Ekonomiska föreningen Pionjären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska föreningen Pionjären"

Transkript

1 Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/ Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämman. För att stämman skall kunna välja t.ex ny styrelse måste minst 1/3 (16 medlemmar) rösta. Om Ni inte kan komma på stämman, går det att lämna fullmakt genom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 1. Valberedningen tar gärna mot förslag på nya styrelseledamöter. 2. Styrelsen tar gärna emot motioner (konkreta förslag för omröstning eller bordläggning/utredning) senast 7 dagar före stämma allmänna frågor under mötet diskuteras som vanligt efter mötet och är inte föremål för stämman. Bilagor: 1: Förslag till dagordning 2: Verksamhetsberättelse 3. Balans och Resultaträkning : Revisionsberättelse 5. Plan för : Budget : Proposition - städavgift Fullmakt för... att företräda mig/oss vid Föreningen Pionjärens föreningsstämma Namnteckning:... Namnförtydligande:... Obs! En medlem får endast företräda en (1) annan medlem

2 Ekonomiska föreningen Bilaga 1 Pionjären Förslag till dagordning årsmöte Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om mötets behöriga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Verksamhetsberättelse - Årsredovisning Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av styrelseledamöter Val av ny ledamot 2 år ersätter Leif Stafström (43) Val av ny ledamot 2 år ersätter Ingela Bylund (14) Ledamöterna Thomas Hagström (1), Bo Hellqvist (6) och Peter Engström (20) kvarstår i ytterligare 1 år. 11. Val av Styrelsesuppleanter Val av ny suppleant - 1 år - ersätter Billy Kandell (35) Val av ny suppleant - 1 år - ersätter Solveig Erme (21) 12. Val av revisorer Val av revisor - 1 år - ersätter Bertil Gustafsson (10) Val av revisor - 1 år - ersätter Kjell Hermansson (16) Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter Kristina Hermansson (16) Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter Torbjörn Olsson (10) 13. Val av ledamöter valkommitté 14. Plan för 2012 Val av ledamot -1 år - ersätter Kristina Flodin (28) Val av ledamot -1 år - ersätter Anita Holmberg (41) 15. Förslag till budget för Eventuellt Inkomna motioner diskuteras 17. Övriga frågor.

3 Ekonomiska Föreningen Bilaga 2 Pionjären Årsredovisning Verksamhetsberättelse Styrelse Den vid föreningsstämman utsedda styrelsen konstituerade sig enligt följande: Thomas Hagström Styrelseordförande Ingela Bylund Vice ordförande Peter Engström Ledamot Bo Hellqvist Kassör Solveig Erme Sekreterare (suppleant som ersatte avflyttandes Leif Stafström) Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte och ett antal arbetsmöten under året. Max Holmnäs har som vanligt ansvarat för sammanställningen av individuell vattenförbrukning stort tack! Föreningen har tecknats av Thomas Hagström och Bo Hellqvist i förening men under December 2011 har teckningsreglerna ändrats till att 2 styrelsemedlemmar i förening tecknar föreningen, alltså inte nödvändigtvis kassör och ordförande i förening. Revisorer. Under året har Kjell Hermansson och Bertil Gustafsson varit revisorer och Christina Hermansson samt Torbjörn Olsson var suppleanter. Bertil Gustafsson ersattes av Torbjörn Olsson i samband med sin avflyttning. Valkommitté Valkommitté har varit Kristina Flodin och Anita Holmberg. Inflyttningar Familjen Saif Mazin Khalil Baithoon i hus 42, Familjen Tbini har flyttat in i hus 43 och Familjen Gorguis son har köpt hus 44 vilket bebos av hans syster Hanan. Ingångna avtal Avtal om snöröjning (Peter Brantfalk) har återigen förnyats för en ny säsong. Avtalet som har tecknats sträcker sig till och med mars Viktiga händelser Gemensamhetsanläggning för sophantering har uppförts och två garage har renoverats. Föreningen har nu en hemsida - - och protokoll har börjat distribueras elektroniskt (e-post) till de flesta vilket inneburit en besparing.

4 Renoveringar etc. Förutom vad som angivits under "Viktiga händelser" har smärre reparationer genomförts. Exempelvis har ny elkabel har dragits till "nedersta" förrådslängan, vissa asfaltsskador har reparerats, en dagvattenbrunn har spolats och rörinspektion har skett av en länga som ofta drabbats av stopp. Tack och lov är våra avloppsrör i gott skick vad det verkar men de "lutar" inte så mycket så Ni som har snålspolande toaletter riskerar att få stopp. Använd inte snålspolning om Ni kan undvika! Styrelsen har tyvärr inte lyckats hyra ut de tre lediga utomhusplatserna. Ekonomi utfall 2011 Vi hade ett budgeterat resultat om :-. Resultatet blev ca :- (efter avskrivningar) men det likvidmässiga överskottet är ca :- eftersom avskrivningar inte är pengar som betalas ut ur kassan. På Handelsbanken fanns vid årsskiftet ca :- och på Nordbanken :-. Lånet för garageportar på :- som togs i SHB 2008 skall amorteras bort i juni Räntan på lånet är fast och kostar oss fram till juni 2013 ca 1.400:- /månad. Varje år (i juni) avsätts det ca 55k men vi har släpat efter. I juni 2012 skall det helst vara ca :- vilket vi inte kommer att klara MEN vi kommer att kunna lösa lånet enligt plan om den ytterst snåla budgeten för 2012 antas av stämman och inga oförutsedda större reparationer måste genomföras. Det som är bra är vår renoveringsstatus - det är faktiskt ordning på det mesta och vi behöver inte göra några omfattande åtgärder 2012 förutom diverse billiga ströinsatser. Några kommentarer till utfallet 2011 jämfört med budget. 1. Intäkterna ungefär enligt budget förutom att vi inte lyckats hyra ut fler P-platser utomhus (-3k). Vattnet lägre men även även förbrukningen så ingen resultatpåverkan på den delen. 2. Råvaror och förnödenheter blev ca 14k sämre än budgeterat. Främst beroende på våra bonusglada elbolag som debiterar glatt och ofta. Åtgärdsprogram för detta ligger i plan för 2012 och vissa åtgärder har redan genomförts. 3. Övriga externa kostnader blev 8k sämre än budgeterat när kostnaden för sopstationen rensats bort (som extradebiterades). Försämringen beror på reparationer mm. 4. Personalkostnaderna steg (7k sämre än budget) vilket beror på att några medlemmar under året utfört extraordinära insatser vad det gäller vår-höst städning / reparationer.

5

6 Resultat och Balansräkning 2011 Bilaga 3

7

8

9 Revisionsberättelse Bilaga 4

10 Grov plan för 2012 Bilaga 5 Styrelsen föreslår att den tillträdande styrelsen under 2012 inte genomför några större eller kostsamma insatser. Endast förvaltning och akuta reparationer får ske. Anledningen till detta är att garagelånet i Handelsbanken (ca :-) skall amorteras våren Styrelsen rekommenderas därför att vara mycket återhållsamma med utgifter och renoveringar Detta förhindrar dock inte att vissa smärre saker bör åtgärdas såsom: 1. Garage/förråd: Omförhandla elavtalet som sagts upp till 31/ Gatulamporna (38 st) - vi sitter fast i ett underhållsavtal (tecknat för 15+ år sedan) som kostar oss :-/år som förnyas varje år med automatik. Elförbrukningen ligger på ca :-/år. Underhållsavtalet innebär att någon tittar till våra lampor 4 ggr/år och byter trasiga lampor. Flera stigar i Salem har sagt upp sina avtal. En kostnad tillkommer då för att bli "utseparerad" från Vattenfalls elskåp och få egen anläggning. Kan kosta och uppåt. Effekten blir sedan att man själva kan byta glödlampa om de går sönder. Även lampstolparnas armaturer måste byggas om senast och samtliga kvicksliverlampor ( w) tas bort och bytas mot snällare alternativ. Under 2012 måste styrelsen inhämta mer information och föreslå en lösning som genomförs senast 2014 då medel finns att åtgärda detta kommande problem. Även detta elavtal är uppsagt till 31/ och måste förhandlas om. 3. Hyra ut de 3 resterande P-platserna 4. Vissa smärre ommålningsarbeten 5. Asfaltsreparationer i samband med vårstädningen

11 Budgetförslag Bilaga Kommentar Intäkter Medlemsavg Vatten Kompensation för för lite debiterat vatten 2010 ingår med 6.000:- El Garage/förråd Från dem som har frys etc i förråd P-platser Garage och P-platser Städavgift (om proposition antas) hushåll betalar 300:- höst och vår Summa Kostnader Inköp mtrl och varor Vatten Vår/Höststädning & gatusopning Park Snö (snöskottning) El garage/förråd Lågenergilampor isatta El gata Kabel TV Summa råvaror och förnödenheter Lokalhyra -400 Reparation och underhåll Se kommentar nedan Kontorsmaterial Försäkring Redovisningstjänst Bankkostnader Postfack, BG avgifter mm mm mm Övriga avdragsgilla kostnader Summa övriga externa kostnader Personalkostnader Styrelsearvoden, städlöner etc inkl sociala avgifter Totala kostnader Reultat före avskrivningar Avskrivningar (ej likviditetspåverkande) Resultat efter avskrivningar :- Ränteintäkter 0 Räntekostnader Resultat efter finansnetto :- Resultat för framtida underhåll :- Om propositionen ej antas reduceras budgeterat resultat med 9.000:- Kommentar: Det likvida överskottet för 2012 (resultatet adderat med avskrivningar) bedöms överstiga :-. Styrelsen föreslår en avgiftshöjning för 2012 motsvarandes KPI ökningen 2011 om 2.8%. Den totala medlemsavgiften ökar från 2.300:-/kvartal till 2.364:-/kvartal (eller 9.456:-/år). Reparationerna: Inga nämnvärda - lite ommålning och asfaltering av sprickor. Lånet på i SHB skall lösas juni 2013 och i och med att ett halvt års medlemsavgifter för 2013 skall bidra till lösen av lånet ser styrelsen inga problem med detta. Rent av - allt kan vara fonderat redan 2012.

12 Städavgift Bilaga 7 Det är ett faktum att många inte deltager vid höst och vårstädningar av olika skäl. Oavsett skäl - är det ett antal grannar som drar "allas" lass och det är inte rättvist. Oavsett skäl - vi har ett gemensamt ansvar som medlemmar för att se till att städning och skötsel av föreningens ytor sker, detta oavsett ålder, ork, lust och krämpor. Detta leder till att de som inte är med och städar - i bästa fall känner sig skyldiga och de som deltager i städningen i bästa fall känner sig generösa. Problemet är inte ovanligt i föreningar. Många tycker det är skönt när någon annan gör jobbet. För att undvika problem och skapa rättvisa förelår Styrelsen att ett system införs, som hämtats från andra föreningar, båtklubbar mm. Systemet är känsloneutralt - det vill säga - alla blir nöjda och glada - ingen kan sura. Man kan med gott samvete köpa sig fri från att deltaga i städningen och de som städar behöver inte känna att de återigen skalar grannens potatis utan att ens få ett tack. Styrelsen föreslår följande: 1. Ett anslag sätts upp vid det gemensamma förrådet i samband med städning. 2. Medlem, som anser sig ha deltagit i städningen av längans städområde och ev extra insatser (sopa utanför egen entré räcker inte...) skriver upp sitt namn på listan med kort kommentar om vad han/hon har gjort. 3. Efter vår respektive höststädningen - de husnummer som inte skrivit upp sig på listan anses inte ha deltagit i städningen och debiteras 300:- på nästkommande utdebitering. Man kan således med gott samvete betala 600:-/år och slippa deltaga i städarbetet. 4. De som deltagit och städat & kånkat extra duktigt får som vanligt en ersättning om 750:- (minus skatt) för en helg och den som kör bilen och håller med dragkrok får samma belopp för bilen. Styrelsen hemställer om att städavgift tas ut för de som icke deltager i vår och/eller höststädning.

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer