Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela Schmidt Vice ordförande tillika webmaster: Anna Farman-Berg Sekreterare: Suzanne Barton och Eleni Rudman Kassör: Sara Häggblom Övriga ledamöter: Else-Marie Möller (insamlingsansvarig), Hanna Eriksson, Anna Macura, Patrick Halme & Leslie Cooper (suppleant) Revisorer: Karin Neiderud VÅR LOKALFÖRENING Geografiskt område Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I kommunen bor invånare (2014) varav (2014) var i åldern 0-18 år. Täby har vuxit snabbt under de senaste decennierna och sedan 1948 har antalet invånare mer än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden runt knuten. Föreningslivet är stort och rymmer bland annat många idrottsklubbar. Täbys skolor är av mycket god kvalitet visar en granskning av Skolverket. I Täby får man välja skola, och de kommunala skolorna arbetar under samma villkor som fristående förskolor och skolor. Även annan omsorgsverksamhet drivs i stor omfattning av fristående utförare. Styrelsen Styrelsen för 2014 har bestått av följande personer: Ordförande Ingela Schmidt Vice Ordförande/ webredaktör Anna Farman Berg Kassör Sara Häggblom 1:a Sekreterare Suzanne Barton 2:a Sekreterare Eleni Rudman Ledamot/ insamlingsansvarig Else-Marie Möller Ledamot Patrick Halme Ledamot Anna Macura Ledamot Hanna Eriksson Suppleant Leslie Cooper

2 Utanför styrelsen har vi haft ungdomar från Åva Gymnasium som stöttat vid aktiviteter vid insamlingar av olika slag. Totalt aktiva medlemmar exklusive styrelsen cirka 10 personer MÖTEN UNDER ÅRET Årsmötet 2014 Årsmötet 2014 hölls måndag 17 februari. Vi hade 16 medlemmar närvarande inkluderat styrelsen för lokalföreningen. Filmen Den Okända vägen visades och vi pratade efteråt om ensamkommande barns utmaningar att komma till Sverige. Årsmötet förlöpte utan frågetecken och ny styrelse bildades, de flesta blev kvar från året innan. Styrelsemöten Under 2014 hade lokalföreningen i Täby 8 styrelsemöten plus det konstituerande mötet. Varje styrelsemöte har en klar agenda som delges styrelsen minst en dag innan mötet. Varje möte protokollsförs noggrant. Våra medlemmar Per hade lokalföreningen i Täby 960 medlemmar varav 230 personer också är månadsgivare. Medlemsantalet är en minskning från med 8 personer. Under 2015 fortsätter styrelsen ha som mål att öka antalet medlemmar i Täby samt andelen aktiva medlemmar utifrån antalet medlemmar per årsskiftet Detta genom att synas och verka mer lokalt, att informera mer om vårt arbete i lokalföreningen. Lokalföreningen arbetar via sociala medier och andra kanaler för att hitta nya aktiva som vill göra en insats, allt ifrån en timme per år till ett par timmar i veckan. Vi har en utmaning i att vara tydliga i förväntan, genomförande och uppföljning för att få förväntat resultat på nya aktiva medlemmar. Deltagande i andra konferenser och evenemang Representant/er från lokalföreningen har deltagit i: Riksårsmötet 2014 Samtliga styrelsemöten i distriktet Stockholm Norr Verksamhetsplanering för distriktsordföranden, distriktsordförandemöten, regionråd och konferens med Riksstyrelsen. Kurskalas Årsmöte för distriktet Stockholms norra län Tematräffar (Hedersrelaterat våld, Barnkonventionsgruppen, skolgruppen) Måndagsträffar Lokal planeringsgrupp inför Världens Barn

3 Det gångna året har vi valt att fokusera på några få men kvalitativa projekt för att visa upp lokalföreningen i Täby och visa att vi vill och kan arbeta lokalt med våra barn och dess rättigheter. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Årsmötet 2014 inkl. filmvisning för medlemmar Den Okända vägen. Bössinsamlingar Barndagen 2014 med temat I nära relation med barn. Samtal med barn om barnens rättigheter på Ekorrens förskola i Täby Möten med Seniorcenter i Täby Föreläsning om Rädda Barnens arbete för Seniorcenter i Täby Möte med kurator i Täby kommun Projektledning och utbildning i High5, Idrott för alla. Föredrag och frukostbjudning hos Praktiska Gymnasiet i Täby Deltagande i Föreningsmöte Täby 2014 Ett flertal möten med Trygg i Täby Politikerhearing-i samarbete med Åva Gymnasium Två föreläsningar om kränkningar och mobbning samt barns datorvanor i samarbete med Trygg i Täby 2014 Världens Barn insamling hösten 2014 Deltagande från lokalföreningen i Rädda Barnens Riksårsmöte 2014 Deltagande från lokalförening i distriktets styrelse 2014 Deltagande i temagrupper inom region Öst samt Stockholmsdistrikten Deltagande i distriktsordförandemöten, regionråd samt konferens med Riksstyrelsen. Barn vi mött I arbetet med Ung Röst har vi föreläst med framgång om Rädda Barnen och vad vi gör för barn i Täby, Sverige och utlandet på en skola i Täby bland deras sjätteklassare. Föreläsning genomförd för Täby Praktiskas elever i samband med frukostbjudning där fokus låg på diskussion om samarbetet med SL och Trygghetstelefonen, Rädda Barnens arbete i Täby samt mobbning och kränkningar. Vi har även pratat med barn på Ekorrens förskola i Täby kring barnens rättigheter i samband med att Barnkonventionen fyllde 25 år i november Barn och idrott Under året har en styrelseledamot gått kurs i High 5 idrott för alla. Styrelsen har även haft dialog med Trygg i Täby där det vid ett flertal möten har diskuterats kring barnens bästa i Täby och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för en tryggare och bättre barnkommun. En av föreläsningarna i samarbete med Trygg i Täby riktades till idrottsföräldrar och tog upp resultat från studier kring barn och idrott, elitsatsningar, hur föräldrar kan agera och vad de kan kräva från föreningar i fall om kränkande behandling etc. Styrelsen har även diskuterat detta viktiga ämne med kommunen och varit på möten där även andra föreningar deltagit för att ta fram handlingsplan/riktlinje som ska gälla alla föreningar i Täby, detta arbete fortsätter 2015.

4 Barn och Internet Tillsammans med Trygg i Täby har samarbete påbörjats med fokus på barn och ungdom. En föreläsning genomfördes våren 2014 innehållande forskning samt råd och tips till föräldrar vad gäller barn och Internet. Barns rätt till trygghet och skydd Lokalföreningen har samarbetat med Praktiska gymnasiet i Täby och stöttat skolan med att ta fram en likabehandlingsplan då mobbning på skolan har varit ett stort problem. INSAMLING Bössor har varit placerade i Täby och på Enebytorg enligt följande: Systembolaget Täby Centrum 4 bössor men fr.o.m. april 8 bössor Willys Turebergsvägen 3 bössor Systembolaget Arninge 9 bössor ICA Enebytorg 4 bössor Fritidsgården Gribbylund 1 bössa Bössinsamlingen ökade för andra året i rad och inbringade hela kr under I oktober genomfördes Radiohjälpens största kampanj Världens Barn. Insamlingen är unik genom sitt samarbete mellan Radiohjälpen och 21 humanitära organisationer, varav Rädda Barnen är en av dem. Representant från styrelsen har deltagit i 4 förberedande möten, på inbjudan av Röda Korset, tillsammans med övriga engagerade organisationer i Täby. Under insamlingsperioden genomfördes bössinsamlingar både lördagen den 27 september och lördagen den 4 oktober. Eleverna från Åvagymnasiets IB-program (som följer en internationell läroplan) var aktiva insamlare runtomkring Täby Centrum. Dessa ungdomar valde att engagera sig för Världens Barn via Rädda Barnens insamlingsorganisation. De utförde ett enastående gott insamlingsarbete. Dessutom deltog flera av Rädda Barnens medlemmar samt barn och barnbarn till medlemmar. Dessa insamlingar gjordes utanför ingången till Rösjöhallen. Det slutliga resultatet för samtliga i Täby deltagande organisationer blev rekordhögt, kronor. Rädda Barnens lokalförening samlade själva ihop 4868 kr till Världens Barn. Dessutom överfördes kronor från Rädda Barnen, Täbys överskott till Radiohjälpen, Världens Barn. Arbetet för att synas lokalt Vi arbetar på att regelbundet uppdatera och marknadsföra vår hemsida och vår Facebook grupp 'Rädda barnen i Täby'. Detta gör vi i samband med lokala och centrala aktiviteter inom Rädda Barnen och när vi vill nå ut till fler människor i samband med insamlingar till humanitära katastrofer. Vi försöker och vill få fram handling från kommunansvariga via t ex lokala insändare då 3.6 procent av barnen i Täby lever i ekonomiskt utsatta familjer, dvs totalt 578 barn. Dessa barn i Täby lever i familjer med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd, som är Rädda Barnens definition av barnfattigdom.

5 VÅR EKONOMI Vår lokalförening är helt beroende av våra medlemmars bidrag samt insamlingsverksamheten för att kunna bedriva verksamhet. Den största intäkten kommer från medlemsavgiften. Föreningen innehar inga fonder och har heller inte under året fått något monetärt arv. Intäkter Medlemsavgifterna gav detta år kr i intäkter till föreningen. Bössinsamlingen ökade för andra året i rad och inbringade hela kr under 2014, varav 4868 kr samlades in under Världens Barninsamlingen och överfördes till Radiohjälpen. En person i styrelsen är ansvarig över regelbunden tömning av bössor som finns utställda i flertal butiker. Under året anordnades Barndagen och biljettintäkterna gav kr. Årets försäljningsintäkter består av bidraget från julgransförsäljningen 2013 med 3 750kr som fördes över till Rädda Barnens Katastroffond januari 2014 samt försäljning av chokladpaket från Världens Barn som inbringade 1350kr. Övriga insamlade medel i samband med Världens Barninsamlingen överlämnades till den gemensamma sammanräkningen för direktinsättning till Radiohjälpen. Kostnader Den största kostnadsposten har under 2014 varit att anlita föresläsare till Barndagen. De sammanfattningsvis de största administrativa kostnaderna står för utskick av kallelsen till årsmötet med porto. Ändamålskostnader 2014 blev kr fördelat enligt nedan: 4st föreläsare till Barndagen kostade totalt kr samt hyra av lokal 7600kr. Överfört till Rädda Barnens Riksförbund öronmärkt med Katastroffonden var totalt kr. Överfört till Radiohjälpen Världens Barn var totalt kr. Överfört till RB Lokalförening och Ryggsäcksprojektet Märsta/Sigtuna, som arrangerar ett ryggsäcksprogram för nyanlända flyktingbarn samt kostnader var kr. Kostnader för administration 2014 blev kr fördelat enligt nedan: För inköp av material och tryckkostnader för kallelse till årsmöte föregående år, var kostnaden totalt 4523kr. Annonsering i lokaltidning kostade 3018kr för en annons. Porto uppgick till 5088kr under året, varav den största delen avser utskick av kallelse till årsmötet. Årskostnad för bokföringsprogram uppgick till 1265kr. Bankkostnader uppgick till kr. Blommor köptes in för 434kr vid sjukdomsfall i styrelsen Kostnader för insamling och försäljning uppgick till 2250 kr och bestod av: Chokladpaket till försäljning köptes in för 2250 kr.

6 Lokalföreningens styrelsemöten har under år 2012 hållits i Tibble Kyrka där vi har lånat lokal utan kostnad. Årets resultat Detta år uppgick årets resultat för Rädda Barnens lokalförening i Täby till 257kr (2013 var resultatet kr). Anledningen till det låga resultatet är att lokalföreningen i slutet av året förde över överskott av kassan till öronmärkta kampanjer, totalt kr röstade styrelsen för att öronmärka överskottet till tre olika ändamål: kr till Radiohjälpen Världens Barn kr till Rädda Barnens Lokalförening Märsta/Sigtuna, som arrangerar ett ryggsäcksprogram för nyanlända flyktingbarn kr till Rädda Barnens katastroffond. Föreningen har inga fonder eller är förhindrade av några restriktioner att fritt förfoga över det egna kapitalet. På föreningens två konton finns ett saldo på totalt kr per SLUTORD Vi i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Täby har medvetet tagit sig an få men kvalitativa aktiviteter under Störst fokus har legat på Barndagen, samarbetet med Trygg i Täby samt Riksårsmötet blir ett år med fokus på att bygga mer långsiktiga relationer med föreningar i Täby kommun liksom att föra ut information och kunskap om barnens rättigheter i kommunen. En av hörnstenarna är det förebyggande arbetet med kränkning och mobbning inom framförallt idrottsrörelsen, en annan är att besöka förskolor och skolor för att prata om barnkonventionen och barnens rättigheter. En tredje hörnsten är att få igång fler aktiva medlemmar för att säkra vår bössinsamlingsverksamhet. Du som medlem eller bara nyfiken åskådare kan följa oss på vår hemsida som du hittar under adressen alternativt vår facebook sida för Rädda Barnen Täby.

7 Täby Ingela Schmidt Anna Farman-Berg Eleni Rudman Sara Häggblom Patrick Halme Else-Marie Möller Suzanne Barton Anna Macura Hanna Eriksson

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse 2012 Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse för år 2012 Rädda Barnen distrikt Malmö är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer