Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 4/2007 Plats och tid Beslutande Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Bo Jender Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg, ersättare för Birgitta Luoto Carl-Bertil Cederbaum Torbritt Bökman, ersättare för Anne-Marie Norén Offerman Jan Emtenäs Övriga deltagare Jan Svanborg Ina Holmström Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Kurt Gustavsson Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 28 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde, denna gång förlagt till Borgholm, öppnat. Platsen för sammanträdet hänger samman med studiebesök hos Borgholm Energi AB och datum för studiebesök och sammanträde är skiftade på grund av att företrädarna för Borgholm Energi AB fått andra åtaganden dagen för det planerade studiebesöket. Avgående ordförande Berit Karlsson hälsas välkommen att som gäst närvara vid sammanträdet. Tillägg till dagordningen: Under 10, övriga ärenden: Sjöfartsverket med Hävringe. Med detta tillägg godkänns dagordningen. _ 29 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. _

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 30 Handling nr 15, 16, 17, 18 och 19/2007 INFORMATION/RAPPORTER Slutredovisning Reningsverket Handling nr 15/2007 Rapport angående Reningsverket har varit bifogad kallelsen. VD redogör kortfattad för innehållet där det framgår att man hållit sig inom projektets kostnadsramar. Budgeterat var 40 Mkr och slutsumman blev kronor. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna Pensionskostnader Handling nr 16/2007 Skrivelse om förslag på inlösen av del av pensionsskulden har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redovisar innehållet och förklarar bakgrund och konsekvenser. Hela pensionsskulden belöper sig på 8,8 Mkr, men en möjlighet är att lösa en del av skulden, upphandla en pensionsförsäkring och betala löpande försäkringspremie i fortsättningen. I skrivelsen föreslås en avtalsupphandling med ett försäkringsbolag för löpande premier, samt att i första hand lösa den pensionsskuld som har PA-KFS som grund. Oxelö Energis styrelse instämmer och ställer sig bakom förslaget Fjärrvärmeutbyggnad VD meddelar att förfrågan om fjärrvärme har gått ut till många presumtiva fjärrvärmekunder. Svaren ska vara tillbaka 15 juni och det ser ut som ca % är intresserade. Patrik Thomaeus visar en tänkbar kalkyl och ledamöterna ställer frågor och diskuterar. Styrelsen enas om att kunna ta ett snabbt möte per capsulam under vecka 25, när man vet antal avtal och kalkylen är justerad Forts.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Forts. 30 Utbyggnad bredband Handling nr 17/2007 Skrivelse med preliminär tidsplan, beskrivning av delprocesser, marknadsföring m m för övertagande och utbyggnad av bredbandsnätet i Oxelösund, har varit bifogad kallelsen. VD redogör för OEAB:s övertagande av bredbandsnätet. Utbyggnaden ska ske i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet för att utnyttja de resurser detta kräver. John Pettersson, IT-avdelningen, kommer att arbeta deltid för Oxelö Energi AB under utbyggnadsperioden. Nätövertagandet är ett ägardirektiv och under hösten kommer John Pettersson att delta i planerat strategimöte. Oxelö Energis styrelse ställer sig bakom att gå vidare med en utredning och kalkyl på vilka kostnader det blir för varje enskild nyttjare liksom för företag Konsekvensanalys finansförvaltning Handling nr 18/2007 En konsekvensbeskrivning av finansförvaltningen har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus förklarar innehållet och påvisar, att om de olika grenarnas kostnader och räntor särredovisas, kommer det att innebära viss upplåning istället för att, som nu, vissa verksamheter hjälper upp andra. Vilket i sin tur kan påverka taxesättningen Diskussion om vindkraft Handling nr 19/2007 En del faktablad om vindkraft har varit bifogade kallelsen. Studiebesöket hos Borgholm Energi AB innefattar besök vid en vindkraftpark och inför besöket diskuteras vindkraft som en intressant förnybar kraftkälla. Östkraft AB, där Oxelö Energi AB är delägare, har intentioner att medverka till utbyggnad av vindkraft, som en miljövänlig energikälla. Oxelö Energis styrelse tackar för rapporter och information.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 31 Handling nr 20/2007 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk rapport per har delgetts ledamöterna per brev. Patrik Thomaeus sammanfattar innehållet och trots vissa differenser följer utfall budget ganska väl. Enligt Nätnyttomodellen ligger Oxelö Energi på 0,84, vilket viket visar att man ligger lågt. Vidare utredning kommer att genomföras. Framtagna nyckeltal påvisar god likviditet. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och redovisningen läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 32 Handling nr 21/2007 SAMMANTRÄDESDAGAR 2007 Förslag på återstående sammanträdesdagar under 2007 har varit bifogade kallelsen. Tisdag 28 augusti, heldag inklusive strategimöte. Tisdag 9 oktober, kl Torsdag 6 dec, kl Därutöver föreslås att styrelsen får e-postmeddelande angående antal avtal på fjärrvärmeutbyggnad den 18 juni 2007, och att ledamöterna lämnar svar till VD 20 juni Oxelö Energis styrelse fastställer ovanstående datum.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 33 Handling nr 22/2007 ÄNDRING I ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Vid föregående sammanträde beslutades att se över texten i 2, ordförandens uppgifter, 6:e stycket. Förslag till komplettering har varit bifogat kallelsen. Texten i 6:e stycket enligt förslag: Ordföranden skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning, i samråd med och genom VD, lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser. Oxelö Energis styrelse fastställer Arbetsordning för styrelsen i Oxelö Energi AB med föreslagen ändring/tillägg.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 34 Handling nr 23/2007 AVFALLSHANTERING / RENHÅLLNINGSTAXA Skrivelse angående avfallshantering och kostnader för denna har varit bifogad kallelsen. Upphandling av behandling av hushållsavfall har resulterat i mycket högre behandlingskostnad än tidigare beräknad. Exempel på förändringar och förslag till ny behandlingstaxa framgår av skrivelsen. För att undvika obesvarade frågeställningar och missförstånd, föreslås att Ulf Karlsson, som ansvarar för renhållningsverksamheten, får möjlighet att delta och, vid behov, besvara frågor när beslut ska tas i kommunfullmäktige. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslag: 1. Att ändra renhållningstaxan i enlighet med framtaget förslag. 2. Att översända föreslagna taxor till kommunfullmäktige för godkännande. 3. Att föreslagna ändringar skall gälla så snart kommunfullmäktige har fattat beslut.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 35 Handling nr 24/2007 BALANSLISTAN På balanslistan ändras: Internkontroll till Arbete med internkontroll redovisas under hösten Arbetsmiljökommitté tas bort. Aprimo till Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas under hösten Med dessa ändringar fastställs balanslistan.

10 Sammanträdesprotokoll Blad ÖVRIGA ÄRENDEN Handling nr 25/2007 Sjöfartsverket med Hävringe Sjöfartsverket har egen sjökabel ut till Hävringe. Kabel inklusive abonnenter på Hävringe ingår i ett så kallat inomgårdsnät. Sjöfartsverket har framfört önskemål att Oxelö Energi AB skulle överta kabeln, och VD samt Nils Rönnkvist har haft ett möte med företrädare för Sjöfartsverket. Efter förhandling har man avtalat att Oxelö Energi övertar elnätet ut till Hävringe, dock ej på själva ön. Underhåll och förnyelse av elnätet ingår i avtalet, och Sjöfartsverket ersätter Oxelö Energi med ca 4,2 Mkr enligt avtalet. Oxelö Energis styrelse godkänner överenskommelsen Björshult Ordföranden ställer frågan: Hur får Oxelö Energi insyn i Björshult och sophanteringen? VD meddelar att det förs kontinuerliga diskussioner mellan Nyköpings Renhållning och Oxelö Energi. Det har hittills inte framkommit någon anledning att bilda gemensamt aktiebolag, som tidigare diskuterats. Frågan kan lämpligen tas upp på planerat strategimöte Marknadsplan Handling nr 25/2007 Förslag/Utkast till marknadsplan delas ut vid mötet för att kunna studeras och tas upp för diskussion vid senare tillfälle.

11 Sammanträdesprotokoll Blad AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och passar samtidigt på att framföra styrelsens tack till Berit Karlsson, som avgått ur styrelsen. Därmed avslutas dagens sammanträde.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1 STYRELSEN 2005-08-29 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Beslutande: Lars Svensson, ordf. Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer