Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget tilläggsförslag 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler gemensam protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

3 ~ HUDDINGE KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM 24 november 2014 DIARIENUMMER Kommunstyrelsens ordförande Ordförandeförslag. Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till tillägg Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enlig1 följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Daniel Dronjak Nordqvist POSTADRESS Politiska kommunledningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Komm unalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB '/onnoi. huddinge.se

4 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m fl i Segeltorp Vi är positiva till förtätning och fler bostäder i Segeltorp. Vi rödgröna partier ser dock stora möjligheter att på ett bättre sätt än vad som nu sker ta ett helhetsgrepp om Segeltorp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare också lagt en motion med rubriken "Nya ideer för Segeltorp!" som handlar om att på verkligt allvar och med en större radie se vilka möjligheter som finns att förtäta, utveckla service och handel samt planera för Spårväg Syd. Det anges att det bör göras en samordnad utredning för hela centrumområdet för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas. Det är bra, men syns inte i ramavtalet. Vi förutsätter ändå att detta förverkligas. Likaså förutsätter vi att det verkligen planeras för förskolor och skolor parallellt, eftersom det är en förutsättning för att kunna klara fler boende. Det anges inte i avtalet att detta ska vara klart vid den beräknade inflyttningen. Markf6roreningar Inom planområdet har kända markföroreningar påträffats, men det framkommer inte så tydligt i själva tjänsteutlåtandet, trots att det är en sedan tidigare känd tvist mellan fastighetsägare och att föroreningssituationen har varit känd för exempelvis Miljönämnden. I MSB:s PM anges dock att det ska finnas en planbestämmelse om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts. Det anges också en lista över olika utredningar som behöver göras. Till den listan anser vi att man ska tillföra också en utredning om markföroreningar. För Socialdemokraterna ~l~~b~ F~ljÖ~7~Vr~ Gröna.. ~L ' "T B trgttta ~ung 0 För Vänsterpartiet ~ Nujin Alacabek Darwich

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om ett cirka 4000 m² stort område nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan och parkeringsgarage under mark. I planarbetet ska möjligheten att kompensera en befintlig grusfotbollsplan med en mindre multisportplan eller en annan mötesplats studeras. Planområdet utgörs av fastigheten Lövdungen 2 som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter, innehållande bland annat den mindre grusplanen invid Häradsvägen och gatumark. En bullerutredning ska göras för bästa placering och utformning av byggnaderna och en solstudie ska göras med avseende på hur placering och höjd påverkar omkringliggande byggnader. I Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segeltorp. Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum med norra Häradsvägen. Samordningen kommer att ske med hänsyn till bland annat utformningen av Häradsvägen och placeringen av byggnader längs den. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och ägaren till Lövdungen 2, Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, har tagits fram och reglerar en överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska bekosta utbyggnaden av allmänna anläggningar. Åtgärder som kan komma att bli aktuella är bland annat anpassning av allmän gata, nybyggnad av gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen samt anläggande av en ny mötesplats som ska vara allmänt tillgänglig. Närmare reglering av dessa frågor kommer att ske i kommande exploateringsavtal i samband med antagandet av detaljplanen. Ramavtalet reglerar också att exploatören ska ersätta kommunen för eventuella kostnader för efterbehandlingsåtgärder som krävs om överlåtelseområdet för allmän plats innehåller markföroreningar från den bensinstation som tidigare fanns inom fastigheten Lövdungen 2. Projektet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens start- PM, bilaga 1, förslag till ramavtal, bilaga 2 samt PM till ramavtalet, bilaga 3. Ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att det byggs fler bostäder i Segeltorps centrumkärna med dess goda tillgänglighet till kollektivtrafik. Projektet ger ett tillskott av lägenheter i flerbostadshus, vilket är underrepresenterat i kommundelen, och ger förutsättningar för nya mötesplatser och utökad service i de lokaler som tillskapas i bottenvåningen. Projektet följer intentionerna i Översiktsplan Trycket på befintliga skolor i kommundelen är redan stort och antalet skolplatser måste utökas. En utredning av skolfrågan pågår för närvarande och förvaltningen vill särskilt betona att det är viktigt att skolor/förskolor planeras parallellt med bostadsbebyggelsen. Detaljplanens antagande förutsätter att behovet av skol- och förskoleplatser vid tidpunkt för beräknad inflyttning kan tillgodoses i området. För den fortsatta prövningen av verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan av flerbostadsbebyggelsen anser förvaltningen att en samordnad utredning för hela centrumområdet bör göras för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas där. I detaljplanearbetet för Lövdungen är det av stor vikt att ta i beaktande hur Segeltorps yttre och inre centrumkärna gemensamt ska utvecklas mot en enhetlig stadsmässig karaktär. Köpeskillingen, som avser bostäder och att parkering anordnas i garage, bedöms vara godtagbar. Inkomster från projektet beror på hur stor byggrätt som medges. Projektet bedöms ge ett ekonomiskt överskott. I övrigt har kommunstyrelsens förvaltning inga synpunkter på förslaget och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lövdungen 2 med flera och att ramavtal mellan Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria för detaljplanen daterad den 16 oktober 2014 Bilaga 2: Förslag till ramavtal Bilaga 3: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM för ramavtalet Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

9 [gj HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 1 (8) HANOLAGGARE Erik Nordenstam START-PM DETALJPLAN FÖR LÖVDUNGEN 2 M.FL. (VID SEGELTORPS CENTRUM) Sammanfattning Ett projekt för flerbostadshus i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen finns med i projektplanen, Gäll ande detaljplan anger bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, som är i privat ägo. I den nya detaljplanen avses förutom Lövdungen 2 även ingå delar av fastigheter i kommunal ägo, bland annat innehållande en mindre grusfotbollsplan invid Häradsvägen. Planarbetet konll11er att bedrivas med normalt planförfarande, Ett program bedöms inte nödvändigt. Planen kommer dock att samordnas med pågående planprogram för Segel torp centrum med norra Häradsvägen, Preliminärt bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan, Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett attraktivt tillskott av bostäder i Segeltorp. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamhetslokaler i bot1enplan ska prövas i planarbetet, liksom möjligheten till mötesplatser och stadsmässiga stråk. Förvaltningens bedömning är att det är positivt att komplettera med fler lägenheter i Segeltorp, ett lokalt centrum i översiktsplanen, Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i översiktsplanens strukturplan och är utpekat som exploateringsområde, Nya bostäder förutsätter avsteg från gällande riktvärden fö r vägtrafikbuller. En bullerutredning ska tas fram inför besl ut om sam råd för att säkerställa en god boendemiljö. Det finns även markföroreningar som måste tas bort innan ny bebyggelse kan uppföras, En solstudie ska belysa skuggkonsekvenserna för befintliga bostäder. I planarbetet ska studeras möjligheten till kompensation för att en grusfotbollsplan vid Häradsvägen tas i anspråk, Möj li gheten till en mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas. POSTADRESS Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESOKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TElEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH wesb

10 [gj HUDOINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 2 (8) Bakgrund och mål Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger flerbostadshus för planområdet. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamheter i bottenplan bör övervägas i planarbetet, enligt projektplanens beskrivning, som även slår fast att en bullerutredning bör göras tidigt i planarbetet samt att bollplanen norr om Lövdungen 2 kan komma att ingå i planområdet. IIn,'e(n'rlic' 'fl läge vid Häradsvägen (vertikalt i bild), snedbild norr!li-i'1i1 Förvaltningens bedömning är att flerbostadshus i detta kvarter kan utgöra ett positivt tillskott för närmiljön. Bebyggelsens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. möjlighet till direkt solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, inrymma parkering och ra en god helhetsverkan i stadsbilden. Lokaler för service och handel i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. Förvaltningen har inför planarbetet varit i kontakt med fastighetsägaren till den privata lekplatsen invid bollplanen, för att undersöka möjligheten att kommunen förvärvar och utvecklar delula till en större upprustad allmän lekplats. Fastighetsägaren har dock ställt sig negativ till detta. Någon form av mötesplats är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Som kompensation för att en allmän bollplan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk, föres lås därför en mindre multisportplan prövas inom kvarteret. Sportplanen skulle eventuellt kunna kombineras med parkeringsplatser under denna för att lösa parkeringsbehovet inom den för projektet begränsade ytan. Tredimensionell fastighetsbildning med allmän plats ovan och kvartersmark undertill skulle då kunna bli aktuel lt.

11 ~ HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNAOSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 3 (8) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Regionplan Gällande regionplan, RUFS 2010, anger planområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. "Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden. Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät, med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper" (s. 156 RUFS 2010). Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med regionplanen. Översiktsplan [ gällande Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segel torp. För att knyta ihop centrum med Spårväg syd och utveckla Häradsvägen norr om centrum till en attraktiv stadsgata sker en exploatering med ett välbehövligt tillskott av flerbostadshus som i anslutning till centrum rymmer vissa lokaler i bottenplan. Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med översiktsplanen. Detaljplan För området gäller som detaljplan Stadsplan/ör kv Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning O 126K- I 0346), fastställd Gällande plan anger bensinstation (för Lövdungen 2) samt bo llplan (för bollplanen). Planens genomförandetid har gått ut. Ä ven intilliggande detaljplaners genomförandetid har gått ut. Projektplan Projektet finns med i projeklplan/ör samhällsbyggnad;,projekt Samordning med övriga projekt Ett plan program för Segeltorps centrum är under framtagande. Detaljplan för Lövdungen 2 kommer att samordnas med programmet, inte minst med den framtida utformning av Häradsvägen som programmet kommer fram till. Planområdet Läge, areal och markägo/örhållanden Planområdet ligger i Segeltorp öster om Häradsvägen, norr om Gamla Södertäljevägen. Västerut, på andra sidan Häradsvägen, vars vägområde inklusive cykelbanor är cirka 35 m brett, ligger ett nybyggt flerbostadshus (Segeltorpsterrassen) i fyra till fem våningar. Österut och norrut omges planområdet av radhus-/grupphusbebyggelse i två våningar. Österut stiger

12 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJO OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (8) marknivån vilket innebär att de närmaste befintliga bostadshusen ligger på en högre nivå. Planområdet är cirka kvm och ägs av Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB (Lövdungen 2) samt Huddinge kommun (delar av Jakobslund 2:1 och 2:11). Området är idag bebyggt med en tillbyggd villa som inrymmer en bilverkstad. Vid lagakraftvunnen detaljplan forutsätts hu set rivas for att kunna ge plats åt ny bebyggelse. Gall/sIrI/kIl/r, lrafik oe" parkering Området ligger centralt vid Segeltorp centrum med bussar som ansluter mot Tumba station, Flemingsberg station, Huddinge station, Fruängen samt Kungens kurva och Skärholmen. På drygt 20 minuters gångavstånd nås Fruängens turmelbanestation medan man på 25 minuters gångavstånd når tunnelbanestationen i Sätra. Kopplingen mellan denna detaljplan och övriga Segeltorp C bör ses över så att denna bebyggelse, som är tänkt att rymma bostäder och handel/service, knyter an till torgmiljön på andra sidan Gamla Södertäljevägen. En gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen är redan planerad att byggas. Inom planområdet ska mark säkras for att möjliggöra goda gång- och cykelvägar längs befintliga gator. I söder angränsar området mo! Häradsvägen, ett starkt och vik tigt kommunalt trafikstråk som kopplar samman Huddingevägen med E4/E20. Cirka fordo n passerar på gatan under ett vardagsdygn. Angöring till området bedöms lämpligast ske från Häradsvägen, där in- och utfart troli gen endast bör ske med högersväng. Förutsättningarna for detaljplanens relation och angöring till Häradsvägen kommer att behöva utredas i planarbetet. Cykelparkering bör ordnas såväl i byggnaden som vid entreer for att möta olika besökares behov. Parkering fö l' bil forutsätts i forsta hand ordnas dold i garage. Vid planerin g av parkering ska kommunens parkeringsnorm gä lla för cykel, liksom för bil. Normen kan komma alt sänkas om exploatören arbetar akti vt med beteendepåverkande åtgärder for ett hållbart resande ("mobility management"). Lastning och lossning kopplat till områdets behov, liksom sophantering och leveranser till handeln, ska lösas inom planområdet. En öppen diskussion om hur exploatören löser detta ska fortgå under planläggningen. Dagva//en Planområdet ligger inom det sek undära skyddsområdet for Östra Mälaren som är ett vattenskyddsområde. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren el ler

13 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 5 (8) där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avriluler mot Östra Mälaren. Det finns skyddsföreskrifter som ska följas. En dagvattenutredning ska tas fram som visar hur planen bidrar till att inte försämra vattenkvaliteten i Mälaren. Utredningen ska göras i tidigt skede. Buller Då gällande bullerriktvärden inte uppfylls, kan i vissa fall avsteg från riktvärdena accepteras. Avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. För Lövdungen 2 bör följande principer gälla vid avsteg från huvudregeln. Nya bostäder bör kunna medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida eller i vart fall en ljuddämpad sida. Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtl iga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårds ytor. Bullerstörda balkonger mot väst får finnas under förutsättning att balkong eller uteplats även finns mot den ljuddämpade sidan. Möjligheter till kompensationsåtgärder ska alltid studeras när man inte kan uppnå riktvärdena för buller. En möjlighet är att vid höga ljudnivåer bygga med ljudklass B enligt Svensk standard inomhus, om den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dba. Ljudklass B kommer att förordas utmed Häradsvägen! G:a Södertäljevägen om ljudnivån överstiger 60 dba, ljudklass B är 50 % bättre än ljudklass C som är minimikravet enligt Boverkets byggregler, BBR. Mal'kjörol'eningal' Inom planområdet har markföroreningar påträffats. Föroreningarna härrör från den tidigare bensinstationen som låg här mellan Viss sanering har genomförts men den behöver slutföras innan bebyggelse kan uppföras. Eftersom marken ska användas till bostäder ska marken klara nivån KM samt relevanta riktvärden för grundvatten. Markkvaliteten begränsar då inte val av markanvändning och all a grupper av mäluliskor kan vistas permanent inom området under en livstid. En planbestämmelse ska finnas om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts.

14 HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 6 (8) Planförslag Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att bygga flerbostadshus i kvartersliknande form. Byggnadsvolymens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. skuggning och solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, illl'ymma parkering och få en god helhetsverkan i stadsbi lden. Lokaler föl' handel och service i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. I planarbetet ska studeras möjligheter till kompensation föl' att en allmän boll plan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk. En mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas inom kvarteret. Någon fon11 av mötesplats eller förbättrade stråk är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. Ett program bedöms inte nödvändigt.

15 lm HUDDINGE KOMMUN MILJÖ-OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 7 (8) I kommunens projektgrupp bör representanter för följande avdelningar ingå: MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB bygglovsavdelning Därutöver bör internt inom MSB ske avstämning med landskapsarkitekt avseende lekplats eller annan offentlig platsbildning, samt eventuell konsulthjälp för utformning av denna plats. Nära kontakt förutsätts med exploatören, dess arkitekt, bullerkonsult och eventuella andra konsulter. Under planarbetet behöver nedanstående utredning göras och följande frågor utredas Bullerutredning Dagvattenutredning Solstudie Utformning av multisportplaniannan offentlig platsbildning Infart/utfart/parkering Utformning av Häradsvägen i enlighet med kommande planprogram för Segel torp centrum med norra delen av Häradsvägen. Detaljplanens antagande förutsätter alt det vid tidpunkten för beräknad inflyttning bedöms vara möjligt att tillgodose det ökade behovet av skol- och förskoleplatser som planen genererar. Genomförandefrågor Ett ramav1almellan kommunen och exploatören har tecknats i samband med framtagandet av denna promemoria. I samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att godkännas i vilket kostnads- och genomförandeansvar m.m. regleras. Plankostnadsavtal ska upprättas och undertecknas av exploatören och kommunen. Tidsplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Samråd 2:a kvartalet 2015 Granskning Antagande Laga kraft 4:e kvartalet 2015 l:a kvartalet :a kvat1alet 2016 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas).

16 [3J HUDDINGe KOMMUN MILJO- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 8 (8) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att det är positivt att bygga fler lägenheter i Segeltorp som är utpekat som ett lokalt centrum i översiktsplanen. Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i ÖP 2030:s strukturplan och är utpekat som exploateringsområde. Området forutsätter avsteg från gällande riktvärden för vägtrafikbuller, eftersom bullret överstiger 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Enligt Boverket kan avsteg motiveras vid komplettering med ny tätare bebyggelse, l.ex. ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. Möjligheterna till kompensationsåtgärder - såsom att skapa en särski lt god inomhusmiljö, skapa en tystare sida av hög akustisk och visuell kvalitet samt goda planlösningar med fler än häl flen av bostadsrummen, främst sovrum, orienterade mot en skyddad sida - ska studeras. En bullerutredning ska tas fram inför bes lut om samråd, for att garantera en god boendemiljö. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte konunei' att medföra en betydande miljöpåverkan och att enl11iljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Miljö- och samhällsbyggnadsjörvallningen Sune Eri ksson Tf jörvallningschej Chri stina G0I1cheva planch~f

17 1 (8) Ramavtal Lövdungen 2 inom kommundelen Segeltorp Följande avtal om exploatering för bostäder inom del av fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3, nedan kallat området, inom projektet Lövdungen 2 i kommundelen Segeltorp i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Organisationsnummer: Nedan kallad kommunen. Exploatören/Fastighetsägaren Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB Fågelviksvägen Stockholm Organisationsnummer: Nedan kallad exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga 1. Området avser de delar av kommunens mark som kan bli aktuella att överlåtas till exploatören. Hela det preliminära exploateringsområdet är markerat med grön kantlinje på bilaga 2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Fastighetsägaren till Lövdungen 2 har som avsikt att uppföra flerbostadshus med eventuella butiker i bottenplan och med garage under mark. För att genomföra detta behöver delar av de kommunala fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 överlåtas till exploatören. De delar av kommunens fastigheter som är aktuella att överlåta till exploatören används idag som grusad fotbollsplan samt som gatumark. Hur mycket mark som är aktuell att överlåta ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Gällande detaljplan anger markanvändningen för fastigheten Lövdungen 2 som bensinstation. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för exploateringsområdet samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Diarienr: KS 2014/

18 2 (8) Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet, om möjligt, rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av någon annan part med anledning av det inträffade. 3. Detaljplan För exploateringsområdet gäller Stadsplan för kv. Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning 0126K-10346), fastställd 1980 samt detaljplan del av kv. Bilan m.fl (aktbeteckning 0126K ), laga kraft Planerna anger markanvändningen bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, bollplan, park och gångväg för kommunens fastigheter Jakobslund 2:1 och Jakobslund 2:11 samt lokalgata för kommunens fastighet Smista 3:3. Planernas genomförandetid har gått ut. Parterna är överens om att inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan och med parkeringsgarage under jord. Beroende på hur stor del av byggrätten som kan förläggas på kommunal mark kan det bli aktuellt med ombyggnad av gatumark. Parterna är också överens om att en allmänt tillgänglig yta ska anläggas inom exploateringsområdet, och att en ny gång-och cykelbana behöver byggas. Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader och ska teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader. Exploatören svarar för erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till kommunen all mark inom exploateringsområdet som i den kommande detaljplanen läggs ut som allmän plats. Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder för 4000 kr/kvm ljus BTA. Ovan förutser att parkering sker i underjordsgarage. Om så inte sker ska köpeskillingen förhandlas uppåt. AVGIFTER 5. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan avseende allmän platsmark. Diarienr: KS 2014/

19 3 (8) Exploatören ansöker om övriga fastighetsbildningsåtgärder (inkl. ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar m.m.) som rör exploateringsområdet. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av kommunen. 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt kommunens bygglovtaxa. 7. Anslutningsavgifter etc. Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom exploateringsområdet betalas av exploatören. Det åligger exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Kostnad för eventuell flytt av ledningar på kommunens mark till följd av bebyggelse inom exploateringsområdet ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt Gatukostnader Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande exploateringsavtal enligt 16 ska ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheterna belöpande gatukostnader för den nya detaljplanen. Ersättningar för framtida förbättringar på gata eller allmän plats med tillhörande anordningar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar till följd av ändrad detaljplan för området regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom exploateringsområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Åtgärder som kan bli aktuella är bl.a. eventuell anpassning av gata, nybyggnad av gc-bana, anlägga en allmänt tillgänglig yta. Aktuella åtgärder ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16. Diarienr: KS 2014/

20 4 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gällande dagvattenstrategi som antogs och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören svarar för samtliga Diarienr: KS 2014/

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 7 Ramavtal

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun 2016-04-18 KS 15/0024 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TIBBLEÄNGEN Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande ÄPBL 1987:10 Planområdet Genomförandebeskrivning Sida 3 av 5 Innehåll

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer