STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)"

Transkript

1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender Mattias Jensen Pettersson Leif Thor Lotta Johnsson Fornarve SÄRSKILT KALLADE Charlotte Johansson, VD Förab Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Birger Svensson ordförande Kustbostäder Sören Carlsson, ordförande Oxelö Energi Lisa Sollenborn, sekreterare Tid och plats för Sammanträde: Måndag 15 september 2014 kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående protokoll (bilaga) 5. Ekonomiskt utfall per augusti (bilaga) 6. Projekt nyproduktion allmännyttan 7. Diskussion - utveckla underlaget för prövning av bolagens verksamhet och förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter (bilaga) 8. Information/lägesrapport dotterbolagen 9. Övriga frågor OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax)

2 FÖRAB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Torsdag 10 juni 2014, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Berit Karlsson Leif Thor, tjänstgörande suppleant för Bo Jender Mattias Jensen Pettersson, tjänstgörande suppleant för Patrik Renfors Övriga deltagare Sören Carlsson, ordförande Oxelö Energi AB Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Charlotte Johansson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Leif Thor Justerandes sign

3 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 28 Val av justerare Leif Thor utses att justera dagens protokoll. 29 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 30 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 31 Ekonomiskt utfall per april Dnr Förab Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna. 32 Kommunstyrelsens arbete med ägardirektiv VD redogör för att Kommunstyrelsen under 2014 fokuserar på innehållet i bolagens befintliga styrdokument. Kommunstyrelsen har också fokuserat på ägarstyrningen, bolagsordningarna med mera. I samband med pågående mål- och budgetarbete ses ägardirektiven över. Kommunstyrelsen har haft dialog dotterbolagens VD och ordförande kring ägardirektiven. Tanken framåt är att gå ifrån uppdelningen permanenta och årliga ägardirektiv. Vissa delar överförs troligen till bolagsordningarna. I övrigt samlas ägardirektiven i ett dokument per bolag och detta ses över en gång per år. Under hösten kommer förslaget att remitteras till bolagen. Beslut planeras i Kommunfullmäktige i slutet av 2014 eller början av Därefter kommer det kallas till en extra bolagsstämma. Innehållet i ägardirektiven bibehålls i stora delar. VD går igenom de ändringar och tillägg som har diskuterats. Inför bolagens budgetbeslut kan de gamla direktiven tjäna som utgångspunkt. Planerad bolagsstämma i december ställs in. Styrelsesammanträdet genomförs som planerat. Styrelsen tackar för informationen. Justerandes sign

4 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 3 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Utredning nyproduktion VD Kustbostäder AB redogör för hur bolaget arbetar med ägardirektivet om att utreda nyproduktion av bostäder. Styrelsen har tagit fram en projektplan. På styrelsemötet i november väntas ställningstagande kring bland annat aktuell målgrupp, läge och kostnader. En enkät genomförs om vad hyresgäster kan önska i form av nyproduktion. Markprover i Frösäng ska göras. En förteckning över befintliga byggrätter har tagits fram och bolagets befintliga lägenhetsutbud har listats. Styrelsen har gjort flera studiebesök och diskuterar också frågan med andra bostadsbolag i Sörmland. Styrelsen tackar för informationen. 34 Framtida temasammanträden VD informerar om olika idéer till teman utifrån det uppdrag som styrelsen gav på förra styrelsesammanträdet. - Benchmarking annan kommunkoncern - 3-årsplan Förab - Avkastningsplan bolagen - Utbildning av ny styrelse (efter valet när nya ledamöter har tillträtt). Styrelsen godkänner inriktningen och uppdrar till VD att arbeta vidare med idéerna. 35 Information/lägesrapport dotterbolagen Taxor Bolagen har synkat sin process med taxorna till kommunens budgetprocess. VD för dotterbolagen går igenom de överväganden som gjorts kring taxorna och föreslagna ändringar. Taxorna tas upp i Kommunfullmäktige i höst. Bixia Förhandlingen kring Växjös försäljning pågår fortfarande. Elhandelbolagets resultat är lite lägre än förra året beroende på låga elpriser. ProWins resultat ligger lite under budget vilket beror på att det har blåst dåligt samt låga elpriser. Fiskehamnen Solceller och vindkraftverk i Fiskehamn samt display för mätning av soltimmar är snart på plats. Justerandes sign

5 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 4 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Förbindelseledning Nyköping En workshop har genomförts tillsammans med Nyköping och en konsult. Det finns en modell framtagen som samtliga parter accepterar. SSAB har medgett att det korta 6-månadersavtalet kan förlängas till 2 år. Till hösten påbörjas arbete med avtalsförslag. Miljöpolicy Bolagen har tagit fram en miljöpolicy. Ärende miljödomstolen Ärendet JM och Cefast är uppe i miljödomstolen och skriftväxling pågår. Prognosen är att processen kan ta 3 år. I bästa fall kan ärendet tas upp under hösten Ekonomi Kustbostäder har få vakanser. Det varma vädret har gett lägre driftskostnader. Färre reparationer har genomförts och räntekostnaderna är låga. Frågetecken finns kring komponentredovisningen, avskrivningarna och övriga externa kostnader. Gata/park har lägre kostnader för sopning. Kommunfastigheter har ökade reparationskostnader. Städverksamhetens resultat är något över budget. Sammanfattningsvis ser det bra ut. Komponentredovisningen gör det lite svårare har full kontroll. För Oxelö Energi finns lite oklarheter kring fjärrvärme. Övriga verksamheter ligger enligt budget. Ekonomin är under kontroll. 36 Övriga frågor VD informerar om att Kommunstyrelsen i april beslutade om den årliga prövningen av bolagens verksamhet 2013 och förenligheten med det kommunala ändamålet och befogenheterna. Det fanns inget att anmärka på. I kommande årsredovisning vill Kommunstyrelsen se ett utvecklat underlag till grund för prövningen i enlighet med punkt 4 i företagspolicyn. Justerandes sign

6 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 9 0 Resultat från andelar i koncenföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunstyrelsen Ks 54 Dnr KS Prövning av bolagens verksamhet 2013 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB, Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Bolagen påminns om skrivningen i kommunens företagspolicy punkt 4 och uppmanas att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. Sammanfattning 1 januari 2013 infördes nya regler i Kommunallagen om säkerställande av kommunala principer och förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Den har gjorts utifrån bolagens årsredovisningar, genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden och genomgång av de aktiviteter som genomförts under året för att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige insyn i bolagen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. För att underlätta granskningen framöver behöver dock bolagens årsredovisningar utvecklas i enlighet med skrivningen i Företagspolicyn punkt 4: Bolagens styrelse ska årligen i årsredovisningen, utöver av aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a. Kommunallagen.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FÅ) Oxelö Energi AB (FÅ) Kustbostäder AB (FÅ) Kommunfullmäktige (FK)

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer