MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad"

Transkript

1 Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Andrea Croner, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Related Criteria And Research Ratinglista APRIL 24, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Allmännyttiga bostadsbolaget MKB Fastighets AB(MKB) blir alltmer integrerade med Malmö stads internbank, vilket gör att externa refinansieringsrisker flyttas från bolaget till dess ägare, Malmö stad. Vid utgången av 2014 förväntar vi oss att majoriteten av MKBs externa lån kommer att ha ersatts med lån från Malmös internbank och vi bedömer därmed att bolagets refinansieringsrisker kommer att fortsätta sjunka under perioden Vi reviderar vår ratingutsikt till positiv, samtidigt som vi bekräftar våra kreditbetyg 'AA-/A-1+' och 'K-1' på MKB. Den positiva ratingutsikten speglar vår bedömning att en positiv ratingförändring skulle kunna ske som ett resultat av att MKBs finansiering blir alltmer integrerad i Malmö stads internbank tillsammans med att bolaget fortsätter bedriva en ansvarsfull egen finansiell riskhantering. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services reviderade den 16 april 2014 ratingutsikten på bostadsbolaget MKB Fastighets AB (MKB) till positiv från stabil. Samtidigt e vi det långfristiga kreditbetyget 'AA-'och det kortfristiga kreditbetyget'a-1+', samt det kortfristiga kreditbetyget'k-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Den positiva ratingutsikten återspeglar vår uppfattning att MKBs ökande integration i Malmö stads internbank leder till en överföring av refinansieringsrisker från bostadsbolaget till staden. I kombination med en ansvarsfull finansiell riskhantering hos MKB, med en bibehållen omfattande likviditetsposition, bedömer vi att MKBs lånefinansiering kommer att knytas närmare Malmös när övergången är slutförd. Vidare, bedömer vi Malmö stads likviditetsposition som mycket stark, med omfattande avtalade kreditfaciliteter i bank som täcker internbankens förfallande lån. I vårt APRIL 24,

3 positiva ratingscenario bedömer vi att integreringen av MKB i Malmös internbank kommer att leda till ett starkare band mellan de båda parterna gällande finansiell riskhantering. Vi bedömer också att MKB sannolikt kommer att genomföra extern upplåning endast genom säkerställda REPO-lån, samt behålla omfattande likviditet för att täcka finansieringsbehovet för kommande investeringar. MKBs rating återspeglar bolagets stand-alone kreditvärdighet (stand-alone credit profile, SACP) vilken Standard and Poor's bedömer till 'a+' samt en förväntad hög sannolikhet att MKBs ägare, Malmö stad (AAA/Stabil/A-1+), skulle tillhandahålla extraordinärt finansiellt stöd om bolaget skulle drabbas av finansiella svårigheter. Vår bedömning av MKBs SACP stöds av bolagets mycket starka affärsriskprofil, vilken grundar sig på MKBs mycket starka efterfrågesituation, den höga standarden på bolagets fastighetsportfölj samt dess ledande marknadsposition på Malmö stads hyresrättsmarknad. Vidare, utgör MKBs starka finansiella profil den andra hörnstenen av bedömningen av bolagets SACP. MKBs finansiella profil karaktäriseras av en konservativ finansiell hantering och låg skuldsättning. Bedömningen av MKBs SACP tar också hänsyn till bolagets investeringsprogram, som i framtiden skulle kunna leda till en ökande skuldsättning. MKB har tidigare haft en relativt kort förfallotid på sin låneportfölj och har på grund av detta varit utsatt för refinansieringsrisker. Vi bedömer att refinansieringsriskerna minskar då bolaget blir alltmer integrerat med Malmö stads internbank. Vi betraktar MKB som en "government-related entity" (GRE). I enlighet med våra kriterier för GREs baseras vår uppfattning av en hög sannolikhet för ett omedelbart och tillräckligt extraordinärt stöd från ägaren på vår bedömning av MKBs: "Viktiga" roll för Malmö stad, där bolaget är en viktig bidragare till stadens övergripande infrastruktur och samhällsnytta; och "Mycket starka" länk till staden, som är aktivt involverad i att utforma bolagets strategiska inriktning och ämnar behålla sitt 100% ägande av MKB åt minst över en medellång tidsperiod. Vi bedömer att MKB har en mycket stark affärsriskprofil, på grund av hyresrättsmarknadens mycket starka ekonomiska fundamenta, bolagets höga standard på sin fastighetsportfölj och dess starka marknadsposition. MKB har en ledande marknadsposition på Malmö stads hyresrättsmarknad som karaktäriseras av en stark efterfrågan vilket leder till en minimal vakansgrad. Vi bedömer att alternativkostnaden till ett boende i hyresrätt i Malmö är hög, med priser på småhus på omkring 150% av det nationella genomsnittet, vilket tillsammans med en stark befolkningsökning på omkring 1,5% per år, leder till en mycket stark efterfrågesituation på hyresrättsmarknaden. På grund av den höga efterfrågan på hyresrätter, bedömer vi MKB risker för marknadsstörningar som mycket små. I vårt huvudscenario bedömer vi att vakanserna fortsätter att vara mycket låga under de kommande två åren, vilket leder till förutsägbara resultatnivåer. APRIL 24,

4 MKB har en hög standard på sin fastighetsportfölj. Under de senaste åren har MKB upprätthållit en hög underhållsnivå på sina fastigheter och har genomfört underhållsinvesteringar på i genomsnitt SEK 475 miljoner per år under perioden , motsvarande SEK 281 kronor per kvadratmeter. Detta är högre än genonsnittet på SEK177 per kvadratmeter för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Vi bedömer MKBs finansiella riskprofil som stark, grundat på bolagets konservativa finansiella styrning och starka balansräkning. På initiativ från Malmö stad har MKB påbörjat en expansiv fas och i vårt huvudscenario förväntar vi oss att MKB kommer investera omkring SEK 900 miljoner per år under perioden , huvudsakligen som ett resultat av en ökad nyproduktion men också på grund av underåll av befintliga fastigheter. Dessa planerade investeringar, förväntas addera SEK 500 miljoner till lånebehovet per år. I vårt huvudscenario estimerar vi en ökning av MKBs skuldsättningskvot (debt to debt and equity) till 71% vid utgången av 2016 från 68% i Trots detta bedömer vi att det finns betydande utrymme till att frigöra kapital genom att sälja tillgångar om nödvändigt för att på så sätt begränsa upplåningsbehovet i samband med kommande nyproduktion. En låg belåningsgrad (loan-to-value) på 30% (24% om låneskulden nettas mot innehav av räntebärande värdepapper)antyder att det finns kapacitet och möjligheter till försäljning av tillgångar. Under har MKB blivit mer och mer integerat med Malmö stads internbank. Vi noterar att MKBs externa låneportfölj kommer att konverteras till vidareutlåning från stadens internbank och därmed bedömer vi att den externa refinansieringsrisken överförs till Malmö. Vi förväntar oss att MKB kommer att låna uteslutande från Malmö, samt använda sig av säkerställd upplåning genom att utnyttja sina värdepappersinnehav på SEK1,23 miljarder i säkerställda obligationer för REPO-lån med banker. I kombination med våra förväntningar om att MKB kommer upprätthålla en omfattande likviditetsposition, tror vi att användandet av dessa upplåningsalternativ kommer att fortsätta att minska MKBs externa refinansieringsrisker. Likviditet Vi bedömer MKBs likviditetsposition som neutral. Vid utgången av mars 2014, beräknade vi MKBs tillgängliga likviditet, inklusive kontrakterade banklånelöften uppgående till 82% av förfallande lån de kommande 12 månaderna. Den starka tillgången till extern finansiering stöder vår syn av MKBs likviditet. Vidare inkluderar vi låneförfall mot Malmös internbank i våra beräkningar av likviditetsanvändning. Specifikt uppgår MKBs låneportfölj till SEK6,5 miljarder, varav SEK4,5 miljarder (68%) är lån från Malmös internbank. MKB har därutöver SEK1 miljard bilaterala lån (med kommunala garantier) och SEK730 miljoner i säkerställd upplåning lånet motsvaras av en underliggande tillgång, normalt en obligation med en "AAA" rating. Med undantag för dessa lån, har MKB ett utestående obligationslån på SEK360 miljoner. MKBs certifikatsprogram på SEK4 miljarder APRIL 24,

5 är för närvarande helt outnyttjat. Vid utgången av 2014 bedömer vi att MKB kommer att hålla lån endast från Malmös internbank, tillsammans med säkerställda lån genom REPO-transaktioner. Då MKB ökar andelen av sin finansiering från staden, förväntar vi oss att bolaget kommer att säga upp en del av sina avtalade bankkrediter. Närmare bestämt räknar vi med att MKB kommer att hålla fast vid sina kontrakterade kreditfaciliteter på SEK1,2 miljarder som är kontrakterade til november 2016, tillsammans med rullande checkkrediter på totalt SEK 100 miljoner men att inte förlänga SEK1,24 miljarder i kontrakterade bankfaciliteter när de löper ut i juni I transitionen när MKBs lån överförs till Malmös internbank, har Malmö stad förmedlat en intern likviditetsfacilitet till MKB. Vi anser att dessa likviditetsfaciliteter kommer att vara överflödiga när MKBs finansiering är helt överförd till Malmös internbank vid utgången av I vår beräkning av MKBs förfallande lån, inkluderar vi lån från staden i vårt mått för likviditetstäckning. Vidare inkluderas räntekostnader och investeringar på sammanlagt SEK1,07 miljoner i MKBs livkviditetsbehov under de kommande 12 månaderna. I termer av tillgänglig likviditet, har MKB likviditetsfaciliteter på 1,3 miljarder kronor, tillsammans med likvida kortfristiga placeringar på SEK500 miljoner i bostadsobligationer med AAA-rating Tillsammans med kassaflöden från verksamheten om SEK612 miljoner (exklusive ränta), beräknar vi bolagets tillgängliga likvida medel, inklusive bankfaciliteter, till 82% av förfallande lån de kommande 12 månaderna. Dessutom väger vi in MKBs starka tillgång till kapitalmarknaden i vår övergripande bedömning av bolagets likviditetsposition. Ratingutsikt Den positiva ratingutsikten återspeglar vår uppfattning om att MKBs integration i Malmös internbank kommer att flytta externa refinansieringsrisker från bolaget till staden. Vi anser att denna utveckling kommer att knyta bolagets finansiering närmare stadens, vilket, i kombination med en bibehållen och omfattande likviditet inom bolaget, skulle kunna ge potential för en uppgradering av MKBs SACP och ratingbetyg. Dessutom, räknar vi med att MKBs affärsriskprofil kommer att förbli mycket stark under de kommande två åren, och vi ser inga förändringar i MKBs ägande och stödstruktur som kan påverka vår syn på företagets roll för eller länk till Malmö. Vi skulle kunna höja MKBs ratingbetyg om integrationen med Malmös internbank leder till en betydande överföring av refinansieringsrisker, i linje med vårt positiva ratingscenario. I synnerhet antar vårt uppsidescenario en bibehållen och omfattande likviditetsposition, tillsammans med att MKBs finansiering ombesörjs med interna lån från staden och genom säkerställd upplåning genom MKBs möjligheter för REPO-lån. De stärkta banden mellan MKBs och stadens finansieringsfunktioner skulle kunna leda till en förstärkning av bolagets SACP. APRIL 24,

6 Vi skulle kunna revidera utsikten till stabil om MKBs assimilering i stadens internbank inte minskar refinansieringsriskerna i den omfattning som vi vägt in i vårt uppsidescenario. Related Criteria And Research Public And Nonprofit Social Housing Providers: Methodology And Assumptions, July 11, 2012 Rating Government-Related Entities: Methodology And Assumptions, Dec. 9, 2010 Stand-Alone Credit Profiles: One Component Of A Rating, Oct. 1, 2010 Ratinglista CreditWatch/Outlook Action; Ratings Affirmed Till Från MKB Fastighets AB Kreditbetyg AA-/Positive/A-1+ AA-/Stable/A-1+ Nordisk regional skala --/--/K-1 --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; APRIL 24,

7 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at APRIL 24,

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer