Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil"

Transkript

1 Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0) ; Secondary Contact: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Table Of Contents Översikt Ratinghändelse Ratingsammanfattning Likviditet Ratingutsikt Nyckeltal Publicerade delomdömen för ratingbetyget Nyckeltal för svenska statens rating Relaterade kriterier Relaterade artiklar Ratinglista MAY 13, Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

2 Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte. Översikt Extraordinära investeringar på SEK 1.8 miljarder under 2014 har drivit upp Uppsala kommuns låneskuld. Vi bedömer att kommunens lånebörda kommer att förbli måttlig fram till och med Vi bekräftar Uppsala kommuns ratingbetyg 'AA+/A-1+' och K-1. Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Uppsala kommer att bibehålla en exceptionell likviditet och att kommunens arbete med att begränsa verksamhetsutgifterna framskider som planerat, vilket resulterar i starkare resultatnivåer över perioden Ratinghändelse Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 8 maj 2015 sin långfristiga 'AA+' rating och kortfristiga 'A-1+' rating på Uppsala kommun. Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Uppsalas kortfristiga kreditbetyg 'K-1'enligt vår nordiska skala. Ratingsammanfattning Uppsala kommuns ratingbetyg återspeglar Uppsalas mycket starka lokala ekonomi, exceptionella likviditet och vår syn på det svenska institutionella ramverket för kommuner och landsting som vi anser vara extremt förutsägbart och stöttande. Ratingbetyget stöds ytterligare av Uppsalas starka finansiella management och låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Dessa positiva ratingfaktorer balanseras av kommunens medelgoda finansiella resultat och medelgoda finansiella flexibilitet, samt Uppsalas lånebörda som vi nu bedömer som måttlig. Uppsalas långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess stand-alone credit profile, vilken vi bedömer som 'aa+'. Uppsalas finansiella resultat förblir något ansträngt, men vi noterar att kommunen fortsätter sitt arbete med att stävja ökningen i verksamhetskostnaderna. Vi förväntar oss endast måttliga underskott efter MAY 13,

3 investeringar i vårt huvudscenario fram till och med 2017, då vi noterar att kommunens arbete kring att stävja verksamhetskostnaderna har börjat ge resultat. Underskotten beror till stor del på omfattande kommunala investeringar i fastighetsbeståndet. Dessa investeringar kommer i huvudsak att utföras av tre nyligen skapade kommunala fastighetsbolag. Vidare, noterar vi att Uppsala under 2014 förvärvat utvecklingsområdet Ulleråker, en investering på SEK1.8 miljarder ( 195 million). Detta resulterade i ett kraftigt negativt kassaflöde efter investeringar i 2014 och en ökning i kommunens lånebörda under samma år. Uppsala räknar med att framtida intäkter från att avyttra mark i området till byggherrar kommer att täcka upp den ursprungliga investeringen. Vi räknar med den första försäljningen som tidigast i Förvärvet av Ulleråker i 2014 resulterade i en signifikant ökning av kommunens skuldsättning. Vi förväntar oss dock att Uppsalas totala lånebörda förblir måttlig fram till och med Uppsala kommer sannolikt att öka såväl kommunala investeringar som vidareutlåning till de kommunala bolagen över de närmaste två åren. Vidare förväntar vi oss att stadens skattefinansierade skuldnivå kommer att öka och närma sig 63% av konsoliderade intäkter vid slutet av 2017, en ökning från 53% vid utgången av Vi tar kommunledningens arbete kring att stävja verksamhetskostnaderna positivt i beaktande i vår bedömning av kommunens politiska och administrativa styrka. Vi betraktar Uppsalas övergripande finansiella management som starkt. Uppsalas lokala ekonomi grundar sig enligt vår bedömning på starka fundamenta och förstärks ytterligare av kommunens nära integration med den dynamiska omgivande regionen. Inkomstnivåerna är höga med en skattekraft per invånare på 102% av riksgenomsnittet vilket indikerar relativt robusta inkomstnivåer både i ett nationellt och i ett internationellt sammanhang. Eftersom det svenska utjämningssystemet balanserar ekonomiska skillnader mellan kommuner och landsting använder vi Sveriges nationella BNP per capita på $58,478 som utgångspunkt för vår bedömning av Uppsalas lokala ekonomi. Även om Uppsala har en mycket låg arbetslöshet, sliter kommunen med vissa strukturellt förankrade sociala bidragskostnader. Den starka befolkningstillväxten och i viss mån en skiftande demografisk sammansättning fortsätter att sätta press på Uppsalas kostnader. Vi noterar att Uppsala har vidtagit åtgärder för att begränsa sina verksamhetskostander, med positiva resultat bland annat inom äldreomsorgen. Vi förväntar oss att kommunen kommer att fortsätta med dessa åtgärder fram till och med Vi förväntar oss att Uppsalas resultatnivå gradvis kommer att förbättras över perioden , till 2.5% av rörelseintäkterna i 2017, från 1.2% i I det sammanhanget ska det också nämnas att resultatnivåerna i fick en uppskjuts av extraordinära inkomstposter så som återbetalning av ersättning för tidigare betalda försäkringspremier. Vidare förväntar vi oss att Uppsala kommer att erhålla ytterligare SEK 70 miljoner i återbetalning av försäkringspremier under I 2013 överförde Uppsala sitt fastighetsbestånd till tre nyligen upprättade kommunala bolag, med syftet att uppnå en effektivare styrning av kommunala MAY 13,

4 fastigheter och tillhörande investeringar. Som ett resultat av bolagiseringen sjönk kommunens egna investeringsnivåer till omkring SEK380 miljoner från ett genomsnitt på SEK580 miljoner per år i I 2014 uppgick kommunens investeringar till SEK2.3 miljarder, främst på grund av förvärvet av Ulleråker. Detta resulterade i ett underskott efter investeringar på 17% av rörelseintäkterna i För prognosperioden förväntar vi oss att Uppsalas årliga investeringar kommer att ligga på i genomsnitt SEK362 miljoner per år, vilket resulterar i måttliga underskott efter investeringar på 0.5% av rörelseintäkterna i genomsnitt. Investeringar i kommunala fastigheter kommer sannolikt att öka, då kommunen planerar att bygga förskolor och skolor för att ersätta tillfälliga anläggningar. Som ett resultat av överföringen av det kommunala fastighetsbeståndet från kommunen till de kommunala bolagen, förväntar vi oss i vårt huvudscenario att finansieringsbehoven i dessa bolag stadigt kommer att öka fram till och med I 2013 blev Uppsala kommun medlem i Kommuninvest i Sverige AB (AAA/Stable/A-1+), och undertecknade därmed en solidarisk borgen av Kommuninvests förpliktelser. För närvarande ser vi inte som troligt ett scenario där Kommuninvests verksamhet skulle vara under sådan finansiell stress att kommunala garantier skulle behöva infrias. Vidare bedömer vi kommunens ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som låg då de kommunala bolagens skulder redan är inkluderade i kommunens internbank och i vår beräkning av Uppsalas skattefinansierade skuld. Det enda undantaget är Uppsalahem AB(AA-/Stable/A-1+), ett finansiellt stark kommunalt bostadsbolag som upptar sin finansiering externt. Vi fortsätter att se det svenska institutionella ramverket för kommuner och landsting som extremt förutsägbart och stöttande, och som en viktig del i vår bedömning av Uppsala. Enligt vår bedömning karaktäriseras det svenska systemet för kommuner och landsting av en hög grad av institutionell stabilitet. Kommunsektorns inkomster och utgifter bygger på ett långtgående utjämningssystem och kommuner har autonomitet att själva att fastställa lokala skatter. Likviditet Vi bedömer Uppsalas likviditetsposition som exceptionell. Kommunen har en stark likviditetstäckningskvot, med tillgängliga likvida medel och tillgängliga avtalade banklinjer som representerar 128% av lån som förfaller närmaste 12 månaderna. Vår övergripande bedömning av Uppsalas likviditet stöds ytterligare av dess tillgång till kapitalmarknaden, vilken vi anser vara stark. Per den 31 mars 2015, uppgick Uppsalas likvida placeringsportfölj till SEK160 miljoner. Vi noterar att kommunen planerar att omfördela portföljen till en låst pensionsfond inom de närmaste 12 månaderna. Därav har vi inte inkluderat portföljen i vår beräkning av kommunens likviditetstäckningskvot. Vidare har Uppsala tillgång till en checkräkningskredit och syndikerade banklånelöften som uppgår till SEK 2 miljarder. MAY 13,

5 Under 2014 har Uppsala börjat utnyttja sitt certifikatprogram. Per mars 2015 hade kommunen utnyttjat SEK 400 miljoner. Vidare, i 2014 utökade Uppsala ramen för sitt certifikatprogram från SEK1 miljard till 1.5 miljarder och sitt MTN-program, från SEK3 miljarder till SEK5 miljarder. Även om vi förväntar oss att Uppsalas certifikatupplåning kommer att fluktuera fram till slutet av 2017, bedömer vi att kommunens finansiella management kommer att upprätthålla en riskbegränsande lån- och likviditetshantering. Ratingutsikt Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Uppsala kommer att bibehålla sin exceptionella likviditet och att om en ytterligare försvagning av kommunens resultatnivå skulle uppstå, så är den tillfällig och skulle hanteras väl av management. Vi förväntar oss att Uppsalas management kommer att främja en strikt budgetdisciplin och upprätthålla positiva resultatnivåer, samt måttliga underskott efter investeringar. Vårt huvudscenario inkluderar en skulduppbyggnad, främst baserad på investeringsbehov i Uppsalas kommunala bolag. Med en ökande lånebörda, förväntar vi oss att Uppsalas management kommer att fortsätta hantera och begränsa refinansieringsrisker och att kommunen upprätthåller en likviditettäckningskvot över 120% av förfallande lån under de kommande 12 månaderna. Vi skulle kunna höja ratingen om vi noterade att Uppsalas åtgärder för att stävja verksamhetsutgifterna förbättrade kommunens finansiella resultat, till den grad att Uppsala kan uppvisa överskott efter investeringar. Som ett resultat av detta skulle vi förvänta oss att Uppsalas förmåga att självfinansiera vidareutlåningen till sin bolagssektor till en allt högre grad och därmed bromsa skulduppbyggnaden till under 60% av rörelseintäkterna fram till och med En negativ ratingförändring skulle kunna ske inom de kommande 24 månaderna om vi noterade en signifikant försämring i Uppsalas likviditet, resulterande i att kommunens likviditetstäckningskvot skulle understiga 120% av förfallande lån de närmaste 12 månaderna. I detta nedsidescenario, om vi noterade att Uppsalas ledning avstod från att motverka en försvagad likviditet, skulle vi revidera vår bedömning av kommunens finansiella management och sänka det långfristiga kreditbetyget. Nyckeltal Tabell 1 Uppsala Kommun - Finansiella nyckeltal --December 31-- (Mil. SEK) bc 2016bc 2017bc Rörelseintäkter 12,204 11,980 12,422 12,893 13,410 Rörelsekostnader 11,927 11,839 12,156 12,586 13,073 MAY 13,

6 Tabell 1 Uppsala Kommun - Finansiella nyckeltal (cont.) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter) Intäkter från avyttring av tillgångar Investeringar 379 2, Kassaflöde efter investeringar 16 (2,026) (115) (49) (13) Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter) 0.1 (16.8) (0.9) (0.4) (0.1) Amortering 1, ,767 1,767 1,800 Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (2,337) (2,808) (2,468) (2,602) (2,669) Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter) (19.0) (23.2) (19.9) (20.2) (19.9) Bruttoupplåning 2,179 3,105 2,468 2,602 2,669 Kassaflöde efter lånefinansiering (158) Tillväxt i rörelseintäkter (%) 11.5 (1.8) Tillväxt i rörelsekostnader (%) 13.0 (0.7) Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter) Investeringar (% av totala kostnader) Direkta räntebärande lån (utestående vid årets utgång) 3,839 6,333 7,034 7,869 8,738 Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter) Skattefinansierade lån (% av konsoliderade rörelseintäkter) Räntekostnader (% av rörelseintäkter) Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter) Data och ration ovan är delvis ett resultat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, reflekterande Standard & Poor's egna syn på tidsenlighet, täckning, riktighet, tillförlitlighet och användbarhet av tillgänglig information. De huvudsakliga källorna är resultaträkningar och budgetar, som kommer från emmittenten. bc--base case reflekterar Standard & poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor. N.M.--Not meningful. Tabell 2 Uppsala Kommun - Ekonomiska nyckeltal bc 2016bc 2017bc Befolkning 205, , , , ,081 Befolkningstillväxt (%) BNP per capita (msek) 335,495 N/A N/A N/A N/A Arbetslöshet (%) N/A N/A Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Ej tillämpbart. Publicerade delomdömen för ratingbetyget Tabell 3 Uppsala Kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* Delområde Institutionellt ramverk Delomdöme Extremt förutsägbart och stöttande MAY 13,

7 Tabell 3 Uppsala Kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen* (cont.) Ekonomi Finansiella management Finansiell flexibilitet Finansiellt resultat Likviditet Lånebörda Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen Mycket stark Stark Genomsnittlig Genomsnittlig Exceptionell *Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad 30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget. Måttlig Låg Nyckeltal för svenska statens rating Sovereign Risk Indicators, March 31, Interactive version available at Relaterade kriterier General Criteria: Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables - September 30, 2014 General Criteria: Advance Notice Of Criteria Change: National And Regional Scale Ratings - September 07, 2014 Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments - June 30, 2014 Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs - October 15, 2009 Relaterade artiklar Debt Financing Among Swedish Local And Regional Governments Continues To Grow, And More Often Through Capital Markets, Nov. 3, 2014 Swedish Local And Regional Governments' Performance May Falter In 2014,But Stay Sound, March 13, 2014 Default, Transition, and Recovery: International Local And Regional Governments Default And Transition Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013 I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod Ratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut. MAY 13,

8 Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser. Kommitténs bedömning av de viktigaste ratingfaktorerna återspeglas i sammanfattningen av publicerade delomdömen ovan. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt. Ratinglista Ratingbetyg Bekräftat Uppsala kommun Till Från Kreditbetyg AA+/Stabil/A-1+ AA+/Stabil/A-1+ Nordisk rating skala --/--/K-1 --/--/K-1 Additional Contact: International Public Finance Ratings Europe; MAY 13,

9 Copyright 2015 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process.. S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at MAY 13,

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA?

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Det sociala företaget och samhället

Det sociala företaget och samhället R 2006:26 Det sociala företaget och samhället Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson Nutek, 117 86 Stockholm

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer