Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Secondary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier och artiklar Ratinglista NOVEMBER 3, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi förväntar oss att Östersunds kommun kommer att bibehålla goda resultatnivåer då investeringar avtar under , vilket resulterar i endast måttliga finansieringsbehov efter investeringar. Östersunds uppbyggnad av internbank för finansiering av sin bolagssektor kommer troligtvis att medföra en ökning av kommunens skuldnivå till 93% av rörelseintäkterna vid slutet av Vi bekräftar våra kreditbetyg 'AA+/A-1+' och 'K-1' på Östersunds kommun. Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Östersund kommer att fortsätta prestera goda resultatnivåer med ringa finansieringsbehov för kommunala investeringar. Ratingutsikten speglar också vår förväntan att kommunen kommer att upprätthålla en riskbegränsande låne- och likviditetshantering då internbanksfunktionen expanderar måttligt över de kommande två åren. Ratinghändelse Standard & Poor's Ratings Services bekräftade den 24 oktober 2014 detlångfristiga kreditbetyget 'AA+' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+' på Östersunds kommun. Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Östersunds kortfristiga kreditbetyg 'K-1'enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Östersunds kommuns rating återspeglar kommunens mycket starka lokala ekonomi, vår bedömning av likviditeten som excpetionell, samt det institutionella ramverket inom den svenska kommun- och landstingssektorn vilket vi bedömer som extremt förutsägbart och stöttande. Östersunds starka resultatnivåer och vår bedömning av kommunens starka management utgör ytterligare stöd för ratingen. Dessa styrkor balanseras av kommunens medelstarka finansiella flexibilitet, totalt sett måttliga lånebörda och måttliga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Östersunds långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess 'stand-alone credit profile', vilken vi bedömer som 'aa+'. NOVEMBER 3,

3 Östersunds lokala ekonomi är välbalanserad med ett allt mer diversifierat näringsliv. Branschsammansättningen har en relativt liten exponering gentemot tillverkningsindustri (10% av den totala sysselsättningen) och utgörs istället främst av handel, IT-tjänster och turism. I Östersund ligger även en filial av Mittuniversitetet vilket ytterligare stimulerar kommunens arbetsmarknad. Vi bedömer dock Östersunds tillväxtpotential som mer begränsad än flera andra svenska kommuner med rating i huvudsak beroende av en mer måttlig befolkningstillväxt. Östersunds omgivande kommuner har generellt stagnerande eller minskande befolkning, vilket begränsar regionens totala tillväxtpotential. Östersund skiljer sig dock från närliggande kommuner genom att vara ett regionalt center i Jämtlands län. Eftersom det svenska utjämningssystemet balanserar ekonomiska skillnader mellan kommuner och landsting använder vi Sveriges nationella BNP per capita på $56,600 som utgångspunkt för vår bedömning av Östersunds lokala ekonomi. Östersunds stabila makroekonomiska fundamenta stöder kommunens historiskt goda resultatnivåer. Under perioden , uppgick kommunens rörelsresultat i genomsnitt till 6.8% av rörelseintäkterna. För samma period uppvisas ett genomsnittligt underskott efter investingar på 1.6% av totala intäkter. I vårt huvudscenario för 2014 förväntar vi oss att kostnader relaterade till utbildning och äldreomsorg, i kombination med en dämpad tillväxt av skatteintäkter, kommer att minska kommunens rörelsemarginal till 5.8% av rörelseintäkterna. Vi förväntar oss dock att Östersund kommer att upprätthålla tillräckligt starka kassaflöden från verksamheten för att finansiera största delen av sina investeringar. Under perioden förväntar vi oss att Östersunds management kommer att anpassa budgeten till avmattningen i tillväxten av skatteintäkter i Vi förväntar oss emellertig endast ett måttligt kostnadstryck från verksamheterna. Vi bedömer det sannolikt att det kommer uppstå vissa omstruktureringskonstnader inom utbildningssektorn, där fastigheter i bredare utsträckning används för alternativa verksamheter, vilket sannolikt kommer att fortsätta, då antalet studenter i ålder år är sjunkande i Östersund, i linje med riket som helhet. Vi förväntar oss att kommunen kommer att uppvisa en genomsnittlig rörelsemarginal på 6.5% under Vidare förväntar vi oss endast ett måttligt underskott efter investeringar då kommunens investeringar stabiliserar sig kring historiskt sett normala nivåer under Vi bedömer den svenska institutionella ramverket som extremt förutsägbart och stöttande, något vi anser vara en mycket viktig komponent i Östersunds rating. Det svenska systemet för kommun och landstingssektorn representerar en hög grad av institutionell stabilitet. Vidare har den senaste revideringen av det svenska utjämningssystemet endast haft minimal påverkan på Östersunds utjämningsbidrag. Sektorns budgetstabilitet grundar sig på en god efterlevnad av det lagstadgade balanskravet samt kommunernas och landstingens autonomi gällande kommunalskatten. Vi bedömer därmed att Östersund har en stark institutionaliserad intäktsflexibilitet som gör det möjligt att möta en eventuell budgetförsämring. Denna intäktsflexibilitet är viktig då vi bedömer NOVEMBER 3,

4 kommunens kostnadsstruktur som relativt rigid. Övergripande bedömer vi Östersunds finansiella flexibilitet som medelstark. Östersund har de senaste två åren byggt upp och utökat sin internbanksverksamhet och har börjat låna på kapitalmarkanden för att vidareutlåna till sin bolagssektor. Vi bedömer att Östersunds management har byggt upp en tillräcklig expertis inom internbanksverksamhet samt erfarenhet från kapitalmarknaden, och därmed kan hantera kommunens lån och finansieringverksamhet. Vi förväntar oss att Östersunds ledning kommer fortsätta sin riskbegränsade policy och praxis kring lån- och likviditetshantering i ljuset av att lånevolymerna i internbanken utökas över de kommande två åren. Vi bedömer därmed Östersunds management som stark. Som ett resultat av Östersunds expanderande internbanksaktiviteter ökar också kommunens låneportfölj. Kommunen har för tillfället mycket låg lånebörda men äger Jämtkraft som har en hög låneskuld, och Östersundshem som lånar i huvudsak under kommunal borgen. Vi förväntar oss att Östersund vid årets slut 2014 kommer att ha fullt utnyttjat sitt kapitalmarknadsprogram på SEK3 miljarder och vidareutlånat dessa medel till sin bolagssektor. Vi förväntar oss att Östersund efter 2014 kommer att ytterligare utöka sin vidareutlåning och tar detta i beaktande i vår analys. Vi bedömer dock fortfarande Östersunds skuldposition som måttlig. Vi bedömer att vårt nyckeltal för skattefinansierad lånebörda (tax-supported debt) påverkas av att vi inkluderar intäkter från bolagssektorn, vilka är omfattande främst från Jämtkraft, och bedömer att kommunens direkta lånebörda (direct debt), vilken väntas närma sig 100% av rörelseintäkterna 2016, ger en mer korrekt bild av riskerna relaterade till internbankens externa lån. Detta är en ökning från 49% vid slutet av 2013 och reflekterar kommunens ökande vidareutlåningsverksamhet. I vår bedömning av Östersunds ansvarförbindelser utanför balansräkningen, vid sidan om alla borgensförbindelser, inkluderar vi Östersundshems och Jämtkrafts lån som inte är upptagna via internbanken. Givet Jämtkrafts storlek i förhållande till kommunen bedömer vi Östersunds ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som måttliga. Likviditet Den kortfristiga ratingen är 'A-1+'. Vi bedömer Östersunds likviditetsposition som exceptionell, i enlighet med våra kriterier. Detta baseras på kommunens starka interna likviditet, omfattande banklånelöften i relation till måttliga volymer förfallande lån, samt bevisat goda åtkomst till extern finansiering. Östersund håller normalt en kassa på omkring SEK100 miljoner. Vi noterar att kommunen under 2014 har överfört SEK172 miljoner av sin likviditet till placeringar i sin pensionsfond. Östersunds totala pensionsfondering uppgår därmed till SEK688 miljoner investerat i aktier och räntebärande instrument. Vi antar att dessa placeringar skulle vara möjliga att avyttra för likviditet i ett stressat scenario och inkluderar dem i vår beräkning av kommunens NOVEMBER 3,

5 likviditet enligt våra kriterier. Kommunens kontrakterade kreditfaciliteter i bank uppgår till SEK1.4 miljarder. Vi noterar också att en normalt outnyttjad checkkredit på SEK300 miljoner finns att tillgå som ytterligare likviditetsbackup. Östersund började under 2013 att marknadsfinansiera sig genom ett SEK1 miljard certifikatprogram, tillsammans med ett SEK2 miljarder MTN-program, och har ersatt en stor del av de existerande lånen i dess bolagssektor med vidareutlånade medel. Vi förväntar oss att Östersunds kapitalmarknadsaktivitet kommer att röra sig mot en mer långfristig finansieringsprofil då volymerna fortsätter att byggas upp under Vi förväntar oss därmed att kommunen kommer att minska ner på sina SEK1,4 miljarder likviditetsfaciliteter. I vårt huvudscenario förväntar vi oss att Östersund kommer att reducera sina banklånelöften till SEK1.15 miljarder fram till december Med detta i beaktande förväntar vi oss att Östersunds kassa och tillgängliga banklånelöften kommer att uppgå till 142% förfallande lån de kommande tolv månaderna. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Östersund kommer fortsätta att uppvisa stabila resultatnivåer med ett lågt finansieringsbehov för kommunala investeringar fram till och med Trots att Östersunds lån ökar genom en utökad vidareutlåning, förväntar vi oss att dess lånenivå kommer att plana ut och hålla sig under 100% av rörelseintäkterna vid slutet av Vi förväntar oss att Östersunds management kommer att fortsätta att upprätthålla en riskbegränsande lån- och likviditshantering över de kommande två åren. En positiv ratingförändring inom de kommande 24 månaderna skulle kunna ske om Östersunds management använde sin finansiella flexibilitet för att stbilisera den övergripande lånebördan för koncernen, till exempel genom att konsekvent uppvisa rörelsemarginaler på över 5% av rörelseintäkterna med positiva resultat efter investeringar. Om vi i detta scenario såg att Östersunds management ytterligare förstärkte kommunens lån- och likviditetshantering samt dess rutiner kring långsiktig planering, till den grad att vi bedömde management som mycket starkt, skulle det kunna leda till en uppgradering av ratingen. En negativ ratingförändring skulle kunna ske om vi noterade en väsentlig försämring i Östersunds likviditetsposition, möjligen från en signifikant reducering av kommunens likviditestrserver i relation till korta låneförfall eller från kraftigt försämrade resultatnivåer. I detta fall, om vi noterade att Östersunds management avstod från att använda sin finansiella flexibilitet för att balansera upp försämrade resultatnivåer samt försämrad likviditet, skulle vi kunna revidera vår bedömning av dess management och sänka den långsiktiga ratingen. NOVEMBER 3,

6 Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 1 Östersunds kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Ekonomi Finansiella management Finansiell flexibilitet Finansiellt resultat Likviditet Lånebörda Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen Delomdöme Extremt förutsägbart och stöttande Mycket stark Stark Medelgod Stark Exceptionell Måttlig Måttlig *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad 30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget. Nyckeltal Tabell 2 Östersunds kommun - Ekonomiska nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Befolkning 59,373 59,485 59,956 60,150 60,350 60,550 Befolkningstillväxt (%) (0.07) BNP per capita (SEK) 343, , ,471 N/A N/A N/A Nationell BNP (nominell) per capita (US$) 59,807 57,354 60,662 59,520 58,716 61,496 Arbetslöshet (%) N/A N/A Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Ej tillämpbart. Tabell 3 Östersunds kommun - Finansiella nyckeltal --Dec 31-- (Mil. SEK) bc 2015bc 2016bc Rörelseintäkter 3,714 3,803 3,920 4,076 4,153 4,289 Rörelsekostnader 3,486 3,510 3,663 3,838 3,880 4,016 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar Kassaflöde efter investeringar (24) (81) (80) (17) (28) (16) NOVEMBER 3,

7 Tabell 3 Östersunds kommun - Finansiella nyckeltal (cont.) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) (0.65) (2.12) (2.04) (0.42) (0.66) (0.37) Amorteringar ,190 1,050 1,518 Kassaflöden efter amorteringar och vidareutlåning (80) 180 (1,940) (3,276) (1,558) (2,014) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (2.14) 4.74 (49.44) (80.17) (37.38) (46.58) Bruttoupplåning ,940 3,250 1,558 2,014 Kassaflöde efter lånefinansiering (0) (26) (0) (0) Tillväxt i rörelseintäkter (%) Tillväxt i rörelsekostnader (%) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (vid årets slut) ,940 3,000 3,508 4,004 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade lån (% av rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av den ratade organisationen. Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. Nyckeltal för svenska statens rating Sweden Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+'; Outlook Stable, Sept. 26, 2014 Relaterade kriterier och artiklar Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables, 30 Sept Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, June 30, 2014 Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009 International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments, May 19, 2011 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestodratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle NOVEMBER 3,

8 kunna fatta ett informerat beslut. Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommitténs bedömning av de viktigaste ratingfaktorerna återspeglas i sammanfattningen av publicerade delomdömen ovan. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg bekräftat Östersunds kommun Kreditbetyg Nordisk regional skala AA+/Stabil/A-1+ --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; NOVEMBER 3,

9 Copyright 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at NOVEMBER 3,

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 Penning- och valutapolitik tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 S v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik 2010:3 Penning- och valutapolitik 3/2010 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer