Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Carl Nyrerod, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för Svenska statens ratings Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista MARCH 5, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt I vårt huvudscenario fram till 2016 förväntar vi oss att Malmö stad kommer att bibehålla goda resultatnivåer då en mer restriktiv budgetprocess kommer att begränsa stadens investeringsvolymer. Malmö fortsätter sin strategi att centralisera finansieringen av sin bolagssektor genom stadens internbank. Trots detta, förväntar vi oss att en trolig minskning stadens investeringsvolymer har lättat det kortsiktiga finansieringsbehovet och kommer att dämpa ökningstakten av stadens skattefinansierade skuldnivå. Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AAA/A-1+' och 'K-1' på Malmö Stad. Den stabila ratingutsikten återspeglar vår förväntan att Malmö kommer att begränsa sin investeringsnivå och därmed begränsa det genomsnittliga underskottet från kassaflödet efter investeringar till under 5% av de totala intäkterna under perioden Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 28 februari 2014 det långfristiga kreditbetyget 'AAA' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+' på Malmö stad. Ratingutsikten är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Malmö stads ratingbetyg återspeglar vår bedömning av dess mycket starka likviditetsposition, stadens snabbt växande lokala ekonomi och det stabila och förutsägbara institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn. Malmö drar nytta av ramverket då utjämningsbidrag utgör 23% av stadens intäkter. Vi anser emellertid att detta borgar för en totalt sett genomsnittlig intäktsflexibilitet. Vi har en mycket positiv syn på Malmös finansiella ledning och noterar att de senaste förändringarna i stadens investeringsplanering och de striktare målen MARCH 5,

3 för en hållbar skuldsättning kommer att leda till överlag goda finansiella resultatnivåer i vårt huvudscenario. Som ett resultat av begränsade investeringsnivåer förväntar vi oss att staden kommer att kunna bibehålla en måttlig skuldsättning och att den skattefinansierade skulden behålls under 60% av de konsoliderade intäkterna till och med Vår bedömning tar hänsyn till att lånen till dotterbolaget MKB Fastighets AB (MKB, AA-/Stable/A-1+) i svenska kronor SEK5.5 miljarder kommer att utgöra merparten av internbankens lån vid utgången av Eftersom all skuld från Malmös bolagssektor vägs in i vår skattefinansierade skuldkvot anser vi att kommunen har blygsamma ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Malmös lokala makroekonomiska struktur är stark i en internationell jämförelse och vår proxy för stadens BNP per capita är ca USD. Dessutom accelereras den ekonomiska aktiviteten i staden av Malmös integration med Öresundsregionen. Malmö är en av de snabbast växande städerna i Sverige, med en genomnsnittlig befolkningsökning på omkring 1.5% per år, nästan två gånger rikets genomsnitt. Icke desto mindre lider Malmö av hög strukturell arbetslöshet och en relativt blygsam lokal skattekraft per innvånare, omkring 84% av det svenska genomsnittet. Även om Malmö är beroende av utjämningsbidrag för ca 25% av sina driftsintäkter, utgör skatteintäkterna 60% av de totala intäkterna. Med investeringar på cirka 10% av de totala utgifterna i vårt huvudscenario till och med 2016 bedömer vi att Malmö har en genomsnittlig budgetflexibilitet. Vidare anser vi att Malmös finansiella management är kompetent och att de på ett riskbegränsande sätt utnyttjar sin finansiella flexibilitet för att upprätthålla en strikt budgetdisciplin. Vi har nyligen noterat en tydlig övergång mot en mer konservativ planering av kommunala investeringar, där större fokus på en hållbar skuldsättning har blivit en viktig faktor i budgetprocessen. Därför fortsätter vi att hålla en mycket positiv syn på Malmös finansiella ledning. Malmös strikta budgetdisciplin har historiskt resulterat i starka resultatnivåer, med ett genommsittligt rörelseresultat på 5.3% av driftsintäkter under perioden Gradvis ökande investeringar under samma period ledde till en försämring av kassaflödet efter investerigar, från balanserade resultat i 2011 till ett underskott på 6.5% av de totala intäkter under För 2014 räknar vi med en tillfällig svacka i Malmö's finansiella resultatnivå då en avmattning av sektorns skatteunderlagstillväxt minskar rörelseresultat till under 5% av rörelseintäkterna och betydande investeringar skapar ett underskott efter investeringar på 8.4% I vårt huvudscenario för räknar vi med en starkare återhämtning i skatteunderlagstillväxten, vilket kommer hjälpa Malmö att leverera rörelseresultat på cirka 5% av rörelseintäkterna. Vidare förväntar vi oss att Malmö kommer att fullfölja sin avsikt att aktivt begränsa kommunala investeringar till endast de mest prioriterade projekten och införa ett övergripande mål för en hållbar skuldsättning i sin budget- och planeringsprocess. Därför inbegriper vårt huvudscenario en betydande minskning av stadens investeringar jämfört med vår tidigare prognos. Vi räknar med att MARCH 5,

4 Malmös kassaflöde efter investeringar kommer att landa på genomsnittliga underskott på 2.6% av de totala intäkterna för Även om finansieringsbehovet för stadens investeringar är återhållsamma i vårt huvudscenacrio för har stadens låneskuld ökat på grund av vidareutlåning till bolagssektorn. Staden fortsätter sin strategi att successivt överta dotterbolaget MKBs externa lån på SEK5.5 miljarder i stadens internbank. Vid utgången av 2016 beräknar vi att Malmös skattefinansierade skuld kommer uppgå till 51% av koncernens intäkter, vilket i jämförelse är en förhållandevis måttlig nivå med beaktande av att merparten av lånen vidareutlånas till självförsörjande dotterbolag till fullo betalar räntor och amorteringar till stadens internbank på marknadsmässiga villkor. Förutom sitt ägande av MKB, har Malmö små ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, främst bestående av aktieinnehav i exempelvis hamnbolaget Malmö-Copenhagen Port, vattenbolaget Sydvatten och Parkering Malmö. Vi betraktar dessa exponeringar som små i förhållande till Malmös storlek. Eftersom vi anser att det största företaget, MKB, är självförsörjande, bedömer vi Malmös ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som blygsamma. Likviditet Vi bedömer Malmös likviditet som en mycket positiv ratingfaktor, på grund av stadens goda interna likviditet, betryggande bankkrediter i förhållande till förfallande lån och en stark tillgång till extern finansiering via kapitalmarknaden. Under andra halvåret 2013 ökade Malmö sina avtalade bankkrediter till SEK2.2 miljarder, en ökning på SEK1 miljard sedan september Dessutom noterar vi att staden planerar att ingå avtal om ytterligare en bankfacilitet på SEK500 miljoner och vi tar med detta i vårt huvudscenario för tillgänglig likviditet över de kommande 12 månaderna. Utöver sina avtalade bankkrediter, har Malmö outnyttjade checkkrediter på totalt SEK621 miljoner, vilket kompletterar en kassa på SEK670 miljoner. Staden har valt att fokusera på långsiktiga obligationer som huvudsaklig finansieringskälla för sin växande låneportfölj, vilket leder till en alltmer förutsägbar förfalloprofil. Malmös likviditetskällor täcker med råge likviditetsutflödena och vi uppskattar att stadens kassa och tillgängliga avtalade bankkrediter utgör 170% av lån som förfaller inom de kommande 12 månaderna, inklusive vår förväntan om finansieringsbehovet för kommunala investeringar. Malmö fortsätter att centralisera finansieringen av MKB i stadens internbank. Vi förväntar oss att denna process slutförs under perioden då de SEK1.5 miljarder kronor som återstår av MKBs nuvarande externa låneportfölj ska tas över av Malmös internbank. Vi noterar att MKB är skyldig att bibehålla separat likviditetsbackup även för sina kortfristiga lån från internbanken. I praktiken kan Malmö utnyttja MKBs omfattande likviditetsreserver om staden skulle ha problem att refinansiera lån som vidareutlånats till MKB och vi anser därför inte att denna transitionsfas innebär några ytterligare refinansieringsrisker för staden. MARCH 5,

5 Vi anser Malmös finansiella management som starkt och räknar med att kommunen kommer att fortsätta utöva en konservativ skuld-och likviditetshantering av sin växande låneportfölj, och behålla en likviditet motsvarande en mycket positiv ratingfaktor över de kommande två åren. Ratingutsikt Den stabila utsikten återspeglar vår förväntan att Malmös ledning kommer begränsa stadens investeringsvolymer och därmed begränsa sina genomsnittliga kassaflödesunderskott efter investeringar till mindre än 5% av de totala intäkterna i genomsnitt under Eftersom lånen i stadens bolagssektor överförs till kommunens internbank, anser vi att den skattefinansierade skulden sannolikt kommer att öka måttligt över perioden. Internbankens expansion till trots är vår förväntan att Malmös konservativa skuld-och likviditethantering kommer att bibehållas. Därmed förväntar vi oss att stadens likviditetsposition kommer att förbli en "mycket positiv" ratingfaktor över de kommande 24 månaderna. Ratingen skulle kunna påverkas negativt om vi noterade en försämring i Malmös resultatnivåer till den grad att den sätter press på stadens likviditet och resulterade i en kraftig ökning av stadens skattefinansierade lånenivå så att den avsevärt översteg 60% av koncernens intäkter. Om vi i detta nedsidescenario noterade att Malmös management avstod från att motverka de försämrade resultatnivåerna och den försämrade likviditetspositionen, skulle vi sannolikt försämra vår bedömining av stadens ledning och sänka kreditbetyget. Emellertid bedömer vi detta nedsidesscenario som osannolikt. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Malmö stad - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Finansiell styrning Likviditet Delomdöme Förutsägbart och stöttande Mycket positiv Positiv *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, vilket förklaras ytterligare i våra kriterier (se nedan). Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan. Nyckeltal MARCH 5,

6 Tabell 2 Malmö stad - Ekonomiska nyckeltal --Dec bc 2015bc 2016bc Befolkning 302, , , , , ,190 Befolkningstillväxt (%) BNP per capita (lokal valuta) (enskilda enheter) 296, ,662 N/A N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) N/A N/A N/A Källa: Experian Ltd. och Standard & Poor's. BNP per capita är S&P's proxy för lokal BNP per capita. Tabell 3 Malmö stad - Finansiella nyckeltal --Dec (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 17,394 17,528 18,493 18,739 19,480 20,379 Rörelsekostnader 16,359 16,738 17,466 17,856 18,471 19,195 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1, , ,009 1,184 Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar 1,180 1,583 2,223 2,795 2,060 2,140 Kassaflöde efter investeringar 147 (630) (1,196) (1,604) (576) (501) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) 0.83 (3.56) (6.47) (8.42) (2.89) (2.40) Amortering ,794 1,750 2,300 2,700 Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (1,378) (3,384) (3,968) (4,548) (4,389) (3,817) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (7.79) (19.13) (21.46) (23.88) (21.99) (18.32) Bruttoupplåning 998 3,644 3,646 4,548 4,389 3,817 Kassaflöde efter lånefinansiering (380) 260 (322) Tillväxt i rörelseintäkter (%) Tillväxt i rörelsekostnader (%) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (utestående vid årets utgång) 998 3,844 5,696 8,494 10,583 11,700 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade räntebärande lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. Downside case representerar några men inte alla aspekter av Standard & Poor's scenarios som skulle kunna vara konsistenta med en nedgradering. Upside case representerar några men inte alla aspekter av Standard & Poor's scenarios som skulle kunna vara konsistenta med en uppgradering. N.M. -- Not meningful. SEK-- Swedish krona. MARCH 5,

7 Nyckeltal för Svenska statens ratings Sovereign Risk Indicators, Dec. 13, 2013 Relaterade kriterier och artiklar Methodology For Rating International Local And Regional Governments, Sept. 20, 2010 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Malmö Stad Kreditbetyg Nordisk regional skala AAA/Stabil/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MARCH 5,

8 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MARCH 5,

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 Penning- och valutapolitik tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 S v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik 2010:3 Penning- och valutapolitik 3/2010 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer