MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare"

Transkript

1 Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Andrea Croner, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Related Criteria And Research Ratinglista MAY 26, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi bedömer att den förstärkta finansiella integrationen av MKB Fastighets AB(MKB)i Malmö stads internbank stärker MKBs roll för staden, eftersom en finansiellt pressad situation för bolaget har en direkt påverkan på staden. MKBs starkare finansiella integration med, Malmö stad, indikerar enligt vår mening att det finns en mycket hög sannolikhet att Malmö skulle stötta MKB finansiellt om behov skulle uppstå. Vi uppgraderar vårt långfristiga ratingbetyg till 'AA' från 'AA-'och bekräftar samtidigt MKBs kortfristiga ratingbetyg 'A-1+' och 'K-1'. Den stabila ratingutsikten återspeglar vår förväntan att MKBs finansieringsrisker kommer vara begränsade under de kommande två åren eftersom staden nu är bär ansvaret för refinansiering av MKBs externa låneportfölj. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services uppgraderade den 12 maj 2015 MKBs långfristiga kreditbetyg till 'AA' från 'AA-'. Ratingutsikten är stabil. Samtidigt bekräftades det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+', samt det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Uppgraderingen av MKBs långfristiga ratingbetyg återspeglar vår uppfattning att bolagets ökade integration i Malmö stads internbank leder till en överföring av refinansieringsrisker från bostadsbolaget till staden. Formaliserade avtal reglerar detta förhållande, varigenom stadens internbank tar fullt ansvar för finansieringen av MKB, upp till den limit som beslutats av kommunfullmäktige. Dessutom noterar vi att om Malmö beslutar sig för att ändra nuvarande finansieringsordning så skulle staden behöva ge MKB en 12 månaders tidsfrist innan ändringen kan genomföras. Vidare indikerar MKBs integration MAY 26,

3 med stadens internbank att om bolaget skulle hamna i en finansiellt pressad situation så skulle detta få en omedelbar inverkan för staden. MKB har nu stärkt sin position som Malmös största finansiella exponering och har närmare finansiella band med staden. Som ett resultat bedömer vi nu MKBs roll för staden som "mycket stark" jämfört med "stark" tidigare. Vidare, anser vi därmed att det finns en "mycket hög" sannolikhet att Malmö stad skulle ge omedelbart och tillräckligt extraordinärt finansiellt stöd om MKB skulle hamna i en situation där så skulle behövas. I vår senaste analys av MKB, förväntade vi oss att bolagets pågående integration med stadens internbank skulle kunna leda till en uppgradering av bolaget. Vid detta tillfälle, gjorde vi bedömningen at denna förändring skulle återspeglas i en förbättring av MKBs stand-alone kreditvärdighet(stand-alone credit profile, SACP). Vi gör nu bedömningen att det är mer korrekt att återspegla förändringen som en förstärkning av MKBs roll för staden, och att detta är den bärande faktorn för en högre sannolikhet för extraordinärt ägarstöd och därmed en utlösande faktor för uppgradering av MKBs rating. MKBs rating är baserad på Standard and Poor's bedömning av bolagets SACP, som nu begränsas till 'a-' i och med vår bedömning av en försvagad likviditet och tillgång till kapitalmarknaden, vilket i sig dock är ett resultat av den utökade integrationen med Malmö stads internbank. MKB är inställt på att avsluta sina kapitalmarknadsprogram och därmed begränsas bolagets direkta tillgång till kapitalmarknaden. Samtidigt trappar MKB ned sina externa likviditetsfaciliteter när refinansieringsrisken för bolagets externa skuld flyttas över till Malmö stad. Bortsett från den nya finansierings-strukturen, baseras vår bedömning av MKBs SACP fortsättningsvis på bolagets mycket starka affärsriskprofil. Denna grundar sig på MKBs låga sektorrisk, mycket starka ekonomiska fundamenta, samt dess ledande marknadsposition på Malmö stads hyresrättsmarknad. Bedömningen av bolagets SACP stöds ytterligare av en hög kvalitet på företagets fastigheter och MKBs starka finansiella profil, exemplifierad av bolagets konservativa finansiella policy och låga skuldsättning. Vi betraktar MKB som en "government-related entity" (GRE). I enlighet med våra kriterier för GREs baseras vår uppfattning av en "mycket hög" sannolikhet för ett omedelbart och tillräckligt extraordinärt stöd från ägaren på vår bedömning av MKBs: "Mycket viktiga" roll för Malmö stad, där bolaget är en viktig bidragare till stadens övergripande infrastruktur och samhällsnytta, exemplifierat av stadens nyligen tagna beslut att kraftigt öka MKBs nybyggnation av hyresbostäder. En viktig del av denna bedömning är också den utökade integrationen av MKB med Malmö stads internbank, vilket gör att refinansieringsriskerna för MKBs externa lån nu ligger hos staden. Därmed, skulle en finansiell stress för bolaget direkt påverka staden; och "Mycket starka" länk till staden, som är aktivt involverad i att utforma bolagets strategiska inriktning och ämnar behålla sitt 100% ägande av MKB över de närmaste åren. Vidare styrker integrationen med Malmös internbank MAY 26,

4 ytterligare MKBs länk till staden. Vi bedömer att MKB har en mycket stark affärsriskprofil, på grund av sin låga sektorrisk och dess mycket starka marknadsposition. MKB har en ledande marknadsposition på Malmö stads hyresrättsmarknad som karaktäriseras av en stark efterfrågan vilket leder till en minimal vakansgrad. Vi bedömer att alternativkostnaden till ett boende i hyresrätt i Malmö är hög, med priser på småhus på omkring 150% av det nationella genomsnittet. Detta leder tillsammans med en stark befolkningsökning på omkring 1,5% per år till en mycket stark efterfrågesituation på hyresrättsmarknaden. På grund av den höga efterfrågan på hyresrätter, bedömer vi MKBs risk för marknadsstörningar som mycket små. Vidare, bedömer vi att vakanserna kommer fortsätta att vara mycket låga på medellångsikt, vilket leder till förutsägbara resultatnivåer för MKB. MKB har en god standard på sin fastighetsportfölj. Under de senaste åren har MKB upprätthållit en hög underhållsnivå på sina fastigheter. Vi förväntar oss att MKBs underhållsinvesteringar kommer att stabilisera sig på i genomsnitt SEK 230 per kvadratmeter i , vilket är en lägre nivå än tidigare. Underhållsinvesteringarna sin topp år 2010 på SEK 300 per kvadratmeter. Även om vi förväntar oss att MKBs underhållsinvestringar kommer sjunka så är de högre än branschsnittet på SEK177 per kvadratmeter för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Vi bedömer MKBs finansiella riskprofil som stark, grundat på bolagets konservativa finansiella styrning och starka balansräkning. På initiativ från Malmö stad har MKB utökat sin nybyggnation. Vi förväntar oss att MKB kommer att investera omkring SEK 1.1 miljarder per år under perioden , huvudsakligen som ett resultat av en ökad nyproduktion men också på grund av underhåll av befintliga fastigheter. Dessa planerade investeringar förväntas innebära SEK 650 miljoner i ökade lån årligen. Som ett resultat av detta estimerar vi en ökning av MKBs skuldsättningskvot (debt to debt and equity) till 67% vid utgången av 2017 jämfört med 64% år Under 2014, avyttrade MKB placeringar i säkerställda obligationer till ett värde av SEK 1.2 miljarder, vilket bolaget tidigare använt som underliggande säkerheter vid REPO-upplåning från bank. Av dessa placeringar var SEK 500 miljoner obelånade. Detta reducerade skuldsättningskvoten till 64% i 2014, från 68% i Vidare, bedömer vi att det finns betydande utrymme till att frigöra kapital genom att sälja fastigheter om nödvändigt för att på så sätt begränsa upplåningsbehovet i samband med kommande nyproduktion. En låg belåningsgrad (loan-to-value) på 30% antyder att det finns kapacitet och möjligheter till försäljning av fastigheter. Likviditet Vi bedömer att MKBs övergripande likviditetsposition har försvagats på grund av att integrationen med Malmös internbank har lett till att bolaget har reducerat sina likviditetsfaciliteter samt att bolaget inte längre har en stark tillgång till extern finansiering. Vi bedömer nu MKBs övergripande likviditetsposition som en negativ ratingfaktor och i enlighet med våra MAY 26,

5 kriterier begränsas därmed MKBs SACP till 'a-'. Per den 31 mars 2015, utgjordes endast SEK 500 miljoner av hela MKBs låneportfölj av externa lån, resterande bestod uteslutande av upplåning från Malmös internbank. Vi noterar att det externa lånet på SEK 500 miljoner är garanterat av Malmö stad och när detta förfaller i november 2015 kommer det att bli refinansierat genom internbanken. Vi noterar att den nya finansieringssamordningen inte tillåter att MKB tar upp ny extern finansiering utan godkännande från staden. Vi observerar att MKBs finansiella relation till staden, inklusive rollfördelningen gällande finansiering är formaliserat i kontrakterade avtal som stipulerar att staden är skyldig att förse MKB med finansiering inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Vidare innehåller avtalet klausuler om 12-månaders tidsfrist innan någon förändring av gällande ordning kan göras. Vi förväntar oss att MKB under 2015 kommer att avsluta sitt certifikatsprogram och säga upp sina SEK1.2 miljarder i externa likviditetsfaciliteter. När dessa transaktioner har genomförts kommer MKBs enda likviditetsbackup endast att utgöras av en checkkredit om SEK100 miljoner. Vi noterar att förutom ett banklån, så är alla MKBs lån vidareutlånade från Malmö stad och stadens internbank är nu ansvarig för likviditetsfaciliteter i förhållande till förfallande lån. Eftersom MKBs utestående lån endast kommer att bestå av lån från internbanken bedömer vi att det formaliserade finansieringsavtalet har skapat en starkare länk mellan MKB och staden, vilket också har ökat sannolikheten att MKB skulle mottaga finansiellt ägarstöd om bolaget skulle hamna i en finansiellt pressad situation. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att över de närmaste två åren kommer MKBs risker att vara begränsade på grund av att Malmö stad nu är ansvarig för refinansieringen av bolagets externa lån. Vi förväntar oss att integrationen med Malmös internbank kommer att fortsätta stödja vår bedömning av sannolikheten för ett omedelbart och tillräckligt extraordinärt stöd från ägaren som "mycket hög". Vidare förväntar vi oss att MKBs mycket starka affärsriskprofil och starka finansiella profil kommer att upprätthålla bolagets SACP. Vi grundar detta på vår förväntan om bibehållna stabila resultatnivåer och en sund övergripande lånebörda, även om vi förväntar oss en viss ökning i skuldsättningsgraden. Vi förväntar oss inga förändringar i MKBs relationer till Malmö stad som kan påverka vår syn på företagets roll för eller länk till staden. En negativ ratingförändring skulle kunna föranledas av att vi bedömde en lägre sannolikhet för extraordinärt stöd från staden, till exempel om MKBs integration i stadens internbank avslutades. Om vi observerade att MKBs finansiella riskprofil försämrades, till exempel genom en markant ökning i bolagets skuldsättningsgrad eller kraftig vikande resultatnivåer, skulle även detta kunna ha en negativ påverkan på ratingbetyget. MAY 26,

6 Vi skulle kunna höja ratingen om MKBs relation till staden förstärktes ytterligare, till exempel genom ett formellt, obegränsat och oåterkalleligt garantiavtal eller om MKBs likviditetsposition markant förbättrades i övrigt. Detta skulle kunna upphäva vår begräsning av MKBs SACP på grund av nyckeltal för likviditet samtidigt som vi observerade en förbättring i bolagets resultatnivåer och skuldsättningsgrad. MKB Fastighets AB- Finansiella Nyckeltal December 31 (Mil. SEK) bc 2016bc 2017bc Rörelseintäkter EBITDA Rörelseresultat Nettoresultat från den löpande verksamheten Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksmaheten (Funds from operations, FFO) Investeringar Tillgångar Skulder Eget Kapital EBITDA marginal (%) Räntetäckningsgrad (EBITDA interest coverage) (x) Kassaflöde från den löpande verksamheten/ Skulder (Operating cash flow/debt )(%) Skuld/EBITDA (Debt/EBITDA) (x) Skuldsättningsgrad (Debt/debt and equity) (%) Data och ration ovan är delvis ett resultat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, reflekterande Standard & Poor's egna syn på tidsenlighet, täckning, riktighet, tillförlitlighet och användbarhet av tillgänglig information. De huvudsakliga källorna är resultaträkningar och budgetar, som kommer från emmittenten. bc--base case reflekterar Standard & poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. Related Criteria And Research General Criteria: Rating Government-Related Entities: Methodology And Assumptions - March 25, 2015 Criteria - Governments - General: Methodology For Rating Public And Nonprofit Social Housing Providers - December 17, 2014 General Criteria: Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables - September 30, 2014 General Criteria: National And Regional Scale Credit Ratings - September 22, 2014 General Criteria: Stand-Alone Credit Profiles: One Component Of A Rating October 01, MAY 26,

7 Ratinglista CreditWatch/Outlook Action; Ratings Affirmed Till Från MKB Fastighets AB Issuer Credit Rating Kreditbetyg AA/Stable/A-1+ AA-/Positive/A-1+ Nordisk regional skala --/--/K-1 --/--/K-1 Commercial Paper Nordisk regional skala K-1 K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MAY 26,

8 Copyright 2015 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MAY 26,

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer