PUBLIC FIN AN CE. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC FIN AN CE. Östersunds kommun"

Transkript

1 PUBLIC FIN AN CE Östersunds kommun Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46) Carl Nyreröd, Stockholm (46) Publicerad: 19 december 2012 Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Carl Nyreröd, Stockholm (46) ; Rating: AA+/Stabil/A-1+, K-1 Ratingsammanfattning Östersunds kommuns rating återspeglar det starka svenska systemstödet och de stabila institutionella förhållandena i den svenska kommun- och landstingssektorn samt kommunens mycket starka likviditetsposition och starka lokala ekonomi. Ratingen tar också hänsyn till Östersunds medelstarka finansiella flexibilitet. Vi anser också att utökningen av kommunens internbanksfunktion kommer att kräva ett utökat fokus på finansiellt risk management samt uppbyggnad av kapitalmarknadsexpertis. Östersunds lokala ekonomi är välbalanserad och innehåller ett allt mer diversifierat näringsliv. Branschsammansättningen har en relativt liten exponering gentemot tillverkningsindustri (10% av den totala sysselsättningen) och utgörs istället främst av handel, IT-tjänster och turism. I Östersund ligger även en filial av Mittuniversitetet vilket tillför ytterligare stabilitet och dynamik till Östersunds arbetsmarknad. Vi bedömer dock Östersunds tillväxtpotential som begränsad i huvudsak beroende av en måttlig befolkningstillväxt. Dessutom upplever de omgivande kommunerna en generellt stagnerande eller minskande befolkning, vilket begränsar regionens totala tillväxtpotential. Östersund innehar dock en position som ett regionalt center i Jämtlands län och vårt huvudscenario är att kommunens tillväxtsiffror kommer att vara positiva över medellång sikt.

2 Östersund gagnas av det starka svenska systemstödet och den institutionella stabiliteten som karakteriserar den svenska kommunsektorn. Förutsägbarhet, transparens och ett starkt utjämningssystem är hörnstenarna i detta systemstöd. Sektorns budgetstabilitet grundar sig på en god efterlevnad av det lagstadgade balanskravet samt kommunernas och landstingens autonomi gällande kommunalskatten. Vi bedömer Östersunds management som en neutral ratingfaktor. Tydliga regler och formaliserade processer karakteriserar budgetarbetet och kommunallagens föreskrifter angående informationsgivning efterföljs. Budgeten återspeglar mål definierade i ett långsiktigt perspektiv och baseras på realistiska antaganden. Östersunds ledning har en historia av stark budgetföljsamhet vilket har resulterat i god kostnadskontroll. Vi noterar dock att Östersund ämnar införa en kommunal internbank som ska överta den huvudsakliga finansieringen av kommunens bolagssektor. Eftersom kommunen saknar tidigare erfarenhet av att operera på kapitalmarknaderna anser vi att kunskap inom detta område behövs byggas upp de kommande månaderna för att kunna säkerställa en riskbegränsade låne- och likviditetshantering. Östersund har historiskt haft goda resultatnivåer. Vid slutet på 2011 uppgick kommunens rörelsemarginal (operating balance) till 5.5% av rörelseintäkterna. Vidare ledde måttliga investeringarna på SEK 265 miljoner endast till ett mindre underskott efter investeringar på 1.3% av de totala intäkterna. För 2012 följer vårt huvudscenario denna trend och vi placerar Östersunds rörelsemarginal på en förstärkt nivå om 6.7% av rörelseintäkterna. Den förbättrade rörelsemarginalen speglar främst en positiv utveckling på inkomstsidan men också en stark budgetföljsamhet samt god kostnadskontroll. För 2012 noterar vi en ökning i kommunens investeringar till omkring SEK 390 miljoner vilket leder till ett förväntat underskott på 3.4% av de totala intäkterna. Under planperioden förväntar vi oss att tillväxten i skatteintäkter kommer att sakta ner vilket kommer att leda till en mild försvagning av Östersunds finansiella resultat (budgetary performance) med minskande genomsnittliga rörelsemarginaler till omkring 4% av rörelseintäkterna under perioden. I vårt huvudscenario förväntar vi oss dock endast måttliga kommunala investeringsvolymer vilket begränsar de kassaflödesmässiga underskotten efter investeringar till omkring 2% av de totala intäkterna. Östersund har en måttlig skuldbörda. Kommunen har för tillfället mycket få egna lån men har en bolagssektor med betydligt högre lånenivåer. Däribland lånar bostadsbolaget Östersundshem i huvudsak mot kommunal borgen. Kommunen planerar att centralisera koncernens finansverksamhet i en kommunal internbank och har för avsikt att succesivt överta finansieringen på cirka SEK 3 miljarder av koncernens totala lån. Vi förväntar oss därmed att Östersunds skattefinansierade skuldnivå (tax-supported debt) kommer att öka till omkring 40% av de totala intäkterna vid slutet på 2014, från 9% vid slutet av Eftersom alla dessa lån är vidareutlånade till dotterbolag som vi bedömer vara självförsörjande tar vi dock med den finansiella styrkan hos dessa bolag som en positiv faktor när vi bedömer kommunens totala skuldposition. I vår 2

3 bedömning av Östersunds skuldposition inkluderar vi kommunens ofonderade pensionsskuld vilket begränsar vår bedömning av Östersunds skuldposition. Vi noterar att Östersunds skatteintäkter utgjorde 63% av rörelseintäkterna Tillsammans med modifierbara avgifter och kostnader bedömer vi att Östersunds nivå av justerbara intäkter ligger på knappt 70%. I kombination med relativt oflexibla kostnader resulterar detta i en övergripande måttlig nivå av finansiell flexibilitet. Likviditet Vi bedömer Östersunds likviditetsposition som en mycket positiv ratingfaktor. I samband med expansionen av sin internbank förväntar vi oss att Östersund kommer att upprätta kapitalmarknadsprogram för att gradvis överta den huvudsakliga finansieringen av sin bolagssektor. Östersunds årliga förfallande lån kommer därmed att öka men vi förväntar oss att tillgänglig likviditet och banklånelöften kommer att täcka dessa åtaganden. Under loppet av 2013 räknar vi med att Östersund kommer att upprätta ett certifikatprogram på SEK 1 miljard tillsammans med ett MTN-program om SEK 2 miljarder och successivt expandera sin kapitalmarknadsaktivitet. Vi förväntar oss att Östersunds certifikatsemissioner kommer att representera huvuddelen av korta låneförfall över de kommande 12 månaderna. Med avseende på tillhörande likviditetstäckning av förfallande lån bedömer vi att Östersund är mycket väl förberett. Vi noterar att kommunen har kontrakterat banklånelöften på sammanlagt SEK 2 miljarder. Tillsammans med en checkräkningskredit på SEK 300 miljoner samt likvida medel och kortsiktiga investeringar (inklusive pensionsfonder) bedömer vi att kommunens tillgängliga likviditet motsvarar omkring 2.5x kommunens förfallande lån under Vi förväntar oss dock att Östersund kommer att förlänga förfalloprofilen på sin upplåning när kommunen under 2013 börjar använda sig av kapitalmarknaden. I takt med att förfalloprofilen förlängs förväntar vi oss att kommunen kommer att minska mängden kontrakterade kreditfaciliteter. I vårt huvudscenario förväntar vi oss dock att likviditeten kommer att förbli en mycket positiv ratingfaktor över de närmaste två åren. Ratingutsikter De stabila ratingutsikterna återspeglar vår förväntan att Östersund kommer att kontrollera sina kostnader på så sätt att en avtagande tillväxt i skatteintäkter endast kommer att ha en marginell inverkan på kommunens rörelsemarginaler Vi förväntar oss också att kommunens investeringsvolymer kommer att förbli hanterabara och ser därmed inte någon väsentlig ökning i lånefinansiering av kommunens investeringar över de kommande två åren. Vi förväntar oss också att Östersund kommer att hantera refinansieringsrisker associerade med dess utökade finansverksamhet på ett riskbegränsande sätt. En ytterligare formalisering av internbankens riskmanagement, kombinerat utökad erfarenhet och track-record av riskavert kapitalmarknadsaktivitet, skulle 3

4 tillsammans med en lägre än förväntad total skuldsättning inkluderat ofonderade pensionsskulder, kunna leda till en uppgradering av ratingen. Omvänt, skulle en negativ ratingförändring kunna föranledas av en väsentlig försämring av Östersunds resultatnivåer tillsammans med en högre skuldackumulation eller en avsevärd minskning av kommunens likviditetsbuffert i relation till korta låneförfall. 4

5 Copyright 2011 Standard & Poor s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of S&P. The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P's opinions and analyses do not address the suitability of any security. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process. S&P may receive compensation for its ratings and certain credit-related analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at 5

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod @standardandpoors.com Andrea Croner, Stockholm (46)-8-4405921 andrea_croner@standardandpoors.com Publicerad: 19

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa Foto: TT / AGE Aktieindexobligation Hållbart Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 9 OKTOBER FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar investerare med en positiv tro på den

Läs mer

Pressmeddelande 2007-12-06

Pressmeddelande 2007-12-06 Tillägg till ESML Intressenter AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ) Detta dokument utgör ett tillägg till den av ESML

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International (CSi)

Läs mer

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 954

utocall BRIC Plus/Minus nr 954 Autocall BRIC Plus/Minus nr 954 Teckna dig senast 3 maj 2011 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad

Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Marknadsobligation 832 Löptid 5 år Asien Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad Världen Aktiemarknad Råvarumarknad Räntemarknad Sista dag för anmälan:

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Utrymme för räntesänkningar

Utrymme för räntesänkningar Foto: Scanpix Aktieindexobligation Asia Pacific Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 28 AUGUSTI Utrymme för räntesänkningar Kategori Kapitalskydd Emittent Garantrating Garant Löptid

Läs mer