VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014 Revisorer Revisorsuppleanter Valberedning My-Linda Lorentsson 2014 Carolina Ericsson 2014 Eva-Greta Ek 2015 Anja Lyckhage 2015 Miriam Nokrach 2015 Gözde Turgut 2015 Parvin Yazdani 2015 Caisa Westin 2014 Jenny Jutstrand 2014 Annika Lessmark 2014 Pia Muhli 2014 Stefan Andtbacka, sammankallande 2014 Magnus Green 2014 Mari Andersson 2014

2 Styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla medlemmar i lokalföreningen. Tack för ditt stöd och din insats under 2013! Ett särskilt tack vill styrelsen rikta till våra temagruppsaktiva. Det är ett fantastiskt arbete ni gör för att förbättra situationen för barn och unga i Göteborg. Ni verkar för att alla barns rättigheter skall tas till vara. Tack för ert engagemang under Styrelsen vill även tacka regionkontoret för ett gott samarbete under året. VÅR VERKSAMHET Rädda Barnens lokalförening i Göteborg arbetar i olika temagrupper. Dessa temagrupper har olika fokus och de planerar och genomför själva sin verksamhet. Antalet temagrupper varierar och även hur länge de har varit verksamma. Barns rätt i samhället Temagruppen mot mobbning syftar till att öka kunskapen om mobbning. Gruppen har i år arbetat med en undersökning kring hur skolor arbetar med mobbning och kränkningar på nätet. Undersökningen har genomförts i form av en online-enkätundersökning som vänt sig till lärare på Göteborgs skolor årskurs 7-9. Påverkansgruppen är en temagrupp med syfte att sprida kunskap och information om barn i ekonomisk utsatthet i Göteborg. Temagruppen har under året haft fokus på barnfattigdomsfrågan och har utgått från den kunskap som gruppen tidigare tillgodogjort sig genom en kartläggning om hur stadsdelarna inom Göteborgs stad arbetar med frågan. Temagruppen har under året hållit en presentation om barnfattigdom för den politiska gruppen "Socialdemokrater för tro och solidaritet". I december anordnade temagruppen en politikerdebatt om barnfattigdom och om barn och ungas tillgång till kultur. Representanter från flera av partierna i kommunfullmäktige deltog samt ytterligare ett par politiska partier. Olika organisationer var inbjudna för att lyssna och ställa frågor. Rädda Barnens kommunikationsgrupp deltog för att sprida information från debatten via sociala medier. Påverkansgruppen har under året även gått en utbildning i retorik för att öka sina möjligheter att sprida kunskap och information. Påverkansgruppens arbete har uppmärksammats inom Rädda Barnens organisation och Riksstyrelsen har uttryckt sin uppskattning för den gedigna kartläggning som gruppen gjort. Barns rätt till trygghet och skydd samt barns rätt till utbildning Under året har två grupper arbetat med läxläsning på olika platser i Göteborg. På Hammarkullsskolan har temagruppen i samarbete med låg och mellanstadielärarna arbetat med elever i årskurs 13 med läxläsning och språkträning. De har även följt med klasserna på aktiviteter som bio, teater, studiebesök och friluftsaktiviteter samt deltagit i och bekostat våravslutningen med glass till eleverna. Fem frivilliga och fem lärare har varit delaktiga under året och gruppen har haft två nätverksmöten.

3 I Hjällbo bedrivs läxläsning för elever i årskurs 35 på Berggårdsskolan. Önskemål finns om att erbjuda läxläsning även för årskurs 6 då efterfrågan är stor. Under året har ett samarbete ägt rum med personal från Skandia och Green Carrier vilka har bidragit med läxläsare från sin personal. Ett antal samtalsgrupper för unga i årskurs 8 har under året genomförts. Samtalsgrupperna utgår från ett rättighetsperspektiv och normkritik. 5 ellen-grupper har varit aktiva i följande skolor: Toleredsskolan (Västa Hisingen), Sannaskolan (Majorna), Viktoriaskolan (Centrum) och Nya Lundenskolan (Örgryte/Härlanda). Samtalen äger rum en gång per vecka under 10 veckors tid och leds av två samtalsledare. Under hösten utbildades 11 nya samtalsledare. Under 2013 har Rädda Barnen genomfört den nationella demokratiundersökningen UNG RÖST. Enkäten vänder sig till elever i klass 6, 8 respektive första året på gymnasiet. Undersökningen syftar till att ta reda på vilka frågor som berör barn och unga och hur de själva upplever att deras rättigheter efterlevs. Lokalföreningen har deltagit och detta år samordnade Rädda Barnens distrikt i Göteborg detta arbete för de olika lokalföreningarna som deltog. En nationell rapport produceras och det finns möjlighet för deltagande lokalföreningar att få en lokal rapport om urvalet är tillräckligt stort. I Göteborg deltog totalt 21 skolor och 55 klasser vilket gör att lokalföreningen kommer att få en egen rapport med lokala siffror. Rapporten kommer i april Den blir ett värdefullt stöd i påverkansarbetet under valåret Internationella frågor och engagemang Temagruppen Ensamkommande flyktingbarn anordnade under hösten Mötesplats för ensamkommande flyktingbarn i Västra Sverige där 25 ungdomar deltog. I april anordnades minimötesplats inför Mötesplatsen där ungdomarna själva var med och planerade och utformade den kommande träffen. Efter Mötesplatsen anordnade temagruppen en påverkansträff riktad till politiker och andra aktörer verksamma inom Göteborgs stad för att visa resultatet av Mötesplatsen. Under påverkansträffen kom cirka 30 personer samt cirka 8 ungdomar som själva varit med på Mötesplatsen. Även två medlemmar från Sveriges Ensamkommandes Förbund var delaktiga under kvällen. På vår lokala websida har kommunikationsgruppen publicerat ett referat av påverkansträffen. Samarbete med andra organisationer Lokalföreningen har under året samarbetat med ett flertal organisationer, föreningar och företag. Enskilda skolor har fortsatt varit viktiga samarbetspartners. Espresso house, Johnséns konditori i Mölnlycke, IKEA, Skandia och GreenCarrier är några av de som lokalföreningen arbetat med på olika sätt under året. Det är de olika temagrupperna som skapat relationer och utvecklat värdefulla samarbeten med de olika parterna. VÅR ORGANISATION Interna möten Samtliga temagrupper har under året haft möten, träffar och nätverksmöten för att utveckla och arbeta vidare med sina frågor. Under 2013 har styrelsen haft möten minst en gång i månaden, undantaget juli & augusti. Framtidsdagen hölls den 16 mars med fokus på att introducera nya ledarmöter, gå igenom styrdokument och organisation samt planera arbetet för det kommande året och fördela ansvarsområden. Vidare har styrelsen haft två interna workshops. I september fokuserade styrelsen på

4 frågor kopplat till medlemsvård och rekrytering. Vid ytterligare en intern workshop i november arbetade styrelsen med föreningens framtidsvision och roller i styrelsen. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen träffat regionkontorets verksamhetsutvecklare för samtal kring arbetet i lokalföreningen. Vidare har styrelsen deltagit i samt anordnat utbildningar/nätverksträffar tillsammans med regionkontoret under året. Styrelsen var representerat på kurskalaset som ägde rum i april. Fyra representanter från styrelsen samt en representant från en temagrupp deltog vid Verksamhetskonferensen som ägde rum i Stockholm i september. Två representanter från styrelsen var med på den regionala konferensen i oktober Under året så har två representanter från styrelsen haft rollen som Temagruppssamordnare och varit styrelsens kontaktpersoner till temagrupperna. Ansvaret för temagrupperna har fördelats mellan dessa båda. Styrelsen har under 2013 fortsatt att utveckla stödet till temagrupperna. En inspirationsträff för temagrupperna hölls under våren samt en julavslutning där alla medlemmar bjöds in. Syftet med dessa träffar är att stötta temagrupperna i sitt arbete, delge viktig information samt att de olika temagrupperna har möjlighet att ta del av varandras arbete. Dessutom kan intresserade medlemmar inspireras till att bli aktiva i någon av temagrupperna. Två representanter i styrelsen har under året fortsatt arbetet med att utveckla formerna för styrelsens arbete. En representant i styrelsen har ansvarat för utbildning och kompetensutveckling. Detta har omfattat deltagande i RB-intro en gång i månaden. Styrelsen har även haft möten tillsammans med representanter för Hisingens lokalförening för att prata om framtiden. Styrelsen har försökt planera för att underlätta en eventuell sammanslagning av föreningarna. Antalet medlemmar i lokalföreningen uppgick under 2013 till 2839 personer. Styrelsen uppskattar att antalet aktiva medlemmar för 2013 uppgår till 400 personer vilket är ungefär lika många personer som förra året. INFORMATION OM VÅR VERKSAMHET Kommunikationsgruppen är en temagrupp som arbetar med att sprida information om lokalföreningens verksamhet och arbete i ny och traditionell media. Lokalföreningen finns idag på facebook, instagram och twitter samt uppdaterar på lokalföreningens hemsida. Kommunikationsgruppen har bland annat samarbetat med påverkansgruppen under deras politikerdebatt och spred då information om debatten på sociala medier samt publicerade en artikel på hemsidan om politikerdebatten. Lokalföreningen har under året på olika sätt informerat om Rädda Barnen och lokalföreningens arbete. Tillsammans med verksamhetsutvecklarna anordnas en gång i månaden en introduktionskväll för de som är intresserade av att veta mer om Rädda Barnen. Styrelsen har varit representerad vid samtliga tillfällen. Temagruppen för eventfrågor syftar till att vara Rädda Barnen Göteborgs ansikte utåt. Eventgruppen informerar om Rädda Barnens arbete och rekryterar nya aktiva medlemmar. De är bland annat med på mässor, festivaler och olika kampanjer. Under året har Eventgruppen deltagit i följande engagemang: Spira arbetsmarknadsmässa på Göteborgs Universitet, Världens Barn En del av lokalföreningens insamling till Världens barn, Bössinsamling till förmån för Filippinerna, Bokmässan, West Pride samt Barnfridsdagarna.

5 VÅR EKONOMI Intäkter Rädda Barnens Lokalförening Göteborgs största intäkter kommer från medlemsavgifter via riksförbundet. Dessa intäkter ligger på samma nivå för 2013 som under Föreningens temagrupp för insamling har under året samlat via bössor, där 5 procent av de insamlade medlen tillfaller lokalföreningen och de resterande 95 procenten riksförbundet. De totala insamlade medlen har ökat på grund av att lokalföreningens insamlade medel under har satts in på konto tillhörande Rädda Barnens Distrikt Göteborg. Dessa intäkter har nu återbetalats av distriktet och detta gör det svårt att bedöma huruvida den lokala insamlingen har ökat eller minskat under Lokalföreningen har också haft intäkter i form av insamling till Rädda Barnens Katastroffond. Dessa har samlats in av frivilliga personer, skolor samt vår eventgrupp. Pengarna som samlats in sattes oavkortat in på Katastroffondens konto. Under våren 2013 slutade många av medlemmarna efter flera års trogen tjänst i insamlingsgruppen. De har gjort ett gediget och beundransvärt arbete under lång tid. Det är en utmaning att ta deras arbete vidare. Under året har det varit svårt att rekrytera nya medlemmar till gruppen. Kostnader Totala kostnader under 2013 har varit på samma nivå som Kostnaderna har omfördelats mellan temagrupperna jämfört med 2012 beroende på förändringar i omfattning av verksamheten. Detta gäller framför allt samtalsgrupperna och Påverkansgruppen. Den temagrupp där kostnaderna minskat är Eventgruppen.Föreningen har också haft en större kostnad än budgeterat för verksamhetskonferensen eftersom fler medlemmar än beräknat ville delta vilket föreningen uppmuntrar. Verksamhetsberättelsen 2013 godkänd i sin helhet av styrelsen

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Träff för alla Malmöbor som vill bli aktiva medlemmar i Rädda Barnen När? Onsdag den 25 september klockan 18:00 Moriskan i Folkets park, Malmö

Träff för alla Malmöbor som vill bli aktiva medlemmar i Rädda Barnen När? Onsdag den 25 september klockan 18:00 Moriskan i Folkets park, Malmö NYHETSBREV! SEPTEMBER 2013 Här kommer höstens första nyhetsbrev med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT FÖR FLER AKTIVA

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2012. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

AUGUSTI 2014 region syd

AUGUSTI 2014 region syd NYHETSBREV AUGUSTI 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Dream Camp 2014 av ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer