Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker"

Transkript

1 REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER MAJ, 2010 Anmärkning: Informationen i detta dokument är endast ämnat för mottagaren och kan innehålla konfidentiell och/eller priviligierat material. Spridning av detta material utan tillstånd är ej tillåtet. Genom att läsa detta dokument förbinder du dig att inte sprida detta material vidare. Om du ändå gör detta förbinder du dig att betala eventuellt skadestånd fastställt av Sveriges Muslimska Akademiker.

2 REVISIONSDOKUMENT VERSION DATUM KOMMENTARER V Första utkastet preparerad för remiss V Godkänd utan justeringar SMA FÖR SMA AV 10

3 AUKTORISERING AV DOKUMENT Förberedd av Justerad av... Namn: Yasmin Khan Titel: Ordförande Datum: Godkänd av... Namn: Anila Mohammad, Yasri Khan Titel: Sekreterare Ledamot Datum:... Namn: Yasmin Khan Titel: Ordförande Datum: SMA FÖR SMA AV 10

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVISIONSDOKUMENT...2 AUKTORISERING AV DOKUMENT...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAMN STATUS SÄTE VISION MÅL LEDORD VERKSAMHET Utbildning Nätverk Entreprenörskap MEDLEMSKAP Inträde Medlemskap Utträde Uteslutning Medlemsantal ORGANISATION Årsmötet Tid och plats Extra årsmöte Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt Styrelsen Beslutsförhet Räkenskaper och revision Stadgeändring Tolkningsföreträde Upplösning...10 SMA FÖR SMA AV 10

5 1.0 NAMN Föreningens namn är Sveriges Muslimska Akademiker, förkortad SMA. Den engelska översättningen är Muslim Academics in Sweden. 2.0 STATUS Sveriges Muslimska Akademiker är: en ideell förening partipolitiskt obundet 3.0 SÄTE Föreningen har sitt säte i Uppsala 4.0 VISION Ett Sverige där muslimerna är väl utbildade inom både sekulära och religiösa kunskaper framgångsrika inom sina respektive specialistområden engagerade och aktiva i sitt samhälle. 5.0 MÅL Föreningens mål är att bidra till förverkligandet av föreningens vision. 6.0 LEDORD Föreningens ledord är: Utbildning Nätverk Entreprenörskap SMA FÖR SMA AV 10

6 7.0 VERKSAMHET Föreningens verksamhet består av att: 7.1 Utbildning anordna konferenser, kurser, workshops, föreläsningar eller andra aktiviteter för att höja utbildningsnivån bland våra medlemmar inom såväl sekulära som religiösa ämnen. utveckla relationer med samhällsorgan, företag, organisationer och institutioner för högre utbildning i syfte att öka förståelsen för Islam och muslimer i det svenska samhället. uppmuntra, stödja och underlätta för medlemmarna att fortsätta till högre utbildning och fortbildning inom det egna specialistområdet eller närliggande ämnesområden. 7.2 Nätverk uppmuntra och stödja nätverkande bland medlemmar inom deras specialistområde och i angränsande ämnesområden. utgöra en plattform för informationsutbyte, professionell verksamhet och nätverkande mellan medlemmarna och samhället i övrigt. verka för att medlemmarna snabbt upptas i professionell yrkesverksamhet inom deras utbildningsområde. 7.3 Entreprenörskap aktivt stödja, främja och utveckla entreprenörskap bland medlemmarna. SMA FÖR SMA AV 10

7 8.0 MEDLEMSKAP 8.1 Inträde Medlemskap sker genom skriftlig ansökan till SMA. Medlemskap beviljas endast till den som delar föreningens vision och förbinder sig att följa föreningens stadgar och verka för föreningens ändamål. Inträde sker genom att medlemsavgiften för innevarande år erläggs. Beslut om medlemskap för enskilda medlemmar fattas av styrelsen. Beslut om medlemskap för medlemsorganisationer fattas på årsmötet. 8.2 Medlemskap Medlem är den som har registrerat sig som sådan samt betalat medlemsavgiften. Medlem ska varje år erlägga en avgift som fastställs av föreningens årsmöte. Ny medlem erlägger avgiften vid anslutningen. Sker anslutningen under verksamhetsårets två sista månader gäller medlemsavgiften även för det kommande året. 8.3 Utträde Utträde ur SMA sker genom skriftlig anmälan till SMA. 8.4 Uteslutning Medlem, som inte följer dessa stadgar eller som genom sitt uppträdande skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningsbeslut av enskilda medlemmar fattas av styrelsen. För uteslutning krävs att majoriteten av styrelsens ledamöter stöder det. Vid lika röstetal får ordförande utslagsrösten. Uteslutningsbeslut av medlemsorganisation fattas på årsmötet. För uteslutning krävs att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter stöder det. Utesluten medlem erhåller ej nytt medlemskap förrän uteslutningen upphävts. Återinträde beviljas av styrelsen. 8.5 Medlemsantal Föreningens medlemsantal fastställs vid föreningens årsmöte efter det antal medlemmar föreningen hade 31 augusti föregående verksamhetsår. SMA FÖR SMA AV 10

8 9.0 ORGANISATION Föreningens organ är: 1. Årsmötet 2. Styrelsen 3. Revisorerna Högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena utgör styrelsen högsta beslutande organ. 9.1 Årsmötet Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet till vilket alla medlemsorganisationer kallas. Det ligger på styrelsen att se till så att alla medlemsorganisationer nås av kallelsen. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar innan mötet. Senast 3 dagar innan mötets hållande ska deltagarna ha tillgång till dagordning och övriga handlingar Tid och plats Ordinarie förbundsårsmöte hålls före den 1 juli på plats som styrelsen beslutar Extra årsmöte Extra årsmöte kan hållas enligt beslut av styrelsen eller då medlemsorganisation så begär. Extra årsmöte skall avhållas senast 45 dagar efter framställan gjorts. Mellan ordinarie och extra förbundsstämma skall fortlöpa en tid av minst 30 dagar Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden: 1. Fråga om årsmötes behörighet utlyses 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 9. Medlemsavgift fastställs 10. Val av föreningsordförande 11. Val av kassör 12. Val av ledamöter 13. Val av revisorer och ersättare 14. Vid årsmötets väckta frågor SMA FÖR SMA AV 10

9 9.1.4 Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt Vid årsmöte har endast medlemsorganisation (ej stödorganisation) rösträtt. Ombud- och poströstning är ej tillåtet. Yttranderätt och förslagsrätt vid föreningens årsmöte har alla som deltar i årsmötet. Rösträtt och motionsrätt tillkommer endast föreningens medlemmar. Förslag om kandidater till styrelsen godkännes ej från andra än valberedningen. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i frågor som berör styrelsens förvaltning för det gångna året och vid val av revisorer. 9.2 Styrelsen Styrelsen har till sin uppgift att verka för en effektiv organisation. Styrelsen har också till uppgift att driva en aktiv verksamhet för att uppnå föreningens mål. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare personer. Styrelsen åläggs: att planera och samordna verksamheten att mellan årsmöten utgöra föreningens högsta beslutande organ att förbereda de ärenden som ska föreläggas årsmötet att handha föreningens ekonomi att till ordinarie årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet och räkenskaper under det gångna året Beslutsförhet Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Ordförande sammankallar mötena. Styrelse har full beslutsrätt mellan årsmötena. Det är upp till styrelsen att fastställa de förslag de anser skall genomföras. 9.3 Räkenskaper och revision Räkenskaperna redovisas på det ordinarie årsmötet Vid ordinarie årsmöte väljs minst två revisorer jämte ersättare, vilkas mandatperiod gäller intill nästkommande årsmöte. Revisorerna skall följa verksamheten inom föreningen, granska redovisning och bokslut och senast 6 dagar före årsmötets hållande, avge revisionsberättelse samt ge förslag till beslut vad gäller styrelsens ansvarsfrihet avseende det gångna verksamhetsåret Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan göras på ett ordinarie eller extrainkallat årsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem vilka röstar biträder förslag om ändring. SMA FÖR SMA AV 10

10 11.0 Tolkningsföreträde Tolkningsföreträde för stadgarna ges till revisor fram tills årsmötet Upplösning Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande förbundsårsmöten med minst sex månaders mellanrum varav den ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall förenings tillgångar gå till medlemsorganisationerna eller personer, organisationer eller organ som bedriver liknande verksamhet. Då beslut om upplösning har fattats ska alla tidigare ordföranden sammankallas och tillsammans bestämma var tillgångarna ska placeras. SMA FÖR SMA AV 10

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer