Verksamhetsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Ingalill Andersson vice ordf. (t.o.m ) Christina Gullström (vald 2007, vice ordf. fr.o.m ) Lars-Olof Legnerfält (fr.o.m ) Jonas Segersam (Landstinget) Kim Söderström sekr. Kjell Jernberg kassör (vald 2007) Bode Janzon t.o.m (Landsarkivet) Enn Kokk (Uppsala kommun) Lennart Källströmer (vald 2008) Ove Gustafsson (vald 2008, fyllnadsval 1 år) Suppleanter (1 år): Marie-Louise Latorre Grete Solberg (Landsarkivet) Gunnel Holstius Curt Persson Ove Hultquist Dick Jansson Christina Lindberg Silva Wistrand (Landstinget) Ingegerd Ström (Uppsala kommun) Hedersordförande: Hans Alsén Revisorer, ordinarie (1 år): Reino Leino (t.o.m ) Lars Mattsson (vald fr.o.m ) Berit Bylund Revisorer, suppleanter (1 år): Eva-Lotta Berg Mona Gröning Valberedning (1 år): Bror R Eriksson (sammankallande ) Agneta Kyller Ove Gustafsson (t.o.m ) Maud Sundqvist Jan-Erik Swedman Karl-Åke Lindblad (vald fr.o.m ) Arbetsutskott: Mats O Karlsson Lars-Olof Legnerfält (fr.o.m ) Kjell Jernberg Christina Gullström Kim Söderström Möten Styrelsen har under 2008 hållit sammanträde , , Arbetsutskottet har sammanträtt , , , Årsmötet ägde rum i Missionskyrkan i Uppsala. Medlemsorganisationer Antalet betalande medlemmar 2008 uppgick till 473 stycken. Som tidigare påtalats har arkivet under flera år haft svårigheter med att få in medlemsavgiften under innevarande år. Vid årskiftet 2009 resterade fortfarande 40 föreningar med avgiften. Nya medlemsorganisationer 2008 Ung Vänster Uppsala län SPF Uppsala city Tierps Missionsförsamling Rädda Barnen lokalförening Björklinge- Bälinge Rädda Barnen Uppsala län Sällskapet Centaurerna, Uppsala Uppsala Bingoallians Hela Människan, Enköping Håbo Fotbollsförening Vänsam Samverkansföreningen, Uppsala Enköping-Håbo Nämndemannaförening Björklinge Hembygdsförening Koloniträdgårdsförening Tuna upa Jan Fridegårdssällskapet Lilla Hagalunds vänner, Bålsta Verksamhetsberättelse

2 Personal Arkivchef Kim Söderström (Arkivarie ), Arkivarie Per Agius , Assistent Anne-Charlotte Wadström , Arkivassistent Katarina Storbråten , Arkivassistent Jonas Sandström, Av arkivets anställda under 2008 erhöll arkivet lönebidrag för två personer. Sex studenter från Uppsala universitets arkivutbildning gjorde en ordnings- och förteckningsuppgift på arkivet under sex dagar. Ekonomi Folkrörelsearkivets bokslut visade för andra året i rad ett underskott som beror på att de regionala och lokala anslagen till arkivet inte uppräknades. År 2008 uppgick underskottet till kronor. Åtgärder vidtogs under året med att sänka arkivets kostnader genom att sänka styrelsens arvoden, samt besparingar av arkivets interna utgifter. Vid årsmötet beslutades också om höjda medlemsavgifter Dessa åtgärder kommer emellertid inte att avhjälpa arkivets försämrade ekonomi. Eftersom arkivets huvudsakliga kostnader består av lokalhyror och personalkostnader måste arkivet under 2009 också se över personalkostnaderna. För övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. Medlemskap Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Bergslagsarkiv, Sveriges Länsark ivariers förening, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Upplands Idrottshistoriska förening, Svenska Arkivsamfundet, Uppsala Industriminnesförening och Sveriges Idrottshistoriska förening. Verksamhet Diagram. Kategorivis fördelning av de 198 leveranserna till arkivet Bildning Facklig Fritid-miljö Fred-försvar Handikapp Humanitär Idrott Koop.-Ek. Kultur Kvinno Nykterhet Religiös Politisk Person Ungdom Övriga Verksamhetsberättelse

3 Arkivleveranser och förteckningsarbete Tabell: Förtecknade arkiv och inkomna arkivleveranser Förtecknade arkiv Antal Hyllmeter 76,3 53,0 Inkomna arkiv Antal Hyllmeter 64,6 54,8 Av de 713 förtecknade arkiven var 209 nyförteckningar av tidigare ej förtecknade arkiv. De övriga arkiven var de som omförtecknats beroende på att nytt kompletterande material inkommit, eller som hade omförtecknats p.g.a. att arkivförteckningarna ej var digitaliserade och införda i databasen. Det innebär att samtliga arkivförteckningar över de föreningsarkiven som arkivet förvarade 2008 är digitaliserade och därmed sökbara i arkivets databas. Samlingar Fotosamling Antalet inskannade bilder 2008 uppgick till och samlingen digitaliserade bilder uppgick därmed vid årsskiftet till Det återstår fortfarande ca bilder att i urval digitalisera och registrera av de bilder som förvarades på arkivet vid årets slut. Inspelningar 72 nya intervjuer och inspelningar har under året överförts till 91 cd-skivor. Samlingen innehåller för närvarande 950 cd-skivor. Bildspel och digitalisering av filmer Arkivet har i sin verksamhetsplan uttryckt ambitionen att även presentera delar ur samlingarna i digital form. Följande bild-och ljudspel har därför framställts under året: BAHCO - en svensk historia. Skutskär - ett sågverkssamhälle. Sixtus Janson och den svenska olympiatruppens hälsas välkommen till Sverige efter vinter- OS Bilder och röster från folkrörelser i Håbo kommun I syfte att bibehålla hållbarheten på de filmer som arkivet har förvarat och göra dem mer tillgängliga, skickades ett stort antal filmer till förvaring till Filminstitutets arkiv i Grängesberg 2005 där de överfördes digitalt och lades på DVD-skivor som tillfördes arkivet. Därefter har arkivet överfört ett flertal filmer digitalt, där vissa även har visats i arkivets programverksamhet. Forskning och besök Under senare år har antalet forskare på arkivet minskat. Arkivet har därför kontaktat och inbjudit handledare på de instutioner som traditionellt haft intresse av arkivets material, främst från etnologi och historia, i syfte att föreslå uppsatsämnen och informera om arkivets forskningsmöjligheter. Men även institutioner som i regel inte skickar sina studenter till arkivet har kontaktas, t.ex. Centrum för genusvetenskap, institutionerna för sociologi, pedagogik och folkhälsooch vårdvetenskap. Stipendium I syfte att uppmuntra forskning på arkivets material, inrättades under året även ett stipendium på kronor för studenter och hembygdsforskare. Uppsatser Följande uppsatser har påbörjats eller färdigställts under 2008: Jenny Jansson: Arbetaren finns han? Akademisk avhandling, Statsvet. inst. Uppsala universitet Andreas Falk: Vad krävde kräftorna, B-uppsats, Historia, Uppsala universitet Niklas Högman: Arbetarrörelsearkiv på mindre orter, Arkivetenskap, C-kurs, Sthlms universitet Besökare 345 besökare noterades i arkivets expedition. I den siffran kan urskiljas 82 olika forskare som vid 113 tillfällen beställde 577 volymer från magasinet. Dessutom besöktes arkivet av ca 50 personer vid studiebesök eller visningar. Övriga besökare framgår under avsnittet utåtriktad verksamhet. Verksamhetsberättelse

4 Konferenser, möten och kurser Konferenser och möten Seminarium. Det industriella kulturarvet. Plats och arr. Uppsala Industriminnesförening., Per Agius, Jonas Sandström Konferens för länsarkivens chefer. Plats: Falun Seminarium. Arkivbildning hotade kulturskatter, sanning försoning. Arr. Sv. Unescorådet, Inst. för missionsforskning mfl. Plats: Etnografiska museet, Stockholm Arkivvecka, Plats: Göteborg. Deltagare: Jonas Sandström Kilen-konferens. Arr. Kultur i länet. Plats: Folkrörelsearkivet i Uppsala Arkivpedagogisk konferens. Plats och arr. Landstingsarkivet i Uppsala., Jonas Sandström Årsmöte. Föreningen Sv. Länsarkivarier, Plats: Åsa folkhögskola, Sörmland Kilen-konferens. Arr. Kultur i länet. Plats: Tierp Folkrörelsernas Arkivförbunds konferens. Plats: Åkers-Runö. Deltagare: Kjell Jernberg Arkivstudier vid Härnösands högskola. Deltagare: Jonas Sandström Informationsmöte inför Älvkarleby kultur- och fritidsnämnd, Skutskär Seminarium. Lokalhistorisk forskning, Arr.: Länsforskningsrådet Uppsala län. Plats: Landsarkivet Uppsala. Deltagare: Per Agius Informationsmöte inför Håbo kulturoch fritidsnämnd, Bålsta. Med anledning av samarrangemanget mellan arkivinstitutionerna i Uppsala inför Arkivens Dag, hölls flera planeringsmöten. Deltagare: Jonas Sandström, Per Agius Folkrörelsearkivets kurser Arkivets kurser för medlemmarna i arkivkunskap ägde rum vid två tillfällen. Arkivet höll även vid två tillfällen kurser i konsten att skriva jubileumshistoriker. Arkivet har på uppdrag av Institutet för missionsforskning i Uppsala, tillsammans med arkivarien vid Kyrkans Hus, utarbetat en arkivkurs som skall användas för kyrkorna i främst Afrika, Asien och Latinamerika. Arkivet medverkade med föreläsningar över ämnet föreningsarkiv vid en Föreningsdag med föreläsare i Älvkarleby, samt vid en kurs i Gysinge arrangerad av Synskadades riksförbund. Utåtriktad verksamhet Inventeringar/Lokalarkiv mm För att komplettera underlaget inför den kommande föreningsinventeringen 2009 i Heby kommun, har arkivet besökt kommun/föreningsarkivet i Heby och i Morgongåva, samt Arkiv Västmanland i Västerås. Besök och kontakter har även skett med Förenings- och hembygdsarkivet i Österbybruk. Arkivet medverkade med ett bild- och ljudspel om Bacho på BAHCO-dagen i Enköping. Kulturnatt och Arkivens Dag Under kulturnatten inbjöds Föreningen Skönskrivarna till arkivet för att visa upp en utställning om skönskrift och låta besökarna prova på att skriva olika stilarter. Arkivet visade upp exempel med texter från föreningsarkiven, visade filmer och visningar av arkivets magasin. Antalet besökare under kvällen på de bägge arkiven i Sandbacken var ca 800 personer. Arkivens Dag arrangerades 2008, i likhet med tidigare år, gemensamt av de flesta arkivinstitutionerna i Uppsala, inklusive Stadsbiblioteket och Upplandsmuseet. Programmet som avhölls under tre dagar under rubriken Nöjen och underhållning bestod av föreläsningar, utställningar, bokbord, filmvisning, visningar av arkiv- och bokmagasinen. Antalet besökare på biblioteket under dagen var ca personer som, även om inte alla deltog i aktiviteterna, knappast kunde undgå evenemanget. Verksamhetsberättelse

5 Programverksamhet I samarbete med Stadsarkivet i Uppsala inleddes under året en programverksamhet på kvällstid med visningar av arkiven, föredrag och filmvisningar. Kontakter med arkivets bidragsgivare Med anledning av att Folkrörelsearkivets bidragsgivare hade indikterat ekonomiska neddragningar till arkivets verksamhet, informerade ordförande och sekreterare vid ett möte med landstingets kulturnämnd om arkivets arbete. Sekreteraren har dessutom informerat kulturnämnderna i Älvkarleby och Håbo kommuner om arkivets verksamhet. Arkivens gemensamma programaffisch på Arkivens Dag. Slutord Styrelsen framför ett varmt tack till Landstinget i Uppsala län, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt till Riksarkivet, vilkas ekonomiska stöd gör arkivets verksamhet möjlig. Slutligen vill styrelsen tacka medlemsorganisationer, personal och övriga som har bidragit till att stödja Folkrörelsearkivets verksamhet. Uppsala i april 2009 Styrelsen Mats O Karlsson Christina Gullström Kjell Jernberg ordförande vice ordförande kassör Lars-Olof Legnerfält Grete Solberg Enn Kokk Lennart Källströmer Jonas Segersam Ove Gustafsson Kim Söderström sekreterare Verksamhetsberättelse

6 Verksamhetsberättelse

7 Verksamhetsberättelse

8 Verksamhetsberättelse

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse 2012 Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse för år 2012 Rädda Barnen distrikt Malmö är ett

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer