PostNord April-juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostNord April-juni 2013 2013-08-27"

Transkript

1 PostNord April-juni

2 Highlights Q2 213 Finansiell utveckling Q&A 2

3 Ökad nettoomsättning stark logistikutveckling Genomförandet av strategin Roadmap PostNord 215 fortgår Ökad nettoomsättning för första gången sedan koncernen bildades Koncernen växer inom logistik och e-handelstjänster Fortsatta brevvolymfall Uppgörelse om ny postlag i Danmark Håkan Ericsson ny VD och koncernchef 3

4 Koncernen april-juni 213 Nettoomsättningen ökade med 3% i Q2 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL 12 5 Tillväxt Logistik. Ökande e-handel Fortsatt minskande brevvolymer 1 4 Kostnaderna ökade med 2%, minskade med 1% före förvärv och valutaeffekter 8 3 EBIT förbättrades till -84 (-142) MSEK Q2 normalt ett resultatsmässigt svagt kvartal EBIT-marginalen för perioden jan-jun j ökade till 1,3 (1,)% Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -17 (472) MSEK, främst på grund 2-1 av kalendereffekter Tillfredställande integration av förvärvade verksamheter eksamhete Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % -2 4

5 Verksamheterna Q2 213 Q2 213 Mail Logistik ik Strålfors Volymer Brev: -4% (DK -8%, SE -3%) Paket totalt: +11%. B2C-paket: +1% Nettoomsättning (6 147) MSEK (2 832) MSEK 645 (655) MSEK Nettoomsättning -4% +19% -2% EBIT -124 (-174) MSEK 46 (13) MSEK -3 (9) MSEK EBIT-marginal neg (neg)% 1,2 (,4)% neg (1,4)% Fortsatta brevvolymfall - i nivå med förväntan. Fortsatt expansion under lönsamhet. Svag marknad för division Affärskommunikation. 5

6 Mail: Säsongsmässigt g svagt kvartal Fortsatta brevvolymfall, enligt förväntan NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL 8 8 Positiv effekt av fler arbetsdagar i Q Upprepad prognos för brevvolymer 213: -6% i Sverige och -12% i Danmark Svag direktreklammarknad Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q Tendenser till stabilisering av paketverksamhet i Danmark Fortsatta effektiviseringar - kostnaderna minskade med 4% Q2 är normalt ett resultatmässigt svagt kvartal, men EBIT förbättrades Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % MSEK Q2 213 Q2 212 * Nettoomsättning % -3% varav Breve Danmark % -5% varav Meddelande Sverige % -2% EBIT % 45% varav Breve Danmark % 47% varav Meddelande Sverige >1% >1% EBIT-marginal, % -2,% -2,7% * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 6

7 Uppgörelse om förändringar i dansk postlag Parlamentarisk majoritet ställer sig bakom ändring av postlagen i Danmark Grundat i ambition att upprätthålla postservice av hög kvalitet på kommersiella grunder i ljuset av brevvolymminskningar Väntad ändring av villkor från 214 Innebär åtskilliga lättnader för Post Danmark EXEMPEL NYA VILLKOR Utdelning av B-brev över 4 (3) dagar Bibehållen 6-dagarsutdelning, men utdelning av A-brev till privatpersoner på måndagar kan prissättas individuellt Möjliggörande av strukturell förändring av servicenätverket fler ombud, färre egna serviceställen, förenkling av den service som erbjuds En översyn av lagstiftning och regelverk är nödvändig även i Sverige 7

8 Logistik: Stark utveckling Fortsatt tillväxt under lönsamhet Verksamheten står nu för över en tredjedel av PostNords nettoomsättning NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen ökade med 19% och 1 1 organiskt med 6% Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Ökad nettoomsättning i Sverige och Norge Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % Växande e-handel ökade paketvolymer och paketintäkter Slutfört förvärv av Nordisk Kyl Logistik och Transbothnia - breddar marknadsnärvaro inom styckegods, partigods och termotransporter i Sverige MSEK Q2 213 Q2 212 * Nettoomsättning % 6% EBIT >-1% >-1% EBIT-marginal, % 1,2,4 * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 8

9 Strålfors: Svag marknadsutveckling Minskad nettoomsättning och resultat NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Exklusive valutaeffekter ökade 2 nettoomsättningen med 1% Svag marknadsutveckling för division Affärskommunikation - ökad nettoomsättning för övriga tre divisioner Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % Omstruktureringskostnader om 3 (2) MSEK för centralisering av verksamhet Förvärv av del i direktmarknadsföringbyrån Friends & Tactics AB samt av print- och kuverteringsverksamhet i Polen MSEK Q2 213 Q2 212 * Nettoomsättning % 1% EBIT -3 9 >1% >1% EBIT-marginal, % -4,6 1,4 * Exklusive förvärv, avyttringar och valuta 9

10 Highlights Q2 213 Finansiell utveckling Q&A 1

11 Översikt resultat MSEK Q2 213 Q Nettoomsättning % Övriga rörelseintäkter % 253 Rörelsens intäkter % Rörelsens kostnader* % Andelar i intresseföretags resultat 3 7 EBIT % 511 Finansnetto % -144 Skatt % -12 Periodens resultat % 247 Rörelsemarginal (EBIT), % -,9-1,5 1,3 Avkastning på eget kapital, rullande 12-månader, % 4 n/a 2 * Inklusive av- och nedskrivningar 11

12 Fortsatta underliggande kostnadsminskningar RÖRELSENS KOSTNADSUTVECKLING RÖRELSENS KOSTNADER, MSEK 12-1% +5% -2% +2% MSEK 9 97 MSEK 4 2 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Personalkostnader* Transportkostnader, övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Omstruktureringskostnader * Exklusive omstruktureringskostnader 12

13 Försvagat kassaflöde KASSAFLÖDE MSEK Q2 213 Q2 212 H1 213 H FFO Förändring rörelsekapital Kassaflöde, löpande verksamheten Marginal, kassaflöde från den löpande verksamheten* neg 49% 4,9% 19% 1,9% 39% 3,9% 47% 4,7% Investeringar Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel * Inkluderar övriga rörelseintäkter 13

14 Ökad skuldsättning men fortsatt god finansiell ställning FINANSIELL NETTOSKULD Ökad nettoskuldsättning sedan årsskiftet MSEK 3 jun jun dec 212 Emission av obligationer om 4 MSEK i Q2, 6- år, STIBOR+125 pkt Finansiell beredskap om 4 17 MSEK, varav likvida id medel 2 17 MSEK Försiktig syn på förvärv Effekter av förändringar i IAS 19 på balansräkningen se not 1 i delårsrapporten Likvida medel Räntebärande skulder Avsättningar till pensioner * 3 33* Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 n/a 1,8* Soliditet, % 3 3* 28* Finansiell beredskap * Omräknade värden efter ändrad IAS 19 14

15 Kreditprofil ÖVERSIKT KREDITER 3 JUN 213 Totalt värde Nyttjat värde Kredit Mdr SEK Mdr SEK Revolverande kreditfacilitet, 2, 5 år, SEK FÖRFALLOSTRUKTUR 3 JUN 213, MSEK Företagscertifikat, SEK 3,,3 1 5 Realkredit Danmark A/S, fastighetsfinansiering (Post 12 1,2 12 1,2 1 Danmark A/S), 2 år, DKK MTN-program, SEK 6, 2,9 5 Totalt nyttjat per den 3 juni 213 4,4 Krediter med kort förfallotid, Bortom 217 Företagscertifikat SEK MTN SEK Realkredit DKK RCF SEK (outnyttjat) 15

16 Sammanfattning Ökad nettoomsättning för första gången sedan koncernen bildades PostNord växer inom logistik och e-handelstjänster Ökande paketvolymer i koncernen Fortsatta brevvolymfall. Prognos om brevvolymutveckling 213 ligger fast Ny postlag väntas i Danmark Fortsatta effektiviseringar inom administration och affärsverksamhet Ny VD och koncernchef den 1 oktober

17 Highlights Q1 213 Finansiell utveckling Q&A 17

18 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. 18

19 postnord.com K.B. Pedersen, tf VD och Koncernchef Henrik Rättzén, CFO, Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, Oscar Hyléen, Chef Investor Relations, , 19

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Daterat 21 mars 2014 Tillägg till PostNord AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 augusti 2013 (diarienr. 13-7017) ( Grundprospektet ). Detta tillägg har

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för PostNord AB, namnändrat från Posten Norden AB den 17 maj 2011,

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Så möter vi våra kunder 2 Erbjudande 4 VD och koncernchefen har ordet 10 Så skapar vi affärsnytta 12 Marknad och drivkrafter 15 Strategi och mål 24 Varumärken

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 STOCKHOLM, 28 april 2010 Utveckling första kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 1 267 MSEK (1 442), en nedgång med 12 procent, motsvarande en organisk minskning om 7

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

Tredje kvartalet: Juli-september 2013

Tredje kvartalet: Juli-september 2013 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER Tredje kvartalet: Juli-september 2013 Fortsatt stark mobiltillväxt. Nettovinsten ökar 32%. Svagt kvartal i Norge. Ökade effektiviseringar. Print fasas ut i alla kärnvarumärken.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012 A Nordic Iron Ore opportunity 2 februari, 2012 Disclaimer THIS DOCUMENT MAY NOT BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND,

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad.

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. Första kvartalet: Januari-mars

Läs mer