Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil"

Transkript

1 Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0) ; Secondary Contact: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Related Criteria And Research Ratinglista JUNE 16, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Vi bedömer Uppsalahems sektorrisk som låg, med väl underhållna fastigheter, minimala vakanser och en mycket hög efterfrågan. Bolaget har även en låg skuldsättning och starka finansiella resultat för dess icke-vinstdrivande inriktning. Uppsalahems "mycket starka" länk och "viktiga" roll för dess ägare Uppsala kommun fortsätter att stödja vår syn om en "hög" sannolikhet för extraordinärt stöd i händelse av finansiella svårigheter. Vi bekräftar Uppsalahems ratingbetyg 'AA-/A-1+' och enligt vår nordiska ratingskala 'K-1'. Den stabila ratingutsikten återspeglar vår förväntan att Uppsalahem under de kommande två åren kommer att bibehålla sin mycket starka affärsriskprofil och starka finansiella profil, samt att bolaget kommer att anpassa sin likviditetsposition för att möta dess gradvis ökande lånebördan. Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 9 juni 2015 Uppsalahems långfristiga kreditbetyg 'AA-' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+'.. Samtidigt bekräftades det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala. Ratingsammanfattning Uppsalahems rating är baserad på Standard and Poor's bedömning av bostadsbolagets stand-alone kreditvärdighet (stand-alone credit profile, SACP) 'a+'. I ratingen väger vi också in en hög förväntad sannolikhet att Uppsalahems ägare, Uppsala kommun (AA+/Stable/A-1+) skulle tillhandahålla extraordinärt finansiellt stöd om Uppsalahem skulle drabbas av finansiella svårigheter. JUNE 16,

3 Uppsalahems SACP stöds av bolagets mycket starka affärsriskprofil, vilken grundar sig på en övergripande låg sektorrisk, utmärkta fastighetsstandard och ekonomiska fundamenta på Uppsalas hyresmarknad, samt bolagets strategi och ledning som vi bedömer mycket starkt. Vidare, bedömer vi Uppsalahems finansiella riskprofil som stark, vilket reflekterar bolagets låga skuldsättning och starka finansiella resultat. Vi noterar att dessa positiva ratingfaktorer balanseras av Uppsalahems likviditetsposition, vilken vi endast bedömer som neutral. Vi noterar bolagets goda åtkomst till kapitalmarknadsfinansiering och tillgång till Kommuninvest genom Uppsala kommun som styrkefaktorer i vår bedömning av Uppsalahems övergripande likviditetsposition. Vi betraktar Uppsalahem som en "government-related entity" (GRE). I enlighet med våra kriterier för GREs baseras vår uppfattning av en hög sannolikhet för ett omedelbart och tillräckligt extraordinärt stöd från ägaren på vår bedömning av Uppsalahems: "Viktiga" roll för Uppsala kommun där Uppsalahem är ett viktigt instrument för Uppsalas kommunala åtaganden främst genom att tillhandahålla en tillräcklig och fungerande bostadsförsörjning men också som redskap för områdesutveckling. "Mycket starka länk" till kommunen, som är aktivt involverad i att utforma bolagets strategiska inriktning, tillsätter Uppsalahems styrelse samt ämnar behålla sitt 100% ägande av Uppsalahem, åtminstone över medellång sikt. Dessutom har Uppsala kommun tilldelat Uppsalahem en kapitaltäckningsgaranti vilket understryker kommunens finansiella åtagande i bolaget. Vi bedömer Uppsalahems affärsriskprofil som mycket stark då bolaget har en låg sektorrisk och ett verksamhetsområde som kännetecknas av utmärkta ekonomiska fundamenta. Uppsalahem har en ledande position på Uppsalas hyresmarknad, vilken karakteriseras av en stark efterfrågan och resulterar i minimala vakansgrader. Då efterfrågan är stor på Uppsalas hyresmarknad, till följd av en stark befolkningsökning, noterar vi att privata aktörer blir allt mer synliga med nybyggnation i Uppsala. På grund av Uppsalas starka makroekonomiska position bedömer vi Uppsalahems risk för marknadsstörning som begränsad. Vi förväntar oss att vakansgraden kommer att vara fortsatt låg i vårt huvudscenario fram till och med 2017, vilket tyder på fortsatt förutsägbara resultatnivåer. Vi bedömer att alternativkostnaden till ett boende i hyresrätt i Uppsala är hög, med priser på småhus på omkring 158 % av det nationella genomsnittet, vilket tillsammans med en stark befolkningsökning på omkring 1,2 % per år, leder till en mycket stark efterfrågesituation på hyresrättsmarknaden. I maj 2013 utnyttjade Uppsalahem möjligheten att förvärva resterande 49% av Studenstaden, en investering på SEK 870 miljoner. Vi uppmärksammar att den nya verksamheten inte har påverkat Uppsalahems affärsrisk, med tanke på den starka JUNE 16,

4 efterfrågan av studentbostäder i Uppsala. En genomgång av portföljen av studentbostäder har inte heller indikerat att det behövs högre underhållskostnader. Vidare, har Uppsalahem avyttrat den delstudentbostäder som var i behov av renovering och som krävde underhållskostnader över genomsnittet. Vi noterar även att sedan det initiala övertagandet av Studentstaden i 2011 har Uppsalahem förvärvat kompetens inom management och logistik kring studentbostädernas uthyrningsverksamhet. För närvarande är lönsamheten för studentbostäderna i nivå med Uppsalahems övriga hyresportfölj. Vi bedömer att Uppsalahem har en robust finansiell riskprofil på grund av sin låga skuldsättningsgrad och starka finansiella resultat. Uppsalahem befinner sig i en expansiv fas och i vårt huvudscenario förväntar vi oss en årlig investeringsnivå på omkring SEK 930 miljoner i perioden , främst till följd av ökad nyproduktion. Vi beräknar att de planerade investeringarna kommer att öka Uppsalahems skuld med omkring SEK 0,5 miljarder per år och som ett resultat av detta förväntar vi oss en ökning av bolagets skuldsättningskvot (debt to debt and equity) till 65% i 2017, från 64% vid utgången av Dock bedömer vi att Uppsalahems låga belåningsgrad (loan-to-value) på 41% i 2014 antyder att det finns kapacitet och möjligheter till försäljning av tillgångar. I vårt huvudscenario för åren , förväntar vi oss att Uppsalahem kommer att prestera starka finansiella resultat, till följd av en stabil ökning av förhandlade hyresnivåer och fortsatt begränsning av driftskostnader. Det starka kassaflödet från den löpande verksamheten ökar Uppsalahems förmåga att internt finansiera sin ambitiösa investeringsportfölj. Vidare noterar vi att Uppsalahems kontrakterade investeringar uppgår till SEK 1.3 miljarder under perioden , i jämförelse med en total nivå om SEK2.8 miljarder över åren i vårt huvudscenario. Detta indikerar att Uppsalahem har möjligheten att minska sin investeringsvolym om en finansiellt stressad situation skulle uppstå. Likviditet Vi bedömer Uppsalahems likviditetsposition som tillräcklig, enligt våra kriterier. Vid utgången av april 2015, beräknade vi Uppsalahems tillgängliga likviditet, inklusive kontrakterade banklånelöften som uppgående till 80% av förfallande lån de kommande 12 månaderna. Vidare noterar vi Uppsalahems goda åtkomst till kapitalmarknadsfinansiering som en styrkefaktor i bedömningen av bolagets likviditetsposition. Specifikt uppgår Uppsalahems låneportfölj till SEK5,7 miljarder, varav ca en tredjedel utgörs av certifikat (SEK2,1 miljarder), en tredjedel av obligationslån (SEK1,6 miljarder) och resterande tredjedel av banklån (SEK 2,0 miljarder). Sedan vår senaste analys av Uppsalahem, har bolagets förfalloprofil kortats ned, vid utgången av 2014 var den 2,2 år, jämfört med 2,8 år vid utgången av Vidare, inkluderar vi räntekostnader och investeringar på sammanlagt SEK1,03 miljarder i Uppsalahems likviditetsbehov under de kommande 12 månaderna. JUNE 16,

5 I termer av tillgänglig likviditet, har Uppsalahem likviditetsfaciliteter på SEK 2,1 miljarder i april 2015, jämfört med SEK 2,3 miljarder i april 2014 samt kassa och likvida kortfristiga placeringar på SEK 160 miljoner. Tillsammans med kassaflöden från verksamheten om SEK581 miljoner (exklusive ränta), beräknar vi bolagets tillgängliga likvida medel, inklusive bankfaciliteter, till 80 % av förfallande lån de kommande 12 månaderna. Dessutom väger vi in Uppsalahems starka tillgång till kapitalmarknaden och bolagets tillgång till Kommuninvest via Uppsala kommun i vår bedömning av den övergripande likviditetspositionen. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan om att Uppsalahem kommer att bibehålla sin mycket starka affärsriskprofil och starka finansiella riskprofil, samt justera sin likviditetsposition till den gradvis ökande skuldnivån. Vi förväntar oss inga betydande förändringar i Uppsalahems ägarstruktur som skulle kunna påverka vår syn av bolagets relation till Uppsala kommun. Vi skulle kunna höja ratingen om Uppsalahems finansiella riskprofil stärks i förhållande till vårt huvudscenario. Detta skulle kunna ske vid en betydlig strukturell förstärkning av likviditetspositionen tillsammans med en formalisering av en sådan strategi i bolagets finansiella policy. En signifikant förbättring av bolagets resultatnivå där EBITDA strukturellt positionerar sig över 50 % av intäkterna, skulle kunna förbättra vår bedömning av Uppsalahems övergripande finansiella resultat och lånebörda och skulle därmed kunna leda till en uppgradering. En negativ ratingförändring skulle kunna föranledas om vi observerade att Uppsalahems likviditetsposition försämrades kraftigt, alternativt om vi bedömer att Uppsalahems tillgång till kapitalmarknaden försämrades. Vidare skulle vi kunna överväga en negativ ratingförändring om bolagets roll eller länk till Uppsala kommun skulle förändras negativt. Uppsalahem AB- Finansiella Nyckeltal --December 31-- (Mil. SEK) bc 2016bc 2017bc Rörelseintäkter EBITDA Rörelseresultat Nettoresultat från den löpande verksamheten Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksmaheten (Funds from operations, FFO) Investeringar Tillgångar Skulder JUNE 16,

6 Uppsalahem AB- Finansiella Nyckeltal (cont.) Eget Kapital EBITDA marginal (%) Räntetäckningsgrad (EBITDA interest coverage) (x) Kassaflöde från den löpande verksamheten/ Skulder (Operating cash flow/debt )(%) (1.5) Skuld/EBITDA (Debt/EBITDA) (x) Skuldsättningsgrad (Debt/debt and equity) (%) Data och ration ovan är delvis ett resultat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, reflekterande Standard & Poor's egna syn på tidsenlighet, täckning, riktighet, tillförlitlighet och användbarhet av tillgänglig information. De huvudsakliga källorna är resultaträkningar och budgetar, som kommer från emmittenten. bc--base case reflekterar Standard & poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. Related Criteria And Research General Criteria: Rating Government-Related Entities: Methodology And Assumptions - March 25, 2015 Criteria - Governments - General: Methodology For Rating Public And Nonprofit Social Housing Providers - December 17, 2014 General Criteria: Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables - September 30, 2014 General Criteria: National And Regional Scale Credit Ratings - September 22, 2014 General Criteria: Stand-Alone Credit Profiles: One Component Of A Rating October 01, 2010 Ratinglista CreditWatch/Outlook Action; Ratings Affirmed Till Från Uppsalahem AB Issuer Credit Rating Kreditbetyg AA-/Stable/A-1+ AA-/Stable/A-1+ Nordisk regional skala --/--/K-1 --/--/K-1 Commercial Paper Nordisk regional skala K-1 K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; JUNE 16,

7 Copyright 2015 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at JUNE 16,

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA?

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer