PostNord Januari-mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15"

Transkript

1 PostNord Januari-mars

2 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har omräknats. Effekten av övergången till de nya reglerna beskrivs närmare i koncernens not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten. Den 1 januari 213 genomfördes en organisationsförändring av koncernens paketverksamhet i Danmark. Omorganisationen innebär att resultatet för den danska paketverksamheten redovisas inom Mail och Breve Danmark samt att jämförelseperioderna för Breve Danmark och Logistik har omräknats. 2

3 Highlights Q1 213 Finansiell utveckling Q&A 3

4 Sammantaget stabil utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Stabil nettoomsättning exklusive valutaeffekter 12 5 Redovisad nettoomsättning minskade med 2% till (9 993) MSEK 1 4 Kraftigt minskade brevvolymer och färre vardagar i kvartalet Tillväxt inom Logistik. Växande e-handelsvolymer Kostnaderna minskade med 5% före förvärv och valutaeffekter 4 1 Redovisade kostnader minskade med 2% till (9 727) MSEK 2-1 EBIT ökade till 333 (33) MSEK Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q EBIT ökade för tre av fyra affärsområden Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % EBIT-marginalen uppgick till 3,4 (3,3)% Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 44 (271) MSEK

5 Verksamheterna Q1 213 Q1 213 Mail Logistik ik Strålfors Volymer Brev: -7% Paket totalt: +5%. B2C-paket: +11% Nettoomsättning (6 654) MSEK (2 73) MSEK 682 (717) MSEK Nettoomsättning -8% +16% -5% EBIT 259 (337) MSEK 66 (58) MSEK 18 (-58) MSEK EBIT-marginal 4,1 (4,9)% 1,9 (1,9)% 2,6 (-)% Fortsatta brevvolymfall - i nivå med förväntan. Fortsatt expansion under lönsamhet Vändning av tidigare negativ resultatutveckling 5

6 Mail: Fortsatta brevvolymfall - försvarad lönsamhet Fortsatt kraftiga brevvolymfall, i nivå med förväntan Negativ effekt av färre arbetsdagar i Q1 213 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Ökade volymer från varudistribution -2 2 Fortsatta effektiviseringar och Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q rationaliseringar, kostnaderna minskade med 6% Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % EBIT-förbättring i Meddelande Sverige, negativ EBIT i Breve Danmark Upprepad prognos brevvolymer 213: -6% i Sverige och -12% i Danmark MSEK Q1 213 Q1 212 * Nettoomsättning % -7% varav Breve Danmark % -12% varav Meddelande Sverige % -4% EBIT % -23% varav Breve Danmark >-1% >-1% varav Meddelande Sverige % 7% EBIT-marginal, % 4,1 4,9 * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 6

7 Logistik: Fortsatt tillväxt Fortsatt implementering av strategi för expansion genom breddning av erbjudande och NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL marknadsnärvaro 3 Nettoomsättningen ökade med 16% och 2 2 organiskt med 2% 1 1 Ökad nettoomsättning i Sverige, Norge och Finland Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % Växande e-handel ökade paketvolymer och paketintäkter Förvärv av Nordisk Kyl Logistik och Transbothnia, breddar marknadsnärvaro inom styckegods, partigods och termotransporter i Sverige MSEK Q1 213 Q1 212 * Nettoomsättning % 2% EBIT % 6% EBIT-marginal, % 1,9 1,9 * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 7

8 Strålfors: Positiv EBIT-utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade till följd av digitaliseringseffekter för division Business Communication 6 2 Ökad nettoomsättning för övriga tre divisioner Förlust föregående år har vänts till vinst EBIT- marginalen uppgick till 2,6% 2 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q Positiv EBIT från och med Q2 212 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % Fokus på lönsam tillväxt MSEK Q1 213 Q1 212 * Nettoomsättning % -3% EBIT >1% >1% EBIT-marginal, % 2,6 neg * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 8

9 Highlights Q1 213 Finansiell utveckling Q&A 9

10 Översikt resultat MSEK Q1 213 Q Nettoomsättning % Övriga rörelseintäkter % 253 Rörelsens intäkter % Rörelsens kostnader % Andelar i intresseföretags resultat 4 1 >1% 7 EBIT % 511 Finansnetto >1% -144 Skatt % -12 Periodens resultat % 247 Rörelsemarginal (EBIT), % 3,4 3,3 1,3 Avkastning på eget kapital, rullande 12-månader, % 2 n/a 2 1

11 Fortsatta underliggande kostnadsminskningar Kostnaderna minskade med 2%, och med 5% exklusive förvärv och valutaeffekter Personalkostnaderna minskade med 2% exklusive förvärv och valutaeffekter Övriga kostnader minskade med 8% exklusive förvärv och valutaeffekter Omstruktureringskostnaderna minskade och var relaterade till personalavveckling RÖRELSENS KOSTNADER, MSEK Underliggande kostnadsmassa (exklusive förvärv/avyttring, löneökning, omstrukturering) Q Q Q Q Q väntas minska med cirka 1 Mdr SEK under 213 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Personalkostnader* Effektivisering av administration Löpande anpassning av affärsverksamheten till brevvolymutveckling Transportkostnader, övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Omstruktureringskostnader * Exklusive omstruktureringskostnader 11

12 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten KASSAFLÖDE MSEK Q1 213 Q Kassaflöde, löpande verksamheten Marginal, kassaflöde från den löpande verksamheten* 4,1% 2,7% 4,1% Investeringar Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel * Inkluderar övriga rörelseintäkter 12

13 God finansiell ställning Nettoskulden i nivå med ställningen föregående kvartal Minskad skuldsättning sedan årsskiftet - amortering av certifikatprogram Finansiell beredskap om MSEK, varav likvida medel MSEK FINANSIELL NETTOSKULD MSEK 31 mar mar dec 212 Likvida medel Räntebärande skulder Avsättningar till pensioner * 3 33* Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,8 n/a 1,8* Soliditet, % 29 4* 28* Förändringar i IAS19 har ökat avsättningar till pensioner och minskat långfristiga fordringar. Negativ påverkan på eget kapital med ca 4 Mdr SEK Finansiell beredskap Jämförelsevärden har omräknats Se vidare not 1 i delårsrapporten * Omräknade värden efter ändrad IAS19 13

14 Kreditprofil ÖVERSIKT KREDITER 31 MAR 213 FÖRFALLOSTRUKTUR 31 MAR 213, MSEK Totalt värde Nyttjat värde Kredit Mdr SEK Mdr SEK 25 Revolverande kreditfacilitet, 2, 2 5 år, SEK Företagscertifikat, SEK 3,,4 Realkredit Danmark A/S, fastighetsfinansiering (Post 1,11 1,11 Danmark A/S), 2 år, DKK MTN-program, SEK 6, 2, Totalt nyttjat per den 31 dec 212 4, Bortom 217 Företagscertifikat SEK Realkredit DKK Krediter med kort förfallotid,4 MTN SEK RCF SEK (outnyttjat) 14

15 Sammanfattning Stabil utveckling i förhållande till marknadsutvecklingen Tre av fyra affärsområden redovisar förbättrad EBIT Fortsatt kraftiga brevvolymfall. Prognos om brevvolymutveckling 213 ligger fast PostNord växer inom logistik och e-handelstjänster Fortsatta kostnadsbesparingar inom administration och affärsverksamhet minskning av underliggande kostnadsmassa med cirka 1 Mdr SEK under 213 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Fortsatt god finansiell ställning Vägen framåt är tydlig - genomförandet av strategin Roadmap PostNord 215 fortgår 15

16 Highlights Q1 213 Finansiell utveckling Q&A 16

17 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. 17

18 postnord.com Henrik Rättzén, CFO, Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, Oscar Hyléen, Chef Investor Relations, , 18

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Daterat 21 mars 2014 Tillägg till PostNord AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 augusti 2013 (diarienr. 13-7017) ( Grundprospektet ). Detta tillägg har

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för PostNord AB, namnändrat från Posten Norden AB den 17 maj 2011,

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 3 JUNI INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Fortsatt stark tillväxt med förbättrat resultat Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2 Förbättrad lönsamhet

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 STOCKHOLM, 28 april 2010 Utveckling första kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 1 267 MSEK (1 442), en nedgång med 12 procent, motsvarande en organisk minskning om 7

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad.

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. Första kvartalet: Januari-mars

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Så möter vi våra kunder 2 Erbjudande 4 VD och koncernchefen har ordet 10 Så skapar vi affärsnytta 12 Marknad och drivkrafter 15 Strategi och mål 24 Varumärken

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer