PostNord januari- PostNord januari september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07"

Transkript

1 PostNord januari-september

2 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning Betydande omstruktureringskostnader 212 och 213 Förbättrat rörelseresultat för tre av fyra affärsområden Koncernens rörelseresultat minskade Förväntat negativ resultatutveckling Breve Danmark Förändrade aktuariella beräkningar av pensioner Jämförelseeffekt - försäljning av fastighetsföretag 211 Logistikverksamheten växer Kraftigt ökande flöden från växande e-handel Stabilt operativt kassaflöde Emission av obligationer tillförde 2 Mdr SEK Sid 2 PostNord januari-september 212

3 Översikt nettoomsättning och resultat jan sep MSEK Q3 212 Q3 211 Förändring 9M 212 9M 211 Förändring Rörelsens intäkter* % % Rörelsens kostnader % % Andelar i intresseföretags resultat >1% >-1% Justerad EBIT* % % Omstruktureringskostnader och engångseffekter % >1% EBIT % % Finansnetto >-1% % Skatt >-1% % Periodens resultat % % Justerad EBIT-marginal, % 2,6 4,5 3,5 4,2 EBIT-marginal, % 1,4 3,2,8 3,2 Avkastning på eget kapital, % * Exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter (reavinster vid avyttring av verksamheter) Sid 3 PostNord januari-september 212

4 Minskad nettoomsättning Nettoomsättning, MSEK 14 Nettoomsättningen minskade med 236 MSEK eller 3% till (9 195) MSEK % Fortsatt kraftigt minskade brevvolymer till följd av substitution i nivå med förväntan Fortsatt svag dansk ekonomi och försvagning av svensk ekonomi Oförändrad nettoomsättning för den svenska brevverksamheten Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Nettoomsättningen minskade med 17% för den danska brevverksamheten Tillväxt för Logistik om 7% genomförda förvärv och organisk tillväxt Förvärv och avyttringar påverkade nettoomsättningen med +4%. Valutakurseffekter om -3% Sid 4 PostNord januari-september 212

5 Underliggande kostnadsminskning s Rörelsens kostnader, MSEK Personalkostnader* Transportkostnader, övriga kostnader, av- och nedskrivningar* Omstruktureringskostnader * Exklusive omstruktureringskostnader ** Redovisade kostnader Rörelsens kostnader minskade med 1% i Q3 till 8 93 (9 11) MSEK Exklusive förvärv, avyttringar och valutaeffekter minskade kostnaderna med 2% Omstruktureringskostnader om 14 (199) MSEK - avsåg främst personalavveckling Före omstruktureringskostnader var rörelsens kostnader oförändrade, trots genomförda förvärv Personalkostnaderna** minskade med 3%, och medelantalet anställda med 2 1 Effektiviseringar och anpassning till lägre volymer. Balanserades av förvärv och omstruktureringskostnader Transportkostnaderna** ökade med 7% till följd av förvärv inom Logistik Sid 5 PostNord januari-september 212

6 Justerad marginal a om 2,6% i Q3 och 3,5% i jan-sep Justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal 8 3,5% 1 Rörelseresultatet minskade till 128 (295) MSEK i ,6% Q3 Justerat rörelseresultat minskade till 232 (414) MSEK Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Justerat rörelseresultat, MSEK Justerad rörelsemarginal, % Tre av fyra affärsverksamheter genererade 155 MSEK i rörelseresultatökning Rörelseresultat och rörelsemarginal ,8% 1,4% Koncernens totala rörelseresultatutveckling om -167 MSEK genererades av: Δ EBIT Breve Danmark -178 MSEK Δ EBIT Övrigt & eliminering -144 MSEK* Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % * Förklaras främst av förändrade aktuariella beräkningar av pensioner samt jämförelseeffekt från försäljning av fastighetsföretag under 211. Sid 6 PostNord januari-september 212

7 Implementering e av Roadmap ap PostNord o 215 Strategi Aktiviteter Q3 212 Omställning för att möta brevvolymnedgång och säkra lönsamhet Effektiviseringar i produktion och administration underliggande* kostnadsminskningar om 258 MSEK i brevaffären Etablering av ny terminalstruktur löper enligt plan (SE) Förvärv av Distribution Services A/S effektivare hantering av reklam (DK) Expansion inom Logistik breddning av erbjudande och marknadsnärvaro Förvärv av logistikföretaget ikfö Harlem Transport AS (NO) Fortsatt integration av genomförda förvärv Utveckla lönsamma stödjande affärer inom brevaffären Fortsatt utveckling och marknadsföring av erbjudande inom hemleveranser med nya kundavtal (SE, DK) Integration av genomfört förvärv inom tidningsdistribution (SE) Värdemaximering av Strålfors Fortsatt ökande lönsamhet efter insatser för renodling och effektivisering Fortsatt förflyttning mot tillväxtområden - Direct Marketing, Fulfilment Serices och Marknadskommunikation Sid 7 PostNord januari-september 212 * Exklusive omstruktureringskostnader och efter eliminering av interna transaktioner mellan affärsområdena

8 Effektiviseringsprogrammet gspoga et 211 upprättades ett särskilt effektiviseringsprogram för att minska administrativa kostnader Ska generera helårseffekt om 1 miljard SEK från och med 213 Sker utöver de löpande effektiviseringar som pågår i koncernen, 3 september 212: Åtgärderna i huvudsak genomförda - målet kommer att nås Sid 8 PostNord januari-september 212

9 Stabilt t operativt t kassaflöde och ökad skuldsättning Kassaflöde Finansiell nettoställning MSEK Q3 212 Q3 211 MSEK 3 sep sep dec 211 Löpande verksamheten Likvida medel Investeringsverksamheten Räntebärande skulder Finansieringsverksamheten Avsättningar till pensioner Periodens kassaflöde Likvida medel Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,21,26,18 Soliditet Finansiell beredskap Framgångsrik emission av obligationer om 2 Mdr SEK under det tredje kvartalet, inom ramen för PostNords MTN-program Sid 9 PostNord januari-september 212

10 Verksamheterna Sid 1 PostNord januari-september 212

11 Nettoomsättning och kostnader Nettoomsättning, förändring per Rörelsens kostnader, förändring per -1 1 affärsverksamhet i Q3, MSEK Affärsverksamhet i Q3, MSEK % Förbättrat rörelseresultat för tre av fyra affärsverksamheter Sid 11 PostNord januari-september 212 * Exklusive omstruktureringskostnader

12 Brev Brevvolymfall i nivå med förväntan Brevvolymer, miljoner producerade enheter 8 Kraftig brevvolymminskning under 212 i förväntad omfattning -8% Breve Danmark: Brevvolymer minskade med 13% 6 exklusive effekt från folketingsvalet 211-5% 4 Meddelande Sverige: Kalendereffekt med en dag mindre i Q3 212 mot Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312-15% Oförändrad prognos för volymfall för helåret 212: Breve Danmark: ~12% Meddelande Sverige: ~5% Meddelande Sverige Breve Danmark Sid 12 PostNord januari-september 212

13 Brev Förbättrad öbättadlönsamhet i Sverige Nettoomsättning, MSEK 6-7% Nettoomsättningen för Brev minskade med 7% Justerad rörelsemarginal för Brev uppgick till 3,5% 4 2 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 ±% -17% Breve Danmark: Nettoomsättning före valutaeffekter minskade med 1% - minskade intäkter från brev, reklam och tidningar Ökade intäkter från varudistribution för e-handeln Meddelande Sverige Breve Danmark Negativt rörelseresultat Rörelsemarginal, % Meddelande Sverige: 6-3% Nettoomsättningen var oförändrad Minskade intäkter från brev och reklam % 2,1% 3,5% Ökade intäkter från varudistribution för e-handeln samt tidningsdistribution Justerad rörelsemarginal ökade till 6,8 (5,8)% Brev, rörelsemarginal Brev, justerad rörelsemarginal Q311 Q312 Sid 13 PostNord januari-september 212

14 Brev Förbättrad leveranskvalitet e a i kvartalet Leveranskvalitet förstaklassbrev, % 1 94,6% 95,4% Kvalitetsförbättring om,6 procentenheter för 1:a-klassbrev i Sverige. Oförändrad nivå i Danmark 95 9 PostNord fortsätter att leverera kvalitet på internationellt ledande nivå :a-klassbrev, Breve Danmark Q311 1:a-klassbrev, Meddelande Sverige Q312 Sid 14 PostNord januari-september 212

15 Logistik Fortsatt tillväxt t Nettoomsättning, MSEK % Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Rörelsemarginal, % 3 27% 2,7% 2,3% 2 1 Nettoomsättningen ökade med 7%. Omsättningen ökade även organiskt* Ökad nettoomsättning i NO Negativa konjunktureffekter och prispress inom vissa områden i SE minskad omsättning före förvärv Hård konkurrens och prispress i DK minskad nettoomsättning och volymer Växande e-handel - stark tillväxt för B2Cpaketvolymer Rörelsens kostnader ökade med 6% Genomförda förvärv ökade nettoomsättningen med 328 MSEK och rörelsens kostnader med 266 MSEK Justerad rörelsemarginal ökade till 2,7 (2,)% Rörelsemarginal Justerad rörelsemarginal Sid 15 Q311 Q312 PostNord januari-september 212 * D v s före förvärv, avyttringar och valutaeffekter

16 Strålfors Ökad lönsamhet Nettoomsättning, MSEK 1 Framgångsrik renodling och effektivisering 8 6-9% Minskad nettoomsättning till följd av försäljningen av Strålfors Identification Solutions under Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Rörelsemarginal, % Nettoomsättningen ökade med 3% exklusive avyttringar Rörelsens kostnader minskade med 24%, samt med 8% exklusive avyttringar Justerad rörelsemarginal ökade till 3,2 (neg)% ,4% 3,2% Fortsatt förflyttning mot tillväxtområden - Direct Marketing, Fulfilment Serices och Marknadskommunikation 1 neg Rörelsemarginal neg Justerad rörelsemarginal Q311 Q312 Sid 16 PostNord januari-september 212

17 Sammanfattning a att Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning Betydande omstruktureringskostnader 212 och 213 Förbättrat rörelseresultat för tre av fyra affärsområden Koncernens rörelseresultat minskade Förväntat negativ resultatutveckling Breve Danmark Förändrade aktuariella beräkningar av pensioner Jämförelseeffekt - försäljning av fastighetsföretag 211 Logistikverksamheten växer Kraftigt ökande flöden från växande e-handel Stabilt operativt kassaflöde Emission av obligationer tillförde 2 Mdr SEK Sid 17 PostNord januari-september 212

18 postnord.com VD och Koncernchef Lars Idermark CFO Henrik Rättzén, Kommunikationsdirektör ktö Per Mossberg, Chef Investor Relations Oscar Hyléen, ,

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för PostNord AB, namnändrat från Posten Norden AB den 17 maj 2011,

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Så möter vi våra kunder 2 Erbjudande 4 VD och koncernchefen har ordet 10 Så skapar vi affärsnytta 12 Marknad och drivkrafter 15 Strategi och mål 24 Varumärken

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 STOCKHOLM, 28 april 2010 Utveckling första kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 1 267 MSEK (1 442), en nedgång med 12 procent, motsvarande en organisk minskning om 7

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer