Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för Svenska statens ratings Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista MAY 26, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt I vårt huvudscenario fram till och med 2016, förväntar vi oss att Huddinge kommun fram till och med 2016 kommer att uppvisa goda kassaflöden från den löpande verksamheten (rörelseresultat)och måttliga kommunala investeringar. Vi förväntar oss att Huddinges skattefinansierade skuldnivå kommer att bibehållas på en måttlig nivå under år , även om kommunala bolag har ett visst lånebehov för att finansiera sina investeringar. Vi bekräftar därmed våra kreditbetyg 'AA+/A-1+' and 'K-1' på Huddinge kommun. Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Huddinge kommer att bibehålla goda resultatnivåer fram till och med 2016 samt att Huddinges management kommer att fortsätta att bedriva en konservativ skuld- och likviditetshantering. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 23 maj 2014 sin långfristiga 'AA+' rating och kortfristiga 'A-1+' rating på Huddinge kommun. Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Huddinges kortfristiga kreditbetyg 'K-1' enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Huddinges rating stöds av dess starka lokala ekonomi, måttliga skuldnivå och det svenska institutionella ramverket, vilket vi bedömer som förutsägbart och stöttande. Huddinges goda resultatnivåer, positiva likviditetsposition, genomsnittliga finansiella flexibilitet och vår bedömning av kommunens finansiella management som en positiv ratingfaktor är ytterligare styrkefaktorer för ratingen. Ratingen innefattar även vår bedömning av Huddinges måttliga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Huddinges lokala ekonomi är stark i internationell jämförelse. Avseende MAY 26,

3 ekonomisk aktivitet uppskattar vi stadens årliga BNP per capita till höga $70,000. Med mer än 100,000 invånare är Huddinge den näst mest folkrika kommunen i Stockholms län. Utvecklingspotentialen är god med en genomsnittlig befolkningsökning på omkring 2% de seaste tre åren. Dessutom är närheten till Stockholm och kommunens goda integration i huvudstadsregionen viktiga aspekter för Huddinges näringsliv och tillväxtmöjligheter. Huddinges stabila makroekonomiska fundamenta stöder stadens goda resultatnivåer. Under har kommunen presenterat ett genomsnittligt rörelseresultat på 5,4% av rörelseintäkterna och positiva kassaflöden efter investeringar på 3,2%. För år förväntar vi oss en tillfällig försämring av rörelseresultaten, på grund av en avmattning i sektorns skatteintäktstillväxt och en ökning i verksamhetskostnaderna. Tillsammans bedömer vi att detta kommer att resultera i ett genomsnittligt rörelseresultat på 4,2% av rörelseintäkterna. Måttliga investeringar leder emellertid till positiva kassaflöden efter investeringar på 1% av totala intäkter under Vi bedömer det svenska utjämningssystemet som förutsägbart och stöttande, och ser det som en nyckelkomponent i vår rating av Huddinge. Vi anser att det svenska ramverket för kommuner och landsting karaktäriseras av en hög grad av institutionell stabilitet. Kommun- och landstingssektorns intäkts- och kostnadsstabilitet grundas på ett långtgående utjämningssystem. Dessutom har kommuner och landsting autonomitet att styra över sin lokala skattesats. Huddinge har en stark intäktsflexibilitet från sin bolagssektor som uppvisar stora övervärden. Vi bedömer intäktsflexibiliteten som viktig mot bakgrund av kommunens rigida kostnadsstruktur. Vidare anser vi att Huddinges management är en positiv faktor för ratingen och förväntar oss att de kommer att använda sin finansiella flexibilitet för att motverka potentiella budgetförsämringar. Huddinge har implementerat en stark skuldhantering för att hantera sin ökande låneportfölj. I vårt huvudscenario för år förväntar vi oss att investeringar inom Huddinges bolagssektor kommer att öka, vilket kommer att leda till ytterliggare nyupplåning från internbanken. Vi förväntar oss därmed att Huddinges skattefinansierade skuldnivå kommer att öka till 121% av konsoliderade intäkter vid slutet av 2016, från 105% i Vi noterar att merparten av Huddinges låneskuld vidareutlånas till dess starka dotterbolag. Vi bedömer att den största låntagaren, fastighetsbolaget HUGE, är självförsörjande, vilket vi anser som positivt i vår bedömning av Huddinges övergripande skuldposition. Som medlem i Kommuninvest i Sverige AB(AAA/Stable/A-1+) har Huddinge skrivit på ett borgensavtal för Kommuninvests förpliktelser. I dagsläget bedömer vi det som osannolikt att detta borgensåtande skulle behöva infrias och vi anser totalt sett att Huddinges ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som måttliga. MAY 26,

4 Likviditet Det kortfristiga betyget är 'A-1+'. Vi bedömer Huddinges likviditet som en positiv faktor för ratingen, på grund av kommunens goda interna likviditet, omfattande likviditetsreserver i relation till andelen förfallande lån och starka tillgång till kapitalmarknaden. I termer av likviditet använder kommunen banklånelöften för att hantera sina likviditetsbehov och reducera refinansieringsrisken. Huddinge har vanligtvis en kassalikviditet på SEK0,3 miljarder. Vidare har kommunen outnyttjade kreditfaciliteter på SEK1,3 miljader, vilket tillsammans med tillgänglig checkräkningskredit på SEK0,6 miljarder förstärker likviditetsstödet. I maj 2014 uppgick Huddinges kassa och tillgängliga banklånelöften till 103% av förfallande lån och räntor de kommande 12 månaderna. Huddinge har ett antal olika finansieringsalternativ, vilket reducerar refinansieringsrisken. Finansieringen kommer från ett certifikatprogram uppgående till SEK2 miljarder, ett MTN-program på SEK4 miljarder occh lån från Kommuninvest i Sverige AB. Vi noterar Huddinges starka och stabila åtkomst till marknadsfinansiering i vår bedömning av den övergripande likviditetspositionen. Vi bedömer Huddinges management som starkt och förväntar oss att de kommer att fortsätta sin riskbegräsande låne-och likviditetshantering av sin växande låneportfölj. Likviditeten bör därmed förbli en positiv ratingfakor på medellång sikt. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att Huddinges starka management kommer att bibehålla goda resultatnivåer fram till och med 2016, trots pågående investeringar. Även om vi förväntar oss att Huddinges bolagssektor kommer uppvisa höga investeringsnivåer som kommer att kräva vidareutlåning från internbanken, bedömer vi att kommunens skuldnivå kommer att öka måttligt och att Huddinges skattefinansierade skulnivå kommer att uppgå till mindre än 130% av konsoliderade intäkter fram till Den stabila ratingutsikten inkluderar våra förväntningar om en fortsatt riskbegränsad lån- och likviditetshantering till den grad att likviditeten kommer att förbli en positiv ratingfaktor de kommande 24 månaderna. Vi skulle kunna höja ratingen om Huddinges resultatnivåer förbättrades till den grad att kommunen konsekvent uppvisade rörelsemarginaler på mer än 5% av intäkterna, tack vare en högre än förväntad skatteintäktstillväxt, och positiva kassaflöden efter investeringar. Detta i kombination med en förbättrad likviditet med tillgängliga kreditlånelöften överstigande 120% av kommande 12 månaders förfallande lån och räntebetalningar och förstärkt management praxis i termer av likviditetshantering skulle kunna leda till en positiv ratingförändring. MAY 26,

5 Omvänt skulle en negativ ratingförändring föranledas om vi noterade att Huddinges management var ovilliga att använda sin finansiella flexibilitet för att motverka en försämrad likviditet, med tillgängliga likviditetsfaciliteter motsvarande mindre än 80% av förfallande lån de kommande 12 månaderna. I detta fall skulle vi kunna revidera vår bedömning av stadens finansiella management, samt dess likviditetsposition och därmed sänka ratingbetyget. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Huddinge kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Finansiell styrning Likviditet Delomdöme Förutsägbart och stöttande Positiv Positiv *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, vilket förklaras ytterligare i våra kriterier (se nedan). Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan. Nyckeltal Tabell 2 Huddinge kommun - Ekonomiska nyckeltal '--Dec bc 2015bc 2016bc Befolkning 99, , , , , ,713 Befolkningstillväxt (%) BNP per capita (lokal valuta) (enskilda enheter) , , ,461* N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) N/A N/A Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information.*bnp per capita är en S&P proxy.källor utgörs vanligen av nationella statistikkontor, Eurostat och Experian Limited. bc--base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. N.A. -- Not applicable. Tabell 3 Huddinge kommun - Finansiella nyckeltal --Dec (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 5,594 5,813 6,127 6,262 6,416 6,629 Rörelsekostnader 5,236 5,554 5,808 5,976 6,171 6,354 Kassaflöde från den löpande verksamheten MAY 26,

6 Tabell 3 Huddinge kommun - Finansiella nyckeltal (cont.) Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) Kassaflöde efter lånefinansiering Modifierbara intäkter (% av Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (% av Skattefinansierade räntebärande lån (% av konsoliderade Räntekostnader (% av Räntor och amorteringar (% av 3.2 (0.7) (105.2) (47.7) (20.1) (40.3) (60.9) (43.8) (22) (172) Nyckeltal för Svenska statens ratings Sweden Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+'; Outlook Stable, March 28, 2014 Relaterade kriterier och artiklar Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Sept. 20, 2010 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local MAY 26,

7 And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Huddinge kommun Kreditbetyg Nordisk regional skala AA+/Stabil/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MAY 26,

8 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MAY 26,

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 20 JANUARY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012 A Nordic Iron Ore opportunity 2 februari, 2012 Disclaimer THIS DOCUMENT MAY NOT BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer