdet utgörs av fastigheten Lövdungen 2 som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter, innehållande bland annat den mindre grusplanen invid Häradsvägen och gatumark. En bullerutredning ska göras för bästa placering och utformning av byggnaderna och en solstudie ska göras med avseende på hur placering och höjd påverkar omkringliggande byggnader. I Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segeltorp. Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum med norra Häradsvägen. Samordningen kommer att ske med hänsyn till bland annat utformningen av Häradsvägen och placeringen av byggnader längs den. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och ägaren till Lövdungen 2, Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, har tagits fram och reglerar en överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska bekosta utbyggnaden av allmänna anläggningar. Åtgärder som kan komma att bli aktuella är bland annat anpassning av allmän gata, nybyggnad av gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen samt anläggande av en ny mötesplats som ska vara allmänt tillgänglig. Närmare reglering av dessa frågor kommer att ske i kommande exploateringsavtal i samband med antagandet av detaljplanen. Ramavtalet reglerar också att exploatören ska ersätta kommunen för eventuella kostnader för efterbehandlingsåtgärder som krävs om överlåtelseområdet för allmän plats innehåller markföroreningar från den bensinstation som tidigare fanns inom fastigheten Lövdungen 2. Projektet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens start- PM, bilaga 1, förslag till ramavtal, bilaga 2 samt PM till ramavtalet, bilaga 3. Ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att det byggs fler bostäder i Segeltorps centrumkärna med dess goda tillgänglighet till kollektivtrafik. Projektet ger ett tillskott av lägenheter i flerbostadshus, vilket är underrepresenterat i kommundelen, och ger förutsättningar för nya mötesplatser och utökad service i de lokaler som tillskapas i bottenvåningen. Projektet följer intentionerna i Översiktsplan Trycket på befintliga skolor i kommundelen är redan stort och antalet skolplatser måste utökas. En utredning av skolfrågan pågår för närvarande och förvaltningen vill särskilt betona att det är viktigt att skolor/förskolor planeras parallellt med bostadsbebyggelsen. Detaljplanens antagande förutsätter att behovet av skol- och förskoleplatser vid tidpunkt för beräknad inflyttning kan tillgodoses i området. För den fortsatta prövningen av verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan av flerbostadsbebyggelsen anser förvaltningen att en samordnad utredning för hela centrumområdet bör göras för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas där. I detaljplanearbetet för Lövdungen är det av stor vikt att ta i beaktande hur Segeltorps yttre och inre centrumkärna gemensamt ska utvecklas mot en enhetlig stadsmässig karaktär. Köpeskillingen, som avser bostäder och att parkering anordnas i garage, bedöms vara godtagbar. Inkomster från projektet beror på hur stor byggrätt som medges. Projektet bedöms ge ett ekonomiskt överskott. I övrigt har kommunstyrelsens förvaltning inga synpunkter på förslaget och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lövdungen 2 med flera och att ramavtal mellan Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria för detaljplanen daterad den 16 oktober 2014 Bilaga 2: Förslag till ramavtal Bilaga 3: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM för ramavtalet Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

9 [gj HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 1 (8) HANOLAGGARE Erik Nordenstam START-PM DETALJPLAN FÖR LÖVDUNGEN 2 M.FL. (VID SEGELTORPS CENTRUM) Sammanfattning Ett projekt för flerbostadshus i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen finns med i projektplanen, Gäll ande detaljplan anger bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, som är i privat ägo. I den nya detaljplanen avses förutom Lövdungen 2 även ingå delar av fastigheter i kommunal ägo, bland annat innehållande en mindre grusfotbollsplan invid Häradsvägen. Planarbetet konll11er att bedrivas med normalt planförfarande, Ett program bedöms inte nödvändigt. Planen kommer dock att samordnas med pågående planprogram för Segel torp centrum med norra Häradsvägen, Preliminärt bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan, Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett attraktivt tillskott av bostäder i Segeltorp. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamhetslokaler i bot1enplan ska prövas i planarbetet, liksom möjligheten till mötesplatser och stadsmässiga stråk. Förvaltningens bedömning är att det är positivt att komplettera med fler lägenheter i Segeltorp, ett lokalt centrum i översiktsplanen, Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i översiktsplanens strukturplan och är utpekat som exploateringsområde, Nya bostäder förutsätter avsteg från gällande riktvärden fö r vägtrafikbuller. En bullerutredning ska tas fram inför besl ut om sam råd för att säkerställa en god boendemiljö. Det finns även markföroreningar som måste tas bort innan ny bebyggelse kan uppföras, En solstudie ska belysa skuggkonsekvenserna för befintliga bostäder. I planarbetet ska studeras möjligheten till kompensation för att en grusfotbollsplan vid Häradsvägen tas i anspråk, Möj li gheten till en mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas. POSTADRESS Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESOKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TElEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH wesb

10 [gj HUDOINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 2 (8) Bakgrund och mål Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger flerbostadshus för planområdet. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamheter i bottenplan bör övervägas i planarbetet, enligt projektplanens beskrivning, som även slår fast att en bullerutredning bör göras tidigt i planarbetet samt att bollplanen norr om Lövdungen 2 kan komma att ingå i planområdet. IIn,'e(n'rlic' 'fl läge vid Häradsvägen (vertikalt i bild), snedbild norr!li-i'1i1 Förvaltningens bedömning är att flerbostadshus i detta kvarter kan utgöra ett positivt tillskott för närmiljön. Bebyggelsens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. möjlighet till direkt solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, inrymma parkering och ra en god helhetsverkan i stadsbilden. Lokaler för service och handel i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. Förvaltningen har inför planarbetet varit i kontakt med fastighetsägaren till den privata lekplatsen invid bollplanen, för att undersöka möjligheten att kommunen förvärvar och utvecklar delula till en större upprustad allmän lekplats. Fastighetsägaren har dock ställt sig negativ till detta. Någon form av mötesplats är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Som kompensation för att en allmän bollplan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk, föres lås därför en mindre multisportplan prövas inom kvarteret. Sportplanen skulle eventuellt kunna kombineras med parkeringsplatser under denna för att lösa parkeringsbehovet inom den för projektet begränsade ytan. Tredimensionell fastighetsbildning med allmän plats ovan och kvartersmark undertill skulle då kunna bli aktuel lt.

11 ~ HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNAOSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 3 (8) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Regionplan Gällande regionplan, RUFS 2010, anger planområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. "Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden. Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät, med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper" (s. 156 RUFS 2010). Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med regionplanen. Översiktsplan [ gällande Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segel torp. För att knyta ihop centrum med Spårväg syd och utveckla Häradsvägen norr om centrum till en attraktiv stadsgata sker en exploatering med ett välbehövligt tillskott av flerbostadshus som i anslutning till centrum rymmer vissa lokaler i bottenplan. Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med översiktsplanen. Detaljplan För området gäller som detaljplan Stadsplan/ör kv Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning O 126K- I 0346), fastställd Gällande plan anger bensinstation (för Lövdungen 2) samt bo llplan (för bollplanen). Planens genomförandetid har gått ut. Ä ven intilliggande detaljplaners genomförandetid har gått ut. Projektplan Projektet finns med i projeklplan/ör samhällsbyggnad;,projekt Samordning med övriga projekt Ett plan program för Segeltorps centrum är under framtagande. Detaljplan för Lövdungen 2 kommer att samordnas med programmet, inte minst med den framtida utformning av Häradsvägen som programmet kommer fram till. Planområdet Läge, areal och markägo/örhållanden Planområdet ligger i Segeltorp öster om Häradsvägen, norr om Gamla Södertäljevägen. Västerut, på andra sidan Häradsvägen, vars vägområde inklusive cykelbanor är cirka 35 m brett, ligger ett nybyggt flerbostadshus (Segeltorpsterrassen) i fyra till fem våningar. Österut och norrut omges planområdet av radhus-/grupphusbebyggelse i två våningar. Österut stiger

12 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJO OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (8) marknivån vilket innebär att de närmaste befintliga bostadshusen ligger på en högre nivå. Planområdet är cirka kvm och ägs av Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB (Lövdungen 2) samt Huddinge kommun (delar av Jakobslund 2:1 och 2:11). Området är idag bebyggt med en tillbyggd villa som inrymmer en bilverkstad. Vid lagakraftvunnen detaljplan forutsätts hu set rivas for att kunna ge plats åt ny bebyggelse. Gall/sIrI/kIl/r, lrafik oe" parkering Området ligger centralt vid Segeltorp centrum med bussar som ansluter mot Tumba station, Flemingsberg station, Huddinge station, Fruängen samt Kungens kurva och Skärholmen. På drygt 20 minuters gångavstånd nås Fruängens turmelbanestation medan man på 25 minuters gångavstånd når tunnelbanestationen i Sätra. Kopplingen mellan denna detaljplan och övriga Segeltorp C bör ses över så att denna bebyggelse, som är tänkt att rymma bostäder och handel/service, knyter an till torgmiljön på andra sidan Gamla Södertäljevägen. En gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen är redan planerad att byggas. Inom planområdet ska mark säkras for att möjliggöra goda gång- och cykelvägar längs befintliga gator. I söder angränsar området mo! Häradsvägen, ett starkt och vik tigt kommunalt trafikstråk som kopplar samman Huddingevägen med E4/E20. Cirka fordo n passerar på gatan under ett vardagsdygn. Angöring till området bedöms lämpligast ske från Häradsvägen, där in- och utfart troli gen endast bör ske med högersväng. Förutsättningarna for detaljplanens relation och angöring till Häradsvägen kommer att behöva utredas i planarbetet. Cykelparkering bör ordnas såväl i byggnaden som vid entreer for att möta olika besökares behov. Parkering fö l' bil forutsätts i forsta hand ordnas dold i garage. Vid planerin g av parkering ska kommunens parkeringsnorm gä lla för cykel, liksom för bil. Normen kan komma alt sänkas om exploatören arbetar akti vt med beteendepåverkande åtgärder for ett hållbart resande ("mobility management"). Lastning och lossning kopplat till områdets behov, liksom sophantering och leveranser till handeln, ska lösas inom planområdet. En öppen diskussion om hur exploatören löser detta ska fortgå under planläggningen. Dagva//en Planområdet ligger inom det sek undära skyddsområdet for Östra Mälaren som är ett vattenskyddsområde. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren el ler

13 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 5 (8) där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avriluler mot Östra Mälaren. Det finns skyddsföreskrifter som ska följas. En dagvattenutredning ska tas fram som visar hur planen bidrar till att inte försämra vattenkvaliteten i Mälaren. Utredningen ska göras i tidigt skede. Buller Då gällande bullerriktvärden inte uppfylls, kan i vissa fall avsteg från riktvärdena accepteras. Avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. För Lövdungen 2 bör följande principer gälla vid avsteg från huvudregeln. Nya bostäder bör kunna medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida eller i vart fall en ljuddämpad sida. Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtl iga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårds ytor. Bullerstörda balkonger mot väst får finnas under förutsättning att balkong eller uteplats även finns mot den ljuddämpade sidan. Möjligheter till kompensationsåtgärder ska alltid studeras när man inte kan uppnå riktvärdena för buller. En möjlighet är att vid höga ljudnivåer bygga med ljudklass B enligt Svensk standard inomhus, om den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dba. Ljudklass B kommer att förordas utmed Häradsvägen! G:a Södertäljevägen om ljudnivån överstiger 60 dba, ljudklass B är 50 % bättre än ljudklass C som är minimikravet enligt Boverkets byggregler, BBR. Mal'kjörol'eningal' Inom planområdet har markföroreningar påträffats. Föroreningarna härrör från den tidigare bensinstationen som låg här mellan Viss sanering har genomförts men den behöver slutföras innan bebyggelse kan uppföras. Eftersom marken ska användas till bostäder ska marken klara nivån KM samt relevanta riktvärden för grundvatten. Markkvaliteten begränsar då inte val av markanvändning och all a grupper av mäluliskor kan vistas permanent inom området under en livstid. En planbestämmelse ska finnas om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts.

14 HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 6 (8) Planförslag Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att bygga flerbostadshus i kvartersliknande form. Byggnadsvolymens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. skuggning och solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, illl'ymma parkering och få en god helhetsverkan i stadsbi lden. Lokaler föl' handel och service i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. I planarbetet ska studeras möjligheter till kompensation föl' att en allmän boll plan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk. En mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas inom kvarteret. Någon fon11 av mötesplats eller förbättrade stråk är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. Ett program bedöms inte nödvändigt.

15 lm HUDDINGE KOMMUN MILJÖ-OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 7 (8) I kommunens projektgrupp bör representanter för följande avdelningar ingå: MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB bygglovsavdelning Därutöver bör internt inom MSB ske avstämning med landskapsarkitekt avseende lekplats eller annan offentlig platsbildning, samt eventuell konsulthjälp för utformning av denna plats. Nära kontakt förutsätts med exploatören, dess arkitekt, bullerkonsult och eventuella andra konsulter. Under planarbetet behöver nedanstående utredning göras och följande frågor utredas Bullerutredning Dagvattenutredning Solstudie Utformning av multisportplaniannan offentlig platsbildning Infart/utfart/parkering Utformning av Häradsvägen i enlighet med kommande planprogram för Segel torp centrum med norra delen av Häradsvägen. Detaljplanens antagande förutsätter alt det vid tidpunkten för beräknad inflyttning bedöms vara möjligt att tillgodose det ökade behovet av skol- och förskoleplatser som planen genererar. Genomförandefrågor Ett ramav1almellan kommunen och exploatören har tecknats i samband med framtagandet av denna promemoria. I samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att godkännas i vilket kostnads- och genomförandeansvar m.m. regleras. Plankostnadsavtal ska upprättas och undertecknas av exploatören och kommunen. Tidsplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Samråd 2:a kvartalet 2015 Granskning Antagande Laga kraft 4:e kvartalet 2015 l:a kvartalet :a kvat1alet 2016 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas).

16 [3J HUDDINGe KOMMUN MILJO- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 8 (8) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att det är positivt att bygga fler lägenheter i Segeltorp som är utpekat som ett lokalt centrum i översiktsplanen. Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i ÖP 2030:s strukturplan och är utpekat som exploateringsområde. Området forutsätter avsteg från gällande riktvärden för vägtrafikbuller, eftersom bullret överstiger 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Enligt Boverket kan avsteg motiveras vid komplettering med ny tätare bebyggelse, l.ex. ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. Möjligheterna till kompensationsåtgärder - såsom att skapa en särski lt god inomhusmiljö, skapa en tystare sida av hög akustisk och visuell kvalitet samt goda planlösningar med fler än häl flen av bostadsrummen, främst sovrum, orienterade mot en skyddad sida - ska studeras. En bullerutredning ska tas fram inför bes lut om samråd, for att garantera en god boendemiljö. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte konunei' att medföra en betydande miljöpåverkan och att enl11iljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Miljö- och samhällsbyggnadsjörvallningen Sune Eri ksson Tf jörvallningschej Chri stina G0I1cheva planch~f

17 1 (8) Ramavtal Lövdungen 2 inom kommundelen Segeltorp Följande avtal om exploatering för bostäder inom del av fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3, nedan kallat området, inom projektet Lövdungen 2 i kommundelen Segeltorp i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Organisationsnummer: Nedan kallad kommunen. Exploatören/Fastighetsägaren Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB Fågelviksvägen Stockholm Organisationsnummer: Nedan kallad exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga 1. Området avser de delar av kommunens mark som kan bli aktuella att överlåtas till exploatören. Hela det preliminära exploateringsområdet är markerat med grön kantlinje på bilaga 2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Fastighetsägaren till Lövdungen 2 har som avsikt att uppföra flerbostadshus med eventuella butiker i bottenplan och med garage under mark. För att genomföra detta behöver delar av de kommunala fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 överlåtas till exploatören. De delar av kommunens fastigheter som är aktuella att överlåta till exploatören används idag som grusad fotbollsplan samt som gatumark. Hur mycket mark som är aktuell att överlåta ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Gällande detaljplan anger markanvändningen för fastigheten Lövdungen 2 som bensinstation. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för exploateringsområdet samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Diarienr: KS 2014/

18 2 (8) Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet, om möjligt, rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av någon annan part med anledning av det inträffade. 3. Detaljplan För exploateringsområdet gäller Stadsplan för kv. Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning 0126K-10346), fastställd 1980 samt detaljplan del av kv. Bilan m.fl (aktbeteckning 0126K ), laga kraft Planerna anger markanvändningen bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, bollplan, park och gångväg för kommunens fastigheter Jakobslund 2:1 och Jakobslund 2:11 samt lokalgata för kommunens fastighet Smista 3:3. Planernas genomförandetid har gått ut. Parterna är överens om att inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan och med parkeringsgarage under jord. Beroende på hur stor del av byggrätten som kan förläggas på kommunal mark kan det bli aktuellt med ombyggnad av gatumark. Parterna är också överens om att en allmänt tillgänglig yta ska anläggas inom exploateringsområdet, och att en ny gång-och cykelbana behöver byggas. Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader och ska teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader. Exploatören svarar för erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till kommunen all mark inom exploateringsområdet som i den kommande detaljplanen läggs ut som allmän plats. Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder för 4000 kr/kvm ljus BTA. Ovan förutser att parkering sker i underjordsgarage. Om så inte sker ska köpeskillingen förhandlas uppåt. AVGIFTER 5. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan avseende allmän platsmark. Diarienr: KS 2014/

19 3 (8) Exploatören ansöker om övriga fastighetsbildningsåtgärder (inkl. ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar m.m.) som rör exploateringsområdet. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av kommunen. 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt kommunens bygglovtaxa. 7. Anslutningsavgifter etc. Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom exploateringsområdet betalas av exploatören. Det åligger exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Kostnad för eventuell flytt av ledningar på kommunens mark till följd av bebyggelse inom exploateringsområdet ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt Gatukostnader Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande exploateringsavtal enligt 16 ska ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheterna belöpande gatukostnader för den nya detaljplanen. Ersättningar för framtida förbättringar på gata eller allmän plats med tillhörande anordningar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar till följd av ändrad detaljplan för området regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom exploateringsområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Åtgärder som kan bli aktuella är bl.a. eventuell anpassning av gata, nybyggnad av gc-bana, anlägga en allmänt tillgänglig yta. Aktuella åtgärder ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16. Diarienr: KS 2014/

20 4 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gällande dagvattenstrategi som antogs och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören svarar för samtliga Diarienr: KS 2014/

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus Livsmedelsfastigheter AB rörande fastigheten Styrmannen 31 m.fl.

Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus Livsmedelsfastigheter AB rörande fastigheten Styrmannen 31 m.fl. KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1224.214 Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer