AchieveGlobal. Konsulten X, datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AchieveGlobal. Konsulten X, datum"

Transkript

1 AchieveGlobal Konsulten X, datum

2 Agenda AchieveGlobal som partner Träning med AchieveGlobal

3 Vårt uppdrag AchieveGlobal har erfarenhet av att Skapa och leverera kompetensutveckling som är kopplad till våra kunders mål och strategier motiverar medarbetarna att förbättra resultatet om och om igen Hjälper våra kunder att erhålla och behålla ett aktivt stöd och engagemang från ledning positionera och marknadsföra utbildningsinitiativet implementera nya färdigheter bibehålla effekten av utbildningsinsatsen mäta resultat

4 AchieveGlobal som partner Världsledande utbildningsorganisation i 47 länder I Norden sedan 1985 Beteendevetenskaplig forskning som grund Över 50 års erfarenhet av kompetensutveckling inom sälj, service och ledarskap En väl inarbetad arbetsmodell för att säkerställa resultat ANALYSERA DESIGNA & UTVECKLA LEVERERA & UNDERHÅLLA UTVÄRDERA Identifiera gap Skapa lösningar för att stänga gap Implementera lösningen som ett helhetsperspektiv Fastställa lösningens effekt

5 Att gå från strategi till resultat genom människor Inse Äga Prestera Tydlig vision Angelägna skäl Hängiven ledning WIIFM Färdigheter Process för uppföljning Succé Angelägna skäl Hängiven ledning WIIFM Färdigheter Process för uppföljning Inte på riktigt Tydlig vision Hängiven ledning WIIFM Färdigheter Process för uppföljning Ingen brådska Tydlig vision Angelägna skäl WIIFM Färdigheter Process för uppföljning Inte viktigt Tydlig vision Angelägna skäl Hängiven ledning Färdigheter Process för uppföljning Inte värt det Tydlig vision Angelägna skäl Hängiven ledning WIIFM Process för uppföljning Det går inte Tydlig vision Angelägna skäl Hängiven ledning WIIFM Färdigheter Kortsiktig effekt

6 Ledarens engagemang Förstår vikten av, och tillåter deltagande på utbildningen Deltar på kickoff och diplomeringsceremonier Uppmuntrar deltagande Deltar på introduktionsutbildning Deltar som tränarresurs Förstärker nya beteenden Använder färdigheterna i det dagliga ledarskapet

7 Träning med AchieveGlobal Deltagarna tränas i konkreta kommunika1va färdigheter för a7 öka deras presta1on, mo1va1on och effek1vitet Målet är varak1g beteende- förändring som ger resultat för individen och organisa1onen Kursledaren leder kursak,viteterna och genomför personliga samtal inför träningen för a7 säkerställa och vilja 1ll a7 utvecklas förmedlar kunskap 1ll deltagarna för a7 öka deras kompetens säkerställer a7 deltagarna förstår kursens innehåll och använder färdigheterna korrekt agerar som inspiratör för a7 förstärka deltagarens vilja a7 använda innehållet och färdigheterna i verkligheten använder olika inlärningsverktyg för a7 ge bästa möjliga effekt

8 Vårt utbud A4 Äga Kundupplevelsen The Great Divide Kundorienterad service Self Determina1on Theory Produk1va genomföranden Säljare Servicegivare Ledare Handledare PSS Säljträning - Förhandling Säljstrategier Presenta1onsteknik Prospektering - Telefonförsäljning Serviceträning Retail Ledarskapsprofiler Ledarens grundprinciper Från Strategi,ll Resultat Coaching som mo,verar Leda presta,oner Leda innova,on Leda virtuella team Leda Genera,oner AchieversAcademy Facilitering Mötesledning Problemlösning Ak,vera förändring Accelerera produk,viteten

9 PSS Solen PSS Specifika Tillämpningar & SPTK Skapa effekt av träningen PSN Professional Sales Nego1a1ons Behålla både intjäning och rela1on PPS Prospektering Göra mer med mindre PSS Säljträning WAS Winning Account Strategies PTS Professional Teleselling Skills Effek1visera säljkontakterna PPSP Persuasive Presenta,ons for Sales Professionals Sälja 1ll grupp Hantera komplexa kundrela1oner med många kontaktytor

10 Konsulta,v kommunika,on inom sälj, service, ledarskap och handledning ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ A7 ställa frågor A7 bekräva och visa inlevelse A7 hi7a behov A7 inleda på e7 effek1vt sä7 A7 använda 1den effek1vt A7 prata ny7or och skapa värde A7 ha respekt för invändningar

11 Att äga kundupplevelsen Äga kundupplevelsen AchieveGlobal har genom 30 års forskning tagit reda på vad det är som verkligen bygger lojalitet. Forskningen har iden1fierat centrala begrepp som 1llsammans formar e7 förhållningssä7 1ll kunder och en inställning 1ll de upplevelser alla medarbetare ger sina kunder. Förhållningssä7et kallar vi för A4 äga kundupplevelsen. För a7 öka lojalitet och förstärka kundrela1oner behöver alla medarbetare och hela organisa1onen ta kontroll över alla avgörande ögonblick genom a7 se 1ll a7 de blir posi1va för kunden. Möjligheter a7 skapa lojalitet och stärka kundrela1oner Varje 1llfälle en kund har a7 bedöma dig eller din organisa1on Avgörande ögonblick

12 Konsultativ försäljning Säljare AchieveGlobals säljutbildningar tar fart i vår forskning där vi har iden1fierat två olika huvudtyper av säljbeteenden som kravfullt påverkar rela1oner mellan säljare och kund, Transak1onell och Konsulta1v försäljning. För a7 framgångsrikt kunna överbrygga gapet, Den stora skillnaden, och hantera ökade kundförväntningar, måste säljare utveckla nya och starka färdigheter inom konsulta1v försäljning. Konsulta1va säljare söker ever en djupare förståelse av kundens behov och situa1on och vill 1llföra kundny7a utöver värdet i produkten eller tjänsten.

13 Säljträning Konsultativ försäljning Säljare Vad Professional Selling Skills är e7 forskningsbaserat program som lär säljare a7 använda kommunika1va färdigheter för a7 utveckla långsik1ga och ömsesidiga kundrela1oner - även med kunder som har invändningar. Den kundorienterade säljprocessen. Varför Få färdigheter för a7 inleda säljsamtalet på e7 posi1vt sä7. Säkerställa a7 mötes1den är effek1v och 1ll ny7a för båda parter. Ställa effek1va frågor för a7 få en klar, fullständig och ömsesidig förståelse för kundens behov Kunna prata om produkter och tjänster på e7 sä7 som är meningsfullt och övertygande för kunder. Hantera frågor och invändningar på e7 effek1vt sä7. Avsluta kundmötet genom a7 gå igenom åtaganden som är lämpliga och tydliga. Ointresse Tvivel Missförstånd - Nackdelar

14 Strategisk försäljning Konsultativ försäljning Säljare Vad Winning Account Strategies är e7 forskningsbaserat program som ger säljare en strukturererad process som hjälper dem a7 sammanställa informa1on om kunden 1ll en överskådlig säljstrategi. En lärarledd workshop där deltagarna lär sig a7 använda en fem- stegs process för a7 skapa säljstrategier. Varför Använda strategier och tak1ker för a7 få och behålla nya kunder. Skapa nya affärer, ökad framgång samt bibehållen kundlojalitet Bli mer effek1va genom a7 bli en strategisk och kunnig affärspartner med kunden. Sänka kostnader tack vare en proak1v och strategisk försäljning. Möta organisa1onens mål via säljstrategin.

15 Förhandling Konsultativ försäljning Säljare Vad Professional Sales Nego1a1ons är e7 forskningsbaserat program som ger säljare metoder och säkerhet a7 ansikte mot ansikte genomför en förhandling och driva ömsesidigt lönsamma sälj- förhandlingar. Under två dagar tränar deltagarna på a7 förstå säljförhandlingar, a7 planera säljförhandlingar och a7 genom föra säljförhandlingar. Varför Få e7 ramverk för lönsamma säljförhandlingar, en förståelse för vad det är, hur det skiljer sig från försäljning. Kunna se vad som är vik1gt för alla Involverade, och sä7 mål för förhandlingen. Utveckla en förhandlingsstrategi för a7 kunna genomför ömsesidigt lön samma förhandlingar Planera för a7 nå den bästa lösningen och undviker överraskningar.

16 Kundorienterad service Servicegivare Vad Serviceträning som är baserad på den senaste forskningen inom kundupplevelser och speciellt anpassad 1ll medarbetare som arbetar i en miljö med krav på kvalita1v kundkommunika1on, enastående service och rådgivning samt merförsäljning. Deltagarna får träna på a7 möta mänskliga och affärsmässiga behov, samt hantera utmanande kundsamtal vilket ger servicegivaren färdigheter och säkerhet a7 bemöta dagens medvetna kunder. Varför Kunna iden1fiera kunders mänskliga behov och möta generella mänskliga behov och varje kunds unika mänskliga behov. Kunna genomföra effek1va och konsulta1va och möta affärsmässiga behov i samtal där kunden söker din exper1s och rådgivning. Kunna använda tre konkreta färdighetssteg för a7 hantera utmanande kundsamtal med bibehållet fokus på a7 möta både

17 Kundförväntningar Servicegivare RESPEKT för varje kunds unika värde och behov ENKELHET för fokus på kundens upplevelse och inte det som sker "bakom kulisserna LÖSNING för genuint engagemang och e7 ärligt försök a7 hi7a och möta kundens behov ANSVAR, för a7 hålla löven och leverera minst det som överenskommits och inom utsa7 1d

18 Genuint ledarskap Ledare Vad Genuina ledare arbetar inte för egen vinning, utan har en ärlig avsikt a7 skapa något större och bä7re av vad de kan uhöra på egen hand. Genuina ledare vill göra skillnad. Under en workshop diskuterar vi de fem vik1ga ledarskapskvaliteter som bidrar 1ll både organisatorisk och personlig framgång och de sex grundläggande principer som hjälper ledare a7 utveckla bä7re arbetsrela1oner. Varför Hjälpa ledare nå resultat för organisa1onen genom a7 använda och utveckla det genuina ledarskapets grundregler och kvaliteter i sin yrkesroll. Använda principerna för a7 hantera organisa1onsproblem.

19 Coaching som motiverar Ledare VAD? Bygg upp hållbar mo1va1on hos dina medarbetare genom a7 skapa en miljö där deras inre psykologiska behov möts. Kompetens Samhörighet Självständighet

20 Handledning Handledare VAD? Färdigheter som ger mötesledare, pedagoger och handledare i din organisa1on möjlighet 1ll a7 genomföra effek1va och produk1va möten. AchieversAcademy Train the trainer Facilitering Mötesledning Problemlösning

21 Produktiva genomföranden Handledare VAD? färdigheter för produk1va genomföranden som skapar posi1v entusiasm och tydliga resultat i träningssammanhang, i avdelningsmötet eller när din arbetsgrupp står inför tuff problemlösning A7 använda vid produktlanseringar, gruppmöten och utvecklingsarbete där du, din organisa1on eller din beställare förväntar sig konkreta resultat och effek1vitet

22 Snack VAD? On- the- job learning som utvecklar e7 specifikt service- eller säljbeteende. Kan genomföras på 15 minuter. Strukturen i e7 Snack består av en introduk1on, en diskussion, en chans a7 öva, en summering och en överenskommelse om uppföljning. A7 utveckla chefens ledarskap för a7 stärka medarbetarnas sälj- och servicebeteenden.

23 SNACK - Processen Mål och mätmetod Ledarskap SNACKlåda Genomföra Uppgradering Tillsammans definierar vi tydliga mål kopplade 1ll den aktuella målgruppen och iden1fierar relevanta mätmetoder som hjälper oss a7 utvärdera insatsen AchieveGlobal 1llför träning som utveckla chefens ledarskap och utrustar dem med konkreta och pedagogiska verktyg för a7 stärka medarbetarnas sälj- och service- beteenden Snacklådan består av 20 Snack som utvecklar e7 specifikt beteende och kan genomföras på 15 minuter. Strukturen i e7 Snack består av en introduk1on, en diskussion, en chans a7 öva, en summering och en överenskommelse om uppföljning. Medarbetarna 1llämpar färdigheterna från aktuellt Snack i det dagliga arbetet Uppgradering av Verktygslådan samt ledarskapsfärdigheter sker genom AchieveGlobal

24 Curriculum Förslag på kompetensutveckling, Företaget X. XX tidsperiod Kompetenser Kund- förväntningar Kund- orienterad service Konsulta,v försäljning Genuint Ledarskap Program A7 äga kundupplevelsen Workshop A7 äga kundupplevelsen Tillämpning Säljträning Säljstrategier Förhandling Ledarskap Grundläggande principer A7 leda andra Coaching Mötesteknik Reinforcement Kunskapstest Management Säljare Företag Privat Kapital Kundtjänst Back Office Antal dagar ½ ½ + ½ ½ 1 2 1

25 Hur informell inlärning förverkligar kompetensutveckling INFORMELL INLÄRNING PLANERAD SPONTAN Källa: The Reinforcement Revolu1on; How informal learning makes training real, Craig Perrin, AchieveGlobal & Victoria Marsick, Columbia University

26 Nästa steg? AchieveGlobals åtaganden? Kundens åtaganden? Datum för nästa kontakt?

27 Tack!

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer