Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Andrea Croner, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista AUGUST 28, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi förväntar oss att Vellinge kommuns skattefinansierade lån kommer att öka under till följd av ökande investeringsnivåer i bolagssektorn. Vi bedömer dock att Vellinge kommer att bibehålla goda likviditetsreserver fram till och med Vi bekräftar därmed Vellinges betyg AAA/A-1+ och K-1. Den stabila ratingutsikten reflekterar våra förväntningar att Vellinge kommer att bibehålla starka resultatnivåer och en exceptionell likviditet fram till och med 2016, vilket understöds av fortsatt riskbegränsande management praxis. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 22 augusti 2014 det långfristiga kreditbetyget 'AAA' på Vellinge kommun. Ratingutsikten är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Vellinge kommuns ratingbetyg återspeglar vår syn på det förutsägbara och stöttande institutionella ramverket för kommuner och landsting, samt Vellinges mycket starka lokala ekonomi, exceptionella likviditet och mycket låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Ratingbetygen stöds ytterligare av Vellinges starka management, starka budgetflexibilitet samt goda resultat. Dessa positiva ratingfaktorer balanseras av stadens ökande lånebörda, vilken vi bedömer som måttlig. Vellinges långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess stand-alone rating, vilken vi bedömer som 'aaa'. Vellinge är en pendlarkommun i södra Sverige, väl integrerad i den dynamiska Malmö-Köpenhamn regionen. Vi bedömer Vellinges lokala ekonomiska fundamenta som mycket starka, med stöd i höga inkomstnivåer, låg arbetslöshet och stabila tillväxtutsikter. De höga inkomstnivåerna betyder att Vellinge är en nettobidragsgivare i det svenska utjämningssystemet. Vi bedömer det svenska AUGUST 28,

3 institutionella ramverket för kommuner och landsting som extremt förutsägbart och stöttande och ser det som en grundläggande komponent för Vellinges rating. Det svenska kommunsystemet åtnjuter en hög grad av institutionell stabilitet. Kommun- och landstingsektorns intäkts- och kostnadsflexibilitet baseras på ett långtgående utjämningssytem och autonomi i att besluta om nivån på kommunalskatten. Trots att Vellinge är en nettobidragsgivare till utjämningssystemet så har Vellinge historiskt varit lyckosam i att effektivt tillhandahålla offentliga tjänster med bibehållna goda resultatnivåer till en jämförelsevis mycket låg kommunalskatt. Kommunen har uppvisat goda rörelseresultat uppgående till i genomsnitt 5.5% av rörelseintäkterna under Rörelseresultatet 2013 ligger på höga 6.7% av rörelseintäkterna, delvis beroende på en stark intäktstillväxt med exempelvis en extraordinär intäkt på SEK16 miljoner via den sektorgemensam återbetalningen av tidigare betalda sjukvårdspremier från AFA. Trots de starka rörelseresultaten har Vellinges höga investeringsnivåer (främst under 2011) resulterat i genomsnittliga underskott efter investeringar på 2.1% under perioden I vårt huvudscenario förväntar vi oss en marginell försämring av Vellinges rörelseresultat. För förväntar vi oss att rörelseresultatet kommer att ligga på i genomsnitt 5% av rörelseintäkterna. Vi förväntar oss att kommunens investeringar kommer att förbli måttliga under , vilket leder till ett lägre genomsnittligt överskott i kassaflödet efter investeringar. För 2016 förväntar vi oss att investeringarna återigen kommer att öka till följd av planerade investeringar i skolor, centrumutvecklingsprojekt och en ny brandstation. Vi förväntar oss år 2016 ett tillfälligt underskott men att kommunen därefter kommer att återgå till balanserade resultatnivåer. I det fall Vellinge skulle drabbas av en avsevärd resultatförsämring, anser vi att kommunen har en stark intäktsflexibilitet att hantera denna situation. Kommuens andel modifierbara intäkter ligger på höga 90% av rörelseintäkterna, och den totala kommunala skattesatsen ligger på SEK29.19 per SEK100, vilket är lägst i Sverige. Detta ger Vellinge en avsevärd flexibilitet att öka sina intäkter genom skatteökningar, vilket balanserar vad vi bedömer som en förhållandevis rigid kostnadsstruktur. Vi förväntar oss att Vellinges management vid behov skulle använda sin intäktsflexibilitet, vilket de vid tidigare tillfällen har visat prov på. Vår bedömning är därmed att Vellinges management har en positiv inverkan på ratingen. Vi bedömer Vellinges lånebörda som måttlig. Sedan 2011 har Vellinge omstrukturerat sin bolagssektors lån från att tidigare haft lån med kommunal borgen till att nu låna via kommunens internbank. Inrättandet av en internbank har ökat volymen skattefinansierade lån, vilka vi uppskattar till 69% av konsoliderade intäkter vid utgången av 2013, jämfört med 49% år I vårt huvudscenario fram till 2016 förväntar vi oss att Vellinges bolagssektor kommer att ha ett visst finansieringsbehov, vilket kommer att leda till en ökning i kommunens skattefinansierade lån. Vellinge kommer även att medfinansiera ett regionalt infrastruktursprojekt, Trelleborgsbanan, med AUGUST 28,

4 SEK135 miljoner, vilket ytterligare kommer att öka finansieringsbehovet de kommande två åren. Vid utgången av 2016 förväntar vi oss därför att Vellinges skattefinansierade lån kommer att ha ökat till 91% av konsoliderade intäkter. Vi bedömer Vellinges ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som mycket låga. Vellinges bolagssektor är liten och vi inkluderar samtliga bolagssektorns lån i vår analys av kommunens skuldsättning. Likviditet Vi bedömer Vellinges likviditet som exceptionell. Vellinge har mycket begränsade låneförfall på kort sikt, en stor likviditetsreserv och en stark åtkomst till marknadsfinansiering. Vellinge har expanderat sin internbanksfunktion sedan 2011 och har centraliserat finansieringen av sin bolagssektor. Under 2013, i linje med våra förväntningar, ersatte Vellinge sin finansiering från ett banklånelöfte på SEK250 miljoner med utgivandet av en obligation. Vellinge har nu minskat sina banklånelöften till SEK30 miljoner och täcker istället sina likviditetsbehov med en ackumulerad likviditetsreserv. De kommande 12 månaderna förväntar vi oss att Vellinges interna likviditet kommer att bestå av kassareserver på omkring SEK200 miljoner och placeringar på SEK500 miljoner i en pensionsfond (46% investerat i aktier, 25% i obligationer och 29% deponerade som inlåning). Vi betraktar dessa placeringar som åtkomlig likviditet och inkluderar dem i våra likviditetsberäkningar, med "haircuts" specificerade i våra kriterier. Vellinges utestående räntebärande lån består av obligationer, vilka har en jämn förfalloprofil, där SEK300 miljoner förfaller i juni Vi bedömer att Vellinges kassareserver uppgår till 1.5x låneförfallen över de kommande 12 månaderna, inkluderat våra förväntningar om finansieringsbehov för kommunala investeringar. Vi anser att Vellinge har en stark maknadsåtkomst, vilket ytterligare stärker vår syn på kommunens likvidtetsposition. På ett övergripande plan bedömer vi kommunens lånehantering som konservativ. I vårt huvudscenario antar vi att Vellinge kommer att bibehålla den långsiktiga förfalloprofilen på sin låneportfölj och att likviditetspositionen kommer att förbli exceptionell under perioden Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Vellinges management kommer att uprätthålla goda resultatnivåer med i genomsnitt balanserade kassaflöden efter investeringar fram till och med Vi förväntar oss också att Vellinges management kommer att fortsätta att hantera låneförfallen på ett konservativt sätt och bibehålla en låg refinansieringsrisk, vilket resulterar i en exceptionell likviditetsposition över de kommande två åren. AUGUST 28,

5 Vi skulle överväga att sänka ratingen om vi såg en nedgång i Vellinges resultatnivåer som ledde till en försämring i kommunens likviditet. Detta skulle kunna leda till en nedjustering av likviditetsbedömningen, exempelvis om kommunens kassareserver skulle sina eller om volymen kortfristiga lån skulle öka. Under dessa förhållanden skulle vi troligen överväga att justera ner vår värdering av Vellinges management och sänka Vellinges rating. Vi bedömer dock detta nedsidesscenario som osannolikt. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Vellinge kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Ekonomi Finansiell styrning Budgetflexibilitet Budgetresultat Likviditet Lånebörda Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen Delomdöme Extremt förutsägbart och stöttande Mycket stark Stark Stark Stark Exceptionell Måttlig Mycket låg *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad 30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget. Nyckeltal Tabell 2 Vellinge kommun - Ekonomiska nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Befolkning 33,510 33,615 33,807 33,953 34,271 34,779 Befolkningstillväxt (%) N.M BNP per capita (lokal valuta) 409, , ,292 N/A N/A N/A Nationell BNP (nominell) per capita (SEK) 56,927 55,251 58,387 61,168 63,941 67,034 Arbetslöshet (%) N/A N/A Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. Lokal BNP per capita är en S&P proxy. SEK--Svenska kronor. bc--base case, reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. N/A--Ej tillämpbart. N.M.--Ej meningsfullt. AUGUST 28,

6 Tabell 3 Vellinge kommun - Finansiella nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 1,588 1,676 1,799 1,793 1,847 1,914 Rörelsekostnader 1,505 1,602 1,678 1,702 1,755 1,824 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (80.0) (15.0) (9.0) (70.0) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (5.02) (0.91) (0.47) (3.63) Amorteringar Kassaflöden efter investeringar och vidareutlåning (388) (936) (235) (439) (503) (317) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (24.35) (55.54) (12.98) (24.40) (27.15) (16.51) Bruttoupplåning Kassaflöde efter lånefinansiering 118 (136) Tillväxt i rörelseintäkter (%) N.M (0.32) Tillväxt i rörelsekostnader (%) N.M Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (vid årets slut) 873 1,000 1,150 1,323 1,526 1,693 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av den ratade organisationen. Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. Nyckeltal för svenska statens rating Sovereign Risk Indicators, June 9, (Interactive version available at Relaterade kriterier och artiklar Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, June 30, 2014 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, AUGUST 28,

7 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Vellinge kommun Kreditbetyg Nordisk regional skala AAA/Stabil/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; AUGUST 28,

8 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at AUGUST 28,

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer