STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1"

Transkript

1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson, ersättare för Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Birgitta Luoto, ersättare för Aimo Konttinen Dan Hedblom, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum Kjell Lindgren, ersättare för Bo Jender Övriga deltagande Conny Andersson, Personalrepresentant SEKO Energi Leif Runman, Energichef Ulf Karlsson, Oxelö Energi Patrik Thomaeus, Ekonomichef Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 ÄNDRING DAGORDNING Punkt 3, Föregående sammanträdes protokoll hänskjuts till nästa styrelsesammanträde. Punkt 4, Information/Rapporter stryks. Tillägg under övriga ärenden: 1. Arbetsgrupp (ingår i Tillsättande av ny VD) 2. Option 3. Fjärrvärme/reningsverk

3 TILLSÄTTANDE AV NY VD Ordförande informerar om VD Gunnar Karlssons uppsägning och vad det medför under uppsägningstiden. Avgående VD har uppsägningstid fram till 30/6-05. Han ska under den tiden fullgöra 2004 års bokslut för samtliga tre bolagen samt slutföra etableringen av Kuusakoski. Han har även kvar elbehörigheten för OEAB under denna tid. Ordförandena i de tre bolagen, OEAB, OFAB och Kustbostäder, har kommit överens om att en grupp med tre personer från varje styrelse ska tillsättas för att arbeta fram förslag till ny VD. Gruppen ska träffas första gången måndag 14 februari kl i stora sammanträdesrummet, Cypressen. Förslag på gruppdeltagare: Berit Karlsson, ordf. (s) Kurt Gustavsson, vice ordf. (s) Bo Jender (m) Oxelö Energis styrelse beslutar Att Berit Karlsson, Kurt Gustavsson och Bo Jender företräder Oxelö Energis styrelse att arbeta fram förslag till ny VD. Dock med tillägget att Kjell Lindgren ersätter Bo Jender vid första sammanträdet p g a Jenders förhinder. Göte Eriksson menar att styrelsen bör ge gruppen förslag på kriterier man anser att en ny VD bör uppfylla. Man bör ha i åtanke att även tjänsten som marknadschef är vakant. forts.

4 (forts) Frågan ställs om det även i fortsättningen ska vara en gemensam VD för alla tre bolagen, eller ska det vara en för varje bolag? Ledamöterna ger förslag på kriterier som är viktiga: 1. Det bör vara en resultatinriktad person med framtidsvyer. 2. En person med god ledarförmåga, som är både sammanhållande och drivande. 3. Gärna erfarenhet av konkurrenssituationer. Det är viktigt att få fram en ny VD utan onödigt dröjsmål, dock utan att kvalitén åsidosätts. Val av VD sker i samråd med VD i Förab. 16

5 FJÄRRVÄRME/RENINGSVERK Leif Runman föreslår att avrapportering/redovisning i arbetet med reningsverket ska kunna ske löpande till en mindre grupp än hela styrelsen, då det ibland kan vara viktigt att ta snabba beslut. Leif föreslår att: Berit Karlsson, Göte Eriksson och Carl-Bertil Cederbaum får utgöra den gruppen. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt Leif Runmans förslag. 17

6 OPTION RENINGSVERKET Leif Runman meddelar att tiden för den option på 1,2 miljoner kr, för centrifug att ta hand om avfallsslam, går ut den 22 februari Beställning före detta datum skulle betyda en prisskillnad på kr och summan ryms inom investeringsbudgeten. Något beslut tas inte vid dagens sammanträde. 18

7 EL/FJÄRRVÄRME Runman informerar om att den elpanna som finns i reningsverket eventuellt borde bytas mot fjärrvärme. Göte Eriksson ställer då frågan om det kan gå att utvinna tillräckligt med energi ur avfallshanteringen. Styrelseledamöterna hänvisar till att det bör utredas inom den tillsatta arbetsgruppen. Därmed avslutas dagens sammanträde.

8 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från föregående styrelsesammanträde gicks igenom. Rättelse: Birgitta Luoto, deltog i sammanträdet. Protokollet godkändes efter kompletteringen.

9 INFORMATION/RAPPORTER Leif Runman redogör för upphandling av reningsverket. Enligt prognos kommer kostnaden att stanna under 40 milj. kr, varav byggkostnaden står för drygt 17,9 milj kr. Tiden för befintliga anbud går ut i mitten av januari Ledamoten Bo Jender påtalar att avtalet med SWECO inte är undertecknat av behöriga partsombud. Förslag: att ordförande och VD undertecknar avtalet i efterhand tillsammans med behörig från SWECO. För att få en klar uppfattning om kostnadsbilden för investeringen i reningsverket föreslås ett extra styrelsemöte i januari 2005, innan anbudstiden har gått ut. Styrelsen beslutar att 1. ordförande och VD undertecknar avtalet med SWECO. 2. ett extra styrelsesammanträde hålls den 20 januari 2005 kl alternativt den 27 januari 2005 kl 13.15

10 EKONOMISK RAPPORT Handling nr 38/2004 Patrik Thomaeus redovisar ekonomisk rapport med utfall till och med oktober Rapporten har varit bilagd kallesen. Avvikelser/högre gemensamma kostnader beror på köpta externa tjänster, vilket jämnas ut med lägre arbetskraftskostnader. Fjärrvärmen ger positivt resultat medan VA går med minus på grund av gjorda investeringar. Bo Jender och Kurt Gustavsson efterfrågar ytterligare specificering av intäkterna. Styrelsen godkänner rapporten

11 RENINGSVERKET Handling nr 39 och40/2004 Gunnar Karlsson redogör för planerade investeringar i reningsverket, som även framgår av skrivelse till Oxelö Energis styrelse. Skrivelsen är handling nr 39/2004 och har varit bilagd kallelsen. Framlagd kalkyl visar ett minusresultat år 2006 men positiva resultat följande år. C-B Cederbaum efterfrågar tätare avrapportering till styrelsen om utfall och uppföljning av resultat. Bo Jender lägger fram en egen kalkyl och förklarar vad den innebär. Kalkylen bifogas protokollet. Handling nr 40/2004. Gunnar Karlsson genmäler att reningsverket inte klarar de myndighetskrav som idag ställs och att man måste komma till rätta med för höga utsläppsvärden. Styrelsen godkänner redogörelsen och fastslår dessutom att allt underlag för reningsverket delgivits alla ledamöter.

12 BUDGET/TAXOR Handlingar nr , 44/2004 Personalbudget Handl nr 41/2004 Patrik Thomaeus redovisar personalbudgeten och vad som ingår i den. All personal inom administrationen är anställda i Kustbostäder, alla utförare i Oxelö Energi AB respektive OFAB. Erland Lindkvist påtalar vikten av att redovisa sjukfrånvaro, rehabilitering, olycksfall m. m. Driftbudget/Budgetförslag 2005 Handl nr 42/2004 Leif Runman redovisar budgetförslaget och förklarar att en del avvikelser beror på annorlunda kostnadsfördelning på kostnadsställen jämfört med tidigare år. Bo Jender påpekar att avskrivningstiden för kostnaden för VAledningsbyten borde kortas ner till 50 eller kanske 30 år. Gunnar Karlsson instämmer, investeringsbudgeten kan räknas om med andra tidsperspektiv. På Kurt Gustavssons fråga om i vilken kondition vattentornet är, blir Leif Runmans svar att brister finns. Investeringsbudget Handl nr 43/2004 Leif Runman delar ut investeringsbudgeten vid sammanträdet och förklarar innehållet. Föreslagen konservering av Båggatans anläggning kan förmodligen inte ske förrän allt är klart från Nyköping och med fullt tryck. Runman presenterar vilka behov som föreligger för vatten, renhållning, el och fjärrvärme. Han förklarar även att fjärrvärmeledningarna inte har kapacitet för att försörja t ex N Jogersö och Skrakvägen. Det saknas även kapacitet i en del centrala områden. forts.

13 Conny Andersson instämmer och påpekar att närliggande, redan inkopplade fastigheter kommer att få sämre utdelning av värme om fler kopplas på utan utbyggnad. Förslag att kartläggning bör ske vilka i vilka områden det är möjligt och lämpligt att bygga ut fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeanslutning Handl nr 44/2004 Runman har lagt förslag att anslutningskostnaden för fjärrvärme ska följa samma regler som för elanslutning. Styrelsen beslutar att 1. godkänna personalbudget för godkänna drift & underhållsbudget för godkänna investeringsbudget för strategisk plan för fjärrvärmeutbyggnad ska tas fram. 5. anslutningskostnaden för fjärrvärme följer samma regler som vid elanslutning, enligt förslag.

14 TAXOR Handlingar nr /2004 Förslag på taxor för fjärrvärme, VA och elnät har varit bilagda kallelsen. Förslaget innebär en höjning med 2 % för fjärrvärmen. VA-taxan föreslås oförändrad för Handl nr 45/2004 Elnätstaxan föreslås höjas med 0,5 öre per kwh Förslag till renhållningstaxa och avfallspriser lämnas Handl nr vid sammanträdet och bifogas protokollet /2004 Renhållningstaxan innebär en omfördelning av kostnader mellan villor och flerbostadshus och med en genomsnittshöjning med 2 %. Styrelsen beslutar att 1. fastslå prishöjningen för fjärvärme med 2 % enligt tidigare beslut föreslå Kommunfullmäktige att VA-taxan bibehålls oförändrad för priset för elnät höjs med 0,5 öre per kwh enligt tidigare beslut föreslå Kommunfullmäktige att renhållningstaxan höjs med 2 %.

15 SAMMANTRÄDESDAGAR 2005 Förslag till sammanträdesdagar 2005 har varit bilagd kallelsen. Efter genomgång ändras datum för majmötet till 10 maj kl samt datum för augustimötet till 30 augusti kl Styrelsen beslutar att förutom ovan gjorda ändringar, fastställa föreslagna sammanträdesdagar för 2005.

16 BALANSLISTA Balanslistan gicks igenom 36, utskick reningsverket stryks. Övrigt kvarstår oförändrat.

17 PERSONALÄRENDEN Gunnar Karlsson meddelar att marknadschefen Anders Eklöf slutar på egen begäran och att anställningen avslutas 31december Dessutom meddelas att personalsituationen på administrationen är ansträngd dels på grund av barn/föräldraledighet och dels på grund av annan långtidsfrånvaro. Två långtidssjukskrivna har återkommit och arbetar 50 % och en har återkommit på 25 %. Övriga vakanser ersätts delvis av inhyrd personal men täcks även upp av ordinarie personal. 70 Ordföranden tackar styrelsemedlemmar och anställd personal för året som gått och önskar God Jul!

18 Handling nr 35/2004 FULLMAKT ATT UPPHANDLA EL VD Gunnar Karlsson har lämnat förslag på delegation för upphandling av el då det kan krävas snabba beslut för avrop och köp till fast pris. Förslaget innebär att fastighetsförvaltare Kurt Tengroth får fullmakt att handha och ansvara för avtal och avrop inom gällande elavtal. Ersättare vid förfall VD Gunnar Karlsson. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att godkänna föreliggande förslag till delegation och fullmakt..

19 Handling nr 36/2004 DELÅRSRAPPORT Rapporten har varit bilagd kallelsen. Ekonomichef Patrik Thomaeus samt VD Gunnar Karlsson kommenterar och förklarar innehållet. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att godkänna delårsrapporten.

20 INRIKTNINGSBESLUT TAXEHÖJNINGAR VD Gunnar Karlsson föredrar dagsläget för kostnader och intäkter för el, vatten, fjärrvärme och renhållning, och efterfrågar styrelsens åsikt om prishöjningar eller inte. Styrelsen diskuterar vilka behov och kostnadsökningar som föreligger. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att höja priset för elnät med 0,5 öre per kwh. 2. Att höja priset för fjärrvärme enligt index med 2 %. 3. Att föreslå Kommunfullmäktige att taxepriset för vatten höjs med index + 1 % = 3%. 3. Att föreslå Kommunfullmäktige att Renhållningstaxan höjs med 2 %.

21 Handling nr 37/2004 BALANSLISTA Balanslistan gicks igenom. Ärende Reningsverket stryks. Tillägg utskick enligt 36, styrelseprotokoll

22 ÖVRIGA ÄRENDEN Utbyggnad fjärrvärmenät i nya områden 1. Energichef Leif Runman informerar om att nuvarande fjärrvärmeutbud kanske inte räcker till de nya bostadsområden som är planerade på Norra Femöre och Norra Jogersö. Ska fjärrvärmenätet byggas ut eller kan man tänka sig andra lösningar? 2. Hur långt ska Oxelö Energis åtagande sträcka sig vid nya fjärrvärmeanslutningar? I nuläget schaktar Oxelö Energi till fastighetens anslutningspunkt. Oxelö energis styrelse beslutar 1. Att en förstudie ska genomföras beträffande utbyggnaden i de nya områdena. 2. Att uppdra åt Leif Runman att till styrelsen ta fram ett beslutsunderlag för åtagande vid fjärrvärmeanslutningar. Information Östkraft Göte Eriksson informerar om att Östkraft meddelar att 2004 kommer att ge ett bra resultat, men att marginalerna för elkraften minskar. Det villkorade ägartillskottet på 1,4 tkr kommer att återbetalas till Oxelö Energi. Utdelning från delägarbolagen kommer i fortsättningen att bestämmas/ rekommenderas av Östkrafts styrelse. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen.

23 ÅRS INVESTERINGSPLAN OCH DESS INVERKAN PÅ BOLAGETS RESULTAT Carl-Bertil Cederbaum refererar till tidigare antagen investeringsbudget för åren på 107 Mkr, fördelade på Elnät 23 Mkr, Fjärrvärme 10 Mkr, Vatten-avlopp 71 Mkr och Renhållning 3 Mkr och yrkar att den skall omarbetas från 5 till 7 år. Yrkandet diskuteras. Mayvor Lundberg föreslår avslag på Carl-Bertil Cederbaums yrkande. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att tidigare beslutad 5-årig investeringsplan skall ligga fast.

24 Handl nr 25 och 26/2004 RENINGSVERKET VD Gunnar Karlsson har i skrivelse till Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun begärt att Oxelö Energi skall få använda tidigare erhållen borgen på 10 miljoner kronor och att erhålla ny borgen på 30 miljoner kronor till finansiering av ut- och ombyggnad av Oxelösunds avloppsreningsverk. Enligt Kommunledningskontoret saknas formellt beslut om investering och ansökan av borgen. Ombyggnad och komplettering av vårt reningsverk är ett stort projekt och har inneburit en grundläggande utredning om alternativa lösningar och kostnadskalkyler. Detta startade under våren 2001 och beslut om ombyggnad har tagits i samband med budget för år 2004, där det ingår i investeringsbudgeten. VD Gunnar Karlsson och de flesta ledamöterna i styrelsen anser därför att det formella beslutet om investering är fattat. Ledamoten Bo Jender har i skrivelse , handl nr 26/2004, ställt ett antal frågor angående ombyggnaden av reningsanläggningen och föreslår återremiss tills dessa har klargjorts. Styrelsen diskuterar Bo Jenders förslag om återremiss. Förslaget avslås, men man är överens om att svar på ställda frågor skall ges och att SWECO VIAK kan besvara dessa frågor. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att investera i komplettering och ombyggnad av reningsverket till en beräknad kostnad av 40 miljoner kronor. Ledamoten Bo Jender deltar inte i beslutet. 2 Att till Kommunfullmäktige ansöka om kommunal borgen på 30 miljoner kronor för finansiering av projektet. 3. Att svar på inlämnade frågor skyndsamt skall utredas av SWECO VIAK och delges styrelsen.

25 Handl nr 27/2004 VA-ANLÄGGNING STJÄRNHOLM 1:147 Fastighetsägaren till ovannämnda fastighet har till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Beslut fattades att ärende skulle skickas till Oxelö Energis bolagsstyrelse för åtgärd. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden anser att 2 i Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar är tillämplig i detta ärende och att området skall införlivas i Oxelösunds kommuns VAverksamhetsområde. Verksamhetsansvarig Ulf Karlsson har besvarat frågan. Miljö- och Samhällsbyggnadskontorets chef anser att ärendet har behandlats felaktigt då ärendet var ställt till styrelsen och hade besvarats av verksamhetsansvarig. VD Gunnar Karlsson anser att ärendet är en driftfråga och lagstiftningen är så tydlig att ärendet kunde handläggas av ansvarig för berörd verksamhet. VD Gunnar Karlsson har i skrivelse begärt att styrelsen skall ta ställning till om det finns några åsikter om det svar som har lämnats. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att styrelsen inte har någon erinran om svaret till Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret och att ärendet delegeras till VD.

26 Handl nr 28/2004 ATTESTREGLEMENTE Attestliggare för Kommunföretagen i Oxelösund fr.o.m redovisas för styrelsen. Den reglerar attesträtten för löpande kostnader med beloppsgränser, vilka som får attestera och vad. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Godkänna föreliggande förslag till attestreglemente.

27 Handl nr 29/2004 BALANSLISTAN Balanslistan gicks igenom. Rapporterades att marknadschef Anders Eklöf börjat arbeta med hemsidan. Ingen ändring

28 ÖVRIGA ÄRENDEN Fastigheten Gnistan, Höjdgatan 24 Informationen som Monika Agnedahl gav om verksamhet som kunde bedrivas i fastigheten diskuterades. Styrelsen är tveksam till att t.ex. öppna förskolan är sådan verksamhet som skall vara i fastigheten. Konstaterades också att nuvarande hyresgäst inte sagt upp sitt hyresavtal och att ca 1½ år kvarstår av hyrestiden. Elavtal VD Gunnar Karlson rapporterar att gemensamt elavtal för Oxelö Energi, OFAB, Kustbostäder och Kommunfastigheter har tecknats med Östkraft AB. Avtalet är rörligt börspris med påslag av 1,9 öre/kwh med rätt att binda till fast pris när vi så önskar. Nyanställning eltekniker Eltekniker som är anställd i dag kommer att gå i pension vid årsskiftet VD önskar nyanställa tekniker för att den redan nu skall börja arbeta med kartering m.m. VD får i uppdrag att så snart som möjligt börja nyrekrytera eltekniker.

29

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer