Helsingborgs stads ratingbetyg AAA/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på mycket starkt management; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stads ratingbetyg AAA/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på mycket starkt management; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Helsingborgs stads ratingbetyg AAA/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på mycket starkt management; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Contact: Carl Nyrerod, Stockholm (46) ; Research Assistant: Carina Johansson, Stockholm Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Nyckeltal Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier och artiklar MAY 18, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Table Of Contents (cont.) Ratinglista MAY 18, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

3 Research Update: Helsingborgs stads ratingbetyg AAA/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på mycket starkt management; Ratingutsikt stabil Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi förväntar oss att Helsingborg kommer att bibehålla goda resultatnivåer, med robusta rörelsemarginaler som kommer att begränsa finansieringsbehovet av ökande kommunala investeringsbehovet. Höga investeringsnivåer i Helsingborgs kommunala bostadsbolag kommer troligen att kräva en viss finansiering från internbanken, vilket gör att stadens skattefinansierade skuldnivå håller en ökande trend. Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AAA/A-1+' och 'K-1' på Helsingborgs stad. Den stabila ratingutsiken speglar vår förväntan att Helsingborg kommer att bibehålla goda resultatnivåer och att finansieringsbehovet för kommunala investeringar anses måttliga fram till Vi förväntar oss också att Helsingborgs management kommer fortsätta att bedriva en konservativ skuld- och likviditetshantering. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 8 maj 2015 sin långfristiga 'AAA' rating och kortfristiga 'A-1+' rating på Helsingborgs stad. Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Helsingborgs kortfristiga kreditbetyg 'K-1'enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Helsingborgs stads ratingbetyg återspeglar vår syn på det extremt förutsägbara stöttande institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn, Helsingborgs mycket starka lokala ekonomi, mycket starka finansiella management och låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Stadens starka resultatnivåer, starka finansiella flexibilitet, starka likviditet och låga skuldsättning utgör ytterligare styrkefaktorer för ratingen. Helsingborgs långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess 'stand-alone credit profile'. MAY 18,

4 Helsingborgs lokala ekonomi är välbalanserad och har en diversifierad arbetsmarknad med fokus på logistik och handel. Den nära integrationen med Öresundsregionen främjar Helsingborgs lokala ekonomi och bidrar till den ekonomiska aktiviteten. Helsingborgs position som ett regionalt ekonomiskt tillväxtcentrum, resulterar i ett positivt inflyttningsnetto. Vi förväntar oss en årlig genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 1% över de kommande tre åren. Eftersom det svenska utjämningssystemet balanserar ekonomiska skillnader mellan kommuner och landsting använder vi Sveriges nationella BNP per capita på $58,500 som utgångspunkt för vår bedömning av Helsingborgs lokala ekonomi. Helsingborgs välbalanserade makroekonomiska fundamenta och goda budgetföljsamhet har lagt grunden till stadens stabila resultatnivåer under de senaste åren. Staden har historiskt sett haft goda rörelsemarginaler (operating balance) uppgående till 7% av rörelseintäkterna i genomsnitt under perioden De goda rörelsemarginalerna har bidragit till att begränsa stadens underskott efter investeringar till endast 1,4% i genomsnitt för samma period. Vi noterar ett överskott efter investeringar år 2013, vilket återspeglar en temporär minskning av kommunala investeringar, då flera stora investeringsprojekt hade färdigställts under För 2015 förväntar vi oss att Helsingborg kommer att uppvisa en stabil rörelsemarginal på 5,8% av rörelseintäkter och att stadens management kommer fortsätta att begränsa kostnader och bibehålla en stark budgetföljsamhet. Vi bedömer att kostnadstrycket kommer vara måttligt fram till Vi förväntar oss dock att kostnader relaterade till stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att öka på grund av stora investeringar i specialanpassade boenden och tillhörande offentliga tjänster. Staden kommer dock sannolikt att erhålla utjämningsbidrag för att balansera upp en del av kostnaderna. Det finns ytterligare ett visst kostnadstryck inom utbildning. Vi förväntar oss att kommunala investeringar kommer att förbli höga under 2015 samt att staden kommer att uppvisa ett underskott på omkring 1,4% av de totala intäkterna. I vårt huvudscenario för bedömer vi att Helsingborgs ledning kommer att hantera och begränsa kostnadstryck från verksamheterna, samtidigt som vi förväntar oss en stabil skatteintäktstillväxt. Detta resulterar i en genomsnittlig rörelsemarginal på 5,6% av rörelseintäkterna per år. Vidare förväntar vi oss att Helsingborgs investeringar kommer att förbli höga och uppgå till omkring SEK625 miljoner per år för perioden, vilket leder till genomsnittligt underskott efter investeringar på 1,2%. Vi bedömer det svenska utjämningsystemet som förutsägbart och stöttande, och ser det som en nyckelkomponent i vår rating på Helsingborg. Vi anser att det svenska ramverket för kommuner och landsting karaktäriseras av en hög grad av institutionell stabilitet. Kommun- och landstingssektorns intäkts- och kostnadsstabilitet grundas på ett långtgående utjämningssystem. Dessutom har kommuner och landsting autonomitet att styra över sin lokala skattesats. Vi bedömer därmed att Helsingborg har en stark och institutionaliserad intäktsflexibilitet för att motverka väsentliga försämringar gentemot budget, MAY 18,

5 vilket vi anser som viktigt då kommunen har en relativt rigid kostnadsstruktur. Vidare bedömer vi att Helsingborgs management skulle agera för att motverka väsentliga försämringar mot budget. Det finns ytterligare intäktsflexibilitet i Helsingborgs finansiellt starka bolagssektor med stora övervärden vilka ger möjligheter för avyttringar. Till exempel, noterade vi att det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem genomförde försäljningar av lägenheter under 2013 som resulterade i SEK700 miljoner I realisationsvinst för staden. Enligt vår uppfattning, vidhåller Helsingborgs ledning en god budgetföljsamhet. Vi observerar även en bred enighet över de politiska partierna kring centrala styrningsområden, särskilt när det gäller en ansvarsfull ledning av stadens ekonomi. Vi bedömer Helsingborgs funktioner för budgetdisciplin och intäkts- och kostnadshantering som mycket sofistikerade. Vi bedömer också Helsingborgs finansiella management med dess hantering av finansiella risker som mycket professionellt och kompetent med stark kapitalmarknadsexpertis och med goda övervakningsmekanismer på plats för att förutsäga och agera vid marknadsförändringar. Vi ser också positivt på stadens åtgärder att förlänga förfalloprofilen på låneportföljen, något som ger stöd åt vår bedömning av en mycket start lån- och likviditetshantering. Övergripande bedömer vi Helsingborgs skuldsättning som låg. Vi bedömer dock att vårt mått på skattefinansierad skuldnivå blir missvisande då vi där inkluderar Helsingborg dotterbolags stora intäkter, särskilt Öresundskrafts och Helsingborgshems intäkter. Vi bedömer därför att stadens direkta lån bättre illustrerar riskerna kopplade till internbanken externa lån. Vi förväntar oss endast måttliga finansieringsbehov relaterade till stadens investeringar. Vi förväntar oss dock att stora investeringar i Helsingborgshem, främst i nyproduktion, kommer att leda till att stadens direkta lån kommer att öka. Vi förväntar oss att Helsingborgs direkta lån kommer att öka till 74% av konsoliderade intäkter 2017 från 57% för Vi noterar att staden inte har några lån för sin egen verksamhet och har sålunda en nettofordran gentemot sin bolagssektor. Helsingborg vidareutlånar hela sin låneportfölj till sin bolagssektor, där vi anser den största låntagaren, Helsingborgshem som självförsörjande med en god finansiell position. Vi bedömer detta som positivt för Helsingborgs övergripande skuldsättning. De kommunala bolagen har alla sina lån i stadens internbank, och vi fångar upp de relaterade riskerna i vår analys av stadens skuldsättning och likviditetsposition. Vi bedömer därmed kommunens ansvartaganden utanför balansräkningen som låg. Likviditet Den kortfristiga ratingen är 'A-1+'. Vi bedömer Helsingborgs likviditet som stark, i enlighet med våra kriterier. Denna bedömning grundar sig på stadens goda likviditetstäckning av korta låneförfall, med stöd av omfattande MAY 18,

6 outnyttjade banklånelöften och starka tillgång till kapitalmarknaden. Historiskt har Helsingborgs bolagskoncerns finansierat sig genom lån mot kommunala garantier. Idag anskaffar stadens internbank finansiering via kapitalmarknaderna som sedan vidareutlånas till bolagssektorn. Helsingborgs kapitalmarknadsprogram består av ett SEK8 miljarders MTN-program och ett SEK3 miljarders certifikatprogram. Helsingborg använder sig av kreditlöften i bank för att hantera och begränsa refinansieringsrisker relaterade till låneportföljen. Stadens lånelöften uppgår för närvarande till SEK1,3 miljarder, vilket tillsammans med en checkräkningskredit om SEK800 miljoner utgör Helsingborgs kontrakterade likviditetsfaciliteter. Helsingborg bedriver ett aktivt management av internbankens låneportfölj. Stadens låneportfölj har en relativt jämn förfalloprofil och vi tror att stadens management successivt kommer att förlänga förfalloprofilen ytterligare då lånefinansieringsbehovet från bostadsbolaget Helsingborgshem ökar under Detta tror vi kommer att ske tillsammans som staden fortsätter förlänga förfalloprofilen på sina existerande lån. I mars 2015 beräknar vi att Helsingborgs kassa och tillgängliga likviditetsfaciliteter uppgår till 96% av förfallande lån de närmaste 12 månaderna, inklusive vår förväntan om finansiering för stadens investeringar och förfallande certifikatslån. Vi förväntar oss att denna täckningsgrad kommer att öka då staden förlänger förfalloprofilen på sin låneportfölj. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Helsingborg kommer att uppvisa stabila resultatnivåer, med bara måttliga finansieringsbehov av kommunala investeringar fram till Även om Helsingborgs direkta skuldnivå ökar på grund av finansieringsbehov från bolagssektorn, förväntar vi oss att den inte kommer överstiga 80% av konsoliderade intäkter vid utgången av Vidare förväntar vi oss att Helsingborgs management kommer att fortsätta att bedriva en konservativ skuld- och likviditetshantering, samt öka sin andel av långfristiga lån i låneportföljen då finansieringsbehovet i stadens bolagssektor ökar under perioden Vi kan komma att överväga en negativ ratingåtgärd om vi observerade att Helsingborgs management bedrev en mer riskfylld lån- och likviditetshantering, till exempel genom att kraftigt öka andelen korta låneförfall utan en motsvarande ökning i banklånelöften. I detta scenario, om vi såg att Helsingborg likviditetstäckningsgrad under en längre period föll under 80% av förfallande lån över de kommande tolv månaderna, samt att stadens management avstod från korrigerande åtgärder, kunde detta försämra våra bedömningar av stadens likviditet och management och vi skulle nedgradera ratingen. MAY 18,

7 Nyckeltal Tabell 1 Helsingborgs stad - Finansiella nyckeltal (Mil. SEK) bc 2016bc 2017bc Rörelseintäkter 7,798 7,937 7,824 7,999 8,298 9,108 Rörelsekostnader 7,117 7,403 7,384 7,539 7,832 8,595 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (184) 12 (170) (115) (134) (62) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (2.3) 0.1 (2.1) (1.4) (1.6) (0.7) Amorteringar 1,500 2,432 2,386 2,236 2,200 1,200 Kassaflöden efter amorteringar och vidareutlåning (3,197) (2,387) (2,782) (3,026) (2,966) (1,877) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (40.5) (29.6) (35.0) (37.6) (35.6) (20.5) Bruttoupplåning Kassaflöde efter lånefinansiering 136 (301) (46) Tillväxt i rörelseintäkter (%) (1.4) Tillväxt i rörelsekostnader (%) (0.3) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (vid årets slut) 4,432 4,086 4,436 5,273 6,039 6,716 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Data och ration ovan är delvis ett resultat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, reflekterande Standard & Poor's egna syn på tidsenlighet, täckning, riktighet, tillförlitlighet och användbarhet av tillgänglig information. De huvudsakliga källorna är resultaträkningar och budgetar, som kommer från emmittenten. bc--base case reflekterar Standard & poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. Tabell 2 Helsingborgs stad - Ekonomiska nyckeltal bc 2016bc 2017bc Befolkning 132, , , , , ,443 Befolkningstillväxt (%) BNP per capita (MSEK) 336, ,739 N/A N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) N/A N/A Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Ej tillämpbart. MAY 18,

8 Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 3 Helsingborgs stad - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Ekonomi Finansiella management Finansiell flexibilitet Finansiellt resultat Likviditet Lånebörda Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen Delomdöme Extremt förutsägbart och stöttande Mycket stark Mycket stark Stark Stark Stark Låg Låg *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad 30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget. Nyckeltal för svenska statens rating Sovereign Risk Indicators, March 31, Interactive version available at Relaterade kriterier och artiklar General Criteria: Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables September 30, 2014 General Criteria: National And Regional Scale Credit Ratings September 22, 2014 Criteria Governments International Public Finance: Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And for Rating Their Commercial Paper Programs October 15, 2009 Debt Financing Among Swedish Local And Regional Governments Continues To Grow, And More often Through Capital Markets, Nov. 3, 2014 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Default Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestodratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle MAY 18,

9 kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommitténs bedömning av de viktigaste ratingfaktorerna återspeglas i sammanfattningen av publicerade delomdömen ovan. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Helsingborg stad Kreditbetyg Nordisk regional skala AAA/Stabil/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MAY 18,

10 Copyright 2015 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MAY 18,

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod @standardandpoors.com Andrea Croner, Stockholm (46)-8-4405921 andrea_croner@standardandpoors.com Publicerad: 19

Läs mer

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa Foto: TT / AGE Aktieindexobligation Hållbart Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 9 OKTOBER FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar investerare med en positiv tro på den

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International (CSi)

Läs mer

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan

Läs mer

Pressmeddelande 2007-12-06

Pressmeddelande 2007-12-06 Tillägg till ESML Intressenter AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ) Detta dokument utgör ett tillägg till den av ESML

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Låga löneökningar pressar Riksbanken

Låga löneökningar pressar Riksbanken Låga löneökningar pressar Riksbanken Nordea Research, 24 April 2015 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Kommande löneökningarna under historiskt snitt och Riksbankens prognos Fortsatt svårt att nå inflationsmålet

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Utrymme för räntesänkningar

Utrymme för räntesänkningar Foto: Scanpix Aktieindexobligation Asia Pacific Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 28 AUGUSTI Utrymme för räntesänkningar Kategori Kapitalskydd Emittent Garantrating Garant Löptid

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer