Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg"

Transkript

1 Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

2 Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom Väst har en viktig roll under valrörelsen, framförallt genom att nå ut till förstagångsväljarna i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Mål Målet med valrörelserna är, givetvis, att Miljöpartiet ska växa så mycket som möjligt i alla fyra valet såväl i Europaparlamentsvalet som i kommun-, regionoch riksdagsvalet. Men trots det primära målet med valrörelserna vill vi också genom vår valrörelse få medlemmar och nyfikna gröna att känna att de är en del av en större grön rörelse. Vi ska efter valen ha: Fått 20% bland förstagångsväljarna i Väst 8 aktiva och självständiga lokalavdelningar Genomfört 50 aktioner runt om i regionen Gjort minst 150 skol- och fritidsgårdsbesök under valrörelserna Besökt samtliga högskolor och universitet i väst i samråd med Gröna Studenter samt en stor del av folkhögskolorna. Fått 15% i EU-valet Öka valdeltagandet bland förstagångsväljare i region Väst Dessutom har vi som målsättning att vid årsskiftet ha 1200 medlemmar och att minst 30 av dem ska ha externa uppdrag för Miljöpartiet.

3 ORGANISATION Valgrupp Valgruppen består av 5-7 personer och har till uppgift att följa och genomföra valplanen. Gruppen väljs av medlemsmötet den 12 oktober, och samma medlemsmöte antar även valplanen. Språkrören för Grön Ungdom Göteborg samt för Grön Ungdom Väst är adjungerande i valgruppen och valgruppen utser inom sig en sammankallande. Projektledaren är också adjungerad till valgruppen och fram tills att hen är tillsatt är även ombudspersonerna för Grön Ungdom Göteborg och Grön Ungdom Väst adjungerade till gruppen. Valgruppen fördelar ansvar inom sig med valplanen som yttersta styrmedel. Sammankallade i valgruppen har till ansvar att föra dialog kring valgruppens verksamhet med sammankallade för Grön Ungdom Göteborg och Grön Ungdom Väst för att samordna all regionens verksamhet. Valgruppen har ansvar för att ha kontakt med Grön Ungdoms representanter i Miljöpartiet i Västra Götalands valgrupp och i Miljöpartiet i Göteborgs valgrupp. Språkrör Språkrören för Grön Ungdom Göteborg samt språkrören för Grön Ungdom Väst är adjungerade till valgruppen. Det är språkrörens främsta uppgift att sprida grön politik i media och vara en tydlig och synlig del av valrörelsen på gator och torg. Språkrör fördelar själva arbetet mellan sig i samråd med projektledaren samt de kampanjanställda. Krisgrupp Krisgruppen ska kunna samlas med kort tidvarsel och hantera olika former av kriser, både mediala och organisatoriska. Krisgruppen har kontakt med MPVG's krisgrupp, MP Göteborgs och Grön Ungdom Riks krisgrupp samt vid behov även berörd MP avdelnings ledningsgrupp. I valgruppens krisgrupp ingår ett av språkrören för Grön Ungdom Göteborg, ett av språkrören för Grön Ungdom Väst, valgruppens sammankallade samt projektledaren. Ombudspersonerna, övriga anställda, resterande valgrupp samt styrelserna för Grön Ungdom Göteborg och Väst kopplas in vid behov. Budget Valrörelsen ska finansieras med en gemensam valbudget för Grön Ungdom Väst och Grön Ungdom Göteborg, allt samfinanseras av en separat valbudget som tas i samband med valplanen. Det är Grön Ungdom Väst som har det formella budgetansvaret för valgruppen, och det är även Grön Ungdom Väst som är formell arbetsgivare för samtliga valanställda. Om det, när valrörelserna är avslutade, finns kvar pengar i valbudgeten fördelas de mellan de båda organisationerna. Grön Ungdom Göteborg och Grön Ungdom Väst

4 får tillbaka procentuellt lika mycket som de la in i den gemensamma budgeten. Om det däremot blir ett budgetunderskott när valrörelserna är över delar de båda organisationerna procentuellt även på de kostnaderna. Samverkan mellan valgrupp och styrelserna Språkrören för Grön Ungdom Göteborg och Grön Ungdom Väst är adjungerade i valgruppen och sitter även i styrelsen för region- respektive lokalavdelningen. Övriga ledamöter i valgruppen kan, men behöver inte, sitta i någon av styrelserna. Valgruppen ska fram till och med årsskiftet 2013/14 i samråd med styrelserna ta fram en tidsplan och delegationsordning för sitt arbete för att både Grön Ungdom Göteborg och Grön Ungdom Väst ska kunna förhålla sig till den när de skriver sina respektive verksamhetsplaner. Anställningar och arvoderingar Vi går in i valrörelsen med en anställd ombudsperson för Grön Ungdom Göteborg och en för Grön Ungdom Väst. Valgruppen ansvarar för att i samråd med de anställda och båda styrelserna skriva om samtliga nuvarande arbetsbeskrivningar så att de är anpassade efter behoven som finns under ett valår. Det är dock respektive styrelse som var för sig måste anta de nya arbetsbeskrivningarna för att de ska gälla. Under valrörelsen finns det dock ett behov av fler anställda som ska komplettera det nuvarande kansliet. Genom att anställa en projektledare för valrörelsen skapas möjligheten till en sammanhållen och strukturerad valrörelse. Det är också budgeterat för att anställa kampanjarbetare sju till åtta heltidsmånader tillsammans vilka ska fördelas över de båda valen. Villkoren för våra valanställda regleras i anställningsavtalet mellan Grön Ungdom Väst och den anställda. Projektledare för valrörelsen Tjänsten som projektledare för valrörelsen ska först och främst ha som fokus att samordna hela valrörelsen i Väst. Detta består bland annat i att ha ett övergripande ansvar för kontakt med MP-avdelningar runt om i regionen, samordna skolbesök och debatter samt finnas till hand för valgrupp, styrelser, lokalavdelningar och andra ideella krafter. Kampanjanställda Genom att anställa kampanjarbetare försäkrar vi oss om att kunna täcka upp på skolor och i debatter under brinnande valrörelse. Kampanjtjänsterna ska fördelas så att de påbörjas en månad innan EUP valet och en månad innan de allmänna valet. Uppdelningen bör vara att två personer arbetar inför EUP-valet från och med den 25 april till den 25 maj och minst fem personer inför de allmänna valen, omkring 14 augusti till och med 14 september. Tidsplan för anställningar Utlysningen av projektledartjänsten sker i november och kampanjtjänsterna utlyses när projektledartjänsten är tillsatt. Tjänsterna utlyses genom att använda

5 samtliga Grön Ungdom Västs och Grön Ungdom Göteborgs kanaler, det vill säga bland annat hemsida och sociala medier- Projektledartjänsten ska vara tillsatt i slutet av januari. Kampanjtjänsterna inför EU- och de allmänna valen ska i största möjliga mån vara tillsatta i mitten av mars. VERKSAMHET Lokalavdelningar Vi ska ta tillvara på lokala initiativ från lokalavdelningar och medlemmar runt om i hela regionen, samt erbjuda stöd till de aktiviteter och lokalavdelningar som inte är självgående. För att effektivisera valkampanjen ska så mycket som möjligt av verksamheten som sker i lokalavdelningarna även finnas tillgänglig för andra lokalavdelningar att kopiera. Regionen ska erbjuda alla lokalavdelningar utbildning i valkampanjande, och detta ska dels ske genom ett stor uppsamlingsutbildning och dels genom att regionens styrelseledamöter åker ut till lokalavdelningarna. De lokalavdelningar som finns i regionen är Göteborg, Bohuslän, Halland, Värmland, Tvåstad, Lerum-Alingsås, Skaraborg och Sjuhärad. Det är valgruppens ansvar att se till att kommunikationen mellan lokalavdelningarna och regionen fungerar och det finns utrymme att ta tillvara på de lokala initiativ som uppkommer innan och under valrörelsen. Regional verksamhet Regionen ska under de båda valrörelserna samordna flera större aktioner som planeras och ansvaras för av regionstyrelsen tillsammans med valgruppen. Syftet med dessa aktioner är att få medial uppmärksamhet samt att nå ut till så många människor som möjligt. Exempel på aktion som kan falla in under denna kategori är basilikaplantsaktionen eller liknande. Vi ska också rikta in oss på att genomföra större aktioner tillsammans med MP-avdelningar runt om i Väst. Utbildning En stor del av regionens ansvar under valrörelsen är utbildning av våra medlemmar. Alla medlemmar ska få tillräckligt med kunskap för att kunna vara aktiva under valrörelsen. Regionen ska både erbjuda utbildningstillfällen i baskunskaper i MP's politik, men också spetsutbildningar som mer fokuserar på specifika delar av en valrörelsen, exempelvis debatter eller valstugearbete. Valgruppen ska i samråd med alla lokala styrelser ta fram en utbildningsplan och ansvarar även för att den efterföljs under valrörelsen. Utbildningsplanen ska bland annat innehålla utbildningsunderlag för valstugearbete, utbildning för medlemmar som kommer in mitt under valrörelsen och träning i att debattera och vara framtagen senast vid årsskiftet. Utbildningsplanen ska även synkroniseras med Miljöpartiets olika utbildningsplaner, och valgruppen ska aktivt uppmuntra våra medlemmar till att även delta under Miljöparties utbildningstillfällen.

6 ARBETE UNDER VALET Valgruppen har i ansvar att upprätta en plan för hur olika aktiviteter sker under valrörelsen. Exempel på aktiviteter är exempelvis valstugearbete och hantering av debattförfrågningar. Syftet är att underlätta för medlemmar att engagera sig, och att skapa möjligheter för lokalavdelningar att enkelt ta tillvara på medlemmars engagemang utan att behöva uppfinna hjulet på nytt. Vi ska under valrörelserna ha bra kontakt med Miljöpartiavdelningar runt om i hela regionen och valgruppen ansvarar för att bygga upp en infrastruktur som gör det enkelt för gröna ungdomar att åka ut och göra punktinsatser i kommunerna. Kommunikation Hemsida Hemsidan ska visa upp några regionala och lokala politiska frågor som Grön Ungdom och Miljöpartiet driver i valrörelserna. Hemsidan ska också till stor del användas för att att sprida vårt eget material som produceras under valrörelserna, bland annat debattartiklar, bilder från aktioner och liknande. Ett levande kalendarium som uppdateras flitigt med var en kan hitta Grön Ungdom, både lokalt, regionalt och där det finns ett samarbete med MP-arrangemang, ska hållas tätt uppdaterat. Hemsidan ska ge besökaren intryck av att Grön Ungdom är ett levande förbund som det är lätt att bli en del av. Sociala medier Många av våra potentiella väljare finns på sociala medier och vi ska vara där de är. På Twitter ska vi framstå som tydliga och raka, svara alla som skriver till oss och sprida våra artiklar och annat material. På Instagram ska vi visa att det är roligt att engagera sig i Grön Ungdom och att det är lätt att haka på även mitt under brinnande valrörelse. Facebook ska vi använda för att sprida information både internt och externt Facebook ska vara ett av flera sätt som vi kommunicerar med våra medlemmar på. Medlemsinformation Bortsett från sociala medier ska vi även använda oss av hemsida, mejl- och smsutskick för att kommunicera och mobilisera våra medlemmar. Ansvaret för medlemsinformation ligger framförallt på de anställda, men även på valgruppen i sin helhet. Material Valgruppen ska följa Grön Ungdom riks materialplan inför valrörelserna och har till ansvar att se till att det material som ska ut till avdelningarna finns lättillgängligt. Valgruppen ansvarar också för att vid behov tillhandahålla lokalt och regionalt material samt se till att Miljöpartiets material finns tillgängligt för alla avdelningar.

7 Annonsering I samarbete med Miljöpartiet i Västra Götaland ska vi satsa på att målgruppsanpassa våran annonsering och använda oss av olika kanaler för att nå vår målgrupp. Efter valet vad händer sen? När båda valrörelserna är avslutade lämnas ansvaret att bland annat ta hand om nya medlemmar och ordna kurser för nya förtroendevalda gröna ungdomar över till respektive styrelse antingen till Grön Ungdom Västs styrelse eller till styrelsen för Grön Ungdom Göteborg. För att den processen ska ske smidigt är det dock valgruppens ansvar att vara delaktig i framtagandet av både Västs och Göteborgs verksamhetsplaner så att allt arbete som måste ske efter valen kommer med där. Valgruppen ansvarar dock för att en valutvärdering sker och finns lättillgänglig. Vad ska valplanen kompletteras med? I valplanen nämns det en mängd olika dokument som krävs för att valplanen ska kunna efterlevas, här nedan är de listade i punktform. Dokumenten ska påbörjas av valplansgruppen för att sedan färdigställas av valgruppen som också har ansvar för att de efterlevs. Valplansgruppen har ansvar för att en överlämning till valgruppen sker. Krisplan Arbetsbeskrivningar för samtliga tjänster. Tid och platsplan för aktiviteter som ska genomföras under valrörelsen. Utbildningsplan Delegationsordning AVSLUTNING Grön Ungdom ska vara en tydlig och konstruktiv del av Miljöpartiet de grönas valrörelser under supervalåret I det arbetet har Grön Ungdom Väst en stor roll att spela tillsammans med Göteborgsavdelningen. Vi ska skapa en sammanhållen organisation med tydlig intern infrastruktur. Med hjälp av en projektledartjänst och ett flertal kampanjtjänster ska nuvarande kansli utökas och kunna driva valrörelsen framåt. Det här bli kul!

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015.

Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015. Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015. Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet syftar på föreningens verksamhet som

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer