Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Carl Nyrerod, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista NOVEMBER 13, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi förväntar oss att Jönköpings kommun kommer att bibehålla goda resultatnivåer. Kommunala investeringar minskar under , vilket resulterar i ett lågt lånefinansieringsbehov. Kommunens vidareutlåning till sin bolagssektor kommer troligtvis att medföra en ökning av Jönköpings skattefinansierade skulder till 60% av konsoliderade intäkter vid slutet av Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AA+/A-1+' och 'K-1' på Jönköpings kommun. Den stabila ratingutsiken speglar vår förväntan att Jönköping kommer att bibehålla goda resultatnivåer med måttliga finansieringsbehov för kommunala investeringar fram till år Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 8 november 2013 det långfristiga kreditbetyget 'AA+' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+' på Jönköpings kommun. Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Jönköpings kortfristiga kreditbetyg 'K-1' enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Jönköpings rating återspeglar kommunens välbalanserade lokala ekonomi, neutrala likviditetsposition, samt det stabila och förutsägbara institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn. Jönköpings stabila makroekonomiska fundamenta och strikta budgetdisciplin understödjer kommunens historiskt goda resultatnivåer. Jönköpings management har en positiv inverkan på ratingbetyget och vi förväntar oss att deras strikta budgetdisciplin kommer att även fortsättningsvis hålla kostnadsökningar under kontroll för budgetåret Jönköpings goda intäktsflexibilitet är ett viktigt verktyg för att motverka försämrade budgetutsikter. Denna egenskap värdesätter vi högt eftersom kommunens kostnadsstuktur är relativt rigid. NOVEMBER 13,

3 I vårt huvudscenario bedömer vi att Jönköpings kommunala investeringar endast kommer att kräva en måttlig grad av lånefinansiering. Utöver finansiering av egna investeringar bistår kommunen med finansiering till sin bolagssektor via den kommunala internbanken. I kombination med att en del befintliga lån i holdingbolaget Jönköping Rådhus AB omsätts i kommunens internbank leder detta till att Jönköpings skattefinansierade skuldnivå successivt ökar. Trots denna utveckling bedömer vi dock Jönköpings totala skuldposition som måttlig i vårt huvudscenario fram till Då i stort sett hela Jönköpings bolagssektors samlade skuld ingår i våra beräkningar av skattefinansierad skuld anser vi att kommunens ansvarsförbindelser utanför balansräkningen är små. Jönköpings lokala ekonomi är välbalanserad och har ett diversifierat näringsliv med fokus på logistik och handel. Vi bedömer kommunens arbetsmarknad som robust, utan stora koncentrationer kring specifika arbetsgivare eller branscher känsliga för konjunktursvängningar. I september 2013 låg Jönköpings arbetslöshetssiffra på 5,7%, vilket är under riksgenomsnittet som vid samma tidspunkt var 7,0%. Vi anser at Jönköpings tillväxtpotential är stabil med en årlig prognostiserad befolkningsökning på 0,8% fram till 2015, något över riksgenomsnittet. Jönköpings välbalanserade makroekonomiska fundamenta och goda kommunala budgetdisciplin har lagt grunden till kommunens stabila resultatnivåer under de senaste åren. Kommunen har historiskt sett haft goda rörelsemarginaler (operating balance) med ett genomsnitt på 7,0% under perioden De stabila rörelsemarginalerna har hjälpt kommunen att finansiera sina investeringar (capital expenditures), som uppgick till SEK839 miljoner år 2012 och resulterade i ett underskott efter investeringar på 2,8%. Kommunens investeringsnivåer har uppvisat en ökande trend, med toppar under 2011 och 2012 då flera stora projekt har färdigställts. För 2013, antar vi i vårat huvudscenario att Jönköping's skatteinntäkter kommer att växa med 5,8%. Den stora ökningen är ett resultat av en skatteväxling i samband med att kommunen övertar vissa ansvarsområden inom hemsjukvård från landstinget. I likhet med intäkterna antar vi därmed att även kostnaderna kommer öka under 2013 om ca 5% som ett resultat av de nya ansvarsuppgifterna. Vårt huvudscenario för 2013 innehåller även en intäktsökning på SEK112 miljoner från en återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier från AFA vilket bidrar till en prognosticerad rörelsemarginal på 6,9%. Under anar vi att det kan uppstå ett ökat kostnadstryck från de nya uppgifterna inom hemsjukvården, och att detta tillsammans med omstruktureringskostnader i utbildningssektorn, kopplade till förändrad elevstruktur, kommer att leda till en lägre rörelsemarginal om 5,4% av rörelseintäkterna. Vi bedömer att kommunens investeringsnivåer kommer att följa en nedåtgående trend från den höga nivån år 2012 och stabilisera sig runt SEK500 miljoner per år fram till Denna utveckling resulterar i vårt huvudscenario till måttliga underskott efter investeringar med ett genomsnitt på ca 1,2% av intäkterna. Vi noterar att Jönköpings management har en fortsatt strikt NOVEMBER 13,

4 budgetdisciplin, och vi bedömer detta som en styrkefaktor i vår positiva bedöming av kommunens management. Vi betraktar denna goda budgetdisciplin som mycket viktig i ljuset av kommunens endast halvgoda finansiella flexibilitet med en rigid kostandsstruktur. Även om kommunen har måttliga lånebehov för att finansiera sina investeringar, bedömer vi i vårt huvudscenario att kommunens bolagssektor, speciellt Jönköping Energi, kommer att behöva låna omkring SEK1,0 miljard under perioden för att finansiera sina investeringar. Jönköping har koncentrerat sina internbanksaktiviteter för bolagssektorn hos sitt holdingbolag Jönköping Rådhus AB, som då har baserat sin upplåning med borgen från Jönköpings kommun. I enlighet med våra ratingkriterier inkluderar vi i vår analys av Jönköpings skattefinansierade skuld borgensåtaganden till dotterbolag som vi inte inte anser vara självförsörjande. I detta avseende bedömer vi dock att de två största låntagarna, Jönköping Energi och bostadsbolaget Vätterhem, som självförsörjande. I linje med våra förväntningar har Jönköping under 2013 erhållt finansiering genom kommunens kapitalmarknadsprogram för att kunna bistå sin bolagssektor med lån och att omsätta en viss del av Rådhus befintliga lån i internbanken. Vi bedömer att en större del av Rådhus lån kommer att omsättas under kommunens marknadsprogram under Vi förväntar oss att Jönköpings skattefinansierade skuld vid utgången av år 2015 närmar sig 60% av konsoliderade intäkter, jämfört med 43% år En stor del av skuldökningen fram till 2015 är dock ett resultat av expanderande vidareutlåning till självförsörjande enheter inom Jönköpings bolagsgrupp. Som medlem av Kommuninvest i Sverige AB(AAA/Stable/A-1+) har Jönköping skrivit på ett borgensavtal för Kommuninvests förpliktelser. I dagsläget bedömer vi det som osannolikt att detta borgensåtande skulle behöva infrias och vi anser totalt sett att Jönköpings ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som relativt små. Likviditet Den kortfristiga ratingen är 'A-1+'.Vi bedömer Jönköpings likviditetsposition som en neutral ratingfaktor baserat på kommunens interna likviditet och banklånelöften i relation till volymen förfallande lån. Kommunen har normalt en låg kassaposition och använder banklånelöften för att hantera sitt likviditetsbehov och hantera refinansieringsrisker. Jönköpings internbanksaktivitet har hittills varit placerad i kommunens holdingbolag, Jönköpings Rådhus AB, som historiskt har genomfört bolagssektorns finansiering med upplåning mot kommunal borgen. Finanisering har i stor utsträckning skett via Kommuninvest, som för närvarande står för omkring 70% av Jönköpings externa finansiering (jämfört med 75% i maj 2013). Resterande del utgörs av traditionella banklån och lån upptagna under kommunens kapitalmarknadsprogram. Jönköping har ökat sin aktivitet på kapitalmarknaden genom ett SEK1,5 miljarders certifikatprogram och är i färd med att utöka sitt MTN-program från NOVEMBER 13,

5 SEK800 miljoner till SEK2 miljarder. För att förbereda sig för detta, har kommunen kontrakterat ytterligare likviditetsfaciliteter, som för närvarande uppgår till SEK1,9 miljarder, jämfört med SEK1,54 miljarder i juni Per september 2013 bedömer vi att Jönköpings kassa och tillgängliga banklånelöften uppgår till till 55% av skulder som förfaller under de kommande 12 månaderna. Bedömningen inkluderar ett estimat om vår förväntan av den externa finansiering som kommer att krävas för stadens investeringar samt kommunens förfallande lån över de kommande 12 månaderna. Vi förväntar oss att Jönköping i stor utsträckning kommer att utnyttja sitt utökade MTN-program och gradvis kommer förlänga löptiden på sin låneportfölj. Vi bedömer dock att Kommuninvest kommer att på medellång sikt förbli Jönköpings främsta långivare. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Jönköping kommer att uppvisa stabila resultatnivåer, med ett lågt finansieringsbehov för kommunala investeringar fram till och med I vårt huvudscenario inkluderar vi en måttlig ökning av lån i internbanken för att finansiera en ny bio-bränsleanläggning i Jönköpings Energi och en ökad låneomsättning i kommunens internbank. Vi förväntar oss dock att Jönköpings skattefinansierade skuld kommer att ligga kvar under 60% av konsoliderade intäkter till år 2015, vilket stöds av det faktum att skuldsuppbyggnaden är relaterad till vidareutlåning till självförsörjande enheter. Med beaktande av att internbankens lån ökar, förväntar vi oss att Jönköpings management kommer att utöva en riskbegränsande hantering av refinansieringsrisker relaterade till aktiviteter på kapitalmarknaden och att successivt förlänga låneportföljens löptid. Vi kan komma att överväga en positiv ratingsåtgärd om vi observerar att Jönköpings management aktivt strävar mot att stabilisera kommunkoncernens lån, exempelvis genom försäljning av tillgångar. I linje med vårt positiva ratingscenario, skulle vi för en uppgradering också förvänta oss en betydligt bättre likviditetposition samt en ytterligare formalisering och institutionalisering av managementpraxis. Omvänt skulle en negativ ratingåtgärd kunna föranledas av en betydande försvagning av Jönköpings rörelseresultat, tillsammans med ett ökat tryck på kommunens likviditetsposition. Om vi i detta negativa ratingscenario, observerade att Jönköpings management avstod från att använda sin finansiella flexibilitet för att motverka en försämring i resultatnivån och ansträngda likviditet, skulle vi kunna revidera ned vårbedömning av management till neutral och sänka Jönköpings långfristiga rating. NOVEMBER 13,

6 Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Jönköpings kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Finansiell styrning Likviditet Delomdöme Förutsägbart och stöttande Positiv Neutral *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, vilket förklaras ytterligare i våra kriterier (se nedan). Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan. Nyckeltal Tabell 2 Jönköpings kommun - Ekonomiska nyckeltal -- December bc 2014bc 2015bc Befolkning 127, , , , , ,710 Befolkningstillväxt (%) N.M BNP per capita (lokal valuta) (enskilda enheter) 314, , ,328 N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) N/A N/A Källa: Experian Ltd. och Standard & Poor's. BNP per capita är S&P's proxy för lokal BNP per capita. Tabell 3 Jönköpings kommun - Finansiella nyckeltal -- December 31-- (Mil. SEK) bc 2014bc 2015bc Rörelseintäkter 7,329 7,519 7,677 8,058 8,242 8,454 Rörelsekostnader 6,760 7,053 7,131 7,501 7,777 8,015 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (49) (263) (230) 45 (113) (223) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (0.66) (3.43) (2.97) 0.56 (1.37) (2.64) Amortering Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (477) (700) (742) (705) (1,413) (1,623) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (6.41) (9.14) (9.59) (8.73) (17.11) (19.16) Bruttoupplåning ,413 1,623 Kassaflöde efter lånefinansiering (207) (6) Tillväxt i rörelseintäkter (%) N.M Tillväxt i rörelsekostnader (%) N.M NOVEMBER 13,

7 Tabell 3 Jönköpings kommun - Finansiella nyckeltal (cont.) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (utestående vid årets utgång) 610 1,054 1,308 1,863 2,976 4,099 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade räntebärande lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. Downside case representerar några men inte alla aspekter av Standard & Poor's scenarios som skulle kunna vara konsistenta med en nedgradering. Upside case representerar några men inte alla aspekter av Standard & Poor's scenarios som skulle kunna vara konsistenta med en uppgradering. N.M. -- Not meningful. SEK-- Swedish krona. Nyckeltal för svenska statens rating Sweden Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+'; Outlook Stable, Oct. 18, Relaterade kriterier och artiklar Principles Of Credit Ratings, Feb. 16, 2011 Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Sept. 20, 2010 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 Sweden Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+'; Outlook Stable, Oct. 18, 2013 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. NOVEMBER 13,

8 Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Jönköpings kommun Kreditbetyg Nordisk regional skala AA+/Stable/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; NOVEMBER 13,

9 Copyright 2013 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at NOVEMBER 13,

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer