Ekonomiska föreningen Pionjären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska föreningen Pionjären"

Transkript

1 Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/ Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämman. För att stämman skall kunna välja t.ex ny styrelse måste minst 1/3 (16 medlemmar) rösta. Om Ni inte kan komma på stämman, går det att lämna fullmakt genom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 1. Valberedningen tar gärna mot förslag på nya styrelseledamöter. 2. Styrelsen tar gärna emot motioner (konkreta förslag för omröstning) senast 7 dagar före stämma allmänna frågor under mötet disktueras som vanligt efter mötet och är inte föremål för stämman. Bilagor: 1: Förslag till dagordning 2: Verksamhetsberättelse 3. Balans och Resultaträkning : Revisionsberättelse 5. Plan för : Propositioner Nytt garage & uthyrning av föreningens P-platser 7: Budget Fullmakt för... att företräda mig/oss vid Föreningen Pionjärens föreningsstämma Namnteckning:... Namnförtydligande:... Obs! En medlem får endast företräda en (1) annan medlem

2 Ekonomiska föreningen Bilaga 1 Pionjären Förslag till dagordning årsmöte Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om mötets behöriga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Verksamhetsberättelse - Årsredovisning Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av styrelseledamöter Val av ny ledamot 2 år ersätter Ingela Bylund (14) Val av ny ledamot 2 år ersätter Leif Stafström (43) Ledamöterna (Thomas Hagström (1), Bo Hellqvist (6) och Peter Engström (20) kvarstår i ytterligare 1 år. 11. Val av Styrelsesuppleanter Val av ny suppleant - 1 år - ersätter Billy Kandell (35) Val av ny suppleant - 1 år - ersätter Solveig Erme (43) 12. Val av revisorer Val av revisor - 1 år - ersätter Bertil Gustafsson (10) Val av revisor - 1 år - ersätter Kjell Hermansson (16) Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter Kristina Hermansson (16) Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter Torbjörn Olsson (10) 13. Val av ledamöter valkommitté 14. Plan för 2010 Val av ledamot -1 år - ersätter Ragnar Lindström (46) Val av ledamot -1 år - ersätter Keith Fells (25) 15. Styrelsens propositioner Reparation av två garage 16. Förslag till budget för Eventuellt Inkomna motioner 18. Övriga frågor.

3 Ekonomiska Föreningen Bilaga 2 Pionjären Årsredovisning Verksamhetsberättelse Styrelse Den vid föreningsstämman utsedda styrelsen konstituerade sig enligt följande: Thomas Hagström Styrelseordförande Ingela Bylund Vice ordförande Peter Engström Ledamot Bo Hellqvist Kassör Leif Stafström Sekreterare Styrelsen har haft tre protokollförda möten och ett antal arbetsmöten under året. Max Holmnäs har som vanligt ansvarat för sammanställningen av individuell vattenförbrukning stort tack! Föreningen har tecknats av Thomas Hagström och Bo Hellqvist i förening. Revisorer. Under året har Kjell Hermansson och Bertil Gustafsson varit revisorer och Christina Hermansson samt Torbjörn Olsson var suppleanter. Valkommitté Valkommitté har varit Ragnar Lindström och Keith Fells. Inflyttningar Håkan Berg m familj (38) har flyttat och ersatts av Familjen Strömgren. Ingångna avtal Avtal om snöröjning (Peter Brantfalk) har återigen förnyats för en ny säsong. Avtalet som har tecknats sträcker sig till och med mars 2010.

4 Renoveringar etc. Återigen ett år fyllt av aktiviteter. Det mest omtalade projektet var uppförandet av 2 nya garage, ett som nyttjas av Familjen Holm och ett som hyrs ut av föreningen, enligt förra årets proposition. Bygget genomfördes inom budget (föreningens del = ) och stod klart till sommaren Stort tack till alla som hjälpte till med ritningar och andra praktiska saker i kontakterna med kommun etc. På grund av det kärva kreditläget togs inget lån för bygget. Vår bank kärvade och mycket motvilligt var de sedan beredda att ge oss ett lån efter många månaders handläggningstid men då var allt redan betalt och vi valde att inte prata med vår bank mera. Föreningens uthyrningsgarage är uthyrt och ger nu föreningen en inkomst av 6.000:-/år. Gavlar på garagens östra sida målades om, några fågelholkar sattes upp och en länga, istället för planerade 3, avloppsledningar spolades. Årets tråkiga händelse var att i januari 2010 skedde ett inbrott i hus 26. Ekonomi utfall 2009 Ekonomin har under året varit god och det löpande bokföringsarbetet har lagts över på en Ekonomibyrå i Rönninge (Analycera AB). Kostnaderna för detta har varit ungefär 9.000:-. Detta är en ny kostnad för föreningen men bedöms som helt nödvändig för att enklare kunna få en ny kassör i framtiden som bara behöver kunna dela ut och betala räkningar. Ett lån på :- togs i SHB enligt stämmans bemyndigande 2008 för nya garageportar. Lånet på Handelsbanken skall återbetalas 2013 i juni. Räntan på lånet är fast och kostar oss fram till juni 2013 ca 1.400:-/månad. Varje år (i juni) avsätts det ca 55k (vi har våren k avsatt) till att lösa lånet som förfaller våren Likvida medel (ca ) är lägre än förra året pga föreningens del av garagekostnaden. Årets resultat blev ändå positivt - ca kunde läggas till vårt sparkapital för framtida underhåll. Avskrivningar görs fortsatt och påverkar resultatet men ej likviditeten, Våra stora kostnadsposter är fortfarande Comhem (62k/år), Snöröjning inkl sopning (47k/år), Ränta på lånet för garagedörrarna (17k/år), El för gatubelysning och garage/förråd (73k/år). Den budgeterade avloppsspolningen av resterande längor genomfördes ej i sin helhet, sista längan har skjutits till Styrelsen har reflekterat över den höga Comhem kostnaden. I dagsläget betalar varje hushåll 1.319:-/år för grundutbudet och möjligheten till bredband

5 och billigare telefoni. Detta bör vi ha i åtanke för framtiden då teoretiskt sett alla skulle kunna ha en antenn på taket och se Boxer med 5-6 kanaler för en engångsinsats på under 1.000:-. I dagspress har det rapporterats om föreningar som gör egna moderna lösningar till avsevärt lägre kostnader än vad vi har idag. Naturobservationer 2009 Glädjande kan vi rapportera nya biologiska observationer på Snickarstigen. Följande nya arter har siktats hos oss under året Vanlig groda, Rödstjärt samt fladdermus (troligen nordisk fladdermus) - rapportera gärna till styrelsen era egna observationer! Artlistan för Snickarstigen ser nu ut så här: Skata, kråka, korp, steglits, talgoxe, blåmes, nötväcka, gulsparv, stjärtmes, rödhake, större hackspett, mindre hackspett, gröngöling, spillkråka, duvhök, sparvhök, morkulla, gråsiska, grönfink, grönsiska, ärtsångare, koltrast, björktrast, ringduva, domherre, sidensvans, bofink, rödstjärt, svart vit flugsnappare, lövsångare, havsörn, pilfink, rådjur, mindre skogsmus, större skogsmus, fälthare, mördarsnigel, skogssnigel, vinbärssnäcka, vanlig groda, nordisk fladdermus, älg, grävling & räv. Övrigt Några klagomål har inkommit om mer eller mindre permanent parkerade, oskattade skrotbilar som står på parkeringen. Styrelsen har funderat på att presentera en proposition om att oskattade gamla bilar skall transporteras bort men vi ger alla en chans att ta bort dem så får vi se på nästa års stämma om ett förslag kommer. Med försäkran om att styrelsen i sin verksamhet försökt att på bästa sätt främja medlemmarnas intressen i överensstämmelse med föreningens stadgar överlämnas härmed styrelsens verksamhetsberättelse där årets överskott om ,62 överförs i ny räkning för framtida underhåll. Styrelsen tackar även för förtroendet under det gångna verksamhetsåret. Rönninge i februari 2010 För styrelsen. Thomas Hagström, Ordförande

6 Resultat och Balansräkning 2009 Bilaga 3

7

8

9 Revisionsberättelse Bilaga 4

10 Grov plan för 2010 Bilaga 5 Styrelsen föreslår att den tillträdande styrelsen bland annat genomför följande aktiviteter under året: 1. Spolning av avloppsrör i länga (38-43) som ännu inte spolats. Länga 1-6 får anstå till Därefter bör en länga per år underhållsspolas till en kostnad av ca 3.500:-. 2. Några ytterligare fågelholkar sätts upp i de skogsdungar vi har i anslutning till Snickarstigen för att öka trivseln. 3. Samtliga garageportar oljas igen vissa vred är tröga vintertid. 4. Ommålning av förrådslängan närmast Centrum om ekonomin tillåter detta efter sommaren. 5. Göra en översiktsstudie av alternativa lösningar till Comhem och vad detta skulle innebära i kostnader/funktionalitet. 6. I samband med vårstädning tvätta plåtarna och måleri ovanför garageportar och förrådsdörrar. 7. Genomför eventuella beslutade propositioner som antagits vid stämman. 8. Debiteringen för elektricitet till medlemmar som har egen utrustning i förråd och garage kommer att återigen justeras uppåt för att bättre motsvara aktuell förbrukning och rådande elpriser. 9. Styrelsen föreslår inte att någon avgiftshöjning sker för Samtal med SRV och kommunen indikerar att gemensamhetsanläggning för sophantering är i vardande. Styrelsen kommer att studera var gemensamhetskärl (1 stor tunna per 7 hus = 7 tunnor) kan uppföras och presentera till nästa stämma. Vi har fått klagomål/synpunkter om för stora bilar och för små vägar beroende på hur man ser det. 11. Styrelsen avser att kontraktera snöröjningen av Peter Brantfalk avseende december 2010 till och med mars Har någon medlem kontakt med annan snörröjare till ungefär samma kostnad är de välkomna att lämna sådan offert till styrelsen senast maj 2010.

11 Bilaga 6 Proposition 1 renovering av två gavelgarage närmast gångvägen mot Centrum Styrelsen har i samband vid nyuppförandet upptäckt att de två nya garagen som uppfördes för många år sedan efter att de ursprungliga 44 garagen uppfördes är i mycket dåligt skick beroende på byggtekniska fel. Varför reparera garagen? Finansiellt - Vi vill inte att de skador som finns sprids till de resterande garagen och att inbrott sker. - En indikativ offert visar att det skulle kosta ca :- inkl moms att reparera garagen. Styrelsen ber härmed stämman om att bifalla propositionen upp till :- inkl moms för reparation av nämnda garage. Styrelsen kommer att ta in två offerter.

12 Bilaga 7 Budgetförslag Budgeten innefattar propositionen. Om inte propositionen bifalls av stämman justeras budgeten Kommentar Intäkter Medlemsavg Vatten Vattenpriset har höjts med 1,50:-/m3 El Garage/förråd Från dem som har frys etc i förråd P-platser Garage och P-platser Summa Kostnader Vatten Vår/Höststädning & gatusopning Park Snö (snöskottning) El garage/förråd El gata Kabel TV Summa råvaror och förnödenheter Lokalhyra -400 Reparation och underhåll Spolning, målning och garagerep Kontorsmaterial Försäkring Redovisningstjänst Bankkostnader Summa övriga externa kostnader Personalkostnader Styrelsearvoden inkl sociala avgifter Avskrivningar byggnader (ej likviditetspåverkande) Rörelseresultat Ränteintäkter 500 Räntekostnader Garageportslånet Resultat för framtida underhåll Not. Det likvidmässiga överskottet budgeteras således till : :- (avskrivningarna) = :- vilket är aningen mindre än de :- som behövs för avsättning till kontot i Handelsbanken för att kunna genomföra amorteringen om :- i juni Styrelsen bedömer dock att detta kan kompenseras nästkommande år då renoveringsbehovet bedöms vara lägre än 2010.

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer