Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget tilläggsförslag 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande 'Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enligt följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden.' Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler gemensam protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

3 ~ HUDDINGE KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM 24 november 2014 DIARIENUMMER Kommunstyrelsens ordförande Ordförandeförslag. Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till tillägg Kommunstyrelsen beslutar för egen del kompletteras enlig1 följande: Detaljplaneringen ska beakta övrig tänkt bebyggelseutveckling i Segeltorps centrum och det centrala läget bör avspeglas i exploateringsgraden. Daniel Dronjak Nordqvist POSTADRESS Politiska kommunledningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Komm unalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB '/onnoi. huddinge.se

4 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 7: Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m fl i Segeltorp Vi är positiva till förtätning och fler bostäder i Segeltorp. Vi rödgröna partier ser dock stora möjligheter att på ett bättre sätt än vad som nu sker ta ett helhetsgrepp om Segeltorp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare också lagt en motion med rubriken "Nya ideer för Segeltorp!" som handlar om att på verkligt allvar och med en större radie se vilka möjligheter som finns att förtäta, utveckla service och handel samt planera för Spårväg Syd. Det anges att det bör göras en samordnad utredning för hela centrumområdet för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas. Det är bra, men syns inte i ramavtalet. Vi förutsätter ändå att detta förverkligas. Likaså förutsätter vi att det verkligen planeras för förskolor och skolor parallellt, eftersom det är en förutsättning för att kunna klara fler boende. Det anges inte i avtalet att detta ska vara klart vid den beräknade inflyttningen. Markf6roreningar Inom planområdet har kända markföroreningar påträffats, men det framkommer inte så tydligt i själva tjänsteutlåtandet, trots att det är en sedan tidigare känd tvist mellan fastighetsägare och att föroreningssituationen har varit känd för exempelvis Miljönämnden. I MSB:s PM anges dock att det ska finnas en planbestämmelse om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts. Det anges också en lista över olika utredningar som behöver göras. Till den listan anser vi att man ska tillföra också en utredning om markföroreningar. För Socialdemokraterna ~l~~b~ F~ljÖ~7~Vr~ Gröna.. ~L ' "T B trgttta ~ung 0 För Vänsterpartiet ~ Nujin Alacabek Darwich

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB rörande fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 i Segeltorp godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Kommunstyrelsen beslutar för egen del Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lövdungen 2 m.fl. i Segeltorps i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria, bilaga 1, och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Sammanfattning Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan, parkeringsgarage under mark samt möjlighet till en ny grön mötesplats. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Lövdungen 2, som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter som består av bland annat en mindre grusfotbollsplan och gatumark. Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren till Lövdungen 2 (exploatören) har tagits fram där överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören regleras. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska stå för alla kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om ett cirka 4000 m² stort område nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen i Segeltorp kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan och parkeringsgarage under mark. I planarbetet ska möjligheten att kompensera en befintlig grusfotbollsplan med en mindre multisportplan eller en annan mötesplats studeras. Planområdet utgörs av fastigheten Lövdungen 2 som enligt gällande detaljplan har användningen bensinstation, samt delar av kommunala fastigheter, innehållande bland annat den mindre grusplanen invid Häradsvägen och gatumark. En bullerutredning ska göras för bästa placering och utformning av byggnaderna och en solstudie ska göras med avseende på hur placering och höjd påverkar omkringliggande byggnader. I Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segeltorp. Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet kommer att samordnas med pågående program för Segeltorps centrum med norra Häradsvägen. Samordningen kommer att ske med hänsyn till bland annat utformningen av Häradsvägen och placeringen av byggnader längs den. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och ägaren till Lövdungen 2, Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, har tagits fram och reglerar en överföring av delar av kommunens fastigheter Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 till exploatören. Köpeskilling för den mark som i kommande detaljplan utläggs som kvartersmark för bostadsändamål beräknas efter 4000 kr/m² ljus BTA. Exploatören ska bekosta utbyggnaden av allmänna anläggningar. Åtgärder som kan komma att bli aktuella är bland annat anpassning av allmän gata, nybyggnad av gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen samt anläggande av en ny mötesplats som ska vara allmänt tillgänglig. Närmare reglering av dessa frågor kommer att ske i kommande exploateringsavtal i samband med antagandet av detaljplanen. Ramavtalet reglerar också att exploatören ska ersätta kommunen för eventuella kostnader för efterbehandlingsåtgärder som krävs om överlåtelseområdet för allmän plats innehåller markföroreningar från den bensinstation som tidigare fanns inom fastigheten Lövdungen 2. Projektet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens start- PM, bilaga 1, förslag till ramavtal, bilaga 2 samt PM till ramavtalet, bilaga 3. Ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att det byggs fler bostäder i Segeltorps centrumkärna med dess goda tillgänglighet till kollektivtrafik. Projektet ger ett tillskott av lägenheter i flerbostadshus, vilket är underrepresenterat i kommundelen, och ger förutsättningar för nya mötesplatser och utökad service i de lokaler som tillskapas i bottenvåningen. Projektet följer intentionerna i Översiktsplan Trycket på befintliga skolor i kommundelen är redan stort och antalet skolplatser måste utökas. En utredning av skolfrågan pågår för närvarande och förvaltningen vill särskilt betona att det är viktigt att skolor/förskolor planeras parallellt med bostadsbebyggelsen. Detaljplanens antagande förutsätter att behovet av skol- och förskoleplatser vid tidpunkt för beräknad inflyttning kan tillgodoses i området. För den fortsatta prövningen av verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan av flerbostadsbebyggelsen anser förvaltningen att en samordnad utredning för hela centrumområdet bör göras för att se över vilken typ av verksamheter som bör finnas där. I detaljplanearbetet för Lövdungen är det av stor vikt att ta i beaktande hur Segeltorps yttre och inre centrumkärna gemensamt ska utvecklas mot en enhetlig stadsmässig karaktär. Köpeskillingen, som avser bostäder och att parkering anordnas i garage, bedöms vara godtagbar. Inkomster från projektet beror på hur stor byggrätt som medges. Projektet bedöms ge ett ekonomiskt överskott. I övrigt har kommunstyrelsens förvaltning inga synpunkter på förslaget och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lövdungen 2 med flera och att ramavtal mellan Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria för detaljplanen daterad den 16 oktober 2014 Bilaga 2: Förslag till ramavtal Bilaga 3: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM för ramavtalet Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB

9 [gj HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 1 (8) HANOLAGGARE Erik Nordenstam START-PM DETALJPLAN FÖR LÖVDUNGEN 2 M.FL. (VID SEGELTORPS CENTRUM) Sammanfattning Ett projekt för flerbostadshus i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen finns med i projektplanen, Gäll ande detaljplan anger bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, som är i privat ägo. I den nya detaljplanen avses förutom Lövdungen 2 även ingå delar av fastigheter i kommunal ägo, bland annat innehållande en mindre grusfotbollsplan invid Häradsvägen. Planarbetet konll11er att bedrivas med normalt planförfarande, Ett program bedöms inte nödvändigt. Planen kommer dock att samordnas med pågående planprogram för Segel torp centrum med norra Häradsvägen, Preliminärt bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan, Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett attraktivt tillskott av bostäder i Segeltorp. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamhetslokaler i bot1enplan ska prövas i planarbetet, liksom möjligheten till mötesplatser och stadsmässiga stråk. Förvaltningens bedömning är att det är positivt att komplettera med fler lägenheter i Segeltorp, ett lokalt centrum i översiktsplanen, Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i översiktsplanens strukturplan och är utpekat som exploateringsområde, Nya bostäder förutsätter avsteg från gällande riktvärden fö r vägtrafikbuller. En bullerutredning ska tas fram inför besl ut om sam råd för att säkerställa en god boendemiljö. Det finns även markföroreningar som måste tas bort innan ny bebyggelse kan uppföras, En solstudie ska belysa skuggkonsekvenserna för befintliga bostäder. I planarbetet ska studeras möjligheten till kompensation för att en grusfotbollsplan vid Häradsvägen tas i anspråk, Möj li gheten till en mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas. POSTADRESS Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESOKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TElEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH wesb

10 [gj HUDOINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 2 (8) Bakgrund och mål Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger flerbostadshus för planområdet. Möjligheten till förbättrad närservice med verksamheter i bottenplan bör övervägas i planarbetet, enligt projektplanens beskrivning, som även slår fast att en bullerutredning bör göras tidigt i planarbetet samt att bollplanen norr om Lövdungen 2 kan komma att ingå i planområdet. IIn,'e(n'rlic' 'fl läge vid Häradsvägen (vertikalt i bild), snedbild norr!li-i'1i1 Förvaltningens bedömning är att flerbostadshus i detta kvarter kan utgöra ett positivt tillskott för närmiljön. Bebyggelsens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. möjlighet till direkt solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, inrymma parkering och ra en god helhetsverkan i stadsbilden. Lokaler för service och handel i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. Förvaltningen har inför planarbetet varit i kontakt med fastighetsägaren till den privata lekplatsen invid bollplanen, för att undersöka möjligheten att kommunen förvärvar och utvecklar delula till en större upprustad allmän lekplats. Fastighetsägaren har dock ställt sig negativ till detta. Någon form av mötesplats är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Som kompensation för att en allmän bollplan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk, föres lås därför en mindre multisportplan prövas inom kvarteret. Sportplanen skulle eventuellt kunna kombineras med parkeringsplatser under denna för att lösa parkeringsbehovet inom den för projektet begränsade ytan. Tredimensionell fastighetsbildning med allmän plats ovan och kvartersmark undertill skulle då kunna bli aktuel lt.

11 ~ HUODINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNAOSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 3 (8) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Regionplan Gällande regionplan, RUFS 2010, anger planområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. "Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden. Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät, med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper" (s. 156 RUFS 2010). Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med regionplanen. Översiktsplan [ gällande Översiktsplan 2030 utpekas planområdet som ett exploateringsområde på gränsen mellan den inre och yttre stadskärnan i Segel torp. För att knyta ihop centrum med Spårväg syd och utveckla Häradsvägen norr om centrum till en attraktiv stadsgata sker en exploatering med ett välbehövligt tillskott av flerbostadshus som i anslutning till centrum rymmer vissa lokaler i bottenplan. Aktuellt förslag bedöms vara fören ligt med översiktsplanen. Detaljplan För området gäller som detaljplan Stadsplan/ör kv Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning O 126K- I 0346), fastställd Gällande plan anger bensinstation (för Lövdungen 2) samt bo llplan (för bollplanen). Planens genomförandetid har gått ut. Ä ven intilliggande detaljplaners genomförandetid har gått ut. Projektplan Projektet finns med i projeklplan/ör samhällsbyggnad;,projekt Samordning med övriga projekt Ett plan program för Segeltorps centrum är under framtagande. Detaljplan för Lövdungen 2 kommer att samordnas med programmet, inte minst med den framtida utformning av Häradsvägen som programmet kommer fram till. Planområdet Läge, areal och markägo/örhållanden Planområdet ligger i Segeltorp öster om Häradsvägen, norr om Gamla Södertäljevägen. Västerut, på andra sidan Häradsvägen, vars vägområde inklusive cykelbanor är cirka 35 m brett, ligger ett nybyggt flerbostadshus (Segeltorpsterrassen) i fyra till fem våningar. Österut och norrut omges planområdet av radhus-/grupphusbebyggelse i två våningar. Österut stiger

12 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJO OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (8) marknivån vilket innebär att de närmaste befintliga bostadshusen ligger på en högre nivå. Planområdet är cirka kvm och ägs av Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB (Lövdungen 2) samt Huddinge kommun (delar av Jakobslund 2:1 och 2:11). Området är idag bebyggt med en tillbyggd villa som inrymmer en bilverkstad. Vid lagakraftvunnen detaljplan forutsätts hu set rivas for att kunna ge plats åt ny bebyggelse. Gall/sIrI/kIl/r, lrafik oe" parkering Området ligger centralt vid Segeltorp centrum med bussar som ansluter mot Tumba station, Flemingsberg station, Huddinge station, Fruängen samt Kungens kurva och Skärholmen. På drygt 20 minuters gångavstånd nås Fruängens turmelbanestation medan man på 25 minuters gångavstånd når tunnelbanestationen i Sätra. Kopplingen mellan denna detaljplan och övriga Segeltorp C bör ses över så att denna bebyggelse, som är tänkt att rymma bostäder och handel/service, knyter an till torgmiljön på andra sidan Gamla Södertäljevägen. En gång- och cykelbana mot Fruängen längs Gamla Södertäljevägen är redan planerad att byggas. Inom planområdet ska mark säkras for att möjliggöra goda gång- och cykelvägar längs befintliga gator. I söder angränsar området mo! Häradsvägen, ett starkt och vik tigt kommunalt trafikstråk som kopplar samman Huddingevägen med E4/E20. Cirka fordo n passerar på gatan under ett vardagsdygn. Angöring till området bedöms lämpligast ske från Häradsvägen, där in- och utfart troli gen endast bör ske med högersväng. Förutsättningarna for detaljplanens relation och angöring till Häradsvägen kommer att behöva utredas i planarbetet. Cykelparkering bör ordnas såväl i byggnaden som vid entreer for att möta olika besökares behov. Parkering fö l' bil forutsätts i forsta hand ordnas dold i garage. Vid planerin g av parkering ska kommunens parkeringsnorm gä lla för cykel, liksom för bil. Normen kan komma alt sänkas om exploatören arbetar akti vt med beteendepåverkande åtgärder for ett hållbart resande ("mobility management"). Lastning och lossning kopplat till områdets behov, liksom sophantering och leveranser till handeln, ska lösas inom planområdet. En öppen diskussion om hur exploatören löser detta ska fortgå under planläggningen. Dagva//en Planområdet ligger inom det sek undära skyddsområdet for Östra Mälaren som är ett vattenskyddsområde. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren el ler

13 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 5 (8) där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avriluler mot Östra Mälaren. Det finns skyddsföreskrifter som ska följas. En dagvattenutredning ska tas fram som visar hur planen bidrar till att inte försämra vattenkvaliteten i Mälaren. Utredningen ska göras i tidigt skede. Buller Då gällande bullerriktvärden inte uppfylls, kan i vissa fall avsteg från riktvärdena accepteras. Avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. För Lövdungen 2 bör följande principer gälla vid avsteg från huvudregeln. Nya bostäder bör kunna medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida eller i vart fall en ljuddämpad sida. Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtl iga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårds ytor. Bullerstörda balkonger mot väst får finnas under förutsättning att balkong eller uteplats även finns mot den ljuddämpade sidan. Möjligheter till kompensationsåtgärder ska alltid studeras när man inte kan uppnå riktvärdena för buller. En möjlighet är att vid höga ljudnivåer bygga med ljudklass B enligt Svensk standard inomhus, om den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dba. Ljudklass B kommer att förordas utmed Häradsvägen! G:a Södertäljevägen om ljudnivån överstiger 60 dba, ljudklass B är 50 % bättre än ljudklass C som är minimikravet enligt Boverkets byggregler, BBR. Mal'kjörol'eningal' Inom planområdet har markföroreningar påträffats. Föroreningarna härrör från den tidigare bensinstationen som låg här mellan Viss sanering har genomförts men den behöver slutföras innan bebyggelse kan uppföras. Eftersom marken ska användas till bostäder ska marken klara nivån KM samt relevanta riktvärden för grundvatten. Markkvaliteten begränsar då inte val av markanvändning och all a grupper av mäluliskor kan vistas permanent inom området under en livstid. En planbestämmelse ska finnas om att bygglov endast kan beviljas efter att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts.

14 HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 16 oktober 2014 SBN SIDA 6 (8) Planförslag Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att bygga flerbostadshus i kvartersliknande form. Byggnadsvolymens utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bl.a. skuggning och solljus för befintlig bebyggelse, möjligheten att skärma buller, illl'ymma parkering och få en god helhetsverkan i stadsbi lden. Lokaler föl' handel och service i bottenplan är önskvärt i så stor utsträckning som möjligt, främst mot befintligt serviceutbud i centrum. I planarbetet ska studeras möjligheter till kompensation föl' att en allmän boll plan om 25x40 m vid Häradsvägen tas i anspråk. En mindre multisportplan eller annan mötesplats ska prövas inom kvarteret. Någon fon11 av mötesplats eller förbättrade stråk är i alla händelser eftersträvansvärt med tanke på det centrala läget i Segeltorp. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. Ett program bedöms inte nödvändigt.

15 lm HUDDINGE KOMMUN MILJÖ-OCH SAMHALLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 7 (8) I kommunens projektgrupp bör representanter för följande avdelningar ingå: MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB bygglovsavdelning Därutöver bör internt inom MSB ske avstämning med landskapsarkitekt avseende lekplats eller annan offentlig platsbildning, samt eventuell konsulthjälp för utformning av denna plats. Nära kontakt förutsätts med exploatören, dess arkitekt, bullerkonsult och eventuella andra konsulter. Under planarbetet behöver nedanstående utredning göras och följande frågor utredas Bullerutredning Dagvattenutredning Solstudie Utformning av multisportplaniannan offentlig platsbildning Infart/utfart/parkering Utformning av Häradsvägen i enlighet med kommande planprogram för Segel torp centrum med norra delen av Häradsvägen. Detaljplanens antagande förutsätter alt det vid tidpunkten för beräknad inflyttning bedöms vara möjligt att tillgodose det ökade behovet av skol- och förskoleplatser som planen genererar. Genomförandefrågor Ett ramav1almellan kommunen och exploatören har tecknats i samband med framtagandet av denna promemoria. I samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att godkännas i vilket kostnads- och genomförandeansvar m.m. regleras. Plankostnadsavtal ska upprättas och undertecknas av exploatören och kommunen. Tidsplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Samråd 2:a kvartalet 2015 Granskning Antagande Laga kraft 4:e kvartalet 2015 l:a kvartalet :a kvat1alet 2016 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas).

16 [3J HUDDINGe KOMMUN MILJO- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFORVAL TNINGEN PM DATUM 16 oktober 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 8 (8) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att det är positivt att bygga fler lägenheter i Segeltorp som är utpekat som ett lokalt centrum i översiktsplanen. Planområdet ligger delvis inom den inre stadskärnan i ÖP 2030:s strukturplan och är utpekat som exploateringsområde. Området forutsätter avsteg från gällande riktvärden för vägtrafikbuller, eftersom bullret överstiger 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Enligt Boverket kan avsteg motiveras vid komplettering med ny tätare bebyggelse, l.ex. ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. Möjligheterna till kompensationsåtgärder - såsom att skapa en särski lt god inomhusmiljö, skapa en tystare sida av hög akustisk och visuell kvalitet samt goda planlösningar med fler än häl flen av bostadsrummen, främst sovrum, orienterade mot en skyddad sida - ska studeras. En bullerutredning ska tas fram inför bes lut om samråd, for att garantera en god boendemiljö. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte konunei' att medföra en betydande miljöpåverkan och att enl11iljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Miljö- och samhällsbyggnadsjörvallningen Sune Eri ksson Tf jörvallningschej Chri stina G0I1cheva planch~f

17 1 (8) Ramavtal Lövdungen 2 inom kommundelen Segeltorp Följande avtal om exploatering för bostäder inom del av fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3, nedan kallat området, inom projektet Lövdungen 2 i kommundelen Segeltorp i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Organisationsnummer: Nedan kallad kommunen. Exploatören/Fastighetsägaren Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB Fågelviksvägen Stockholm Organisationsnummer: Nedan kallad exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga 1. Området avser de delar av kommunens mark som kan bli aktuella att överlåtas till exploatören. Hela det preliminära exploateringsområdet är markerat med grön kantlinje på bilaga 2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Fastighetsägaren till Lövdungen 2 har som avsikt att uppföra flerbostadshus med eventuella butiker i bottenplan och med garage under mark. För att genomföra detta behöver delar av de kommunala fastigheterna Jakobslund 2:1, Jakobslund 2:11 och Smista 3:3 överlåtas till exploatören. De delar av kommunens fastigheter som är aktuella att överlåta till exploatören används idag som grusad fotbollsplan samt som gatumark. Hur mycket mark som är aktuell att överlåta ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Gällande detaljplan anger markanvändningen för fastigheten Lövdungen 2 som bensinstation. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för exploateringsområdet samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Diarienr: KS 2014/

18 2 (8) Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet, om möjligt, rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av någon annan part med anledning av det inträffade. 3. Detaljplan För exploateringsområdet gäller Stadsplan för kv. Ekbacken och Björkbacken mm (aktbeteckning 0126K-10346), fastställd 1980 samt detaljplan del av kv. Bilan m.fl (aktbeteckning 0126K ), laga kraft Planerna anger markanvändningen bensinstation för fastigheten Lövdungen 2, bollplan, park och gångväg för kommunens fastigheter Jakobslund 2:1 och Jakobslund 2:11 samt lokalgata för kommunens fastighet Smista 3:3. Planernas genomförandetid har gått ut. Parterna är överens om att inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan och med parkeringsgarage under jord. Beroende på hur stor del av byggrätten som kan förläggas på kommunal mark kan det bli aktuellt med ombyggnad av gatumark. Parterna är också överens om att en allmänt tillgänglig yta ska anläggas inom exploateringsområdet, och att en ny gång-och cykelbana behöver byggas. Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader och ska teckna ett särskilt plankostnadsavtal med kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader. Exploatören svarar för erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till kommunen all mark inom exploateringsområdet som i den kommande detaljplanen läggs ut som allmän plats. Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder för 4000 kr/kvm ljus BTA. Ovan förutser att parkering sker i underjordsgarage. Om så inte sker ska köpeskillingen förhandlas uppåt. AVGIFTER 5. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan avseende allmän platsmark. Diarienr: KS 2014/

19 3 (8) Exploatören ansöker om övriga fastighetsbildningsåtgärder (inkl. ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar m.m.) som rör exploateringsområdet. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av kommunen. 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt kommunens bygglovtaxa. 7. Anslutningsavgifter etc. Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom exploateringsområdet betalas av exploatören. Det åligger exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Kostnad för eventuell flytt av ledningar på kommunens mark till följd av bebyggelse inom exploateringsområdet ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt Gatukostnader Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande exploateringsavtal enligt 16 ska ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheterna belöpande gatukostnader för den nya detaljplanen. Ersättningar för framtida förbättringar på gata eller allmän plats med tillhörande anordningar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar till följd av ändrad detaljplan för området regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom exploateringsområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Åtgärder som kan bli aktuella är bl.a. eventuell anpassning av gata, nybyggnad av gc-bana, anlägga en allmänt tillgänglig yta. Aktuella åtgärder ska regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16. Diarienr: KS 2014/

20 4 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gällande dagvattenstrategi som antogs och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal enligt 16. Exploatören svarar för samtliga Diarienr: KS 2014/

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning

Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning Dnr Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning PLANBESKRIVNING 2013-10-09 SAMRADSHANDLING 2 (10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer