Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

2 Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas arkivsamfund. Vår primära uppgift är att fungera som en resurs- och samarbetsinstitution för föreningar och arkiv inom Stockholms län. FSL vill göra länets alla föreningar medvetna om vikten av att arkivera och registrera sitt material och vi arbetar för att tillgängliggöra arkiverat material på ett bra sätt. FSL vill verka för att bevara dåtiden och nutiden åt framtiden. Föreningsarkiven förvaras i regel i respektive kommuns arkiv. Medlemmar Föreningen hade vid årets utgång 80 medlemmar, varav 20 kommuner, 55 föreningar, organisationer och institutioner samt 5 enskilda personer. Fyra lokala föreningar har tillkommit som medlemmar under året och tre lokala föreningar har valt att lämna FSL. Medlemsförteckning 31/ , se bilaga 1. Förtroendevalda Efter årsmötet fick styrelsen följande utseende: Nils-Bertil Nilsson, ordförande Monica Frumerie, vice ordförande Jessica Andersson, ledamot Maria Bring, ledamot Erland Nilsson, ledamot Göran Rydeberg, ledamot Urban Johansson, suppleant Magnus Lindvall, suppleant Karin Sandberg, suppleant Revisorer: Håkan Andersson Jonas Hök Carl-Göran Backgård Valberedning: Catharina Wikström, sammankallande Lars-Erik Eriksson, ledamot Anita Andersson, ledamot Vallentuna Folkrörelsearkiv Danderyds Föreningsarkiv Föreningsarkivet i Södertälje-Nykvarn Lidingö Stadsarkiv IOGT-NTO, Stockholm Mälaröarnas Folkrörelsearkiv Norrtälje Släktforskarförening Svenska Baptistsamfundet TAM arkiv Auktoriserad revisor Stockholms läns hembygdsförbund Nacka lokalhistoriska arkiv Mälaröarnas Folkrörelsearkiv Danderyds Föreningsarkiv Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret.

3 Arbetsutskottet har bestått av Nils-Bertil Nilsson, Monica Frumerie, Maria Bring, Jessica Andersson och Eva Wetterborg. Arbetsutskottet har sammanträtt 6 gånger under året. Under året har det inte funnits något redaktionstråd för vårt medlemsblad Ordna och Vårda. AU har planerat innehållet och hjälpt till med korrekturläsning. Planeringskonferens för styrelse och personal hölls den 11 september på IOGT-gården, Stockholm. Föreningens verksamhet diskuterades och verksamhetsplan och budget för 2014 upprättades. Representation Föreningen är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Svenska Arkivsamfundet, Arbetsgivareföreningen IDEA, Centrum för Näringslivshistoria och Föreningen för folkbildningsforskning. Nils-Bertil Nilsson har deltagit i deltagit i AVEC, maj och FA:s konferens i Sundsvall november. Nils-Bertil har även deltagit i Sigtuna Arkivförenings årsmöte och som representant för FSL på Hembygds Förbundets årsmöte. Vidare så deltog Nils-Bertil tillsammans med Monica Frumerie i en konferens som Riksarkivet ordnade den oktober. Jessica Andersson har deltagit i ett seminarium, Vägen till det digitala arkivet. Monica Frumerie deltog i FA:s utbildarträff, 2 oktober, ute i ARAB:s lokaler i Flemingsberg. Eva Wetterborg har under året besökt, Upplands Bro, Sundbyberg och Solna kommuner, träffat kommunarkivarierna och i förekommande fall även representanter för den lokala arkivföreningen. Eva deltog även i invigningen av Mälaröarnas folkrörelsearkivs sommarutställning på biblioteket i Ekerö centrum. Personal Eva Wetterborg har under året varit anställd som sekreterare. Förutom sedvanliga administrativa uppgifter och rådgivning, så sköter hon också bokföring och betalningar på kansliet, uppdatering av hemsidan samt registrering och registervård av ASL, (Arkivregister Stockholms Län). Som tidigare har Hannelie Hillertorp, Karin Sandberg, Göran Johanson och Leif Gidlöf anlitats som kursledare. Årsmöte 2013

4 Årsmötet hölls den 21 mars 2013 i det nyinvigda kulturhuset i Vallentuna centrum. Vallentuna Folkrörelsearkiv stod för arrangemanget och innan träffen på kulturhuset gavs det möjlighet att titta på deras arkivlokal. Innan själva årsmötet berättade kulturnämndens ordförande, Lars-Bertil Ohlson, om Vallentunas kultursatsningar och vi fick tillfälle att gå en guidad tur i huset. Uno Sköld berättade också om Vallentuna folkrörelsearkivs historia. Mötet samlade 13 ombud och drygt 15 observatörer. Nils-Bertil Nilsson omvaldes till ordförande för ett år, Maria Bring omvaldes för två år, Erland Nilsson och Göran Rydeberg nyvaldes som ledamöter för två år. Till suppleanter i ett år valdes Magnus Lindvall, Karin Sandberg och Urban Johansson. Kansli Kansliet finns i Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan 6 i Stockholm. Kansliet är tillgängligt för funktionshindrade. Inventering och registrering av arkiv Arkivregister Stockholms län (ASL) Under året har ca 75 nyregistreringar och drygt 500 kompletteringar tillförts databasen genom det elektroniska uppdateringsformuläret on-line. Vidare har utvecklandet av en ny funktion för publicering av digitala dokument på nätet påbörjats under året. När funktionen är fullt utvecklad kan ASL:s arkivförvarare tillgängliggöra delar av sina arkiv direkt via nätet. ASL Statistik Antal enskilda arkivbildare registrerade i länets kommunarkiv och folkrörelsearkiv. Begreppet enskilda arkivbildare innefattar förenings-, person-, släkt-, gårds-, by- och företagsarkiv Vid utgången av respektive år. Källa ASL. Antal Antal Antal arkivbildare nyregistrerade uppdaterade Kommun Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn

5 Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje inkl Nykvarn Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholms Värmdö Österåkers Totalt Samverkan med andra organisationer En stor del av verksamheten bygger på samverkan med andra organisationer på regional nivå. De utgör en viktig länk till lokala föreningar. Under 2013 har vi bland andra samarbetat med HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. Vi har under året, i samarbete med respektive kommunarkivarie och/eller den lokala arkivföreningen, haft informationsutskick och genomfört en grundkurs i Upplands-Bro kommun i samarbete med den nystartade arkivföreningen och haft en fortsättningskurs i Södertälje. I oktober hade vi vår årliga konferens för de lokala arkivföreningarna. Sju av nio inbjudna föreningar deltog och vi diskuterade frågor om marknadsföring, tillgängliggörande och vilken typ av hjälp som de önskar få från FSL. Rådgivning, kurser och forskning Rådgivning En viktig del av verksamheten är rådgivning i arkivfrågor till föreningslivet. I de flesta fall har denna givits per telefon eller e-post. Även på hemsidan finns råd och anvisningar i arkivfrågor. Vi kompletterar vår rådgivning med försäljning av vår handledning Ordning i arkivet.

6 Kursverksamhet I samarbete med lokala folkrörelsearkiv, kommunarkiv och föreningslivet har under året kurser anordnats i arkivkunskap och dokumenthantering. Under året har tre grundkurser, två fortsättningskurser och en kurs i hur man skriver en jubileumsskrift hållits. Vi har under året genomfört något färre kurser än vi brukar, tre kurser har fått ställas in av orsaker vi inte kunnat påverka. Vi kommer att fortsätta med att skicka ut informationsmaterial och erbjudande om ett kurstillfälle till enskilda föreningar kommunvis och hoppas på ett fortsatt bra resultat. Våra kurser har under året samlat ca 90 deltagare. Arkivens Dag 9/11 Flera av våra medlemsarkiv anordnade aktiviteter på Arkivens dag den 9 november. I några av de kommuner där vi har lokala arkivföreningar ordnas aktiviteter tillsammans med respektive kommuns bibliotek, så till exempel i Nynäshamn, Vallentuna, Ekerö och Danderyd. IOGTs arkivgrupp ordnar alltid en, i förhållande till arkivets storlek, välbesökt Arkivens Dag aktivitet i sin lokal i Åkeshov. Konferens för lokala arkiv Visa skatterna - tillgängliggörande av arkiv. I april ordnade FSL en konferens som handlade om att tillgängliggöra sina arkiv, t.ex. genom utställningar eller digitalt. Föreläsare var Susanne Nickel, verksamhetsansvaring för Eskilskälllan, Lena Röös Föreningsarkivet i Sörmland och Claes Westling, arkivarie på Landsarkivet i Vadstena. Seminariet samlade ett tjugotal deltagare. Seminarium i digital förvaring Föreningens e-arkiv i exempel och belysning Vi har förberett och planerade för ett genomförande under 2013 men hittade inga föreläsare så det kommer att genomföras den 11 februari Information Nyhetsbrevet Ordna och Vårda föreningsarkiven har under året utkommit med fyra nummer som sänts ut till medlemmar och arkivinstitutioner. Som tidigare beslutats så skickas den, förutom till medlemmar och övriga arkiv, även till kursdeltagare under ett år efter genomgången kurs och till alla huvudbibliotek i länet och till KB. Uppdateringar av hemsidan, görs på kansliet vilket möjliggör att förändringar i information snabbare når användarna. Vår broschyr, vårt informationsblad om ASL, Arkivregister Stockholms län, används vid utskick och delas ut vid träffar av olika slag. Faktabladet om ASL har skickats ut till alla universitet och högskolor i samband med att arkivutbildningarna startar. Under året så har de, samt vårt informationsblad om handledningen och vårt kursprogram uppdaterats innehållsmässigt och framförallt fått ny och enhetlig layout. På kansliet finns även vår instruktionspärm Ordning i arkivet, en populär handledning för föreningar och distriktsorganisationer, till försäljning.

7 Våra roll-ups, med information om FSL, använder vi i olika sammanhang och de är också tillgängliga för utlåning. Även i år har vi haft möjlighet att erbjuda våra medlemmar trevliga och mycket uppskattade studiebesök. Vi ser studiebesöken som ett sätt att få kontakt och ett bra tillfälle att sprida information om FSL till medlemmarna och naturligtvis ett sätt att informera oss om andra arkivinstitutioner etc. i vårt verksamhetsområde. I maj besökte vi Krigsarkivet och i november Kungliga Biblioteket, avdelningarna för handskrifter och vardagstryck. Studiebesöken har samlat ett 60-tal besökare. Ekonomi Medlemsavgifterna under året har varit 100 kronor för lokala föreningar och enskilda personer, 500 kronor för distriktsorganisationer och institutioner och 1000 kronor för kommuner. Årets vinst, blev ca kronor. Mål och måluppfyllelse 2013 blev ett år som i stora drag utvecklades som planerat. Vårt mål att genomföra 16 kurser lyckades vi dock inte uppnå. Vi tvingades att i ett sent skede ställa in några av skäl som vi inte kunde påverka. Några av dessa kurser senarelades och genomförs tidigt Likaså fick ett seminarium i e-arkivering senareläggas. I övrigt anser vi att har väl infriat de krav som medlemmarna har ställt på oss. Under året har vi arbetat med vårt kvalitetsstyrningsdokument. Bilaga 2 Slutord Vi framför ett stort tack till våra anslagsgivande myndigheter, Riksarkivet och Stockholms läns landsting, Kultur- och utbildningsnämnden. Utan deras stöd hade vi inte kunnat bedriva denna verksamhet. Till alla de kommuner i länet som välvilligt ställer arkivutrymme till förfogande för lokala föreningsarkiv vill vi också framföra ett stort tack. Tack vare denna inställning kan kommuninvånarna ta del av det lokalhistoriska arv som finns i föreningarnas arkiv. För det goda samarbetet och det värdefulla stöd vi erhållit från Stockholms stadsarkiv, andra arkiv och bibliotek, ber vi att få framföra ett varmt tack.

8 Ett stort tack även till vår sekreterare på kansliet Eva Wetterborg Stockholm 4 februari 2014 Nils-Bertil Nilsson Monica Frumerie Jessica Andersson Maria Bring Erland Nilsson Göran Rydeberg

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Kallelse till Årsmöte med KommITS

Kallelse till Årsmöte med KommITS Kallelse till Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer