OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1"

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder Bror Sterner Agnetha Bertheau Sten Nordlander t o m Sten Lundh ersättare för Sten Nordlander fr o m Bo Jender, ersättare för Hans Nilsson Övriga deltagande Aina Gustavsson Lennart Samuelsson Annelie Löfstedt. SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Maud Linder Underskrifter Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ändring/tillägg i dagordningen: Ordföranden meddelar att ekonomistrateg Göran Bernhardsson kommer att medverka en stund med anledning av Finanspolicyn. Punkterna 8 (Ekonomisk rapport) och 9 Finanspolicy får av tidsskäl byta plats med punkterna 4 och 5. Med denna ändring godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN PRESENTATION VD ULF ROHLÉN Ordföranden riktar ett särskilt välkommen till nye VD Ulf Rohlén, som får möjlighet att presentera sig själv. Ulf Rohlén ger en kort presentation av sig själv, familj och tidigare arbeten, närmast som konsult i Nässjö och före det en period som VD för Fortum Service Industripartner i Karlskoga. Han framhåller att han känner sig välkomnad i Oxelösund.

4 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från sammanträden och har varit bifogade kallelsen. Ordval i protokoll från den , 30, styrelsens beslutspunkt ska ändras till att lyda: Kustbostäders styrelse noterar 1. Att arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion med dessa ändringar mottagits. Med denna ändring godkänns protokollen och läggs till handlingarna.

5 STYRELSEN FIRMATECKNARE Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, även av styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med verkställande direktören, dessutom av verkställande direktören enligt Kap 8 30 i aktiebolagslagen.

6 STYRELSEN Handling nr 25/2005 ATTESTORDNING Förslag till attestliggare har varit bifogad kallelsen. Enda ändring från föregående attestliggare är att Ulf Rohlén tillkommit och ersätter Vakant VD. Kustbostäders styrelsen beslutar 1. Att fastställa attestordning enligt förslag.

7 STYRELSEN Handling nr 26, 27, 28/2005 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 26, 27, 28/2005 Hyresstatistiken för juni, juli och augusti 2005 har varit bifogad kallelsen. Ledamöterna kommenterar uthyrningsläget och konstaterar att vakansgraden ökat något Norgehuset Tidigare förfrågan från Norgehusets styrelse beträffande ändring i stadgarna är ännu inte besvarad på grund av att den motprestation Kustbostäder begärt ej accepterats. Diskussion pågår dock fortfarande om installation av egen värmeväxlare. Kustbostäders styrelse menar att man bör arbeta för att helt kunna skilja Norgehuset från övriga beståndet även när det gäller fjärrvärmeförsörjningen Framtidsseminarium Behovet av uttalade mål och strategier har aktualiserats. Ordföranden föreslår ett halvdagsseminarium för styrelsen, för att starta upp en flerårsplan, gärna i flera steg och innehållande även ekonomiskt

8 STYRELSEN Behövs ställningstagande. en ny marknadschef t ex? Styrelsen enas om att ha ett halvdagsseminarium den 5 oktober med början efter lunch. Kallelse kommer att skickas ut. forts. forts. 42, Rapporter/Information Underhåll Lars Blomkvist meddelar att periodiskt underhåll fortgår enligt planerna. Utvändig målning i kv Kråkan beräknat vara helt klar i oktober 05. Beträffande åtgärd stammar pågår utvärdering av vilken åtgärd som är bäst, både underhållsmässigt och ekonomiskt Försäljning Kråkan/Sv Fastighetsförmedling Lennart Andersson som skött försäljningen av fastigheterna i kv Kråkan, har slutat hos Sv Fastighetsförmedling. Då avtalet tecknats med Sv Fastighetsförmedling och inte med enskild mäklare, kommer andra mäklare hos Sv Fastighetsförmedling att arbeta vidare med försäljningen Kustbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.

9 STYRELSEN Handling nr 29/2005 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus kommenterar rapporten och förklarar differens mellan utfall och budget. Till stor del beror den på externa kostnader och inhyrd personal samt att viss del av OFAB.s tidsrapportering för Kustbostäders underhåll redovisats på fel konto. Dessutom inverkar viss periodisering som kommer att rättas till vid delårsbokslut. Den verkliga differensen är ungefär kronor på helårsbasis och även det kommer med all sannolikhet att utjämnas så att man ligger i fas med budget. Ledamöterna diskuterar en del om hur rapporten är upplagd och att det kanske skulle gå att göra den mera lättläst. Patrik Thomaeus är öppen för förändringar. Kustbostäders styrelse tackar för redogörelsen och beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 STYRELSEN Handling nr 30/2005 REMISS FINANSPOLICY Kommunens finanspolicy har varit utsänd på återremiss för att bolagen ska ha möjlighet att åter gå igenom den samt lämna synpunkter. Ledamöterna diskuterar innehållet och ifrågasätter vissa punkter. T ex: Ska KF ta investeringsbeslut istället för bolagets styrelse? Vilken blir kostnaden jämfört med nuvarande kostnad för kommunens borgensåtagande? Kommer befintliga lån att övertas av Internbanken, eller är det bara nya lån som ska behandlas enligt policyn? Flera frågor och synpunkter framkommer och därmed är det Göran Bernhardssons tur att komma in och ge en del svar och förklaringar. Bernhardsson förklarar att meningen med policyn är att samordna finanshanteringen inom kommunen och alla koncernbolagen. KF:s uppgift är att sätta gränser och att få bättre insyn i ekonomin. Syftet är också att förbättra och få jämlikare relationer mellan parterna inom koncernen. Kommunen lånar av Kommuninvest och ska sedan låna ut till bolagen. Finansiella avgifter tas redan idag ut av bolagen och avgiften för lånehanteringen kommer att bestämmas av KF. Finanskommitten ska bestå av kommunstyrelsens AU jämte kommunala tjänstemän och ekonomichefer, där även bolagens ekonomichef och VD

11 STYRELSEN ingår. Investeringsbeslut ska tas av varje styrelse, skillnaden är att det kommer att krävas större framförhållning för att få med behoven i budgetarbetet. Policyn är beräknad att tas i KF den 19 oktober 05. Därefter ska utvärdering ske Ordföranden tackar Bernhardsson för informationen. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att man inte finner anledning att invända mot innehållet i Finanspolicyn. 45 FAMILJECENTRAL CYPRESSEN Lars Blomkvist informerar om projektet Familjecentral. Ursprungstanken var att centralen skulle placeras i bottenplan på Sjögatan 30, men av olika praktiska skäl har man ändrat sig och tar plan 2 i anspråk istället. Kalkyl är framtagen för att kunna diskutera hyressättningen. Totalt räknar man med en investeringskostnad på 6,5 milj kronor, inklusive moms. I denna summa ingår hissinstallation med drygt 1 milj kronor samt en förbindelsegång mellan Sjögatan 30 och Föreningsgatan 40 för c:a kronor. Hyran för lokalen ska delas av kommunens omsorgskontor och Landstinget. Avtalstiden bör sättas på lägst åtta år och med en klausul att om avtalet ej förlängs, ska kvarvarande kostnader betalas av Familjecentralen. Kustbostäders styrelse beslutar

12 STYRELSEN Att med ge projektet. Lars Blomkvist och Ulf Rohlén uppdraget att arbeta vidare 2. Att upphandling ej får ske förrän Omsorgskontoret och Landstinget tagit beslut om att anta hyresavtalet. 3. Att slutligt beslut kan ske per capsulam. 46 Handling nr 31/2005 ENTLEDIGANDE SUPPLEANT Kommunfullmäktige har enligt protokoll , 77, beviljat att Mårten Backman entledigas som suppleant i Kustbostäders styrelse. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att godkänna att Mårten Backman entledigas från sitt uppdrag som suppleant i Kustbostäders styrelse.

13 STYRELSEN Handling nr 32/2005 BALANSLISTAN På balanslistan tillförs dagens 42, Framtidseminarium, flerårsplaner. För övrigt ingen ändring på balanslistan.

14 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Då inga övriga ärenden anmälts, tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 5 november 2012 kl. 08.30-12.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer