SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1"

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 6 december 2005, klockan Beslutande Övriga deltagande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Sören Carlsson Bo Jender Torbritt Bökman Lennart Samuelsson, ersättare för Senja Peltonen Bjarne Westerlund Roland Eriksson, Kommunal Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Torbritt Bökman Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg dagordning: Under punkt 4: tillägg Cefast samt under Övriga ärenden tillkommer information från ägarmöte. Punkten 6, Budget 2006 flyttas och tas efter punkt 8, Eken 9. Därmed godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har ej varit bifogat kallelsen, då justering ej skett på grund av ordförandens och justerarens olika uppfattning om innehållet i 51. Protokollet lämnas ut vid sittande bord och ledamöterna går igenom och diskuterar innehållet. Paragrafen gällde firmateckning för avtalet med Smidesbolaget, och ledamöterna konstaterar att firmateckningen ej gjorts i behörig ordning. Ledamöterna enas om att ett likalydande avtal ska undertecknas av rätta firmatecknare för både OFAB och Smidesbolaget. OFAB:s styrelse beslutar enhälligt enligt ovanstående. Dessutom att 51 ska innehålla Bo Jenders invändning mot 37 från samt notering om att Smidesbolagets handläggning strider mot Aktiebolagslagen Kap Paragrafen kompletteras och protokollet justeras vid mötet. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN Handling nr 39/2005 INFORMATION/RAPPORTER Kuusakoski VD informerar om att Kuusakoski, enligt uppgift, har återkallat sitt miljöärende. Rohlén föreslår att man återupptar diskussionen med Kuusakoski för att om möjligt avsluta ekonomiska mellanhavanden och även få tillbaka uppkomna kostnader i projektet. Kuusakoski hyr mark av hamnbolaget och Rohlén har kontakter med hamnbolagets VD Zetterlund. OFAB:s styrelsen ger Ulf Rohlén och Göte Eriksson uppdraget att om möjligt slutföra ärendet Kuusakoski Bara, Hus A VD Ulf Rohlén har haft kontakt med Hillmans Husbilar som önskar förvärva fastigheten Hus A i Bara. Nuvarande hyresgäst i fastigheten har avtal som löper ut under 2006, och Hillman önskar få option på att köpa fastigheten. Styrelseledamöterna diskuterar beträffande köp eller hyra, option eller inte. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att inget optionsavtal tecknas för närvarande. 2. Att ge VD uppdraget att låta värdera fastigheten Forts.

5 STYRELSEN Forts. 62 Cefast Handling nr 39/2005 Skriftlig sammanställning om Cefastområdet med förorenad mark, ansvarsprövning i miljödomstolen och vilka åtgärder som är nödvändiga, har skickats ut separat till styrelseledamöterna. Ofab förvärvade fastigheten i förvissning om att marken var färdigsanerad. Rivningsavtal finns med PEAB till en kostnad av 8 milj. kr, och bortforsling av rivningsmassorna ingår i kostnaden. Om rivning sker kan området visas för presumtiva spekulanter. Efter att skrivelsen sammanställts, har kontakt även tagits med Länsstyrelsen, som på frågan om möjligheten att riva svarat, att såvitt man nu kan bedöma går det bra att riva byggnad ovan bottenplattan, men utan att gå ner i markytan. Meningen var att Länsstyrelsen skulle lämna in ärendet på nytt till Miljödomstolen i januari-februari 2006, men på grund av ännu en ny handläggare blir det ytterligare skjutet på framtiden. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att fastigheten ska rivas enligt avtal med PEAB men utan att gå ner under bottenplattan. 2. Att Förab informeras och får fortlöpande information i markärendet. 3. Att civilrättslig process påbörjas gentemot JM Värmdöstrand.

6 STYRELSEN Handling nr 40/2005 EKONOMISK RAPPORT Resultaträkningen har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör för rapporten och förklarar differens mellan budget och utfall. En orsak till minusutfall per är att Kuusakoskiprojekteringen kostnadsförts men inte varit budgeterat. Ersättning för förvaltningsuppdrag har varit större än budgeterat, men räcker inte för att täcka Kuusakoskiprojekteringen. Ledamöterna efterfrågar särredovisning på egna fastigheter, förvaltningsuppdrag, IP, Gata/Park samt fastighetsdrift, vilket Patrik utlovar till kommande rapporter. OFAB:s styrelse godkänner rapporten som läggs till handlingarna.

7 STYRELSEN Handling nr 41/2005 SMIDESBOLAGET VD Ulf Rohlén har träffat Smidesbolagets ägare Anders Persson och bland annat diskuterat Smidesbolagets intresse att utnyttja optionen att köpa den fastighet man redan hyr på Cefastområdet. Reglering av kostnaden för projektering av utbyggnad har också diskuterats. Dessutom har man kommit överens om att avtalet från ska undertecknas av Anders Persson för Smidesbolaget. Vid eventuellt köp måste OFAB få servitut på mark för in- och utfart i området. Ledamöterna får handling nr 43/2005 vid sittande bord. Kalkylen redovisar ombyggnadskostnad och beräknad hyra för hall E4, vilken är den lokal som är aktuell för eventuell ombyggnad för Smidesbolagets räkning. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att ge Ulf Rohlén uppdrag att fortsätta diskussionerna med Smidesbolaget beträffande ombyggnad samt övriga lokalavtal. 2. Att Göte Eriksson tillsammans med Sören Carlsson får underteckna avtalet från för OFAB:s räkning.

8 STYRELSEN Handling nr 42/2005 EKEN 9, FJÄRRVÄRME Investeringskalkyl för installation av fjärrvärme i Eken 9, Hantverkshuset, har varit bifogad kallelsen. Kalkylen visar snabb Payofftid och lägre driftkostnad. OFAB:s styrelse beslutar att investera i fjärrvärmeinstallation i Eken 9.

9 STYRELSEN Handling nr 43 och 44/2005 BUDGET 2006 Budget 2006 har utlämnats till ledamöterna Dessutom delar Patrik Thomaeus ut en sammanställning vid sittande bord. Patrik Thomaeus redogör för innehållet och förklarar resultat- och balansräkning. Bland annat beräknas räntekostnaderna bli lägre 2006 än 2005, och utökat förvaltningsuppdrag från kommunen beräknas ge högre inkomst. Ledamöterna diskuterar den förelagda budgeten och efterlyser tydligare särredovisning för de olika uppdragen och förvaltningsdelarna. Bo Jender föreslår att man får en mer detaljerad budget som kan tas på extra styrelsemöte i samband med strategimötet den 16 december OFAB:s styrelse beslutar enligt Jenders förslag 1. Att detaljerad budget arbetas fram och att beslut tas den

10 STYRELSEN Handling nr 45/2005 SAMMANTRÄDESDAGAR 2006 Förslag till sammanträdesdagar för 2006 har varit bifogad kallelsen. OFAB:s styrelsen beslutar 1. Att föreslaget datum i februari ändras till 10 mars samt att septembermötet ändras till den 18 september kl Att för övrigt godkänna föreslagna sammanträdesdatum.

11 STYRELSEN Handling nr 46/2005 BALANSLISTAN Balanslistan ändras enligt följande: 28 från tas bort och ersätts med dagens 62, Kuusakoski, uppdrag till Ulf Rohlén och Göte Eriksson att slutföra ärendet. 21 från samt 44 från , IP, tas bort. Övriga paragrafer kvarstår.

12 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Ägarmöte VD informerar om ägarmötet Ulf Lindelöw och Ulf Rohlén har fått ägarnas uppdrag att utarbeta ägardirektiv samt formulera ekonomiska mål. Dessa ägardirektiv ska delges vid bolagsstämman och därutöver ska inga ägardirektiv lämnas Pontona Som svar på fråga från ledamot, meddelas att Pontona fortsätter att hyra fastigheten i Fiskehamnen FFV:s fastighet Fortifikationsverkets fastighet vid Sundsör är fortfarande ett intressant objekt och Kurt Tengroths uppdrag att diskutera med FFV kvarstår.

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1 STYRELSEN 2005-08-29 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 4/2007 Plats och tid Beslutande Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Bo Jender

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 62013 tört vid styrelsesammanträde tör Nora Fastigheter AB Tid: Plats: 30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Protokoll nr 32013 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Protokoll nr 32013 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB Protokoll nr 32013 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB Tid: Plats: 15 april 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson Jan Forslund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer