Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning"

Transkript

1 Årsbokslut För Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning Räkenskapsåret Innehåll Sida -verksamhetsberättelse 2 -resultaträkning 5 -balansräkning 6 -tilläggsupplysningar 8 -underskrifter 9

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Föreningen för arkiv och informationsförvaltning får härmed avge berättelse för verksamhetsåret Under perioden januari-februari existerande en interimsstyrelse för den sammanslagna föreningen. De gamla föreningarnas styrelser fokuserade på avvecklingsaktiviteter medan interimsstyrelsen fokuserade på uppstartsaktiviteter. Styrelsens sammansättning Ordförande Viceordförande Sekreterare Kassör Katarina Ekelöf Lars Lundqvist Barbro Kvist Dahlstedt Börje Sjöman Dessa fyra utgör föreningens arbetsutskott. Övriga ledamöter Övriga funktionärer Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Carolina Brandes Katarina Fredlund Lisa Hammar Johan Jacobsson Inger Mattsson Gertrud Nord Göran Samuelsson Nina Sjögren Désirée Veschetti Holmgren Peter Wattman Malena Appell Bo Berg Karin Borgkvist Ljung Pernilla Rosengren Mattias Hammarlund Gunilla Nordström Föreningsstruktur Årsmöte Föreningens första årsmöte hölls den 6 mars 2014 på postmuseum. Sammanträden Styrelsen har haft 4 möten (inklusive konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet) samt ett möte i interimsstyrelsen i perioden före årsmötet. Arbetsutskottet har haft 3 möten samt ett projektgruppsmöte i perioden före årsmötet.

3 Medlemmar Under verksamhetsåret har FAI haft 920 medlemmar varav 130 organisationsmedlemmar. Arbetsgrupper inom föreningens kärn- och stödverksamhet Samordningsgruppen för Mentorbanken Inger Mattsson, sammankallande och styrelsens representant Katarina Fredlund Ulf Jonson Sten Leander Redaktionen för Arkiv, Samhälle och Forskning Lars Lundqvist, TF redaktör och styrelsens representant O rjan Simonson, bitra dande huvudredakto r Staffan Smedberg Anneli Sundqvist Arbetsgrupp för konferensplanering Katarina Ekelöf, sammankallande Carolina Brandes Mattias Hammarlund Lars Lundqvist Gertrud Nord Peter Wattman Arbetsgrupp för stipendiehantering Desirée Veschetti Holmgren, sammankallande Peter Wattman Arbetsgrupp för webbplats/kommunikation Lisa Hammar, sammankallande Lars Lundqvist Katarina Ekelöf Verksamhet Grafisk profil och profilprodukter Styrelsens första uppdrag var att skaffa en ny grafisk profil för den nya föreningen. Uppdraget gick efter offertförfrågan till Åsa Kax. Uppdraget omfattade logotype och grafisk profil, utformning av ny webbplats, roll-up, FAI pins, 3 illustrationer Var sna ll mot arkivarier de kan radera dig ur historien, brevmall, powerpointmall, mall fo r inbjudan till medlemscaféer/temadagar och mall fo r digitala nyhetsbrev. Webbplatsen sjösattes i juni 2014 i samband med ett releaseparty. Dessutom har föreningen tagit fram USB-minnen med tryck This is not an archive. Kommunikationsplan och kommunikationskanaler En kommunikationsplan utarbetades vid styrelsens planeringsdag 12 juni och stod klar Ett digitalt nyhetsbrev har skickats ut en gång i månaden till föreningens medlemmar. Facebook sidan har 610 gilla. Föreningen har sedan hösten ett Twitter-konto. Webbplatsen hade

4 sidvisningar. Med tanke på att den kom igång först i juni - så ger det omkring 100 sidvisningar om dagen. Stipendiefrågan Nya riktlinjer för stipendieutdelning utarbetades av Désirée Veschetti Holmgren i samråd med styrelsen. Riktlinjerna blev klara Konferens Den oktober genomfördes FAI:s konferens Informationsförvaltning 2014 på Citykonferensen. Konferensen hade 130 deltagare och utvärderingen gav konferensen snittbetyget 4,6. De mest uppskattade föredragen var: Nazisternas arkiv, PUL i praktiken, Alla ska kunna göra rätt, Håll koll på kraven och Center för esamhället. Middag på kvällen i restaurang Oxen och underhållning av Riksmusikduon Dråm. Föreningsbordet vid konferensen var mycket uppskattat. Temadagar och medlemscaféer Under interimsperioden arrangerades ett medlemscafé 11 februari på Södertörn - Forskare sökes! Ett samtal mellan representanter för arkiv, forskning och utbildning på Södertörn. I anslutning till årsmötet arrangerades en temadag 6 mars om nya perspektiv på kartläggning och klassning av information. Ett medlemscafé om Opinionsbildning hölls den 24 september i samband med bokmässan i Göteborg. Inbjudna talare var representanter från Norsk Arkivråd, svensk Biblioteksförening och DIK-förbundet. Ett medlemscafé planerades 8 oktober på Arkivcentrum Syd ställdes in. Månadens medlem Styrelsen har presenterat sig på hemsidan under hösten. Nationellt och internationellt samarbete Föreningen medverkar i följande nationella samarbetsforum där vi har representanter i styrelse, bidrar med finansiering och påverkar verksamhetens inriktning: Svenska Arkiv i Samverkan för synlighet (SASS), som bland annat arrangerar Arkivens dag, Arkivpedagogiskt forum och Arkivveckan. Föreningen Svensk Arkivtidskrift, som ger ut tidskriften Arkiv. Forum iförvaltning, som arrangerar nätverksträffar och utbildning med fokus på standardisering inom infomationsförvaltning. Internationellt är föreningen medlem i ICA-SPA (International Council on Archives Section of Professional Associations). Genom medlemskapet kan föreningen dra fördel av de produkter och tjänster som finns tillgängliga på medlemssidorna på ICA webbplats. Kansli Under året har föreningen etablerat ett gemensamt kansli hos föreningshuset samt lagt samman de två medlemsregistren och överfört tillgångarna från de två tidigare föreningarna till FAI.

5 RESULTATRÄKNING Not Föreningsintäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter Summa föreningsintäkter Föreningskostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Verksamhetens resultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNINGAR Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

7 BALANSRÄKNINGAR Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna upplysningar Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och god redovisningssed i Sverige. INTÄKTSREDOVISNING Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Not 1. Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 Försäljningar 0 Utgående anskaffningsvärden

9 Stockholm den / 2015 Katarina Ekelöf Ordförande Lars Lundqvist Vice Ordförande Barbro Kvist Dahlstedt Sekreterare Börje Sjöman Kassör Carolina Brandes Katarina Fredlund Lisa Hammar Desiree Veschetti Holmgren Johan Jacobsson Inger Mattsson Gertrud Nord Göran Samuelsson Nina Sjöberg Peter Wattman Vice Kassör

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2013-14. Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30.

ÅRSBOKSLUT 2013-14. Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30. ÅRSBOKSLUT 2013-14 Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30. Marknadsföreningen i Dalarna Box 10037 78110 Borlänge www.mid.se info@mid.se

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer