Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014."

Transkript

1 Bilaga A1 PM Samrådsredogörelse för anläggande av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Inledning Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan benämnt Vattenfall) planerar att förstärka regionnätet i Luleå. I samband med att Luleå Energi avvecklar sina två 40 kv-ledningar förbi Gammelstadsviken kommer det att frigöras utrymme i befintlig ledningsgata som Vattenfall avser nyttja för en ny kraftledning med en driftspänning på 150 kv. I befintlig ledningsgata finns utöver de båda 40 kv-ledningarna idag två 150 kv-ledningar som ägs av Vattenfall. Åtgärden planeras i syfte att förstärka elnätet till Luleå centralort och öka driftsäkerheten/minska sårbarheten för elleveranserna in mot centrum. Åtgärden är också en förutsättning för framtida nyetableringar av företag och verksamheter i anslutning till Porsön och Luleå tekniska universitet. Vattenfall avser att ansöka om nätkoncession (miljötillstånd) för linje för ledningarna enligt ellagen. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. Samråd Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari Ett samrådsmöte genomfördes med fastighetsägare, övriga särskilt berörda och allmänheten den 13 mars Samrådet kungjordes i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottenskuriren den 3 mars 2014, se bilaga 1. Skriftligt samråd genomfördes med fastighetsägare, berörda myndigheter och organisationer samt tillsynsmyndigheten under mars 2014, se sändlista, bilaga 2. Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade ledningen och dess sträckning samt översiktligt förutsedd miljöpåverkan skickades ut för synpunkter den 25 februari, se bilaga 3. De svar och yttranden som inkommit sammanfattas i detta PM och utgör tillsammans med övriga samrådshandlingar det underlag som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för planerad åtgärd. 1 (5) memo04.docx S w e co E n vi r o n m e nt AB LA p:\1641\ _elkoncession_gammest\000\19 original\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_140429_rev_ docx

2 Bilaga A1 Genomförda möten Inga särskilt berörda, fastighetsägare eller allmänheten deltog vid samrådsmötet. Inkomna synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter/svar som inkommit i samband med samrådet. Inkomna yttranden redovisas i bilaga 4. Vattenfalls kommentarer till inkomna yttranden redovisas med kursiv text. Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen påpekar att det förekommer två olika driftspänningsbenämningar på Vattenfalls befintliga ledningar. Aktuell driftspänning för befintliga och planerad ledning tydliggörs i ansökan. Vidare anser länsstyrelsen att alternativa lokaliseringar för den planerade ledningen ska redovisas i de kommande handlingarna. Alternativa lokaliseringar kommer att utredas och redovisas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att raseringsarbetena av befintlig ledning och anläggningsarbetena vid uppförande av den nya ledningen ska beskrivas avseende skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga och motverka skador på naturmiljön och naturvärden. Fokus bör ligga på arbeten i våtmarker och blötare områden. Vilka arter som påverkas av luftledningen under anläggnings- och driftskede genom exempelvis schaktning och skogsgator bör också redovisas. Barriäreffekter och skadeförebyggande åtgärder för att minimera risk för skador på fåglar till följs av luftledningen bör redovisas i kommande handlingar. Hur arbetena med rasering, flytt av ledning och uppförande av ny ledning kommer att genomföras samt vilken påverkan och konsekvenser som förväntas uppkomma kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen liksom vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att motverka skador på naturmiljö och naturvärden. Utgångspunkten har varit att uppföra den nya ledningen i befintlig ledningsgata varvid någon ny mark inte kommer att tas i anspråk Länsstyrelsen anser också att stolparnas placeringar ska redovisas samt om de är behandlade. Eventuella transformatorstationer ska redovisas. Stolparnas placering redovisas normalt inte i koncessionsansökan då koncessionen söks för en linje. Projektering av stolparnas läge görs normalt i ett senare skede. Principer för stolparnas placering så som att de i första hand kommer att placeras på fast mark kommer dock att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Några nya transformatorstationer är inte aktuella för denna ledning. Hur de allmänna hänsynsreglerna och då särskilt försiktighetsprincipen uppfylls ska redovisas I de kommande handlingarna. Det ska även finnas med underlag för hur och till vilka nivåer 2 (5) memo04.docx PM LA p:\1641\ _elkoncession_gammest\000\19 original\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_140429_rev_ docx

3 Bilaga A1 elektromagnetiska fält kan begränsas i bostäder, skolor, förskolor och arbetsmiljöer. Vidare påtalar länsstyrelsen att kemikaliehanteringen inom projektet ska redovisas för att undvika skador på mark och vatten samt eventuell påverkan på vattentäkter. Hur åtgärder i anslutning till vatten ska utföras ska redovisas samt om projektet innebär arbeten som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken. Hur projektet uppfyller de allmänna hänsynsreglerna kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Vad gäller elektromagnetiska fält ligger närmaste byggnad cirka 150 meter från ledningen, vilken utgörs av lokaler för handel/industri. Närmaste bostadsbyggnad ligger på ett avstånd om cirka 200 meter från ledningen. Inga skolor eller förskolor förekommer inom ett sådant avstånd från ledningen att förhöljda magnetfältsnivåer kan förväntas. Några beräkningar av elektromagnetiska fält bedöms därför inte vara motiverat. Detta tydliggörs i miljökonsekvensbeskrivningen. Anläggnings- och driftåtgärder vid byggande av ledningen liksom skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen enligt ovan. Frågan om åtgärderna innebär vattenverksamhet kommer att hanteras i miljökonsekvensbeskrivning och behovet av fortsatt prövning redovisas. Projektet ligger inom korridoren för Norrbotniabanan som är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresseområdet för Norrbotniabanan och projektets påverkan och eventuella konflikt med intresset kommer att belysas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen påtalar att påverkan på landskapsbild och om projektet är förenligt med gällande detaljplaner måste redovisas. Försvarsmaktens syn på stolparnas höjd måste beaktas. Landskapsbilden och huruvida projektet är förenligt med gällande detaljplaner kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Försvarsmakten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på samrådsunderlaget och har inte haft några synpunkter på stolparnas höjd. Länsstyrelsen önskar även att eventuell påverkan på rennäringen och kulturmiljön ska beskrivas. Aspekterna hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen påtalar också att det är lämpligt att redovisa vilka kommande prövningar enligt miljöbalken eller annan lagstiftning som kan bli aktuella redovisas. Kommande prövningar som kan bli aktuella kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 3 (5) memo04.docx PM LA p:\1641\ _elkoncession_gammest\000\19 original\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_140429_rev_ docx

4 Bilaga A1 Miljönämnden, Luleå kommun Luleå kommun har inga synpunkter på föreslagen ledningsdragning och ser inte någon risk för konflikter med naturvärden eller andra komplikationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt då befintlig ledningsgata kommer att nyttjas. Noteras. Luleå Energi Luleå Energi har inte något att erinra mot föreslagen sträckning. Noteras. Trafikverket Trafikverket har inte något att erinra under förutsättning att gällande riktlinjer för avstånd till järnvägen och dess kontaktledningar samt väg kan klaras. De anger bland annat att avståndet mellan mast och närmaste spårmitt ska vara mastens totalhöjd utökad med ett avstånd på tio meter. Vidare hänvisas till starkströmsförordningen. Trafikverket påtalar också att separat tillstånd och avtal krävs för att korsa järnväg och allmän väg samt att om det krävs tågstopp och strömlös kontaktledning behövs god framförhållning (1,5-2 år). Trafikverket upplyser också om att kontakt måste tas med Luftfartsverket (LFV) för en lokaliseringsbedömning vid stolpar som är högre än 20 meter på grund av närheten till Luleå Airport. Trafikverkets synpunkter kommer att beaktas under det fortsatta arbetet och ledningens slutliga placering. Gällande avstånd mellan järnvägens kontaktledningar och den nu aktuella ledningen kommer starkströmsförordningen och de rekommendationer som anges där att tillämpas. Nödvändiga tillstånd för korsning av väg och järnväg kommer att inhämtas innan ledningsbyggnationen påbörjas. Angående frågan om stolphöjd har både Luftfartsverket och Försvarsmakten ingått i samrådskretsen och därmed erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att inkomma med ett yttrande. Noteras. Försvarsmakten Försvarsmakten har inte något att erinra mot föreslagen sträckning. Noteras. 4 (5) memo04.docx PM LA p:\1641\ _elkoncession_gammest\000\19 original\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_140429_rev_ docx

5 Bilaga A1 Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår från att inkomma med ett yttrande i ärendet. Noteras. Skanova Skanova har inte något att erinra mot föreslagen ledning. De framhåller dock att de vill ha information om eventuellt ändrade jordfelsströmmar samt att jordtagsmätningar för anslutna ställverk vidtas i god tid före drifttagning. Noteras och synpunkterna kommer att beaktas under det fortsatta arbetet. Norrbottens Ornitologiska förening Norrbottens Ornitologiska förening har inte några synpunkter på den planerade ledningen då denna följer befintlig kraftledningsgata och ersätter en nuvarande ledning. Föreningen föreslår dock att ledningen förses med så kallade varningsbollar i syfte att minska risken för kollisioner med fåglar och kraftledningen. Noteras och synpunkterna kommer att beaktas under det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Viktiga aspekter att beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen De miljöaspekter som miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på har tagits fram med utgångspunkt från genomförda samråd och inkomna synpunkter, projektets omfattning, tidigare underlag samt gällande lagkrav. Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på: Landskap Naturmiljö inkl. vattenmiljö Rekreation och friluftsliv Därutöver hanteras påverkan på rennäringen översiktligt. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Samrådsannons Sändlista Samrådsunderlag Inkomna yttranden 5 (5) memo04.docx PM LA p:\1641\ _elkoncession_gammest\000\19 original\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_140429_rev_ docx

6

7 Bilaga A1 Bilaga Ny kraftledning i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Sändlista för samråd med myndigheter och organisationer Luleå kommun Luleå Länsstyrelsen i Norrbottens län LULEÅ Luleå Energi AB Box Luleå Gällivare sameby Trafikverket e Norrbottens Ornitologiska Förening Luftfartsverket Norrköping Naturskyddsföreningen Norrbotten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Försvarsmakten Skanova Elskyddsärenden FARSTA Naturvårdsverket Stockholm

8 Bilaga A1 Bilaga 3 Enligt sändlista Datum: Kontakt: E-post: Telefon: Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan benämnt Vattenfall) planerar att förstärka regionnätet i Luleå, se bilaga 2 och 3. I samband med att Luleå Energi avvecklar sina två 40 kv-ledningar förbi Gammelstadsviken kommer det att frigöras utrymme i befintlig ledningsgata som Vattenfall avser nyttja för en ny kraftledning med en driftspänning på 150 kv, se bilaga 2 och 3. I befintlig ledningsgata finns utöver de båda 40 kv-ledningarna idag två 150 kv-ledningar som ägs av Vattenfall, se bilaga 2. Åtgärden planeras i syfte att förstärka matningen av el till Luleå centralort och öka driftsäkerheten/minska sårbarheten för elleveranserna in mot centrum. Åtgärden är också en förutsättning för framtida nyetableringar av företag och verksamheter i anslutning till Porsön och universitetet. Vattenfall avser att ansöka om nätkoncession (miljötillstånd) för linje för ledningarna och vill härmed samråda kring föreslagen ledningssträckning och utformning med berörda fastighetsägare, myndigheter och organisationer, enligt 6 kap 4 miljöbalken. Koncessionsansökan För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs ett tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Koncessionsansökan inlämnas till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter en omfattande remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. Ett koncessionsbeslut är permanent och ger rätt att bygga ledningen men inte rätt att ta mark i anspråk. Vattenfall strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Därefter ansöker Vattenfall om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten. Lokalisering Den nya ledningen blir cirka 2,5 km lång och har en sträckning som löper i befintlig ledningsgata mellan Gammelstadsviken och Bodenvägen samt stambanan genom övre Norrland på den södra sidan av Gammelstadsviken, se bilaga 3. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Adress: Luleå Besöksadress: Timmermansgatan 25 VAT. SE (6)

9

10 Bilaga A1 Bilaga 3 ledningen, men kan endast utföras om föreslaget alternativ enligt detta samrådsunderlag och kommande koncessionsansökan genomförs. Natur- och kulturmiljövärden samt övriga värden Gammelstadsviken är skyddad som Natura 2000-område och är av riksintresse för naturmiljön. Dess värden består i att det är en avsnörd, igenväxande havsvik kantad med våtmark som håller höga värden för fågellivet och utgör livsmiljö för ett flertal arter utpekade enligt fågeldirektivet. Gammelstadsviken är även skyddat som naturreservat och utpekat som RAMSAR-område enligt våtmarkskonventionen. Hela det aktuella området ligger inom en del av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kap 6 och miljöbalkens 4 kap 2, som en del av Norrbottens skärgård. Kring Gammelstadsviken pågår ett arbete för att utveckla dess fågelområden samt tillgängligheten för besökare, projekt Guldkant, i Luleå kommuns regi. Notviken omfattas av det regionala kulturmiljöprogrammet för Norrbottens län men bedöms inte påverkas av projektet i samband med etableringen av ledningen. Inga kända forn- eller kulturhistoriska lämningar ligger på sådant avstånd att de kan komma att påverkas av projektet. Förekommande miljöintressen redovisas i bilaga 4. Aktuellt område utgör en del av Gällivare samebys vinter- och vårvinterland. Figur 3. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd. Aktuell ledningsgata rymmer fler ledningar och stolptyper än principskissen. Alternativ Några alternativa sträckningar har inte studerats eftersom det skulle innebära ett mer omfattande markintrång än vad etablering i befintlig ledningsgata medför. Det begränsade utrymmet för ledningar norr om järnvägen innebär att en yteffektiv teknisk lösning för nya och befintliga ledningar eftersträvas. I nuläget väljer Vattenfall därför att endast föreslå ett utbyggnadsförslag. Utbyggnadsförslag För planerad ny ledning kommer träportaler att nyttjas från anslutningen vid transformatorstation Notviken fram till och förbi väg 97 (Bodenvägen) och järnvägsspåret. Ledningen föreslås i resterande sträckning förbi Gammelstadsviken att anläggas med 5-7 stycken så kallade tornstolpar av stål (se figur 4) med en ungefärlig total stolphöjd på meter. Avståndet mellan stolparna blir på denna sträcka cirka 300 meter. 3(6)

11 Bilaga A1 Bilaga 3 Figur 4. Föreslagen stolptyp, tornstolpe av stål. Bilden tagen på annan plats. Nollalternativ Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att byggnation av ledningen inte kommer till stånd, men att Luleå energis befintliga 40 kv-ledningar ändå avvecklas. Befintliga 150 kv-ledningar står kvar i träportaler enligt dagens utformning. Nollalternativet innebär en fortsatt sårbarhet för elleveranser in mot Luleå och att kapacitetshöjningen för matning av el uteblir, vilket medför att framtida etableringar i anslutning till Universitetsområdet Porsön och Luleå inte kan genomföras. I nollalternativet kvarstår behovet av underhåll (schaktningsarbeten) och utbyte av vattenskadade stolpar i befintliga portaler i direkt anslutning till Gammelstadsvikens våtmarksområde eftersom möjligheten till justering av läget för befintliga träportaler för PL5 S7 uteblir. Förutsedd miljöpåverkan Föreslaget alternativ De nya stolparna blir högre än de befintliga och har en annan utformning. I driftskedet bedöms behovet av underhållsåtgärder vara avsevärt mycket mindre jämfört med nollalternativet då de glest stående tornstolparna av stål har en mycket längre livslängd. Ledningsgatan måste vara trädsäker till cirka 35 meters bredd, vilket innebär att befintlig ledningsgata räcker till. 4(6)

12 Bilaga A1 Bilaga 3 Nollalternativ Det finns idag ett stort reinvesteringsbehov att ersätta de befintligt ogynnsamt placerade trästolparna på PL3 S7 samt PL5 S7. Fortsatt drift med träportaler medför behov av återkommande underhåll och utbyte av stolpar med schaktningsarbeten, körning och rörelser i området. Detta underhållsarbete måste utföras med mycket tätare intervall än för det förordade alternativet. Kommande MKB I den MKB som kommer att bifogas ansökan om nätkoncession för linje kommer kraftledningens miljökonsekvenser att beskrivas. Viktiga aspekter att behandla i kommande MKB bedöms idag i huvudsak utgöras av påverkan på Gammelstadsvikens värden för fågellivet samt landskapsbild och friluftsliv. Befintliga underlag bedöms kunna användas för bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser av projektet. I samband med anläggning av tornens fundament kommer schaktning och markarbeten att utföras. Arbetet kommer tillfälligt att medföra buller och störningar genom att människor och maskiner rör sig i området. Konsekvenser av detta liksom eventuell påverkan och konsekvenser för områdets avvattning kommer att beskrivas. Förslag på avgränsning Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka några kulturhistoriska värden eller fornlämningar, varför dessa aspekter inte kommer att redogöras för i MKB. Då elledningar ger upphov till elektromagnetiska fält måste beräkningar utföras så att effekter och konsekvenser av detta kan beskrivas, framförallt i förhållande till befintlig järnväg. Inga bostäder ligger inom sådant avstånd från befintliga/föreslagna ledningar att de riskerar att påverkas av magnetfält högre än bakgrundsnivån, vilket för en 150 kv-ledning innebär ett avstånd på cirka 150 meter. Magnetfältets påverkan på boendemiljön bedöms därför inte vara relevant att beskriva i MKB. Då ingen ny mark tas i anspråk görs bedömningen att konsekvenser för markanvändning/nyttjande av naturresurser inte är relevant att beskriva i MKB. Tidplan Ansökan planeras att lämnas in under våren Byggnation planeras att påbörjas när koncession erhållits, dock tidigast under Samråd Samråd, enligt 6 kap 4 miljöbalken, kring föreslagen ny ledning genomförs härmed med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Samråd sker samtidigt med enskilda särskilt berörda, samt en utökad krets enligt bilagd sändlista, se bilaga 1. På uppdrag av Vattenfall handlägger Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet. 5(6)

13 Bilaga A1 Bilaga 3 Synpunkter Synpunkter eller eventuella frågor avseende planerad ansökan om nätkoncession lämnas till eller via e-post. Skriftliga synpunkter kan även skickas till: Sweco Environment AB, att. å. Vattenfall uppskattar om även de som inte har något att erinra vad gäller den planerade verksamheten meddelar detta. Synpunkter skall vara Vattenfall tillhanda senast den 7 mars Med vänlig hälsning, Enligt uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB Sweco Environment AB Bifogas: Bilaga 1 Sändlista Bilaga 2 Nuvarande utformning för befintliga ledningar Bilaga 3 Ny utformning för befintliga ledningar och tillkommande ledning Bilaga 4 Miljöintressen Bilaga 5 Fastighetskarta 6(6)

14 Bilaga A1 Bilaga Ny kraftledning i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Sändlista för samråd med myndigheter och organisationer Luleå kommun Luleå Länsstyrelsen i Norrbottens län LULEÅ Luleå Energi AB Box Luleå Gällivare sameby Trafikverket e Norrbottens Ornitologiska Förening Luftfartsverket Norrköping Naturskyddsföreningen Norrbotten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap KARLSTAD Försvarsmakten Skanova Elskyddsärenden FARSTA Naturvårdsverket Stockholm

15 Bilaga A1 Bilaga 3

16 Bilaga A1 Bilaga 3

17 Bilaga A1 Bilaga 3

18 Bilaga A1 Bilaga 3

19 Bilaga A1 Bilaga 3

20 Bilaga A1 Bilaga 3

21

22

23

24 Bilaga A1 Bilaga 4 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Länsstyrelsen Norrbotten Yttrande: Samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 med anledning av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Ärendet Vattenfall Eldistribution AB planerar att förstärka regionnätet i Luleå. Trafikverkets synpunkter Trafikverket har inget att erinra under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Järnväg Minsta avstånd mellan mast och närmaste spårmitt ska vara mastens totalhöjd utökad med ett avstånd på tio meter. I starkströmsförordningen (2009:22) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter samråd med järnvägens innehavare. När den korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras fram över kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som brottsäker ledning. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket) För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida: När det gäller lindragningen över järnvägen kan det bli aktuellt med tågstopp och strömlös kontaktledning vilket kräver en framförhållning på 1,5-2 år beroende på årstid när detta ska genomföras. MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att vara bärare av den radioburna datatrafiken i järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan master. Utbyggnad av master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i trafikledningssystemet. Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall. Trafikverket har skickat fråga, men inte fått något svar, avseende störning i radiooch telekommunikationen till följd av föreslagen kraftledning gällande befintlig Trafikverket Texttelefon: Telefon: kverket.se

25 Bilaga A1 Bilaga 4 Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2014/ Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 2(2) järnväg. Återkommer med svar om detta så snart vi fått information. Om kraftledningen ligger närmare än 500 meter från järnvägsanläggningen krävs koordinatsatta uppgifter för att bedöma en kraftlednings påverkan på MobiSIR. Väg Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Vägverkets publikation 2005:14 Ledningsarbete inom vägområdet. För korsande luftledning ska stolpar, stag och sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av väg krävs separat tillstånd, se Trafikverkets hemsida: Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från vägen, dock minst utanför säkerhetszonen enligt VGU (Vägars och gators utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men inom tillståndspliktigt avstånd i detta fall 50 meter - krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt väglagen. Nya transformatorstationer ska placeras utanför tillståndspliktigt avstånd för respektive väg. För dessa krävs bygglov eller Länsstyrelsens beslut enligt 45 Väglagen. För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 väglagen. Se Trafikverket hemsida för ansökan och information: Avståndet mellan en mast och allmän väg bör vara minst mastens totalhöjdmeter. Flyg Området ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport och om en byggnadsobjekt i planen har en ansenlig höjd ska samråd tas med flygplatsen. Alla objekt högre än 20 meter ska lokaliseringsbedömas av LFV. Ansökan görs via TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket) Kontakt Kontaktperson för ledningsärenden inom vägområdet är. Kontaktpersoner för ledningar vid järnväg är För arbete inom vägområde och trafikanordningsplan samt då ledning ska korsa allmän väg kontaktar ni För Trafikverket Trafikverket Texttelefon: Telefon: kverket.se

26

27

28

29 Bilaga A1 Bilaga 4 Yttrande HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ( ) Vattenfall Eldistribution AB ansöker om samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 med anledning av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens län Konc-174/14 Vattenfall Eldistribution AB planerar att förstärka regionnätet mellan Gammelstadsviken och Bodenvägen samt stambanan på den södra sidan av Gammelstadsviken. Luleå flottiljflygplats är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 andra stycket miljöbalken. Flygplatsen har en omgivningspåverkan dels i form av buller dels i form av krav på hinderfrihet. Föreslagna stolpar till luftkablarna är belägna inom detta område. Området ligger inom tätbebyggt område där hinder upp till 45 m kan accepteras. Då det bara är en kort sträckning av den totala sträckningen så kan meters stolpar accepteras. Försvarsmakten har inget att erinra avseende ansökt sträckning. (JAU) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

30 Bilaga A1 Bilaga 4 Yttrande HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 2 (2) Upplysning: En eventuell utbyggnad av luftkablar väster om anslutningsstationen Notviken kommer att beröra hinderfritt område för Luleå flygflottilj och kan ej accepteras. Försvarsmakten rekommenderar markkablar om eventuellt utbyte/ utbyggnad kommer att ske. Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Sändlista Vattenfall Eldistribution AB Genom Sweco Environment AB För kännedom FMTM FMV AL Led Nät LFV LFV Flyginfo SE

31

32

33 Bilaga A1 Bilaga 4 Norrbottens Ornitologiska Förening Sweco Environment AB Västra Varvsgatan Luleå Synpunkter angående ny kraftledning förbi Gammelstadsviken Norrbottens Ornitologiska Förening (NOF) har tagit del av samrådshandlingarna i rubricerat ärende. Då den planerade kraftledningen följer befintlig kraftledningsgata och ersätter en nuvarande kraftledning om än med högre stolpar - har vi inget att erinra mot den planerade kraftledningen. Då kraftledningen till delar kommer att tangera Gammelstadsviken, och en omfattande fågeltrafik sker vid Gammelstadsviken, speciellt under tiderna för fågelflyttning, föreslår vi att den planerade ledningen förses med så kallade varningsbollar i syfte att minska risken för fågelkollisioner med kraftledningen. Luleå 1 mars 2014 För Norrbottens Ornitologiska förening Postadress Telefonnummer Postgironummer Organisationsnummer Norrbottens Ornitologiska Förening c/o Jan-Olov Johansson Stapelgränd LULEÅ

34 Bilaga A1 Bilaga 4

35 Bilaga A1 Bilaga 4

36

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014.

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014. PM 2014-09-15 Samrådsredogörelse efter kompletterande samråd för anläggande av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsredogörelse. Ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse. Ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län Samrådsredogörelse Ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2016 06 22 Om samrådsredogörelsen Samråd genomförs för att ge myndigheter, organisationer, särskilt berörda

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län Bilaga A SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen Åsele kommun, Västerbottens län 2015-02-06 Samrådsredogörelse INNEHÅLL 1 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

= ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr

= ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr E11012, W-4.2, 2016-03-01 = ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr Redovisningsenhet Anläggningsnr RELOO57O 118 HA Västerbergslagens Elnät AB 771

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22 Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-11-11 Projektnummer: V87 833 333 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Yttrande angående förlängning av koncession för 150 Kv ledningar Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna.

Yttrande angående förlängning av koncession för 150 Kv ledningar Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna. Yttrande angående förlängning av koncession för 150 Kv ledningar Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna. Baste ćearru motsätter sig byggnation av alternativledning, vilken avviker från den befintliga ledningsgatan

Läs mer

Befintlig 130 kv kraftledning Skedvi - Söderfors Samrådsredogörelse

Befintlig 130 kv kraftledning Skedvi - Söderfors Samrådsredogörelse Befintlig 130 kv kraftledning Skedvi - Söderfors Samrådsredogörelse 2014-06-05 Fortum Distribution AB Denna samrådsredogörelse är upprättad av Sweco Energuide AB Handläggare: Johnny Carlberg Uppdragsnr:

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen. Bilaga A SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny 150 kv-kraftledning mellan vindkraftparken Fäbodberget och Baksjöberg respektive Baksjöberg och Kalvkullen Åsele kommun, Västerbottens län 2015-02-26 Samrådsredogörelse INNEHÅLL

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer:

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 40 förbi Eksjö Eksjö kommun, Jönköpings län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-09-30 Projektnummer: 108206 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

YTTRANDE. HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning :62697

YTTRANDE. HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning :62697 YTTRANDE HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-08-31 13 920:62697 Sida 1 (2) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Jesper Berg 2009-08-12 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum 1 (3) Vattenfall Eldistributin AB Registratur.eldistributin@vattenfall.cm Beslut m betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 miljöbalken inför ansökan m ny samt förlängd nätkncessin för 150 kv kraftledningar

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer