Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0) ; Secondary Contact: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista MARCH 19, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi förväntar oss att Täby kommun kommer att genomföra omfattande investeringar i infrastruktur för att tillgodose kommunens tillväxt fram till och med Vi förväntar oss samtidigt att Täbys management kommer att balansera kommunala investeringar med kapitalintäkter och därmed dämpa påverkan på kommunens resultatnivåer och skuldposition. Vi förväntar oss att Täbys låneskuld kommer att öka men behållas på en måttlig nivå vid 2016 samt att kommunens management kommer att bibehålla en riskbegränsade skuld- och likviditeteshantering. Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AAA' och 'K-1' på Täby kommun. Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att Täbys investeringsprogram kommer att leda till underskott efter investeringar under och att den skattefinansierade skuldnivån kommer att öka snabbt, men förbli på en nivå på omkring 30%, vilket är en måttlig nivå i en internationell jämförelse, fram till och med Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 14 mars 2014 det långfristiga kreditbetyget 'AAA' på Täby kommun. Ratingutsikten är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Täby kommuns rating återspeglar dess starka lokala ekonomi, mycket positiva likviditet, begränsade ansvarsförbindelser utanför balansräkningen och det stabila och förutsägbara institutionella ramverket inom den svenska kommunoch landstingssektorn, till vilket Täby är en nettobidragsivare. Ratingen stöds också av Täbys starka finansiella management och positiva finansiella flexibilitet, samt en begränsad lånebörda. Ratingbetyget på Täby tar också hänsyn till vår bedömning av kommunens resultatnivåer som genomsnittliga. Täby är främst en boende- och pendlingskommun belägen nära centrala Stockholm MARCH 19,

3 och väl integrerad i den dynamiska huvudstadsregionen. Vi bedömer Täbys ekonomiska fundamenta som mycket starka, med stöd i höga inkomstnivåer, låg arbetslöshet och mycket starka tillväxtutsikter, vilket leder till begränsat tryck på kommunens kostnader. Vi förväntar oss en stark genomsnittlig befolkningstillväxt på 1.5% fram till och med 2016, vilket kommer att öka skattebasen men också kräva avsevärda investeringar i infrastruktur. Som ett resultat av sina höga inkomstnivåer är Täby en nettobidragsgivare till det svenska utjämningssytemet för kommuner och landsting, en posiiton som förstärktes i den nyligen genomförda reformen av utjämningssystemet. Vi karaktäriserar emellertid det svenska ramverket för kommuner och landsting som förutsäbart och stöttande och bedömer det som en nyckelkomponent i vår rating på Täby. Detta ramverk för kommuner och landsting har en hög grad av institutionell stabilitet. Kommun- och landstingssektorns intäkts- och kostnadshantering baseras på ett långtgående utjämningssytem och autonomi i att sätta lokala skatter. Trots att Täby är en nettobidragsgivare till det svenska utjämningssytemet så har kommunen historiskt varit lyckosamt att effektivt tillhandahålla offentliga tjänster med bibehållna goda resultatnivåer till en mycket låg lokal inkomstskatt. Tryck på rörelsekostnader är måttliga tack vare Täbys robusta ekonomiska fundamenta, och vi förväntar oss att kommunen kommer att fortsätta att uppvisa sunda kassaflöden från den löpande verksamheten (rörelseresultat). Kommunen har historiskt sett haft goda rörelseresultat med ett genomsnitt omkring 6,6% av rörelseintäkterna för Under 2014 förväntar vi oss att rörelsemarginalen minskar till 5,6% av rörelseintäkterna, på grund av en marginell avmattning i tillväxten av sektorns skatteintäkter tillsammans med en måttlig ökning av kommunens kostnader. Vi inkluderar heller inte inte några extraordinära intäkter från ytterligare återbetalningar av försäkringspremier, även om vi noterar att detta är under pågående diskussion. Vi förväntar oss att Täby kommer att bibehålla rörelseresultat på i genomsnitt 5,7% av rörelseintäkterna Vi förväntar oss att kommunens expansion kommer att leda till en ökning i investeringar, vilket i sin tur leder till ett underskott efter investeringar på i genomsnitt 9,4% över perioden , jämfört med ett underskott på 5,6% under Täbys investeringar har ökat, och i vårt huvudscenario för förväntar vi oss att denna trend kommer att förstärkas. Våra förväntningar på Täbys genomsnittliga underskott efter investeringar tar även med i beräkningarna att årliga kapitalintäkter på i genomsnitt SEK190 miljoner över perioden , jämfört med SEK254 miljoner under , kommer att till viss del dämpa finansieringsbehovet för investeringar. Vi förväntar oss att kommunens ökande investeringar kommer att leda till en ökning i kommunens låneskuld från dess nuvarande låga nivå. Som ett resultat av Täbys historiskt måttliga nivåer av investeringar, starka kassareserver och låga finansieringsbehov i en till storleken liten bolagssektor, uppgick komunens skattefinansierade skuld till låga 8,7% av kosonliderade intäkter vid slutet på I vårt huvudscenario, på grund av ökande kommunala investeringar, förväntar vi oss att Täbys skattefinansierade lån kommer att MARCH 19,

4 passera 30% av konsoliderade intäkter vid slutet av Samtidigt, då Täbys bolagssektor är liten, bedömer vi ansvarsförbindelserna utanför balansräkningen som minimala. Vi bedömer Täbys management som en positiv faktor för ratingen samt dess policies och praxis som riskbegränsade och sofistikerade. Vi noterar dock att den kommande perioden av stora investeringar och en tillhörande upptrappning i lånefinansiering kommer att testa Täbys managements expertis till en högre grad än tidigare, särskilt i bemärkelsen att hantera en sannolikt större låneportfölj. Vi välkomnar dock den senaste tillökningen i Täbys management team, som har tillfört ytterligare resurser till kommunens investerings- och planeringsfukntion. Vi bedömer att Täby har en stark intäktsflexibilitet att motverka försämringar av sina resultatnivåer, vilket är viktigt i ljuset av vår bedömning av förhållandevis rigid kostnadsstruktur. Trots att Täbys rörelsekostnader är svårrörliga så har kommunen en stark skattebas per capita vilket gör att kommunens andel modifierbara intäkter ligger på höga 90% av de totala rörelseintäkterna men som också innebär att Täby är en av en handfull kommuner som är nettobidragsgivare till det svenska utjämningssytemet. Vi noterar också att Täbys kommunala skattesats är avsevärt lägre än genomsnitten för riket och länet. Likviditet Vi bedömer Täbys likviditet som en mycket positiv faktor för ratingen, på grund av kommunens omfattande likviditetsreserver, begränsade låneförfall på kort sikt, och en stark åtkomst till marknadsfinansierng. Per 31 januari 2014 uppgick kommunens likviditetsreserver till SEK535 miljoner, varav 60% var investerade i obligationer och 40% i aktier. Portföljen hanteras externt men regleras av kommunens finanspolicy. Förutom detta investerade kapital har Täby SEK500 miljoner i en checkräkningskredit, av vilka Täby använder SEK150 miljoner i genomsnitt för att möta kortsiktiga likviditetsbehov. Täby har samtigt utestående lån på endast SEK200 miljoner under sitt MTN-program, vilka har en jämn och förutsägbar förfallostruktur; där SEK50 miljoner förfaller över de kommande 12 månaderna. I mars 2014 bedömer vi att Täbys kassareserver uppgick till SEK290% av de förfallande lånen de kommande 12 månaderna, inkluderat våra förväntaningar om finansieringsbehov för kommunala investeringar, enligt våra kriterier. I vårt huvudscenario fram till och med 2016 förväntar vi oss att Täby kommer att fortsätta att använda sitt MTN-program, vilket kommunen ökade upp till SEK1 miljard under 2012, som den huvudsakluiga källan för finansiering. Vi utesluter inte ytterligare avyttringar av Täbys investeringportfölj efter 2016, beroende av omfattningen av investeringarna, men vi inkluderar inte detta i beräkningarna i vårt huvudscenario. Vi bedömer kommunens lånehantering generellt som riskbegränsande och vårt huvudscenario är att Täby kommer att bibehålla en lång förfalloprofil på sin låneportfölj och att dess likviditetsposition kommer att förbli en mycket positiv ratingfaktor på MARCH 19,

5 medellång sikt. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Täbys tunga planerade investeringsprogram kommer att leda till underskott efter investeringar under Vi tar hänsyn till att kapitalintäkter till viss del kommer att motverka Täbys finansieringsbehov så även om kommunens skattefinansierade lån ökar snabbt från en låg nivå om 8,7% av konsoliderade intäkter vid slutet av 2013, kommer nivån att förbli måttlig i internationell jämförelse på omkring 30% vid Vårt huvudscenario inkluderar också vår förväntan att Täbys management kommer att kunna bibehålla goda resultatnivåer samt fortsätta att på ett riskbegränsat sätt hantera föfallostrukturen på sin ökande låneportfölj för att hålla refinansieringsrisken låg och likviditetspositionen mycket positiv. Om vi noterade en avsevärd försämring i Täbys resultatnivåer till den grad att resultatnivåerna efter investeringar försämrades till strukturella underskott på över 10% av rörelsekostnaderna och kommunen inte använde sin intäktsflexibilitet för att parera detta, skulle vi troligen negativt omvärdera av vår syn på Täbys management och nedgradera Täby. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Täby kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Finansiell styrning Likviditet Delomdöme Förutsägbart och stöttande Positiv Mycket positiv *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, vilket förklaras ytterligare i våra kriterier. Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan. Nyckeltal Tabell 2 Täby kommun - Ekonomiska nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Befolkning 66,292 67,149 68,162 69,428 Befolkningstillväxt (%) BNP per capita (lokal valuta) 636,758 N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) 2.50 N/A N/A N/A bc--base case: reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Swedish krona. N/A--Not applicable. Källa: Experian Ltd. Och Standard & Poor's. MARCH 19,

6 Tabell 3 Täby kommun - Finansiella nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 3,578 3,687 3,769 3,838 3,922 4,058 Rörelsekostnader 3,360 3,413 3,536 3,625 3,709 3,816 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (288) (71) (293) (310) (523) (185) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (7.6) (1.8) (7.4) (7.8) (12.9) (4.3) Amortering Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (336) (115) (181) (428) (531) (275) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (8.8) (2.9) (4.6) (10.8) (13.1) (6.3) Bruttoupplåning Kassaflöde efter lånefinansiering (265) (1) Tillväxt i rörelseintäkter (%) Tillväxt i rörelsekostnader (%) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (utestående vid årets utgång) ,175 1,350 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade räntebärande lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) bc--base case: reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Swedish krona. Nyckeltal för svenska statens rating Sovereign Risk Indicators, Dec. 13, 2013 Relaterade kriterier och artiklar Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Sept. 20, 2010 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod MARCH 19,

7 Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Täby kommun Kreditbetyg Nordisk regional skala Senior Unsecured AAA/Stabil/A-1+ --/--/K-1 AAA Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MARCH 19,

8 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MARCH 19,

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer