FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse."

Transkript

1 FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har under året haft följande sammansättning: Vald Torgny Larsson, ordförande 2011 Yvonne Bergman, kassör 2012 ArkivCentrum i Örebro län Eva Berntsson Melin, sekreterare 2012 Folkrörelsernas arkiv i norra Halland Elsie Bäcklund Sandberg 2011 Arbetarnas Bildningsförbund Lars Ilshammar 2011 Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek Maths Isacson 2012 Uppsala universitet Ekonomisk-historiska institutionen Anna Ketola 2011 Skånes Arkivförbund Lars Petterson 2011 Dalarnas Folkrörelsearkiv Åke Pettersson 2012 Katarina Thurell 2011 Svenska Missionskyrkan Lennart Winblad 2012 Karin Englund, adjungerad ledamot Förvaltningen av Madli Kurdves minnesfond Styrelsen för Folkrörelsernas Arkivförbund ansvarar för fonden och förvaltningen sköts av Berith Sande (sammankallande), Folkrörelserna arkiv för Värmland, Per Lundin, Blekingearkivet, Lars Petterson samt förbundets kassör Yvonne Bergman såsom resursstöd. Särskild redovisning lämnas för den ekonomiska förvaltningen. Fondens ekonomi har inte medgivit någon stipendieutdelning under 2012.

2 Revisorer avseende såväl förbundet som Madli Kurdves minnesfond Dessa har en mandatperiod om två år för ordinarie samt ett år för ersättare och har under året varit: Ordinarie: Sven-Eric Davidsson 2011 Skånes Arkivförbund Hjördis Häll 2012 Arkiv Västmanland Ersättare: Lennart Lindgren 2012 Dalarnas folkrörelsearkiv Bo Anders Öberg 2012 Föreningsarkivet Västernorrland Valberedning Denna väljs på ett år och består av tre ordinarie ledamöter. Under året har den utgjorts av Ulrika Hådén (sammankallande) 2012 Föreningsarkivet Västernorrland Ann-Britt Grünewald 2012 Dalarnas Folkrörelsearkiv Helene Saranius 2012 Vårdförbundet Personal Kanslifunktionen för FA har handhafts av ArkivCentrum i Örebro län. Håkan Henriksson, ArkivCentrum i Örebro län, har administrerat FA:s webbplats. Verksamhet Styrelsen har haft sju protokollförda möten under år Årsstämman ägde rum 10 maj i Lund med Skånes Arkivförbund som värd. I anslutning till stämman hölls gemensam konferens maj i samarbete med Näringslivsarkivens Förening och Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Utgångspunkten för konferensen var samverkansmodellen för kulturområdet. Förutom att föredrag hölls var det ett seminarium där gemensamma frågor för näringslivs- och folkrörelsearkiven diskuterades. Riksarkivarien Björn Jordell berättade även om Riksarkivets arbete för samverkan med enskilda arkiv. Möjlighet till rundvandring i Arkivcentrum Syds nya lokaler erbjöds också. Vid konferensen Missionen då, nu och i framtiden i Borås september representerade Kim Söderström, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, FA med ett bokbord.

3 Höstkonferensen genomfördes på Riksarkivet november. Temat var regional samverkan samt organisationernas och arkivens gemensamma frågor och utbyte av varandra; under arrangemanget gavs även föredrag rörande folkbildningsforskning. Riksarkivarien Björn Jordell informerade om förändringsarbetet som ägt rum på Riksarkivet sedan han tillträdde. Redovisningarna av de skilda seminariediskussionerna pekade på behovet av rekommendationer rörande service och avgifter samt vad deponenterna kan förvänta sig av arkivföreningarna och -institutionerna. Under året har fem arbetsgrupper arbetat med skilda sakfrågor: 1) Utvecklingsgruppen bestående av Torgny Larsson, Yvonne Bergman, Christina Sirtoft Breitholtz, Arkiv Västmanland, samt Gustaf Holmlund, Handelsanställdas förbund har träffats 1 gång. Gruppen har arbetat med organisations- och delegationsfrågor och utvecklingsfrågor rörande samarbetet med Näringslivsarkivens förening och Föreningen Sveriges Länsarkivarier. 2) Utbildningsgruppen med Elsie Bäcklund Sandberg, Maths Isacson, Katarina Thurell, Anna Ketola och Ulf Jönson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har under sina 3 möten arbetat med resultaten från grupparbeten vid FAs konferenser, en medlemsenkät rörande kurser och utbildning på regional nivå samt ett PM utarbetat av Karin Englund som utgångspunkter. Arbetet har resulterat i förslag på bl a en grundläggande basutbildning om 2 dagar med en kurs för arkivassistenter och en dito för arkivredogörare, seminarieserier såsom exempelvis processinriktad arkivering och omvärldsanalyser, fokuserade på medlemsorganisationerna och arkivinstitutionerna samt att skapa diskussionsforum på webben. 3) Kommunikations- och informationsgruppen med Karin Englund, Lars Ilshammar, Åke Pettersson, Lennart Winblad och Per Lundin, Blekingearkivet, har sammanträtt 2 gånger. Den har gjort en broschyr som presenterar förbundet. Man har även inventerar skilda kommunikationskanaler, dessas användning och diskuterat hur man kan utveckla FA:s informationsverksamhet samt arbetat med ett förslag till ny logotype för förbundet. 4) Arbetsgruppen för webbplatsen Folk i rörelse med Anna Ketola, Lisa Engström, Arkiv Gävleborg och Tobias Lundqvist, Skånes arkivförbund har haft möte 1 gång. Skånes Arkivförbund har på uppdrag av FA administrerat webbplatsen (http://www.folkirorelse.se). Under året har sidan haft något fler besökare jämfört med tidigare år, sammantaget besökare. I snitt har det varit c:a besökare per månad med en tydlig nedgång under sommarmånaderna. De korta besöken dominerar men antalet besök som varat längre har ökat många av dessa besök har varat mer än en timme. Webbplatsens status och dess e- postlåda har regelbundet kontrollerats. Ett antal förfrågningar i huvudsak rörande möjligheten att använda bilder från sidan till olika publikationer besvarats. Ansvarig för det praktiska arbetet med webbplatsen har Ingrid Andersson, Skånes Arkivförbund, varit.

4 5) Madli Kurdves minnesfonds arbetsgrupp består av Berith Sande, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Lars Petterson och Per Lundin, Blekingearkivet och förbundets kassör har fungerat som resursstöd. Beträffande fondens ekonomi hänvisas till kassörens redogörelse. Representation Föreningen Svensk Arkivtidskrift Ordförande Torgny Larsson har representerat FA i Svensk Arkivtidskrifts styrelse med Lennart Winblad som ersättare. Vid årsmötet i mars deltog Karin Englund som ombud för FA. I redaktionen ingår Karin Englund och Soili-Maria Olli, Dalarnas Folkrörelsearkiv. Tidskriften Arkiv utkommer med 4 nummer per år. Svenska Arkiv i Samverkan SASS har ett samordningsansvar för AVEC och Arkivens Dag och är ett nätverk Riksarkivet och arkivföreningarna. Såväl ordförande Torgny Larsson som vice ordförande Anna Ketola har deltagit i gruppens möten och under året har särskild tid ägnats åt planerandet av AVEC13. Ordförande ingår i programgruppen och vice ordförande i marknadsföringsgruppen Karin Englund har fungerat som ersättare. Samarbetsrådet för enskilda arkiv I detta råd, som träder i kraft 2013, skall fyra representanter för Riksarkivet samt fem för den enskilda arkivsektorn ingå tre från Folkrörelsernas Arkivförbund och två från Näringslivsarkivens Förening. Vid förberedelsemöten inför detta råd har ordförande Torgny Larsson och kassören Yvonne Bergman samt ledamoten Lars Ilshammar deltagit. Övrigt Arkivföreningarnas ordföranden har träffats regelbundet i samband med SASSmöten under året då man bl a diskuterat framtida samarbete. Dessutom har AVEC-förberedelserna gjort att vi knutits allt närmare till varandra. Vid firandet av 90-årsjubileet deltog ordförande Torgny Larsson på inbjudan av Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet. Vid invigningen av Arbetarrörelsens Arkiv och Biblioteks nya lokaler i Flemingsberg representerades förbundet av ordförande och sekreteraren Eva Berntsson Melin. Vid båda tillfällena överräcktes boken som utgavs i samband med vårt eget 40-årsjubileum samt bidrag till Madli Kurdves minnesfond. Medlemmar Antal medlemmar i Folkrörelsernas Arkivförbund har under 2012 varit 137 stycken. Dessa utgörs av 3 rikstäckande arkiv, 24 regionala och 48 lokala arkiv samt 59 riksorganisationer jämte 3 lokala organisationer. Minsking har skett med en medlem. Medlemsavgiften har varit kr för riksorganisationer, 800 kr för regionala organisationer samt 300 kr för lokala organisationer. Medlemsavgiften har varit 1200 kr för riksorganisationer, 800 kr för regionala organisationer samt 300 kr för lokala organisationer.

5 Ekonomi Intäkterna för år 2012 uppgick till kronor. Kostnaderna för samma år blev totalt kronor. Årets resultat blev kronor och det egna kapitalet uppgick vid året slut till kronor. I övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska rapport med bokslut. Slutord Framåtsyftande aktiviteter har präglat verksamhetsåret. Det interna utvecklingsarbetet inom FA med arbetet i ett antal utvecklingsgrupper för specifika utvecklingsområden börjar få konkreta uttryck. En ny informationsfolder har tagits fram som utmanande frågar "Vem tar ansvar för era handlingar?" Vi planerar fortbildning för arkivassistenter. Det har varit en intressant förändringstid i bakvattnet av samverkansmodellen. Det var också det som fanns som underton under hela höstkonferensen. Den gav styrelsen dessutom en uppfordrande uppmaning att söka en ny logga i tiden. Nytt samarbetsråd för enskilda arkiv där representanter från FA ingår inleder en ny tid med ändrade förutsättningar för inflytande i samordnings- och samverkansfrågor som rör förenings- och folkrörelsearkiv. Förberedelserna inför AVEC 2013 tillsammans med övriga arkivföreningar och Riksarkivet har tagit mycket tid i anspråk. Ser ut att kunna bli riktigt bra både när det gäller innehåll och deltagande. Våra viktigaste uppgifter framöver som delas av medlemmarna är: Utbildning, utveckling, opinionsbildning Ökat medlemsengagemang Marknadsföring Vi ser fram emot en uppfordrande spännande framtid, där vi med nyfikenhet och stolthet ser hur FA utvecklas till ett dynamiskt mötesforum för våra medlemmar. Örebro 18 april 2013 Torgny Larsson Ordförande Yvonne Bergman Eva Berntsson Melin Elsie Bäcklund Sandberg Lars Ilshammar Maths Isacson Anna Ketola Lars Petterson Åke Pettersson Katarina Thurell Lennart Winblad

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN

NYHETSBREV FRÅN FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN NYHETSBREV FRÅN FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN NR 2 AUGUSTI 2001 Kansliets adress är: Föreningsarkiven i Stockholms län c/o Stockholms stadsarkiv Box 22063 104 22 Stockholm Tel. 08 508 283 42, fax 08

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer