YA:s VISION YA:s VERKSAMHETSIDÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ"

Transkript

1 STRATEGI

2 YA:s VISION 2020 YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet. 1. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten. YA! är en viktig resurs för kompetenshöjning och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och arbetsliv. YA! är en yrkespedagogisk föregångare. Varje studerande når sina mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier YA:s VERKSAMHETSIDÉ Yrkesakademin i Österbotten ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling.

3 YA! STRATEGI 3 Effekt BÄTTRE VERKSAMHET LÄR ATT LÄRA PERSONLIG UTVECKLING, KOMPETENSHÖJNING UTVECKLINGS- BENÄGENHET LYSSNA IN, SAMVERKAN I NÄTVERK Strategiskt fokus STÄNDIG UTVECKLING Strategiskt fokus för att nå visionen är ständig utveckling. Drivkraften i processen är utvecklingsbenägenheten. Den ständiga utvecklingen leder till en bättre verksamhet och att organisationen lär sig att lära ifrågasätta, ta lärdom av misstag, lära av andra, inse styrkor och talanger, lära tillsammans med partners. För att lyckas nå visionen måste vi ha vissa strategiska profiler, som i sin tur består av program och åtgärder som är viktiga för att lyckas. Effekten är en bättre verksamhet. 1. YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet.

4 YA! STRATEGI 4 PERSONLIG UTVECKLING, KOMPETENSHÖJNING LYSSNA IN, SAMVERKAN I NÄTVERK Kompetenskartläggning som ger möjlighet till kunskapsledning Kunnig projekt Kartläggning av olika aktörer som kan och vill delta i innovationsprocesser Ordna fortbildning som gör oss till bättre innovatörer, i syfte att skapa ett koncept för INNO- VERKSTAD Deltagarna söks fram via kompetenskartläggningen Fortbildning och verkstäder startar 2013 Fortbildning för att förankra begreppet lärande organisation Steg 1 förmansutbildning Steg 2 resten av personalen fortbildas Nätverksanalys i syfte att hitta strategiska partners Förstärka, befästa eller tona ner samarbete på ett kunskapsstyrt sätt Skapa arenor och forum för att bättre lyssna in och analysera omvärlden Seminarium 2011, 2013, 2015 Aktivt med i nätverk och regionala grupper Skapa ett koncept för arbetslivsperioder, så att YA! bättre tar till vara ny kunskap Arbetslivssamverkan projekt Samla och registrera svaga signaler och trender

5 YA! STRATEGI 5 Kompetenskartläggning Vi behöver kartlägga personalens kompetens av flera olika skäl. Vi vill dels veta vilka brister vi har i kompetensen men även vilka kompetenser vi kunde använda bättre. Vi ska kartlägga den personliga kompetensen för att möta de individuella utvecklingsbehoven i förhållande till arbetsuppgifterna. Vi ska också kartlägga teamens kompetens i förhållande till de kompetenskrav som vi tror att framtiden ställer och som återspeglas i vår vision och våra strategier. Syftet är att kunna leda kunskap inom YA! Innovationsverkstäder En innovationsprocess kan indelas i tre faser: idé, uppfinning och innovation. Det behövs vanligtvis olika personligheter för de olika faserna, då somliga är bra på att a) kläcka idéer, andra är duktiga på att b) utveckla färdiga idéer och vissa igen är duktiga på att c) omsätta idéer och skapa koncept som är till nytta för andra. För att YA! ska bli duktig på att skapa innovationer skapar vi miljöer och praxis som gynnar innovationsprocessen. Syftet är att åstadkomma en tillåtande miljö där vi kan skapa, ta tillvara och förverkliga goda idéer. Lärande organisation I förankringsprocessen av lärande organisation är det viktigt att medlemmarna i organisationen har samma uppfattning om centrala begrepp och tankar. Man kan förstå begreppet på olika sätt och därför behöver vi skapa oss en gemensam bild av vad en lärande organisation är och hur en sådan fungerar. Det krävs ett starkt engagemang även från förmännens sida, för att organisationen ska bli lärande. Därför inleds förankringen med en förmansutbildning för att sedan fortsätta med hela personalen. Nätverksanalys I en organisation är det vanligt att man samarbetar med många olika parter på många olika arenor. Vi ska kartlägga vilka samarbetspartners som är mest centrala för att YA:s strategier ska kunna verkställas. Detta sker via en nätverksanalys. Vissa partners ska vi stärka samarbetet med, andra samarbeten ska vi eventuellt tona ner medan vi sannolikt även bör inleda helt nya kompanjonskap. Vi strävar till win-win situationer, där båda parterna känner att de stöder varandras strategiska strävanden. Skapar vår framtid För att kunna lyssna in och analysera vår omvärld skapar vi arenor och forum att göra detta på. Strategiska partners bjuds in till seminarium, där vi strävar till att få sådan information som hjälper oss att navigera rätt i förhållande till utvecklingstrender och mönster i närings- och arbetslivet. Vi strävar till att påverka vår framtid och få signaler för vår utveckling som organisation. Koncept för arbetslivsperioder Undervisningspersonalen stöter på mycket ny kunskap, ny teknik och nya sätt att tänka i samband med sina arbetslivsperioder. Tack vare arbetslivsperioderna uppstår mycket ny tyst kunskap i organisationen. Vi skapar rutiner som gör denna kunskap synlig och (för)delbar inom YA! Vi behöver också en mekanism och rutin som tar till vara så kallade svaga signaler och trender som personalen stöter på i samband med sina arbetslivsperioder.

6 YA! STRATEGI 6 Effekt FÖRANKRING FINLANDSSVENSK PROFIL LOKAL NÄRVARO PÅTAGLIGHET Strategiskt fokus SKAPA IMAGE Strategiskt fokus för att nå visionen är att skapa image. Detta förutsätter en påtaglig kvalitet i verksamheten, ett högt förtroende för det vi gör och en god mediabild (syns och hörs på ett positivt sätt, i rätt forum, på rätt tid). Drivkraften i processen är påtagligheten vi gör saker på riktigt, inte bara i teorin. YA! gör det på riktigt! För att lyckas nå visionen måste vi ha vissa strategiska profiler, som i sin tur består av program och åtgärder som är viktiga för att lyckas Effekten är en ökad förankring i regionen. 2. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten.

7 YA! STRATEGI 7 FINLANDSSVENSK PROFIL LOKAL NÄRVARO Utarbeta ett informations- och marknadsföringsprogram för att skapa image Skilda program för den grundläggande yrkesutbildningen och vuxenutbildningscenter, 2012 Profilera YA! som ett ställe att lära sig svenska och ett yrke samtidigt Känn & upplev YA! för en bredare målgrupp Yrkes-språkbad Bygga partnerskap både inom den offentliga och privata sektorn Regionala utvecklingsplaner tillsammans med kommuner och städer (nord, mitt, syd) Områdesanalys och kommunsamarbete Vi inom YA! syns, hörs och deltar

8 YA! STRATEGI 8 Marknadsföringsprogram Rekryteringen av studerande och att skapa nya kundrelationer blir allt mer utmanande i framtiden. Både den grundläggande yrkesutbildningen och vuxenutbildningen är beroende av effektiv marknadsföring för att trygga tillgången på studerande och övriga kunder. Kundgrupperna inom den grundläggande yrkesutbildningen och vuxenutbildningscentret är så pass olika att vi behöver olika marknadsföringsupplägg för att nå dem på bästa sätt. Syftet är att skapa rätt image på rätt marknad att ha en rätt riktad marknadsföring. Bredare rekrytering Ett sviktande rekryteringsunderlag (minskade årskullar) förutsätter att vi hittar nya områden där vi kan rekrytera studerande. Vi ska bredda rekryteringen och erbjuda ett bra studiealternativ på andra stadiet för t.ex. studerande med språkbadsbakgrund. I Vasa och Jakobstad kan finnas underlag för studerande att börja direkt i svenskspråkiga grupper inom YA! men även ett koncept för språkbad inom YA! bör utvecklas. Bygga partnerskap Det blir allt viktigare att YA! finns integrerat i samhället (arbets- och näringslivet) och att samhället finns integrerat i YA! Genom att medvetet bygga parnerskap med olika aktörer inom både den privata och offentliga sektorn, kan intressanta, utmanande och innovativa lärmiljöer skapas för YA:s studerande. Goda exempel som nu är aktuella är HTEC-center vid Teknikakademin i Brändö, samarbetet med Vacon, Vårdakademin i Kristinestad osv. Syftet är att samarbetet ska hjälpa båda parterna att nå sina mål. Regional utveckling Andra stadiets yrkesutbildare har ett uttalat uppdrag att genom sin verksamhet bidra till regionutvecklingen. För att vara en aktiv och drivande part i det regionala utvecklingsarbetet ska YA! sammankalla till regionala utvecklingsgrupper (nord, mitt, syd) och på ett systematiskt och välplanerat sätt bistå med den hjälp och det stöd vi kan, utgående från vår mission. Den grundläggande yrkesutbildningen och vuxenutbildningscentret deltar i utvecklingsarbetet med förenad kraft. YA! ska ha en katalytisk roll i det regionala utvecklingsarbetet. YA! syns, hörs och deltar YA! skall vara ett välkänt varumärke, en beaktansvärd aktör och ha en positiv image på hela verksamhetsområdet. Vi syns och hörs genom att vi som representanter för YA! deltar i aktiviteter i lokalsamhället. Ett brett och positivt engagemang i vår näromgivning ger YA! påtaglighet och kontakter.

9 YA! STRATEGI 9 Effekt SYSSELSÄTTNING KUNDERNAS KOMPETENSUTVECKLING PERSONAL- AVDELNING FÖRTROENDE Strategiskt fokus UTVECKLA ARBETSGEMENSKAPER Strategiskt fokus för att nå visionen är att utveckla arbetsgemenskaper. Drivkraften i processen är skapa förtroende. Förtroendet skapas genom att påvisa kunnande och erfarenhet, seriös verksamhet, referenser och konkreta resultat. Arbetet är kundorienterat och fokuserar på kundernas utveckling. För att lyckas nå visionen måste vi ha vissa strategiska profiler, som i sin tur består av program och åtgärder som är viktiga för att lyckas. Effekten är en bättre sysselsättning. 3. YA! är en viktig resurs för kompetenshöjning och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och arbetsliv.

10 YA! STRATEGI 10 KUNDERNAS KOMPETENSUTVECKLING YOB! Examinerade i jobb Samarbete med TE-byråerna Personalavdelning för små företag Rekrytering, personalutveckling, kompetenshantering PERSONAL- AVDELNING Ta i bruk ett program för hantering av kundrelationer (CRM-program) Samla alla YA:s kontakter till företag och kunder och göra informationen tillgänglig för alla inom organisationen

11 YA! STRATEGI 11 CRM (customer relation management) Program för att hantera kundrelationer YA! är i tät kontakt med många olika kunder och det är inte ovanligt att flera aktörer inom YA! kontaktar en och samma kund, utan att vi känner till varandras kontakter och strävanden. För att vara professionella i våra kundkontakter och kunna hantera våra kundrelationer effektivt, behöver vi ett bra system för att hantera kundrelationerna. Ett bra sätt att göra detta på är att ha ett så kallat CRM (customer relation management) program. YOB! YA! tappar kontakten med sina studerande efter att de examinerats. En del av de examinerade blir utan arbetsplats eller utan studieplats på tredje stadiet och bör därför kunna får hjälp, stöd och vägledning för att nå sina mål. Ett sätt att fånga upp och sysselsätta dessa examinander är att erbjuda dem arbete (Jobb YOB) via en organisation som jobbar utgående från samma principer som ett bemanningsföretag. Utöver att fungera som en arbetspool kan YOB! också arbeta med arbetskraftspolitisk utbildning, rekrytering för företag, vägledande utbildning osv. Alla dessa åtgärder syftar till att effektivt sysselsätta examinander från YA! Personalavdelning för små företag De företag YA! jobbar med är i regel små- och mikroföretag, vilka är typiska för den Österbottniska företagskulturen. Dessa små företag har ofta svårt att hinna med effektiv organisations- och kompetensutveckling. YA! bistår därför små företag med bl.a. rekrytering och organisationsutveckling. Detta är i linje med den utvecklings- och servicefunktion för arbetslivet (den s.k. TYKE-uppgiften) som YA! har. Denna funktion ger en större del av företagen direkt och konkret nytta av YA:s verksamhet. I förlängningen kan verksamheten samordnas med verksamheten inom YOB!

12 YA! STRATEGI 12 Effekt SYSSELSÄTTNING ENERGI OCH MILJÖ AKTIVT LÄRANDE OCH FÖRETAGANDE ENGAGEMANG Strategiskt fokus STUDERANDES PERSONLIGA KVALITETER Strategiskt fokus för att nå visionen är att arbeta med och utveckla de studerandes personliga kvaliteter och deras inneboende potential. Vi utvecklar deras entreprenöriella kvaliteter. Drivkraften i processen är engagemang. De studerandes inre motiv stimuleras och pedagogerna är engagerade i de studerande och deras lärprocess. För att lyckas nå visionen måste vi ha vissa strategiska profiler, som i sin tur består av program och åtgärder som är viktiga för att lyckas. Effekten är en bättre sysselsättning. 4. YA! är en yrkespedagogisk föregångare. Varje studerande når sina mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier.

13 YA! STRATEGI 13 ENERGI OCH MILJÖ AKTIVT LÄRANDE OCH FÖRETAGANDE Utveckla ett koncept för Energiakademin Konceptplan ISO (miljöcertifikat) standard vid enheten i Gamla Vasa och grön flagg vid övriga verksamhetspunkter Genomföra det pedagogiska programmet Aktivt lärande Fortbildningen klar 2013 Samlade åtgärder för att öka sysselsättningsgraden efter studierna Unga i jobb i Österbotten projekt Utveckla koncept för Företagarakademin

14 YA! STRATEGI 14 Koncept för Energiakademin Vi befinner oss i centrum av verksamhetsområdet för det största energiklustret i Finland Energy Vasa. Energiklustret förväntas skapa 1000 nya arbetsplatser årligen i 10 års tid. Energi och miljö bör synas i så gott som varje utbildning och vi bör kunna visa på kopplingar mellan YA! och energiklustret med tillhörande nätverk av underleverantörer. YA! har registrerat varumärket Energiakademin. Konceptet kan lämpligen utarbetas i form av en innovationsverkstad. Miljöledning och hållbar utveckling Utbildningsområdet Naturbruk och miljöområdet vid enheten i Gamla Vasa är miljöcertifierat enligt standarden ISO Målsättningen är att hela verksamheten vid Campus Kungsgården ska vara certifierad enligt samma standard efter vårterminen Det är viktigt med en tydlig miljömedvetenhet även vid YA:s övriga enheter. För att säkerställa miljöarbetet vid alla enheter följer vi kraven för Grön Flagg certifiering. Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering för att arbeta handlingsinriktat med miljö och hållbar utveckling i skolmiljöer. Aktivt lärande Inom YA! har vi skapat ett pedagogiskt program som kallas Aktivt Lärande YAG Vill, YAG Kan, YAG Vågar! Syftet med programmet är att skapa en röd tråd för det pedagogiska arbetet och att medvetet satsa på att stärka de studerandes personliga kvaliteter och självledarskap. All pedagogisk personal deltar i en omfattande fortbildning för att lära sig grunderna i entreprenöriellt lärande (inre företagsamhet) och för att skapa sig en gemensam uppfattning om hur pedagogiska programmet ska förverkligas. En referensgrupp bestående av lärare, pedagogiska förmän och externa sakkunniga hjälper lärarkollegiet att lyckas med genomförandet av det pedagogiska programmet. Sysselsätta examinerade studerande Samtliga parter vinner på att våra examinander sysselsätts efter avklarade studier. Därför ska YA! förbättra examinerade studerandes möjligheter att få jobb efter examen genom olika samlade insatser. Insatserna kan bestå av olika projekt, där man försöker nå personer som inte fått jobb efter examen. Detta arbete kan i förlängningen integreras med verksamheten inom YOB! Koncept för Företagarakademin YA! har skyddat varumärket Företagarakademin för att skapa en modell var de studerande lär sig starta, driva och utveckla företag, såväl inom den grundläggande yrkesutbildningen som vuxenutbildningen. Till kunderna hör såväl nyföretagare som etablerade företagare och företag med kompetens- och affärsutvecklingsbehov. Företagarakademin tillhandahåller lättillgängliga, flexibla och produktifierade utbildningar och tjänster anpassade för företagens och företagandets olika skeden och behov.

15 YA! STRATEGI 15 Kunskapsledning vid YA! Arbets- och näringslivets medverkan Avdelningens utvecklingsplan Läsplaner och befattningsbeskrivningar Branschkunskap Individens kompetens Teamets kompetens YA:s strategikartor Olika program YA:S VISION 2020 Kompetenskartläggning i förhållande till nuvarande behov dels det individuella arbetet och dels teamets behov Utvecklingssamtal Kompetenskartläggning i förhållande till teamets framtida behov överensstämmande med strategierna Grupputvecklingssamtal

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer