Göteborgs rating 'AA+/A-1+' bekräftas baserat på adekvata resultatnivåer; ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs rating 'AA+/A-1+' bekräftas baserat på adekvata resultatnivåer; ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Göteborgs rating 'AA+/A-1+' bekräftas baserat på adekvata resultatnivåer; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för Svenska statens ratings Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista MARCH 24, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Göteborgs rating 'AA+/A-1+' bekräftas baserat på adekvata resultatnivåer; ratingutsikt stabil Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt I vårt huvudscenario fram till 2016 förväntar vi oss att Göteborgs stad kommer att bibehålla adekvata resultatnivåer och måttliga underskott från kassaflödet efter investeringar. Göteborg fortsätter sin strategi att centralisera finansieringen av sin bolagssektor genom stadens internbank. Vi förväntar oss därmed att stadens skattefinansierade skuldnivåer fortsätter att öka. Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AA+/A-1+'och 'K-1' på Göteborgs stad. Den stabila ratingutsikten återspeglar vår förväntan att Göteborg kommer att bibehålla goda resultatnivåer, samt upprätthålla en konservativ skuld- och likviditetshantering under period Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 21 mars 2014 det långfristiga kreditbetyget 'AA+' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+'på Göteborgs stad. Ratingutsikten är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Göteborgs ratingbetyg återspeglar dess starka likviditetsposition, stadens snabbt växande lokala ekonomi och det stabila och föutsägbara institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn. Vi har en mycket positiv syn på Göteborgs finansiella ledning och vi bedömer att ledningen kommer upprätthålla stadens finansiella flexibilitet på en tillräcklig nivå med goda resultatnivåer under Även om vi förväntar oss att Göteborgs skattefinansierade skuld kommer att öka till 77% av de konsoliderade intäkterna år 2016, bedömer vi att Göteborgs finansiella ledning kommer att fortsätta med en riskbegränsande hantering av stadens växande skuldportfölj. Vår bedömning tar även hänsyn till att majoriteten av lånen till dotterbolaget Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden, AA-/Stable/A-1+) kommer att vara överförda till stadens internbank vid utgången av år Då Göteborgs bolagssektor är ansenlig i förhållande till stadens storlek anser vi att Göteborg har måttliga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. MARCH 24,

3 Göteborgs lokala ekonomi är stark i en internationell jämförelse och vår proxy för stadens BNP per capita är 50,000 USD. Med över 500,000 invånare är Göteborg Sveriges näst största stad och ett regionalt centrum för Västsverige. En växande tjänstesektor kombinerat med en ökad ekonomisk diversifiering på senare år har gett en mer dynamisk makroekonomisk struktur. Göteborgs stabila makroekonomiska fundamenta har bidragit till stadens adekvata resultatnivåer, med ett genomsnittligt rörelseresultat på 4,6% under år Successivt ökande investeringar har lett till ett genomsnittligt underskott från kassaflödet efter investeringar på ca 1% under samma period. Under 2014 förväntar vi oss en tillfällig minskning av Göteborgs rörelsemarginaler till ca 4% av rörelseintäkterna, då skatteintäktstillväxten saktar in något. Vidare leder pågående investeringar till ett underskott från kassaflödet efter investeringar på 1,3 % av totala intäkter. I vårt huvudscenario för räknar vi med en starkare återhämtning av skatteunderlagstillväxten, vilket kommer att hjälpa Göteborg att leverera rörelseresultat över 4% av rörelseintäkterna. Trots vår bedömning att Göteborg kommer att genomföra sina prioriterade investeringar, bedömer vi att stadens genomsnittliga underskott från kassaflödet efter investeringar kommer att uppgå till ca 1% av de totala intäkterna under Även om staden begränsar sina investeringar i vårt huvudscenario fram till och med 2016, så stiger Göteborgs låneskuld på grund ökad vidareutlåning till de kommunala bolagen. Göteborg håller för närvarande på att centralisera finansieringen av det kommunala bolaget Framtiden i stadens internbank. Detta medför att Göteborgs skattefinansierade skuld kommer att öka till 77% av konsoliderade intäkter år En betydande andel av Göteborgs lån vidareutlånas till stadens självförsörjande bolag, vilket har en positiv påverkan i vår bedömning av Göteborgs totala skuldposition. Likviditet Vi bedömer att Göteborgs likviditet är en positiv ratingfaktor, på grund av stadens betryggande bankkrediter i förhållande till förfallande lån och en stark tillgång till extern finansiering via kapitalmarknaden. Göteborg har avtalade bankkrediter på SEK 7,3 miljarder för att reducera refinansieringsrisken och stärka likviditetspositionen. I mars 2014 uppgick stadens kassa och tillgängliga avtalade bankkrediter till 119% av lån som förfaller inom de kommande 12 månaderna, inklusive vår förväntan om finansieringsbehovet för kommunala investeringar. Göteborg har en diversifierad finansieringsstrategi med syfte att minska refinansieringsrisken. Förutom traditionell bankupplåning använder sig staden av de nationella och internationella kapitalmarknaderna för att tillgodose sin finansiering. Till stor del finansierar sig staden genom ett SEK3 miljarder certifikatprogram, ett 3 miljarder MTN-program och ett $0,5 miljarder certifikatprogram, samt lån från Kommuninvest. I vår bedömning av Göteborgs MARCH 24,

4 likviditetsposition tar vi även hänsyn till stadens starka och stabila åtkomst till kapitalmarknaderna. Vi har en positiv syn på Göteborgs finansiella ledning och förväntar oss att ledningen kommer att fortsätta med sin konservativa hantering av den växande låneportföljen. Vi förväntar oss även att stadens likviditetsposition kommer att fortsätta vara en positiv ratingfaktor på medellång sikt. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten återspeglar vår förväntan att Göteborgs mycket starka ledning kommer att bibehålla tillräckliga resultatnivåer trots relativt höga investeringar. Eftersom lånen i stadens bolagsssektor överförs till kommunens internbank, anser vi att den skattefinansierade skulden kommer att öka måttligt under prognosperioden. Även om internbanken utökar sina funktioner, innehåller vår stabila ratingutsikt en förväntan om att Göteborgs konservativa skuld- och likviditetshantering kommer fortsätta att vara en positiv ratingfaktor under de kommande 24 månaderna. Vi skulle kunna höja ratingen om vi noterade att Göteborgs resultatnivåer förbättrades till ett varaktigt högte rörelseresultat överstigande 5% av de totala intäkterna, som ett resultat av en högre än förväntad skatteintäktsökning samt överskott efter investeringar. Detta i kombination med en förbättrad likviditet, där likviditetskällorna täcker 120% av likviditetsutflödena av de lån som förfaller inom de kommande 12 månaderna och en fortsatt konservativ skuld- och lividitets hantering av den växande låneportföljen. Ratingen skulle kunna påverkas negativt om vi noterade att Göteborgs ledning avstod från att använda sin finansiella flexibilitet för att motverka försämrade resultatnivåer. Om detta skulle förverkligas, skulle vår bedömning av stadens finansiella ledning, finansiella flexibilitet och resultatnivåer påverkas negativt, vilket skulle sänka kreditbetyget. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Göteborgs stad - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Finansiell styrning Likviditet Delomdöme Förutsägbart och stöttande Mycket positiv Positiv *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, vilket förklaras ytterligare i våra kriterier (se nedan). Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan. MARCH 24,

5 Nyckeltal Tabell 2 Göteborgs stad - Ekonomiska nyckeltal '--Dec bc 2015bc 2016bc Befolkning 520, , , , , ,858 Befolkningstillväxt (%) N.M BNP per capita (lokal valuta) (enskilda enheter) 373, , ,964 N.A. N.A. N.A. Arbetslöshet (%) N.A. N.A. N.A. bc--base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. N.A. -- Not applicable, N.M.--Not meaningful. Källa: Experian Ltd. och Standard & Poor's. Tabell 3 Göteborgs stad - Finansiella nyckeltal --Dec (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 32,542 32,403 33,642 34,589 35,750 37,162 Rörelsekostnader 31,361 30,959 31,672 33,205 34,320 35,569 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,181 1,444 1,970 1,384 1,430 1,593 Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Investeringar 2,010 3,314 3,712 1,940 1,890 1,980 Kassaflöde efter investeringar (208) (722) 50 (456) (360) (287) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (0.63) (2.15) 0.14 (1.31) (1.00) (0.77) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (10.37) (3.37) (16.54) (36.80) (24.00) (31.91) Kassaflöde efter lånefinansiering (281) 340 1,528 (1,870) 0 0 Tillväxt i rörelseintäkter (%) N.M. (0.43) Tillväxt i rörelsekostnader (%) N.M. (1.28) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade räntebärande lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) bc--base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. N.M.--Not meaningful. SEK-- Swedish krona. Nyckeltal för Svenska statens ratings Sovereign Risk Indicators, Dec. 13, MARCH 24,

6 Relaterade kriterier och artiklar Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Sept. 20, 2010 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Göteborgs stad Kreditbetyg Nordisk regional skala Senior Unsecured Certifikatprogram AA+/Stabil/A-1+ --/--/K-1 AA+ A-1+ K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MARCH 24,

7 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MARCH 24,

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod @standardandpoors.com Andrea Croner, Stockholm (46)-8-4405921 andrea_croner@standardandpoors.com Publicerad: 19

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa Foto: TT / AGE Aktieindexobligation Hållbart Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 9 OKTOBER FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar investerare med en positiv tro på den

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International (CSi)

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

Pressmeddelande 2007-12-06

Pressmeddelande 2007-12-06 Tillägg till ESML Intressenter AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ) Detta dokument utgör ett tillägg till den av ESML

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

Utrymme för räntesänkningar

Utrymme för räntesänkningar Foto: Scanpix Aktieindexobligation Asia Pacific Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 28 AUGUSTI Utrymme för räntesänkningar Kategori Kapitalskydd Emittent Garantrating Garant Löptid

Läs mer

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer